Karol Darwin

advertisement
Karol Darwin
Twórca ewolucji
Spis treści
 Karol Darwin
 Dzieciństwo
 Fascynacja przyrodą
 Studia
 Podróż na Beagle
 Powstanie teorii ewolucji
 TEORIA EWOLUCJI
 Bibliografia
Karol Darwin
 (właśc. Charles Robert Darwin), (ur.
12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19
kwietnia 1882 w Downe) – jeden z
najważniejszych XIX-wiecznych
biologów i jeden z pierwszych
badaczy ewolucji. Autor teorii
ewolucji, będącej obecnie
paradygmatem biologii.
Dzieciństwo
Siedmioletni Karol
Darwin w 1816
 Karol Darwin urodził się 12 lutego 1809 w rodzinnej posiadłości The Mount
House w Shrewsbury w hrabstwie Shropshire. Jego dziadek ze strony ojca,
Erasmus Darwin, był lekarzem, intelektualistą i dość znanym poetą.
Dziadek ze strony matki, Josiah Wedgwood, był założycielem znanej do
dziś fabryki porcelany. W ósmym roku życia Karol stracił matkę, na wiosnę
tegoż roku posłano go do miejscowej szkoły parafialnej. W czasie pobytu w
tej szkole rozwinęła się w nim skłonność do nauk przyrodniczych. W roku
1818 wstąpił do wielkiej szkoły D. Buttlera w Shrewsbury i pozostawał w niej
aż do szesnastego roku życia. Nic nie mogło gorzej wpłynąć na rozwój
mego ducha – pisał w swej autobiografii – jak szkoła D. Buttlera,
ponieważ była wyłącznie klasyczna i niczego więcej nie uczyła, oprócz
geografii i historii starożytnej, łaciny i greki.
 Jego niechęć do nauki była dla ojca nieustannym utrapieniem. Nauka szła
mu średnio, zarówno ojciec jak nauczyciele uważali go za młodzieńca
stojącego pod względem intelektualnym nieco niżej od przeciętnie
rozwiniętych chłopców. Ku wielkiemu memu upokorzeniu rzekł mi raz ojciec
– wspomina Darwin – “nie znasz żadnych innych zajęć oprócz
strzelania, łapania psów i szczurów, przyniesiesz wstyd sobie samemu
i całej rodzinie”.
 Podpis Karola Darwina
Fascynacja przyrodą
 Niechęć Darwina do nauki wiązała się z faktem, że posłano go
do szkoły, która nie była w stanie dać mu wiedzy, której pragnął.
Od dziecka interesował się przyrodą. Pragnienie obcowania z
naturą było przemożne. W ostatnich latach pobytu w szkole
Darwin stał się namiętnym zwolennikiem myślistwa: Sądzę –
pisał w autobiografii – że nikt nie okazywał nigdy tyle zapału dla
najświętszej sprawy, ile ja dla strzelania do ptaków. Pod koniec
pobytu w szkole zaczął się pasjonować chemią, korzystając z
laboratorium, które jego starszy brat urządził sobie w budynku
gospodarczym w ogrodzie. Była to najlepsza strona wychowania
mego w tym okresie, wskazywała mi bowiem znaczenie nauki
doświadczalnej
Zdjęcia z jego książek
Studia
 Po ukończeniu szkoły Karol udał się na Uniwersytet w
Edynburgu. Początkowo planował pójść w ślady ojca i
studiować medycynę, ale nie mógł znieść widoku sekcji.
Kontynuowanie nauki uważał za bezcelowe i porzucił uczelnię.
Następnie dołączył do Towarzystwa Pliniuszowego, w
którym zapoznał się z najbardziej skrajnymi poglądami epoki.
To za sprawą zawartych tu znajomości Darwin zaczął
interesować się geologią, która później miała mu zapewnić
sławę w kręgach naukowych. Przeniósł się do Cambridge i
zaczął studiować teologię. Nie był jednak pilnym studentem, a
dyplom obronił w ostatniej chwili.
Podróż na Beagle
 Pod koniec 1831 roku wyruszył w na pokładzie okrętu JKM "Beagle" pod
dowództwem kapitana Roberta FitzRoya na trzyletnią ekspedycję
kartograficzną, która miała sporządzić dokładne mapy wybrzeży Ameryki
Południowej. Darwin został okrętowym przyrodnikiem; miał też
dotrzymywać towarzystwa kapitanowi. Z czasem rozkazy Admiralicji
wydłużyły wyprawę w pięcioletni rejs. Większa część przypadła na
badanie Ameryki Południowej; Darwin dużo czasu spędził na lądzie,
penetrując brazylijskie dżungle, chilijskie Andy, argentyńskie pampasy,
Ziemię Ognistą i Falklandy. Zebrał bogate kolekcje zoologiczne,
botaniczne, paleontologiczne i geologiczne, z których część sam
opracował naukowo. Droga powrotna wiodła przez Galapagos, Tahiti,
Nową Zelandię, Australię, Wyspy Kokosowe, Mauritius i Południową
Afrykę z powrotem na Atlantyk. Wydana po powrocie do Anglii w 1836
roku książka Darwina o podróży na okręcie "Beagle" dookoła świata stała
się wiktoriańskim bestsellerem podróżniczym.
Podróż HMS Beagle
Powstanie teorii ewolucji
 Po powrocie do kraju Darwin na stałe osiadł w Londynie. Postanowił bez
reszty oddać się pracy naukowej. Wydał swoją pierwszą książkę „Dziennik
spostrzeżeń” (1839) i kilka czysto naukowych prac. W tym czasie ożenił się
a następnie przeniósł na wieś do Down House. Tam spędził resztę życia,
pracując w tajemnicy nad teorią ewolucji.
TEORIA EWOLUCJI
 Karol Darwin wyjaśnił największą zagadkę biologii – w jaki sposób
powstają nowe gatunki. W roku 1859 Darwin przedstawił światu
tajemnicę. Pracował nad nią długo, dwadzieścia lat. Nikt przed
nim nie potrafił wyjaśnić, jak powstawały nowe gatunki na Ziemi.
 Darwin zaproponował teorię opartą na fakcie: młode zwierzęta są
produkowane w wielkiej liczbie lecz większość z nich ginie, zanim osiągnie
dojrzałość płciową. Darwin zauważył również, że wszystkie zwierzęta
powstałe w wyniku rozmnażania płciowego wykazują zmienność
ubarwienia, kształtu, zachowania i wielu innych cech. Niektóre z tych cech
pomagają, inne przeszkadzają w walce o przetrwanie. Aby miało to
jakikolwiek wpływ na ewolucję, korzystne cechy muszą być przekazywane
następnym pokoleniom. Darwin wierzył, że rzeczywiście ma to miejsce i
chociaż nie miał żadnego pojęcia o prawach genetyki jego intuicja go nie
myliła.
 Według teorii Darwina, zięby z Galapagos powstały
wskutek zróżnicowanego przetrwania i rozmnażania się
osobników posiadających korzystne cechy. Zastanawiał
się jednak, dlaczego powstało aż tyle gatunków? Na
odpowiedź trafił na wyspach Galapagos.
 Według teorii występujące na różnych
wyspach różne gatunki zięb powstały w ten
sam sposób, ale różne gatunki zięb na tej
samej wyspie wykształciły się wskutek
kolonizacji różnych środowisk i modyfikacji,
przystosowujących ptaki do lokalnych
warunków danego środowiska. Tak więc
populacja zięb żerująca na kaktusach
powstała w inny sposób niż populacja żyjąca
w zadrzewieniach. Na samym początku te
dwie rasy mogły się ze sobą krzyżować do
pewnego stopnia, ale różnice w zachowaniu
się osobników z różnych grup stopniowo
ograniczały ten proces, aż do powstania
bariery genetycznej, która uniemożliwiła
krzyżowanie się osobników z różnych grup
środowiskowych. Od tej pory zaczęły być
one odrębnymi gatunkami.
Darwin sformułował dwie główne
tezy teorii (darwinizm):
Ewolucja zachodzi dwuetapowo. Pierwszy etap to
powstanie przypadkowej i działającej
bezkierunkowo zmienności w obrębie gatunku, a
drugim jest dobór naturalny. Dobór naturalny
polega na eliminowaniu osobników słabiej
przystosowanych do środowiska.
Założenia teorii:
1. Wewnątrz gatunków obserwuje się zmienność osobniczą.
2. Zmienność osobnicza jest przypadkowa i bezkierunkowa,
a także w znaczącym stopniu dziedziczna (potomstwo
posiada szereg cech rodziców)
3. Osobniki w obrębie gatunków wydają więcej potomstwa
niż może przeżyć, przez co wywoływana jest konkurencja
z racji ograniczonych zasobów środowiska. Konkurencja ta
nazwana została walką o byt.
4. Dobór naturalny (inaczej selekcja naturalna) powoduje, że
w walce tej osobniki najlepiej zaadaptowane zwyciężają i
wypierają osobniki o słabszych przystosowaniach. Dzięki
temu zjawisku w następnych pokoleniach utrwalane są
cechy korzystne.
Specjacja
W zmieniających się wciąż warunkach środowiska zewnętrznego
długotrwałe działanie doboru naturalnego przyczynia się do
wyodrębniania nowych gatunków, czyli specjacji. Ważnym czynnikiem
przyczyniającym się do zajścia specjacji są bariery geograficzne (morze,
góry), które uniemożliwiają krzyżowanie się osobników jednego gatunku
na obszarach izolowanych.
Różne typy specjacji:
 Teoria Darwina okazała się w większości założeń poprawna. Stała się
ona fundamentem syntetycznej teorii ewolucji, wraz z genetyką
mendlowską. Jest ona określana mianem neodarwinizmu. Według teorii
neodarwinizmu źródłem bezkierunkowej zmienności osobniczej są
mutacje i rekombinacja materiału genetycznego, dobór naturalny.
Ewolucja polega na zmianach częstości występowania danych alleli w
pulach genowych populacji.
Dobór naturalny
 Eliminacja niekorzystnych genotypów z populacji w wyniku
działania warunków zewnętrznych na fenotypy.
 Osobniki o lepszych cechach adaptacyjnych zwyciężają
konkurencję z osobnikami o gorszych cechach. Osobniki
silniejsze wydają potomstwo, któremu przekazywane są cechy.
 Liczba osobnikach o genotypach niekorzystnych maleje, a to
skutkuje zmianą częstości występowania alleli w puli genowej
danej populacji.
 Największe znaczenie w powstawaniu zmienności osobniczej
ma zmienność mutacyjna i zmienność rekombinacyjna. Są one
losowe, bezkierunkowe i dziedziczne.
W 1858 roku Karol Darwin
wydał dzieło pt.
„O powstawaniu gatunków”,
w którym opisał swoją teorię
wyjaśniającą mechanizmy
ewolucji.
Schemat ilustruje przebieg procesu
ewolucyjnego i wyraża ideę historii
gatunkowej – według: K. Darwina
Bibliografia
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Darwin
 http://wiedzaiedukacja.eu/archives/19660
 http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Karol-Darwin
 http://www.darwin.pan.pl/d2a.html
KONIEC!!!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ;)
Download