Prawo zamówie* publicznych

advertisement
Postępowania
o udzielenie
zamówienia publicznego
Toruń, dnia 13-14.12.2012 r.
Cele systemu zamówień publicznych

Efektywność wydatkowania pieniędzy

Przeciwdziałanie
patologicznym

Zapewnienie
zamówień
równego
zjawiskom
dostępu
do
Co reguluje Prawo zamówień publicznych?
• zamówienie publiczne - umowa
odpłatna zawierana między
zamawiającym a wykonawcą, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane
• przepisy dotyczące zamówień
publicznych regulują sposób (tryb)
wyboru wykonawcy zamówień
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. 2011 Nr 282, poz. 1650);
średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196
(dla postępowań wszczętych po 1 stycznia 2012 r.).
Podstawa prawna
 Art. 4 pkt 8 PZP - „ustawy PZP nie stosuje się do
udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażanej w zł w równowartości kwoty
14.000 euro”.
 Próg
14.000 euro nazywany jest „progiem
bagatelności”.
 Przy uwzględnieniu aktualnego kursu euro próg 14.000
euro odpowiada równowartości 56.274,40 zł.
Podstawa prawna - c.d.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 Nr
226, poz. 1817);
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
26 października 2010 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.
U. 2010 Nr 223, poz. 1458).
Podstawa prawna PO RYBY 2007-2013
§ 39 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz § 44 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na
realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony
rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.U. 2011 nr 261
poz. 1563 ).
koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli dostawy, roboty
budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku
gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.
Podstawa prawna PO RYBY - c.d.
 Zgodnie z § 7 umowy o dofinansowanie w zakresie środka 4.1.
„Rozwój obszarów zależnych od rybactwa":
 Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi
Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w terminie:
 14 dni od dnia zawarciu umowy o dofinansowanie, w przypadku
postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia;
 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku
postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o
dofinansowanie;
- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym
ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający:
 Jednostki sektora finansów publicznych
 Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej
 Instytucje prawa publicznego
 osoby prawne,
 utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego ani
handlowego,
 podlegające wpływowi jednostek sektora finansów publicznych lub
nie posiadających osobowości prawnej państwowych jednostek
organizacyjnych,
Zamawiający c.d.
 Zamawiający sektorowi:
podmioty prowadzące działalność w sektorach:
wydobywczym, gosp. wodnej, energetyki, transportu
i poczty
 działający na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych;
 pozostający pod wpływem jednostek sektora finansów publicznych,
państwowych jednostek organizacyjnych lub instytucji prawa publicznego.
 Podmioty udzielające zamówienia w ponad 50% finansowanego ze środków
publicznych,
 Inne
Wykonawcy
 Wykonawcy na równych prawach ubiegają się o
udzielenie zamówienia
 Wykonawcy mogą się ubiegać o udzielenie
zamówienia wspólnie
 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
wykonawcy spełniający warunki określone w
ustawie oraz SIWZ
 Warunki udziału w postępowaniu nie mogą
utrudniać uczciwej konkurencji
System progów kwotowych
Od 14 000 do 130 000/ 200 000 euro dla dostaw i usług, 5.000.000 euro - dla
robót budowlanych - procedura uproszczona, „krajowa”
 Decyzje o wyborze trybu innego niż podstawowy podejmuje samodzielnie kierownik
zamawiającego,
 Ogłoszenia o zamówieniach publikuje się w BZP,
 Krótsze terminy na składanie wniosków i ofert
 Zamawiający nie musi wymagać od wykonawców dokumentów, które potwierdzą, że
spełniają oni warunki udziału w postępowaniu i wadium
 Wykonawcy mogą składać odwołania w ograniczonym zakresie.
Wykaz składanych dokumentów
 Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym (zamieszczone





w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
z podaniem terminu od – do, na stronie internetowej Zamawiającego,
w Biuletynie Zamówień Publicznych z potwierdzeniem zamieszczenia);
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
Kompletna oferta wybranego wykonawcy;
Umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
Wszystkie formularze ofertowe firm, biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
Dokumenty potwierdzające niezwłoczne zawiadomienie wykonawców
przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz ze
streszczeniem oceny, podaniem punktacji oraz porównaniem złożonych
ofert, informacją o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz których
oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym);
Wykaz składanych dokumentów c.d.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz ze
streszczeniem oceny, podaniem punktacji oraz porównaniem
złożonych ofert) zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego z podaniem termu od – do,
na stronie internetowej Zamawiającego;
 Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
w Biuletynie Zamówień Publicznych (wraz z potwierdzeniem
zamieszczenia);
 Dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami
i wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – jeśli miały miejsce;
 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wraz z obowiązującymi załącznikami;
Wykaz składanych dokumentów c.d.


Decyzja o powołaniu komisji przetargowej (jeżeli dotyczy);
Inne dokumenty związane bezpośrednio z procedurą przetargową.
Dokumenty powinny być składane w formie kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika
Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
Dopuszcza się możliwość potwierdzania kopii dokumentów poprzez
zapis umieszczony na pierwszej stronie dokumentu, potwierdzając za
zgodność z oryginałem strony od 1 do n.
Potwierdzając za zgodność z oryginałem ofertę należy traktować ją całościowo
jako oryginał, bez względu na to, czy w jej skład wchodzą same oryginały, czy
też znajdują się w niej również kopie potwierdzone za zgodność.
Weryfikacja dokumentacji
o udzielenie zamówienia publicznego
 Samorząd Województwa dokonuje kontroli dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w terminie 30 dni od dnia złożenia – czy
Beneficjent przeprowadzając postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy
ustawy PZP. W przypadku gdy dokumentacja wymaga
dodatkowych wyjaśnień lub nie złożono wszystkich
wymaganych dokumentów SW wzywa Beneficjenta w formie
pisemnej do jej uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.
Weryfikacja dokumentacji… c.d.
 Jeżeli pomimo wezwania Beneficjent nie złożył wymaganej
dokumentacji
lub
złożona
dokumentacja
wymaga
dodatkowych wyjaśnień SW wzywa ponownie Beneficjenta
do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania.
 W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne
jest uzyskanie wyjaśnień lub opinii innego organu 30-dniowy
termin weryfikacji wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania
wyjaśnień lub opinii.
Weryfikacja dokumentacji… c.d.
 Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania nie złożył
dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy PZP
mającym wpływ na wynik tego postępowania SW pisemnie
zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli.
 Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania pisma ma prawo
do złożenia wniosku do SW o ponowną ocenę
przeprowadzonego postępowania.
Weryfikacja dokumentacji… c.d.
 W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego
w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów
ustawy PZP, mające wpływ na wynik którekolwiek z tych
postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów
kwalifikowalnych.
 Wysokość
korekt finansowych w przypadku nie
przestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy PZP
określa załącznik nr 3 do umowy.
Najczęściej popełniane błędy
1.
Bezpodstawne odrzucenie oferty/wykluczenie wykonawcy,
bądź bezpodstawne zaniechanie odrzucenia
oferty/wykluczenia wykonawcy;
2. Opis przedmiotu zamówienia;
3. Podwykonawcy;
4. Niezgodności pomiędzy ogłoszeniami o zamówieniu oraz
pomiędzy ogłoszeniami o zamówieniu a SIWZ;
5. Niezgodności pomiędzy: kosztorysem inwestorskim
i przedmiarem robót oraz przedmiarem robót i kosztorysem
ofertowym wykonawcy;
6. Dokumenty wymagane od wykonawców;
7. Błędy dotyczące protokołu postępowania;
8. Uchybienia o charakterze technicznym/ niekompletność
przekazanej dokumentacji;
9. Umowy zawierane z wykonawcami.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
1. Bezpodstawne odrzucenie oferty/wykluczenie
wykonawcy, bądź bezpodstawne zaniechanie
odrzucenia oferty/wykluczenia wykonawcy.
 Bezpodstawne odrzucenie najkorzystniejszej oferty lub
brak odrzucenia oferty gdy było to konieczne;
 Bezpodstawne wykluczenie wykonawcy lub brak
wykluczenia wykonawcy gdy było to konieczne;
 Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy
dotyczy najkorzystniejszej oferty, brak wyjaśnień;
Najczęściej popełniane błędy c.d.
Zamawiający nie może oceniać ofert w sposób dowolny, ale
tylko w taki, jaki podał w specyfikacji.
Powinien brać przede wszystkim pod uwagę zgodność ze
stawianymi przez siebie wymaganiami, inaczej można
postawić mu zarzut dowolności przeprowadzenia ocen
i nierównego traktowania wykonawców.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
2. Opis przedmiotu zamówienia
 Nazwy własne – roboty budowlane:
- występują w przedmiarach w SIWZ;
- brak zapisów w SIWZ o możliwości zastosowania
materiałów i urządzeń równoważnych i sposobie
oceny równoważności przez Zamawiającego;
- nie ma znaczenia, że materiały/urządzenia/sprzęt
z nazwą własną nie stanowią głównego przedmiotu
zamówienia i są ogólnodostępne;
Najczęściej popełniane błędy c.d.
 Nazwy własne – dostawy:
- nie wystarczy zapis „lub równoważne” przy nazwie własnej
-
producenta, musi być wskazany w SIWZ sposób oceny
równoważności, co to znaczy równoważny;
parametry techniczne wskazujące na konkretnego
producenta;
parametry techniczne bez określenia np. że są to
minimalne parametry;
wskazanie parametrów technicznych z zapisami, że są to
minimalne parametry, a takie spełnia tylko jeden
producent;
powyższe punkty dotyczą m. in. RTV/AGD, instrumentów
muzycznych, mebli ale również placów zabaw;
Najczęściej popełniane błędy c.d.
 Nazwy własne – dostawy c.d.:
- parametry sprzętu komputerowego z zapisami „minimum”
narusza Ustawę – Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące
udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów
komputerowych;
Najczęściej popełniane błędy c.d.
Art. 29 ust. 3
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń
(…).
Komentarz do Pzp
Zakaz dotyczący wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu
zamówienia zamawiający wskaże konkretny znak towarowy, patent, czy
pochodzenie, a nie wchodzi w grę wyjątek związany ze specyfiką
przedmiotu zamówienia oraz z trudnością opisania przedmiotu
zamówienia za pomoc dostatecznie dokładnych określeń.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
3. Podwykonawcy
 Zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie
części
zamówienia,
której
wykonanie
powierzy
podwykonawcom. Ponadto Wykonawca może powierzyć
wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom;
 Ograniczenie podwykonawstwa dotyczy w wyjątkowych
przypadkach - dzieło artystyczne, usługi prawnicze, dostawa
specjalistycznego sprzętu;
- obawa Zamawiającego dotycząca jakości wykonania typowych
prac budowlanych i doświadczenia wykonawców nie jest
podstawą do ograniczenia podwykonawstwa;
Najczęściej popełniane błędy c.d.
4.
Niezgodności pomiędzy ogłoszeniami o zamówieniu
 niezgodność


-
-
treści poszczególnych ogłoszeń o zamówieniu
(pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu z Biuletynu Zamówień
Publicznych, ogłoszeniem ze strony internetowej zamawiającego
i ogłoszeniem z tablicy ogłoszeń);
brak
adnotacji
o
terminie
wywieszenia
Ogłoszenia
o zamówieniu, Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
w siedzibie Zamawiającego (data od - do);
niezgodność pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ:
niezgodny opis przedmiotu zamówienia; niezgodne kody CPV;
różny opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków;
różny wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
5. Niezgodności pomiędzy: kosztorysem
inwestorskim i przedmiarem robót oraz
przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym
wykonawcy.
 Niezgodność przedmiaru robót dołączonego do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z Kosztorysem Inwestorskim będącym załącznikiem do
umowy o dofinansowanie;
 Niezgodność przedmiaru robót dołączonego do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z Kosztorysem Ofertowym wybranego Wykonawcy.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
6. Dokumenty wymagane od wykonawców.
 brak w SIWZ informacji o dokumentach jakie mają przedłożyć wykonawcy
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
 żądanie od oferentów dokumentów/oświadczeń niezgodnie
z Rozporządzeniem - Zamawiający może żądać jedynie tych
dokumentów/oświadczeń od oferentów, które wymienione zostały
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
 zamawiający może żądać jedynie oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (...) - nie jest dozwolone wymaganie dokumentów
potwierdzających uprawnienia, np. Zaświadczeń przynależności do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 jeśli Zamawiający wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego
posiadanie polisy, to zgodnie z ww. Rozporządzeniem zobowiązany jest
wymagać dokumentu potwierdzającego jej opłacenie;
 informacja z banku (…) powinna swą treścią wskazywać, iż wykonawca
posiada tam rachunek.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
7.
Błędy dotyczące protokołu postępowania.
 niewłaściwy druk protokołu postępowania (niezgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik do właściwego rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów aktualnego na dzień wszczęcia postępowania);
 brak odpowiednich druków stanowiących załączniki do protokołu
postępowania;
 niewłaściwie wypisany protokół postępowania (brak
skreśleń/adnotacji);
 brak adnotacji o terminie wywieszenia ogłoszenia o zamówieniu,
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie
zamawiającego (data od - do);
 brak lub błędne określenie w oświadczeniach stanowiących załącznik
do protokołu postępowania jakie funkcje pełnią poszczególne osoby;
 błędne określenie wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług …”).
Najczęściej popełniane błędy c.d.
8.
Uchybienia o charakterze technicznym/
niekompletność przekazanej dokumentacji.
 Brak dokumentu upoważniającego daną osobę do podpisywania się „za

-
-
zgodność z oryginałem" za osobę pełniącą funkcję kierownika
Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie;
Niekompletność dokumentacji przetargowej dostarczonej do Urzędu
Marszałkowskiego:
brak załączników do SIWZ - przedmiary robót (kosztorysy ślepe);
brak kompletu dokumentacji związanej z korespondencją pomiędzy
Zamawiającym a Oferentami (zapytania odnośnie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wezwania do uzupełnień/wyjaśnień złożonych
ofert oraz odpowiedzi wykonawców na przedmiotowe pisma, brak pism
zawiadamiających o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z
potwierdzeniem ich przekazania, odwołania);
brak dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
brak dokumentów w sprawie powołania komisji przetargowej;
brak dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy;
niepoprawne numeracje stron dokumentacji przetargowej.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
9. Umowy zawierane z wykonawcami.
 W zakresie nie uregulowanym w PZP do umów w sprawie
zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
(art. 139);
 W Kodeksie Cywilnym wskazuje się dwa rodzaje wynagrodzenia
ryczałtowe lub kosztorysowe ( Tytuł XV dotyczący umów o
dzieło art. 629 i 632) ale zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z 20.11.2008 r. Sygn. III CSK 184/08 jeżeli strony w umowie
o roboty budowlane zastosowały jeden z systemów
wynagrodzenia uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego
dotyczących umowy o dzieło (ryczałtowy lub kosztorysowy), to
w drodze analogii należy stosować właściwe przepisy dotyczące
tej umowy. Potwierdza to również Uchwała Sądu Najwyższego z
dnia 29 września 2009r. Sygn. akt III CZP 41/09.
Najczęściej popełniane błędy c.d.
9. Umowy zawierane z wykonawcami.
 Ustalone wynagrodzenie może mieć charakter:
- ryczałtowy (wiążąca jest cena zawarta w formularzu ofertowym, cena jest
niezmienna przez cały okres realizacji zadania, przedmiar lub kosztorys
może być żądany ale dopuszczenie rozliczeń wykonywanych prac na
podstawie kosztorysu powykonawczego jest nie dopuszczalne );
- kosztorysowy (rozliczenie następuje na podstawie kosztorysów
powykonawczych i rzeczywiście wykonanych robót);
 Dwa podstawowe problemy: „niedomówienia” w danym systemie
wynagrodzenia i systemy mieszane;
 Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy wbrew przepisom art. 144 Ustawy (zakres rzeczowy,
terminy, zmiany nie przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ).;
 Pamiętać trzeba o konieczności przewidzenia możliwości
dokonywania zmian treści umowy w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także
określeniu warunków możliwych zmian.
Podsumowanie
 nazwy własne w kosztorysach
 parametry techniczne
Dziękuję za uwagę
Download