7. Sprawozdanie WSNSiR UW z działalności naukowo badawczej w

advertisement
7. 1. Sprawozdanie Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji z działalności naukowobadawczej w latach 2011 - 2013
- ze wskazaniem najważniejszych monografii naukowych, podręczników akademickich, skryptów, prac i
artykułów, projektów badawczych, patentów, prac wdrożeniowych, opracowań technologicznych, projektowych
i prototypów będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej, z podaniem
autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej Instytutu.
WSNSiR od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i kształcenie w Obszarze Nauk Społecznych, nt.
interdyscyplinarnych zagadnień stosowania nauk społecznych w praktyce polityki publicznej, polityki
społecznej, polityki rozwiązywania problemów przestępczości i patologii społecznej, profilaktyki
społecznej i resocjalizacji, skupiając przedstawicieli licznych dyscyplin z Dziedziny Nauk
Społecznych i Dziedziny Nauk Prawnych, takich jak, przede wszystkim: socjologia, pedagogika,
psychologia i prawo. Działalność naukowa pracowników Wydziału skupia się min. na takich
specjalnościach NAUK O POLITYCE PUBLICZNEJ, jak: Podstawy nauk o polityce publicznej
(budowanie podstaw teoretycznych i metodologicznych tej dyscypliny w jej rozmaitych zakresach),
Polityka społeczna (dotycząca min. spraw rodziny, rozwoju rynku pracy i ochrony zdrowia), Polityka
wymiaru sprawiedliwości i ochrony bezpieczeństwa oraz praw człowieka (wraz z: Polityką prawa,
Polityką kryminalną, Polityką penitencjarną i postpenitencjarną, Polityką resocjalizacji, inkluzji i
społecznej reintegracji), Instrumenty polityki publicznej (prawne, organizacyjne i kontrolnospołeczne, środki i metody rozwiązywania problemów społecznych)
WSNSiR wydaje 4 czasopisma naukowe włączone do międzynarodowego systemu
wydawnictw ciągłych:
1. „NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE” ISSN 1231-0298. Punktacja czasopism
MNiSzW – 4 punkty
2. „NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA” - rocznik ISSN 2299-7725,
czasopismo jest indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library
(CEEOL). Punktacja czasopism MNiSzW – 3 punkty
3. „PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA” półrocznik (d. „PRACE
INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI”) – ISSN
2300-3952. Czasopismo jest indeksowane w bazie Central and Eastern European
Online Library (CEEOL). Punktacja czasopism MNiSzW – 7 punktów
4. „SOCIETAS/COMMUNITAS” – kwartalnik ISSN 1895-6890. Czasopismo
indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).
Punktacja czasopism MNiSzW – 8 punktów
1
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU
STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
I RESOCJALIZACJI W OKRESIE OD 2011 roku
Publikacja w czasopiśmie
1.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. VI
REMEDIUM Nr 3 (253) r. 2014, str. 10-11 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
2.
Adwokackie korzenie Ady Sari. O życiu i działalności Edwarda Szayera (1859-1940) – adwokata i
burmistrza Starego Sącza
PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 23-24 r. 2013, str. 26-31 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
3.
Analiza prawna aktu 'porządku wewnętrznego' w zakładzie karnym/areszcie śledczym
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 76-77 r. 2013, str. 77-94 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
4.
Animator kultury - zawód czy sposób ulepszania świata?
RES PUBLICA NOWA Tom 21 r. 2013, str. 39-42 (Artykuł)
Magdalena Kubecka
5.
Benjamin i hermeneutyka wszystkoizmu
KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Nr 1(24) r. 2013, str. 271-279 (Artykuł)
Paweł Dybel
6.
Bezdroża nieświadomości zbiorowej. O Świeżych wiśniach Anny Baumgart
DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Nr 15 r. 2013, str. 268281 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
7.
Biografia środowiskowa na styku klasycznej biografii i badań terenowych
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 1 (47) r. 2013, str. 29-42 (Artykuł)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
8.
Brak pozytków z historii
BARDZIEJ KOCHANI Tom 2(66) r. 2013, str. 9-13 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
9.
Bruno Schulz i psychoanaliza
TEKSTY DRUGIE Nr 6 r. 2013, str. 15-27 (Artykuł)
Paweł Dybel
10.
Celebryzacja polityki - politycy i ich rodziny w "Vivie" i "Twoim Stylu"
MEDIA, KULTURA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Nr 9/2013 r. 2013, str. 23-37 (Artykuł)
Tomasz Olczyk
11.
Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 165-222 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
12.
Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych. Problemy metodologiczne i etyczne oraz
zaangażowanie dzieci w proces badawczy w kontekście badań dotyczący problemu przemocy
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 7-20 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik
13.
Fetysze i rewolucja. Kulturowo-społeczne konteksty funkcjonowania fenomenów [ LINK ]
r. 2013, str. 1-2 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
14.
From Diffusion to Translation and Back. Disembedding-Reembedding and Re-invention in
Sociological Studies of Diffusion
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 1(181) r. 2013, str. 3-19 (Artykuł)
Adriana Mica
15.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2011 r., (II KK 316/10)
WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE Tom 1 r. 2013, str. 58-69 (Inne)
2
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
16.
Gombrowicza gra w gęby albo gra gąb
PRZESTRZENIE TEORII Nr 20 r. 2013, str. 29-37 (Artykuł)
Paweł Dybel
17.
Hegemon mimo woli. Czy Niemcy zapanują w Europie
WIĘŹ Tom 4(654) r. 2013, str. 145-150 (Artykuł)
Marek Cichocki
18.
Im więcej władzy i pieniędzy w samorządach, tym lepiej dla Polski. Z prof. Andrzejem
Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Krystyna Sieniawska
CASUS Tom 4 (70) r. 2013, str. 3-9 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
19.
Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 39 (3) r. 2013, str. 97-121 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
20.
Instytucjonalny system przeciwdziałania narkomanii w latach 1999-2012
SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA Tom 4(64) r. 2013, str. 19-26 (Artykuł)
Robert Sobiech
21.
Jan Piskurewicz, "Z ziemi włoskiej do Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej
połowie XIX wieku, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, ss. 311
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI Nr 3 r. 2013, str. 147-153 (Recenzja)
Adam Gałkowski
22.
Jeden z trzech marszałków Pierwszego Sejmiku Adwokatury Polskiej z 1914 roku - Władysław
Mieczkowski (1877-1959)
PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 25-26 r. 2013, str. 25-31 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
23.
Katecheza w szkole lekcją dialogu. Wobec Małgorzaty Cackowskiej i Piotra Stańczyka
polemicznie
TERAŹNIEJSZOŚĆ - CZŁOWIEK - EDUKACJA Tom 2 r. 2013, str. 141-152 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
24.
Kilka refleksji 'adwokackich' na 70-lecie Powstania w getcie warszawskim
PALESTRA Tom 5-6 r. 2013, str. 313-314 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
25.
Kilka uwag o przemianach w sposobie uprawiania socjologii
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Nr 1(14) r. 2013, str. 6-18 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
26.
Komputer szansa i zagrożeniem dla rozwoju dziecka
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 9/13 r. 2013, str. 42-48 (Artykuł)
Beata Hoffmann
27.
Komunikacja strategiczna w organizacjach pozarządowych - analiza wybranych przykładów [
LINK ]
TRZECI SEKTOR Nr 30 r. 2013, str. 84-92 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
28.
Metodologia badania EU NET ADB
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(1) r. 2013, str. 7-11 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik
29.
Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 21-29 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik
30.
Miejsca w cieniu
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 2(301) r. 2013, str. 201-208 (Artykuł)
Barbara Fatyga, Janina Fatyga, Ludwika Malarska
31.
Morskie granice i obszary przygraniczne
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Tom 65 r. 2013, str. 237-257 (Artykuł)
Władysław Misiak, Joanna Felczak
32.
Nadzieja w kryzysie szansą na rozwój i adaptację
WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Tom 18 r. 2013, str. 75-88 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
33.
Narkoturystyka
3
REMEDIUM Nr 6(244) r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)
Beata Hoffmann
34.
Naukowe fascynacje sztuki. Przegląd arbitralny
STAN RZECZY Nr 1(4) r. 2013, str. 107-126 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
35.
Niezaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów
PROKURATURA I PRAWO Tom 4 r. 2013, str. 43-56 (Artykuł)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
36.
Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie
PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 162-169 (Artykuł)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
37.
Nowe formy pracy wolontariackiej
PRACA SOCJALNA Tom 1 r. 2013, str. 3-40 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
38.
O intelektualistach - wychodźcach z Europy Środkowo-Wschodniej we Francji - w Paryżu.
Recenzja książki Intellectuels de l'Est exiles en France, publie sour la direction de Wojciech Fałkowski et
Antoine Mares. Institut d'Etudes Slaves, Paris 2011, ss. 174
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Nr nr 3 r. 2013, str. 177-185
(Recenzja)
Adam Gałkowski
39.
O sieciowaniu i granicach pracy (socjalnej) z rodzinami w opiece zastepczej
TRZECI SEKTOR r. 2013, str. 35-45 (Artykuł)
Mariola Racław
40.
O zasadzie prawdy materialnej w procesie karnym w świetle Konstytucji RP
PAŃSTWO I PRAWO Tom 9 r. 2013, str. 18-29 (Artykuł)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
41.
Ojciec samorządnej adwokatury [o Cezarym Ponikowskim]
DZIENNIK GAZETA PRAWNA Tom 166 r. 2013, str. 3-3 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
42.
Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 141-163 (Artykuł)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
43.
Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnozy i rekomendacje [ LINK ]
ANALIZY I OPINIE Tom 3 r. 2013, str. 1-24 (Artykuł)
Anna Olech, Paulina Sobiesiak-Penszko
44.
Pathologies of the State and Law Institutions in Post-totalitarian Poland
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1 (15) r. 2013, str. 193-200 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
45.
Patologie instytucji państwa i prawa w posttotalitarnej Polsce
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 21 r. 2013, str. 225-232 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
46.
Patrzenie a widzenie. Rola kompetencji w odbiorze miasta
ZESZYTY ARTYSTYCZNE Nr 24 r. 2013, str. 89-96 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
47.
Podstawy i zakres żądań odszkodowawczych związanych z pobytem w zakładzie karnym (areszcie
śledczym)
PALESTRA Tom 7-8 r. 2013, str. 31-38 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
48.
Pomoc w wyborze lepszej przyszłości
DYREKTOR SZKOŁY Nr 12 r. 2013, str. 10-17 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
49.
Poparcie celebryckie (celebrity endorsement) w komunikacji politycznej - polskie doświadczenia
na amerykańskiej licencji
E-POLITIKON Nr 5(2013) r. 2013, str. 27-67 (Artykuł)
Tomasz Olczyk
50.
Postępowania sądowe w sprawach o odszkodowanie (zadośćuczynienie) z tytułu nieprawidłowego
wykonania kary pozbawienia wolności
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 22 r. 2013, str. 25-53 (Artykuł)
4
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
51.
Pracoholizm
REMEDIUM Nr 11(249) r. 2013, str. 8-10 (Artykuł)
Beata Hoffmann
52.
Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012)
PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 307-308 (Inne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
53.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. I
REMEDIUM Nr 3 (241) r. 2013, str. 1-3 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
54.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. II
REMEDIUM Nr 5 (243) r. 2013, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
55.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. III
REMEDIUM Nr 7-8 r. 2013, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
56.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. IV
REMEDIUM Nr 10 (248) r. 2013, str. 11-12 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
57.
Profilaktyka w kontekście socjologii architektury - cz. V
REMEDIUM Nr 12(250) r. 2013, str. 4-5 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
58.
Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 63-82 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk
59.
Przyszłośc szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Nr 39 r. 2013, str. 125-133 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
60.
Recenzja ksiązki Stanisława Kozaka "Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie
uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 9/13 r. 2013, str. 62-63 (Recenzja)
Beata Hoffmann
61.
Recenzja książki pod redakcją Adama Szecówki i Bronisławy Ogonowski 'Profilaktyka zachowań
dewiacyjnych dzieci i młodzieży'
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA Tom 22 r. 2013, str. 237-242 (Recenzja)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
62.
Recenzja: Andrij Kosyło, Dostęp do zawodu adwokata w prawie polskim, ukraińskim,
białoruskim i rosyjskim, Toruń: Adam Marszałek 2010, ss. 248 [jako Janusz Kanimir]
PALESTRA Tom 9-10 r. 2013, str. 266-270 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
63.
Recenzja: Coulshed V., Orme J., Social Work practice, 5th ed., Plagrave Macmillan, Basingstoke,
Hamshire 2012
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 16 Nr 4 r. 2013, str. 576-578 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
64.
Recenzja: Peter Kerecman, Rudolf Manik, História advokácie na Slovensku, Bratislava:
Eurokódex 2011, ss. 656
PALESTRA Tom 1-2 r. 2013, str. 264-265 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
65.
Recenzja: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa w latach 1957–1969, pod
red. Michała Porowskiego i Macieja Tygielskiego, Legnica 2012, ss. 263,
PALESTRA Tom 7-8 r. 2013, str. 288-291 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
66.
Recenzja: Stanisław Milewski, Życie uliczne niegdysiejszej Warszawy, Warszawa: Iskry 2013, ss.
176
PALESTRA Tom 9-10 r. 2013, str. 270-273 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
67.
Recenzja: Walker S., Beckett C., Social Work Assessement and Intervention, Russel House, Lyme
Regis, Dorset 2011
5
CHILD CARE IN PRACTICE. JOURNAL OF MULTI-DISCIPLINARY CHILD CARE PRACTICE
Tom 19 Nr 1 r. 2013, str. 95-97 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
68.
Religia w szkole wobec postaw młodzieży w obszarze moralności seksualnej i małżeńskiej
ATENEUM KAPŁAŃSKIE Tom 628 r. 2013, str. 461-473 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
69.
Roman Longchamps de Berier, Wina w prawie cywilnym. Wprowadzenie
KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Tom 1 r. 2013, str. 223-229 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor przedmowy)
70.
Rule of law - the ideal or catastrophe?
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(15) r. 2013, str. 201-217 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka, Jacek Kurczewski (Redaktor)
71.
Scent in science and culture
HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES Tom 26 Nr 5 r. 2013, str. 31-48 (Artykuł)
Beata Hoffmann
72.
Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu
TRZECI SEKTOR Tom 30 r. 2013, str. 5-7 (Artykuł)
Marek Rymsza, Magdalena Dudkiewicz
73.
Służba cywilna. Oczekiwania społeczne a rozwiązania instytucjonalne. Część III i IV
PRZEGLĄD SŁUŻBY CYWILNEJ Tom 1(22) r. 2013, str. 61-69 (Artykuł)
Robert Sobiech
74.
Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi
TRZECI SEKTOR Tom 29 r. 2013, str. 2-8 (Artykuł)
Marek Rymsza
75.
Stanisław Milewski (1931-2013). In memoriam
PALESTRA Tom 11-12 r. 2013, str. 307-316 (Inne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
76.
Street racing jako zjawisko społeczne
REMEDIUM Nr 1(239) r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)
Beata Hoffmann
77.
Studencki Ruch Penitencjarny
FORUM PENITENCJARNE Tom 2 (177) r. 2013, str. 34-35 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
78.
Sumienie w doświadczeniu moralnym Polaków
PRZEGLĄD TOMISTYCZNY Tom XVIII r. 2013, str. 113-127 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
79.
Tajemnica Chambo Lamy. Buddyzm w Buriacji
NOWA EUROPA WSCHODNIA Nr 3-4 r. 2013, str. 200-220 (Artykuł)
Albert Jawłowski
80.
Telefon zaufania na antenie
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 47 r. 2013, str. 1642-9834 / 16-17 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
81.
Teoria antropologiczna a socjologia (numer monograficzny PSJ) [ LINK ]
QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW Tom IX Nr 3 r. 2013, str. 1-141 (Inne)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka (Redaktor), Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk (Redaktor)
82.
Teoria i praktyka celebryzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach
plotkarskich
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE Nr 1(2013) r. 2013, str. 71-90 (Artykuł)
Tomasz Olczyk
83.
The Law, Ideology, and Politics
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(15) r. 2013, str. 161-182 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
84.
To nie jest czas dla "starych" rodziców
BARDZIEJ KOCHANI Tom 3(67) r. 2013, str. 12-15 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
85.
Trybunał Konstytucyjny nie jest w wieży z kości słoniowej. Z prof. dr Andrzejem Rzeplińskim,
prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmwia Piotr Rachtan
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE Tom 7/8 r. 2013, str. 5-7 (Inne)
6
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
86.
Tym razem poświęćmy własny kościół. Sacrum w sztuce młodych artystów
ESTETYKA I KRYTYKA Nr 28(1) r. 2013, str. 93-116 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
87.
William M. Evan - The Third Father of the ISA Research Committee of Sociology of Law
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 15 r. 2013, str. 61-63 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
88.
Wolontariat - idea, organizacja, doświadczenia
WARMIŃSKO-MAZURSKI KWARTALNIK NAUKOWY, NAUKI SPOŁECZNE Tom 1 r. 2013, str.
81-109 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
89.
Wolontariat w organizacjach pozarządowych w Polsce
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 2 (48) r. 2013, str. 89-114 (Artykuł)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
90.
Wolontriat jako forma aktywności młodzieży
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Nr 7/13 r. 2013, str. 30-34 (Artykuł)
Beata Hoffmann
91.
Wykluczenie społeczne młodzieży - zapobieganie i przeciwdziałanie w świetle polityki
młodzieżowej UE
REMEDIUM Nr VII/VII r. 2013, str. 1-4 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
92.
Wykorzystywanie seksualne. Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(3) r. 2013, str. 82-100
(Artykuł)
Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska
93.
Z dziejów polskiego buntu. Rozmowa z Barbarą Fatygą
WIĘŹ Nr 3(653) r. 2013, str. 57-66 (Artykuł)
Barbara Fatyga
94.
Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 12(1) r. 2013, str. 49-68 (Artykuł)
Joanna Włodarczyk
95.
Zmaganie z formą
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 7 r. 2013, str. 67-74 (Artykuł)
Marek Cichocki
96.
Znaczenie rozmowy w życiu człowieka
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 47 r. 2013, str. 1642-9834 / 17-18 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
97.
Znikające różnice. Relacje między socjologią a antropologia kulturową w świetle teorii systemów
Nikolasa Luhmanna
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom 9 Nr 3(2013) r. 2013, str. 6-21 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
98.
Znikające różnice. Relacje między socjologią i antropologią kulturową w świetle teorii systemów
Niklasa Luhmanna [ LINK ]
QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW Tom IX Nr 3 r. 2013, str. 6-21 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka, Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
99.
Zwrot lingwistyczny a samorefleksyjność antropologii
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ Tom IX Nr 3 r. 2013, str. 110-123 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
100.
Życie z piosenką. O lwowskim prawniku Emanuelu Schlechterze, którego śpiewamy, którym
mówimy, którego nie pamiętamy
KURIER GALICYJSKI Tom 20 r. 2013, str. 26-27 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
101.
Adwokat Stanisław Mikke laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
PALESTRA Tom 1-2 r. 2012, str. 285-286 (Sprawozdanie)
Adam Redzik (Autor oryginału)
102.
Aktywne słuchanie
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 45 r. 2012, str. 9-11 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
7
103.
Archipelag skarbów
REMEDIUM Tom 11 Nr 237 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
104.
Archipelag skarbów - wyniki ewaluacji
REMEDIUM Tom 12 Nr 238 r. 2012, str. 17-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
105.
Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2012, str. 165-185 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
106.
Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 10/2012 Nr 515 r. 2012, str. 24-28 (Artykuł)
Beata Hoffmann
107.
Bariery aktywności zawodowej młodzieży niepełnosprawnościami w świetle badań
POLITYKA SPOLECZNA r. 2012, str. 46-51 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
108.
Coś z komuny i kibucu - czyli o domach niespokojnej starości i cohousingu. Doświadczenia
zagraniczne
ES.O.ES Nr 1 r. 2012, str. 21-23 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
109.
Culturally Integrated Studies
VEREJNA SPRAVA A SPOLECNOST Tom 13 Nr 2 r. 2012, str. 135-148 (Artykuł)
Jadwiga Królikowska, Jarosław Utrat-Milecki
110.
Człowiek działający
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 3 r. 2012, str. 179-184 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
111.
Czy wiemy, czego chcemy? Polityka społeczna w czasach kryzysu
WIĘŹ Nr 11-12 r. 2012, str. 19-31 (Artykuł)
Marek Rymsza
112.
Dyskusja redakcyjna "Societas/Communitas - sonda internetowa
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 13-24 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
113.
Dziewięćdziesięciopięciolecie wydania Social Diagnosis Mary Richmond
PRACA SOCJALNA Tom 6 r. 2012, str. 3-18 (Artykuł)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
114.
Emancypacja przez wychowanie: od oświecenia do pragmatyzmu
ARS EDUCANDI Tom IX r. 2012, str. 81-89 (Artykuł)
Katarzyna Szumlewicz (Autor oryginału)
115.
Emocjonalna fala surfingowa. Emocje i dyskurs psychologiczny
ALBO ALBO. PROBLEMY PSYCHOLOGII I KULTURY Tom 1(2011) r. 2012, str. 139-156 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
116.
Eugeniusz Waśkowski (1866-1942). W siedemdziesięciolecie śmierci wybitnego uczonego i
adwokata
PALESTRA Tom 9-10 r. 2012, str. 255-267 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
117.
Ewaluacja programu TZA
REMEDIUM Tom 7/8 Nr 233/234 r. 2012, str. 34-35 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
118.
Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2012, str. 25-38 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
119.
Gry i zabawy sztuki współczesnej. Świat sztuki - świat na opak
DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Tom 13/14 r. 2012, str.
138-157 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
120.
Identifikacje narodowe i kulturowe Greków urodzonych w Polsce
STAN RZECZY Tom 2(3) r. 2012, str. 137-156 (Artykuł)
Maria Środoń
121.
Jak słuchać żeby usłyszeć
8
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 45 r. 2012, str. 6-8 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
122.
Karna granica posłuszeństwa
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH Tom 2 r. 2012, str. 26-31 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
123.
Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłeych i technicznych. Wybrane
zagadnienia
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Tom 2(38) r. 2012, str. 48-55 (Artykuł)
Adam Gałkowski
124.
Kolor a kulturowa tożsamość opakowania
OPAKOWANIE Tom 2/2012 r. 2012, str. 65-70 (Artykuł)
Beata Hoffmann
125.
Konstruktywizm w naukach społecznych. Zamiast wprowadzenia
PRINCIPIA. PISMA KONCEPCYJNE Z FILOZOFII I SOCJOLOGII TEORETYCZNEJ Tom LVI r.
2012, str. 7-22 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
126.
Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 2 Nr 507 r. 2012, str. 14-20 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
127.
Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 67-78
(Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
128.
Krzyż we współczesnej sztuce polskiej. O czterech kontekstach symbolicznych
MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA Tom 2/2012 r. 2012, str. 167-181 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
129.
Leon Jan Wyczółkowski (1852-1936)
PALESTRA Tom 9-10 r. 2012, str. 2-2 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
130.
Lokalny uwarunkowania współpracy międzysektorowej
TRZECI SEKTOR Tom II r. 2012, str. 19-24 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
131.
Luter jako rewolucyjny konserwatysta
KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Tom 23 Nr 4 r. 2012, str. 47-51 (Artykuł)
Marek Cichocki
132.
Maria Smoła - uczona nieposłuszna w myśleniu
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 369-376 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
133.
Metoda autoetnograficzna w socjologii emocji
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2 (14) r. 2012, str. 71-86 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
134.
Między religijnością a nową duchowością. Ponowoczesny mainstream religijno-kulturowy
PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY Tom 3 r. 2012, str. 184-197 (Artykuł)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
135.
Mija rok Skargi, Kraszewskiego, Korczaka ... O ważnych rocznicach polskich i adwokackich w
2012 r.
PALESTRA Tom 11-12 r. 2012, str. 311-315 (Inne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
136.
Młodzi "uwięzieni". Bezdroża (nie)zależności na drodze do dorosłości
WIĘŹ r. 2012, str. 32-40 (Artykuł)
Mariola Racław
137.
Modernizacja czy kryzys? Przemiany rodzin czasowych migrantów
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 79-108 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
138.
Moralność w sytuacji zagrożenia
ARCANA Tom 105 r. 2012, str. 54-64 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
9
139.
Muzułmanin i jego rola w budowaniu społeczeństwa: czy stawiamy budynki, czy konstruujemy
człowieka?
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 1(12) r. 2012, str. 9-10 (Artykuł)
Mustafa Switat
140.
Nieletnie dziewczęta 10 lat później - badania katamnestyczne
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 33 r. 2012, str. 163-196 (Artykuł)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
141.
Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi
PAŃSTWO I PRAWO Tom 12 r. 2012, str. 46-59 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
142.
O irlandzkich trawelerach i ich rodzinach
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(13) r. 2012, str. 237-253 (Artykuł)
Edyta Radzewicz
143.
O kompetencjach krytycznych w socjologii i polu artystycznym
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 14(2012) r. 2012, str. 7-17 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
144.
O kompetencjach krytycznych w socjologii i w polu artystycznym
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 209-217 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
145.
O nauczaniu religii i etyki w szkole. Debata dialogowa [głos w dyskusji]
RES HUMANA Tom 4 r. 2012, str. 12-15 (Inne)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
146.
Obedience, sabotage, autonomy: power games within the educational system
POWER AND EDUCATION Tom IV Nr 1 r. 2012, str. 73-82 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
147.
Od Redakcji
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(14) r. 2012, str. 9-11 (Artykuł)
Wojciech Pawlik, Wojciech Pawlik (Redaktor)
148.
Opakowanie a styl życia
OPAKOWANIE Tom 8/12 r. 2012, str. 62-66 (Artykuł)
Beata Hoffmann
149.
Outsourcing a BHP
ENERGIA ELEKTRYCZNA. KLIENT, DYSTRYBUCJA, PRZESYŁ Tom 1(2012) r. 2012, str. 12-13
(Esej lub rozdział w książce)
Izabela Szczygielska, Agnieszka Fedor
150.
Packaging and lifestyle
OPAKOWANIE Tom 0030-3348 r. 2012, str. 4-8 (Artykuł)
Beata Hoffmann
151.
Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem
ANALIZY I OPINIE Nr 1 r. 2012, str. 1-17 (Artykuł)
Anna Krajewska, Paulina Sobiesiak-Penszko
152.
Podsumowanie zmian w prawie o organizacjach pozarządowych w latach 2008-2011
TRZECI SEKTOR Tom III r. 2012, str. 46-59 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
153.
Polityka braku polityki: imigrantki w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 13 Nr 1 r. 2012, str. 57-77 (Artykuł)
Anna Krajewska
154.
Polska młodzież w obszarze badawczych zainteresowań ks. Janusza Mariańskiego
PAEDAGOGIA CHRISTIANA Tom 2 r. 2012, str. 225-242 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
155.
Polskie Towarzystwo Socjologiczne w PRL
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 4 r. 2012, str. 201-216 (Artykuł)
Nina Kraśko
156.
Polskiye stranisty v sotsialnoy istorii i materialnoy kulturie Kiahty/Troitskosavska
GUMANITARNYE ISSLEDOVANIÂ VNUTRENNEJ AZII Tom 1 Nr 1 r. 2012, str. 143-151 (Artykuł)
Albert Jawłowski
157.
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla mieszkańców Warszawy - w świetle ewaluacji - cz. II [
LINK ]
10
REMEDIUM Nr 10 (236) r. 2012, str. 26-27 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
158.
Powstanie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. W świetle ocalałych dokumentów
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 203244 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
159.
Praca z rodziną w Polsce - od środowiskowych inicjatyw pozarządowych do publicznego systemu
wsparcia
TRZECI SEKTOR Tom 2013/2014 r. 2012, str. 5-10 (Artykuł)
Marek Rymsza
160.
Problemy imigrantów i uchodźców w Polsce na podstawie wybranych przekazów medialnych
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 1(13) r. 2012, str. 109-144 (Artykuł)
Beata Łaciak
161.
Program autorskiej socjologii Hanny Świdy-Ziemby
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 13 r. 2012, str. 209-218 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Pawlik
162.
Program przeciwdziałania młodziezowej patologii społecznej, cz. I
REMEDIUM Tom 3 Nr 229 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
163.
Program przeciwdziałania młodziezowej patologii społecznej, cz. II
REMEDIUM Tom 4 Nr 230 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
164.
Program środowiskowej profilaktyki uzależnień
REMEDIUM Tom 5 Nr 231 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
165.
Projekt zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich uwagi do proponowanych rozwiązań prawnomaterialnych
PRZEGLĄD POLICYJNY Tom 3 r. 2012, str. 91-102 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
166.
Przeciw hegemonii Zachodu: O przemianach seksualności w Europie Środkowo-Wschodniej
Tom 1 Nr 13 r. 2012, str. 331-337 (Recenzja)
Agata Stasińska
167.
Przedsiębiorczość społeczna; o jej naturze i wynikających stąd implikacjach dla regulacji
prawnych
TRZECI SEKTOR Tom 27 r. 2012, str. 29-37 (Artykuł)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
168.
Przekupstwo jako zachowanie o charakterze korupcyjnym
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH Tom 1 r. 2012, str. 29-33 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
169.
Przestępstwo znęcania się nad podwładnym lub żołnierzem równym stopniem
PRZEGLĄD SIŁ POWIETRZNYCH Nr 2 r. 2012, str. 93-97 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
170.
Przyjaciel Zippiego, cz. II
REMEDIUM Tom 10 Nr 236 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
171.
Przyjaciele Zippiego - cz.I
REMEDIUM Tom 9 Nr 235 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
172.
Psychologiczne aspekty poronienia
POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI Tom 8-9 r. 2012, str. 8-10 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
173.
Psychologiczne opiniowanie zeznań świadków - możliwości i ograniczenia
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 219230 (Artykuł)
Ewa Milewska (Autor oryginału)
174.
Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 8/2012 Nr 513 r. 2012, str. 35-42 (Artykuł)
Beata Hoffmann
11
175.
Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXV
REMEDIUM Nr 6 (232) r. 2012, str. 21-23 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
176.
Rec. książki Amid Social Contradictions: Toward a History of Social Work in Europe. Barbara
Budrich Publ., Opladen & Farmington Hills, MI
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK Tom 15 Nr 5 r. 2012, str. 738-740 (Recenzja)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
177.
Rec. książki B. Koredczuk: Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu
kultury ksiązki (1815-1915). Wrocław: Wydawn. UWr 2011
PALESTRA Tom 5-6 r. 2012, str. 283-285 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
178.
Rec. książki B. Wiśniewskiego, R. Sochy, M. Gracza: Zasadnicze aspekty prawno-organizacyjne
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
PALESTRA Tom 5-6 r. 2012, str. 273-274 (Recenzja)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
179.
Rec. książki Edyty Zierkiewicz: Rozmowy o raku piersi. Trzy poziomy konstruowania znaczeń
choroby
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 285296 (Recenzja)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
180.
Rec. książki M. Gałęzowskiego: Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia
żydowskiego w Legionach Polskich. Warszawa: IPN 2010
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom 2 r. 2012, str. 221-224
(Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
181.
Rec. książki P. Zdanikowskiego: Prawo udziałowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Warszawa: Difin 2011
PALESTRA Tom 11-12 r. 2012, str. 260-261 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
182.
Rec. książki T. Kalisza: Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad
legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym. Wrocław 2010
PAŃSTWO I PRAWO Tom 4 r. 2012, str. 118-121 (Recenzja)
Paulina Wiktorska (Autor oryginału)
183.
Rec. książki Uczenie się z (własnej) biografii. Red. E. Dubas, W. Świtalski
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Tom 3 r. 2012, str. 147-150 (Recenzja)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
184.
Recenzja Jeffrey C. Goldfarb Reinventing Political Culture. The Power of Culture Versus the
Culture of Power
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 180 Nr 4 r. 2012, str. 575-577 (Recenzja)
Helena Chmielewska-Szlajfer
185.
Recenzja książki Bruno Latoura "The Making of law. An Ethnography of the Conseil d'Etat.
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(13) r. 2012, str. 337-347 (Recenzja)
Aleksandra Niżyńska
186.
Recenzja: Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej W zasobach
Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, opracował,
wstępami opatrzył i podał do druku ks. Józef Wołczański, Kraków 2007, ss. 304
ROCZNIK LWOWSKI Tom 2010-2011 r. 2012, str. 279-281 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
187.
Recenzja: Vojtěch Novotný, Maxímalni křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolik, Karolinum:
Praha 2012
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA Tom 50 Nr 2 r. 2012, str. 289-295 (Recenzja)
Agnieszka Salamucha (Autor oryginału)
188.
Recenzja: Wiktorija Fryszkowska, Stanisław Kosiński, Lwowskie początki socjologii, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, ss. 240
PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Tom 2010-2011 r. 2012, str. 281-284 (Recenzja)
Adam Redzik (Autor oryginału)
189.
Rodzice - partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna
POLITYKA SPOLECZNA Nr 1 r. 2012, str. 33-36 (Artykuł)
12
Bartłomiej Walczak, Joanna Kołodziejczyk, Tomasz Kasprzak
190.
Rozwój socjologii dewiacji w IPSiR
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 245260 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
191.
Rozwój socjotechniki w IPSiR
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 261272 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
192.
Sądownictwo rodzinne i nieletnich w Europie
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 7 Nr 512 r. 2012, str. 51-57 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
193.
Sądownictwo rodzinne w ujęciu porównawczym
RODZINA I PRAWO Tom 22 Nr 22 r. 2012, str. 52-63 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
194.
Sektor obywatelski w czasach gospodarczego kryzysu
TRZECI SEKTOR Tom 27 r. 2012, str. 2-8 (Artykuł)
Marek Rymsza
195.
Sektor pozarządowy i społeczeństwo obywatelskie w Samorządnej Rzeczpospolitej
TRZECI SEKTOR Tom 26 r. 2012, str. 2-7 (Artykuł)
Marek Rymsza
196.
Socjopatologia wychowania - upozorowanie i fikcyjność
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 3 r. 2012, str. 15000-16000 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
197.
Socjopatologia wychowania - upozorowanie i fikcyjność
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 3 r. 2012, str. 213-226 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
198.
Społeczny odbiór pomagania
ŚWIAT PROBLEMÓW Nr 1(228) r. 2012, str. 5-9 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
199.
Spór o polityczne znaczenie języka we współczesnej teorii społecznej
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 20 r. 2012, str. 79106 (Artykuł)
Sebastian Michalik (Autor oryginału)
200.
Streetworker a kurator sądowy - szkic porównawczy
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 193216 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
201.
Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience
PROTECTION PROJECT JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AND CIVIL SOCIETY Tom 5 r. 2012, str.
99-112 (Artykuł)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
202.
Szkolna Interwencja Profilaktyczna - możliwości stosowania
REMEDIUM Tom 2 Nr 228 r. 2012, str. 16-17 (Artykuł)
Agnieszka Górecka
203.
Szkoły Przysposabiające do pracy - zło konieczne czy nowoczesna forma edukacji z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
TRENDY: INTERNETOWE CZASOPISMO EDUKACYJNE Tom 3(2012) r. 2012, str. 29-33 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
204.
Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania
DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA Tom 39 Nr 2 r. 2012, str. 104-114
(Artykuł)
Joanna Włodarczyk
205.
Śmierć i polityka
TEOLOGIA POLITYCZNA Tom 6 r. 2012, str. 39-50 (Esej lub rozdział w książce)
Marek Cichocki
206.
Teologia ciała, antropologia teologiczna, nowy feminizm
ROZPRAWY NAUKOWE AWF WE WROCŁAWIU Tom 36 r. 2012, str. 56-62 (Artykuł)
13
Aneta Gawkowska
207.
Trends in Police-recorded Offences
EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH Tom 18 Nr 1 r. 2012, str. 83-102
(Artykuł)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału), Markku Heiskanen
208.
Trening zastępowania agresji (TZA) - metoda ART (Agression Replacemant Training
REMEDIUM Tom 6 Nr 232 r. 2012, str. 16-17 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Górecka
209.
Turystyka etniczna a doświadczenie kulturowej inności
STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom XII r. 2012, str. 153-166 (Artykuł)
Beata Hoffmann
210.
Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE Tom 7/12 Nr 512 r. 2012, str. 23-31 (Artykuł)
Beata Hoffmann
211.
W kręgu uzależnień – kto, kogo, od czego?
TELEFON ZAUFANIA. NASZA GAZETA Tom 44 r. 2012, str. 6-8 (Artykuł)
Grzegorz Kudlak, M. Kraszewski
212.
Wolontariat długoterminowy
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom I Nr 506 r. 2012, str. 15-21 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
213.
Woman, Self_Giving and Receiving: New Feminism, Theology of the Body, and Society
POLONIA SACRA Tom 1 Nr 30(74) r. 2012, str. 173-186 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
214.
Workshop on Embeddeness and Embedding. Conference of the Polish Sociological Association,
the University of Gdańsk and the Kashubian Institute. Gdańsk, 15 May 2012
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3 Nr 179 r. 2012, str. 443-446 (Sprawozdanie)
Rafał Wiśniewski, Adriana Mica
215.
Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ja modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej
jakość?
TRZECI SEKTOR Tom II r. 2012, str. 2-7 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz, Marek Rymsza
216.
Wstęp (do części: Dobre praktyki kuratora sądowego)
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 91-92
(Inne)
Elżbieta Bielecka (Autor przedmowy)
217.
Wyniki badań terenowych nad zjawiskiem prostytucji w Polsce
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 33 r. 2012, str. 57-161 (Artykuł)
Barbara Błońska (Autor oryginału)
218.
Założenia teoretyczne kwestionariusza postaw wobec prawa, prawodawcy i podstawowych norm
społecznych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 19 r. 2012, str. 7-30
(Artykuł)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
219.
Zasady skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem
MEDYCYNA PRAKTYCZNA Nr 1 r. 2012, str. 93-102 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
220.
Zatoczyć koło. O potrzebie instytucjonalizacji i deinstytucjonalizacji pracy socjalnej
TRZECI SEKTOR r. 2012, str. 2-11 (Artykuł)
Marek Rymsza
221.
Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie
NOWA EUROPA. PRZEGLĄD NATOLIŃSKI. Tom 12 Nr 1 r. 2012, str. 168-178 (Artykuł)
Marek Cichocki
222.
Znajdź mi ten milion, wywiad z Anną Machalicą-Pułtorak, Prezes Stowarzyszenia "Otwarte
Drzwi"
TRZECI SEKTOR Tom III r. 2012, str. 67-73 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
223.
'Czasopismo Adwokatów Polskich' - organ Związku Adwokatów Polskich (1913-1914, 1919-1939)
PALESTRA Tom 3-4 r. 2011, str. 238-245 (Artykuł)
14
Adam Redzik (Autor oryginału)
224.
'Prawda' i 'Forum' - trybuny wolnych myśli adwokata Zygmunta Hofmokla-Ostrowskiego
PALESTRA Tom 7-8 r. 2011, str. 195-202 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
225.
'Ruch Społeczny' (1898-1899) - czasopismo prawno-polityczne profesora Antoniego Górskiego
PALESTRA Tom 5-6 r. 2011, str. 217-220 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
226.
Amerykańska jesień
POLITYKA Tom 43(2830) r. 2011, str. 58-60 (Inne)
Helena Chmielewska-Szlajfer, Tomasz Zalewski
227.
Archiwum Kryminologiczne (1933-1939)
PALESTRA Tom 9-10 r. 2011, str. 217-220 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
228.
Baśnie dnia codziennego. Mity i legendy w życiu społeczeństw i narodów
BARDZIEJ KOCHANI Nr 3 r. 2011, str. 4-6 (Artykuł)
Ewa Gniazdowska
229.
Book review: Krystyna Slany, Maria Kantos, Maria Liapi (eds.): Women in New Migrations:
Current Debates in European Societes. Kraków: Jagiellonian University Press, 2010
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 3 r. 2011, str. 417-419 (Recenzja)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
230.
Child and Youth Research in Poland. Supporting Shaping Policies for the Young
FORUM 21. EUROPEAN JOURNAL ON CHILD AND YOUTH RESEARCH Nr 7/06 r. 2011, str. 5-13
(Artykuł)
Marcin Sińczuch, Tomasz Kasprzak
231.
Czy polskie prawo sprzyja rozwojowi wolontariatu?
TRZECI SEKTOR Nr 23 r. 2011, str. 67-75 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
232.
Desirable Risk? Car and the Social Memory
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 257-268 (Artykuł)
Michał Batorowicz
233.
Divorce In Poland
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 211-227 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
234.
Dopuszczalność składania przez osoby pozbawione wolności skarg do sądów administracyjnych
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 70 r. 2011, str. 101-109 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
235.
Dzieje kultur penalnych. perspektywa integralnokulturowa
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 53-89 (Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
236.
Edukacja plastyczna a arteterapia jednostek niedostosowanych społecznie
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 119154 (Artykuł)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
237.
Etykieta na granicy marketingu i sztuki
OPAKOWANIE Tom 9/2011 r. 2011, str. 64-71 (Artykuł)
Beata Hoffmann
238.
Formy współpracy międzysektorowej po nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie - perspektywy dla organizacji pozarządowych
TRZECI SEKTOR Nr specjalny r. 2011, str. 65-73 (Artykuł)
Anna Krajewska
239.
Frauen in der Politik
POLEN-ANALYSEN Tom 96 r. 2011, str. 2-12 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Druciarek
240.
Homo narcissus - człowiek w 'kulturze narcyzmu'. Wprowadzenie do lektury Christophera
Lascha
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 301314 (Artykuł)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
15
241.
Immigrant social capital and hybridization of the nation of state. The case of Poland
GLOBAL STUDIES JOURNAL Tom 3 Nr 4 r. 2011, str. 37-48 (Artykuł)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
242.
Implementacja socjobiologii i psychologii ewolucyjnej na grunt kryminologii
PRACE IPSIR UW Tom 18 r. 2011, str. 315-338 (Artykuł)
Marcin Gągolewski
243.
Including new areas of reflection on law, such as feminist study of law
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 85-89 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
244.
Internet jako źródło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka - analiza wyników
badań
ZDROWIE PUBLICZNE Nr 2 r. 2011, str. 129-134 (Artykuł)
Antonina Doroszewska, Ewa Dmoch-Gajzlerska
245.
Jednostka - rodzina - państwo, polityka rodzinna w Polsce i we Włoszech
DIALOG Nr 4 r. 2011, str. 141-147 (Recenzja)
Dorota Marciniak
246.
Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społecznogospodarczego krajów
NAUKA I SZKOLNICTWO WYZSZE Tom 37 Nr 1 r. 2011, str. 178-212 (Artykuł)
Elżbieta Soszyńska
247.
Kategoria pseudopedagogiczności oraz jej znaczenie dla analizy etiologii nieprzystosowania
społecznego
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 83106 (Artykuł)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
248.
Konteksty pedagogiki penitencjarnej
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 109-133 (Artykuł)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
249.
Ku potencjalności. Prawda jako kategoria polityczna w myśli Foucaulta i Deleuze'a
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 69-83 (Artykuł)
Bartłomiej Błesznowski, Bartłomiej Błesznowski (Redaktor), Paweł Dybel (Redaktor)
250.
Kuriozum w wymiarze sprawiedliwości?
PROKURATOR Nr 4 r. 2011, str. 118-124 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
251.
Love travels downwards
THE NEWSLETTER: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ASIAN STUDIES Tom 56 r. 2011, str. 1010 (Artykuł)
Dorota Szawarska
252.
Między szkołą a parafią. W kierunku katechezy skaramentalnej
TEOLOGIA PRAKTYCZNA Tom 12 r. 2011, str. 65-79 (Artykuł)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
253.
Między zyskiem a rodziną, odpowiedzialność społeczna biznesu wobec polityki rodzinnej
DIALOG Nr 4 r. 2011, str. 126-132 (Inne)
Dorota Marciniak
254.
Międzynarodowa Konferencja 'Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i
oczekiwania'. Kazimierz Dolny, 14-15 kwietnia 2011 r. Relacja i kilka refleksji
PALESTRA Tom 5-6 r. 2011, str. 265-274 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
255.
Międzynarodowe konwencje w postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza pozbawionych
wolności
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 19-31 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
256.
Mikrofizyka władz\y i mikrofizyka oporu w ujęciu społecznej teorii queer
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 163-183 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
257.
Mit w służbie rutyny - lokalne wymiary troski o osoby starsze
TRZECI SEKTOR Nr 25 r. 2011, str. 19-27 (Artykuł)
Mariola Racław
258.
Mniejszości etniczno-religijne a modernizacja w krajach Azji i Afryki
16
KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE Nr 1(VIII) r. 2011, str. 69-88 (Artykuł)
Mustafa Switat
259.
Nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego
PRZEGLĄD ŻANDARMERII Tom 3 r. 2011, str. 20-26 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
260.
Narodziny systemu penitencjarnego - analiza integralnokulturowa
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 53-89
(Artykuł)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
261.
Nauczyciele akademiccy o studentach i studiowaniu
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 247272 (Artykuł)
Ilona Przybyłowska, Aneta Krzewińska
262.
Niezła bajka: coś z komuny i kibuca, czyli o antydomach spokojnej starości i cohousingu doświadczenia zagraniczne
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 50-56 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
263.
O etyce służb społecznych. Recenzja pracy zbiorowej pod red. Wandy Kaczyńskiej. Wydanie
nowe i poprawione
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 371-372 (Recenzja)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
264.
O manipulowaniu w życiu społecznym [przedruk z Prac IPSiR t.9 z 1985 r.]
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 171184 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
265.
Obraz rodziny w świetle dotychczasowych badań kryminologicznych
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 239254 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
266.
Obszar Morza Czarnego, jako region bezpieczeństwa
NOWA EUROPA. PRZEGLĄD NATOLIŃSKI. Tom 11 Nr 1 r. 2011, str. 153-186 (Artykuł)
Marek Cichocki
267.
Od panoptykonu do homotopii. Kobiece ciała i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie
serialu "Bad Girls"
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 32 r. 2011, str. 193-213 (Artykuł)
Agata Stasińska
268.
Oppenheim, Robert Kyongju Things: Assembling Place. Ann Arbor: The University of Michigan
Press
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE Tom 17 Nr 4 r. 2011, str. 882-883
(Artykuł)
Dorota Szawarska
269.
Pamięć społeczna. Druga Wojna Światowa w pamięci polskiego społeczeństwa. Rec. książki Piotra
T. Kwiatkowskiego, Lecha M. Nijakowskiego, Barbary Szackiej, Andrzeja Szpocińskiego: Między
codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa.
Warszawa 2010
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY Tom XII Nr 2(235) r. 2011, str. 195-201 (Recenzja)
Marcin Sińczuch
270.
Pathological Gambling - an Example of Non-Substance Related Addiction
TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES Tom 9 Nr 4 r. 2011, str. 69-75 (Artykuł)
Beata Hoffmann
271.
Periodyczne encyklopedie prawnicze
PALESTRA Tom 11-12 r. 2011, str. 209-218 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
272.
Początek [Akademii Lwowskiej]
TYGODNIK POWSZECHNY Tom 6 (3213) r. 2011, str. 38-38 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
273.
Podgórecki's megasociology combines description of social processes, socio-technical and relevant
moral perspective
17
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2(12) r. 2011, str. 103-106 (Artykuł konferencyjny)
Anna Krajewska
274.
Podstawowe wartości moralne w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 4/2011 r. 2011, str. 13-14 (Inne)
Mustafa Switat
275.
Podsumowanie wyników badań prowadzonych przez zespół DNA Miasta w roku 2010
dotyczących aktywności obywatelskiej w miastach starających sie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
RES PUBLICA NOWA Tom 204 r. 2011, str. 100-1005 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska
276.
Pokolenia transformacji - relacje społeczne, doświadczenia, strategie młodych po roku 1990
ROCZNIK LUBUSKI Tom 37 Nr 2 r. 2011, str. 49-63 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
277.
Positive law and social sense of justice
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 12 r. 2011, str. 90-96 (Artykuł konferencyjny)
Iwona Jakubowska-Branicka
278.
Prawa więźniów przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
w Strasburgu
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 405-430 (Artykuł)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
279.
Profilaktyka kreatywna a edukacja medialna
REMEDIUM Tom 6 r. 2011, str. 18-19 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
280.
Profilaktyka, studenci i urzędnicy
REMEDIUM Tom 1 r. 2011, str. 28-29 (Artykuł)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
281.
Przejawy władztwa zakładowego w zakładzie karnym i areszcie śledczym
PROBACJA Tom 3 r. 2011, str. 16-26 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
282.
Przekupstwo jako zachowanie o charakterze korupcyjnym
PRZEGLĄD ŻANDARMERII Tom 1 r. 2011, str. 28-32 (Artykuł)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
283.
Przez wolontariat do zatrudnienia - nowe szanse dla ludzi młodych
TRZECI SEKTOR Nr 23 r. 2011, str. 24-31 (Artykuł)
Ewa Giermanowska
284.
Przymus i przemoc a organizacja i zarządzanie więzieniem
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 25-51
(Artykuł)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
285.
Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXI
REMEDIUM Nr 4 (218) r. 2011, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
286.
Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXII
REMEDIUM Nr 5 (219) r. 2011, str. 30-31 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
287.
Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXIII
REMEDIUM Nr 7/8 r. 2011, str. 62-63 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
288.
Public Relations organizacji pozarządowych - cz. XXIV
REMEDIUM Nr 11 (225) r. 2011, str. 28-29 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
289.
Publikatory orzecznictwa sądowego
PALESTRA Tom 1-2 r. 2011, str. 190-197 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
290.
rec. książki E. Chromiec. W poszukiwaniu wspólnej przestrzeni komunikacji
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 96-101 (Recenzja)
Albert Jawłowski
291.
Rekomendacja 1469(2000) Matki i dzieci w więzieniu. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 169-173 (Inne)
18
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
292.
Rekomendacja Nr R (84)10 o rejestrze karnym i zataraciu skazania. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 401-404 (Inne)
Tomasz Przesławski (Autor komentarza)
293.
Rekomendacja Nr R(82)17 dotycząca warunków izolacji i postępowania z więźniami
niebezpiecznemi. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 129-130 (Inne)
Zbigniew Lasocik (Autor komentarza)
294.
Rekomendacja Nr R(83)7 o udziale społeczeństwa w polityce karnej. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 233-240 (Inne)
Michał Porowski (Autor komentarza)
295.
Rekomendacja Nr R(93)6 dotycząca więziennych i kryminologicznych aspektów kontrolowania
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym AIDS oraz związanych z tym problemów zdrowotnych.
Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 269-272 (Inne)
Teodor Bulenda (Autor komentarza)
296.
Rekomendacja Nr R(97)12 o personelu odpowiedzialnym za stosowanie kar i innych środków.
Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 389-396 (Inne)
Aleksandra Korwin-Szymanowska (Autor komentarza)
297.
Rekomendacja Nr R(98)7 dotycząca etycznych i organizacyjnych aspektów opieki zdrowotnej w
więzieniu. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 287-290 (Inne)
Teodor Bulenda (Autor komentarza)
298.
Rekomendacja Rec(2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego
pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 123-126 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
299.
Rekomendacji Rec(2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 75-84 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
300.
Rezolucja (67)5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej.
Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 257-259 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
301.
Rodzina wieloproblemowa w nadzorze kuratora sądowego
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 255284 (Artykuł)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
302.
Self-governance in the Polish Bar: the example of legal training
SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 2(12) r. 2011, str. 327-345 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska
303.
Skarga osoby pozbawionej wolności składana do organów postępowania wykonawczego (art. 6 § 2
Kkkw)
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 71 r. 2011, str. 53-64 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
304.
Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom LX Nr 2-3 r. 2011, str. 93-109 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
305.
Socjologia polska między pierwszą a drugą wojną światową - początki socjologii w Polsce
NAUKA (PAN) Nr 1 r. 2011, str. 17-31 (Artykuł)
Nina Kraśko
306.
Społeczeństwo a praca i dobroczynnośc w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 2/2011 r. 2011, str. 19-21 (Artykuł)
Mustafa Switat
307.
Społeczność arabska w Polsce
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 1/2011 r. 2011, str. 11-12 (Inne)
Mustafa Switat
19
308.
Stalking w Polsce - rozmiary, formy, skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXXII r. 2011, str. 45-80 (Artykuł)
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Dagmara
Woźniakowska-Fajst
309.
Stereotyp und Faszination. Die zwei Leben der Warszaw(k)a
OSTEUROPA Nr 5-6 r. 2011, str. 295-311 (Esej lub rozdział w książce)
Aleksandra Niżyńska, Artur Celiński
310.
Śmierc - jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 309-323 (Artykuł)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
311.
Tam gdzie rodzą się potwory (przestrzeń w dramatach i powieściach St. I. Witkacego)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 2(425) r. 2011, str. 83-99 (Artykuł)
Paweł Dybel
312.
Tanatologia stosowana sztuki współczesnej
DYSKURS. ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU Tom 12 r. 2011, str. 112132 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
313.
Teatr 21. Sztuka czy terapia
BARDZIEJ KOCHANI Nr (59) 3 r. 2011, str. 26-29 (Artykuł konferencyjny)
Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
314.
Termin 'integracja' jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania
działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce
STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY Tom 2 r. 2011, str. 59-80 (Artykuł)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
315.
The Importance of Receptivity in Christian Anthropology. New Feminist Case Study
POLONIA SACRA Nr 28(72) r. 2011, str. 39-46 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
316.
Traffic disputes in Poland
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 2 r. 2011, str. 229-256 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Jacek Kurczewski (Redaktor)
317.
Transmisja wartości w rodzinie korporacyjnej. Przesłanki teoretyczne
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 18 r. 2011, str. 155170 (Artykuł)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
318.
Uniwersytet Jana Kazimierza ma 350 lat
KURIER GALICYJSKI Tom 1 r. 2011, str. 24-27 (Artykuł)
Adam Redzik (Autor oryginału)
319.
W stronę Hyde Parku i zarządzania staroscią, czyli o aktywności polskich seniorów
TRZECI SEKTOR Tom 25 r. 2011, str. 44-50 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
320.
Wielkoduszność w Islamie
MUZUŁMANIE RZECZYPOSPOLITEJ Nr 3/2011 r. 2011, str. 17-18 (Inne)
Mustafa Switat
321.
Wizytacje jako środek kontroli Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT)
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 71 r. 2011, str. 5-42 (Artykuł)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
322.
Wokół społecznej teorii queer. Dyskusja nad książką Jacka Kochanowskiego
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 219-250 (Inne)
Jacek Kochanowski, Jacek Kurczewski, Aleksander Manterys, Janusz Mucha, Małgorzata Radkiewicz
323.
Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej
PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Tom 7 Nr 502 r. 2011, str. 10-15 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
324.
Wpływ "becikowego" na zachowania prokreacyjne
PEDAGOGIKA RODZINY Nr 1(2) r. 2011, str. 159-170 (Artykuł)
Dorota Marciniak
325.
współpracę międzynarodową buduje się na doświadczeniu. Rekomendacja na podstawie
wniosków z badań Instytutu Spraw Publicznych w ramach projektu "Model współpracy"
ANALIZY I OPINIE Nr 122 r. 2011, str. 1-8 (Inne)
20
Magdalena Arczewska
326.
Wstęp
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 9-13 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor przedmowy)
327.
Wzrost gospodarczy, konwergencja technologiczna oraz ich determinanty - analiza
ekonometryczna
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII Nr 2 r. 2011, str. 343-356
(Artykuł)
Elżbieta Soszyńska
328.
Zizek pod bramą rewolucji - rozterki podmiotu politycznego radykalnej lewicy
SOCIETAS/COMMUNITAS Nr 1(11) r. 2011, str. 107-145 (Artykuł)
Paweł Dybel
329.
Zmiana społeczna w perspektywie refleksji biograficznej
RESOCJALIZACJA POLSKA Tom 2 r. 2011, str. 1 / 324-345 (Artykuł)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
330.
Zmiany rozwojowe w systemie wartości, cechach osobowości i strategiach działania młodzieży
PRACE INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI Tom 17 r. 2011, str. 177203 (Artykuł)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
331.
Zysk dla wszystkich
MIESIĘCZNIK KAPITAŁOWY Nr 02/2011 r. 2011, str. 61-62 (Artykuł)
Daria Bukalska
Książka
332.
PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych [ LINK ]
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, r. 2014 (Książka)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
333.
Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states
Wydawnictwo IFiS PAN, r. 2013 (Książka)
Marek Rymsza
334.
Arteterapia: od teorii do praktyki. Podręcznik przedmiotu
Akadamia Pedagogiki Specjalnej, r. 2013 (Książka)
Bartosz Łoza (Redaktor), Aleksandra Chmielnicka-Plaskota (Redaktor), Tomasz Rudowski (Redaktor)
335.
Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, r. 2013 (Książka)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (Redaktor), M. Chabiera (Redaktor)
336.
Doradztwo zaqwodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2013 (Książka)
Tomasz Sobierajski
337.
Doświadczenia słuzby w Narodowych Siłach Rezerwowych
WCEO, r. 2013 (Inne)
Marcin Sińczuch
338.
Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy
Wydawnictwo Scholar, r. 2013 (Książka)
Bartłomiej Walczak, Katarzyna Gmaj, Krystyna Iglicka-Okólska
339.
Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian
Wydawnictwo Akademickie Żak, r. 2013 (Książka)
Beata Łaciak (Redaktor)
340.
Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych
Wydawn. Psychologii i Kultury Eneteia, r. 2013 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
341.
Gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa / Common Defence and Security
Policy in Europe
Verlag Dr. Kovac, r. 2013 (Książka)
Paweł Kobes (Redaktor), Gerald Sander (Redaktor), Bernard Wiśniewski (Redaktor)
21
342.
Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2013 (Książka)
Tomasz Kotliński, Adam Redzik, Marcin Zaborski
343.
Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2013 (Książka)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
344.
Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjoliogiczne
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Książka)
Mariola Bieńko
345.
Klęska rozumu
Czerwone i Czarne, r. 2013 (Książka)
Marcin Król
346.
Kobiety, wybory, polityka
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Małgorzata Fuszara (Redaktor)
347.
Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce. Demografia, grupowanie, klasyfikacja,
doradztwo
KOWEZiU, r. 2013 (Książka)
Tomasz Sobierajski
348.
Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, r. 2013 (Książka)
Zbigniew Lasocik (Redaktor)
349.
O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści
TRIO, r. 2013 (Książka)
Iwona Jakubowska-Branicka
350.
Oblicza zmiany lokalnej - studia przypadków
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Magdalena Dudkiewicz (Redaktor)
351.
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz za niesłuszne
oskarżenie
CH Beck, r. 2013 (Książka)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
352.
Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w
Polsce po 2004 r.
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, r. 2013 (Książka)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
353.
Partycypacja publiczna w Polsce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Anna Olech (Redaktor)
354.
Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne
Oficyna Wydawnicza "Impuls", r. 2013 (Książka)
Beata Hoffmann
355.
Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe [dodatek specjalny Forum
Penitencjarnego] [ LINK ]
Wydawn. Forum Penitencjarne, r. 2013 (Książka)
Paweł Szczepaniak (Redaktor)
356.
Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Magdalena Dudkiewicz
357.
Postępowanie karne
CH Beck, r. 2013 (Książka)
Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński, Katarzyna Boratyńska
358.
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora
Szymanowskiego
Wolters Kluwer, r. 2013 (Książka)
Andrzej Rzepliński (Redaktor), Irena Rzeplińska (Redaktor), Maria Niełaczna (Redaktor), Paulina
Wiktorska (Redaktor)
359.
Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do polityki [ LINK ]
22
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Maria Mendel (Redaktor), Bohdan Skrzypczak (Redaktor)
360.
Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
361.
Prawo karne dla administratywistów. Zarys problematyki
PWSZ im. Witelona w Legnicy, r. 2013 (Książka)
Izabela Bernatek-Zaguła, Paweł Kobes
362.
Problem wyzysku we współczesnym marksizmie zachodnim
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, r. 2013 (Książka)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
363.
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy,
perspektywy międzynarodowe
IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Książka)
B. Jezierska (Redaktor), Andrzej Rejzner (Redaktor), Paweł Szczepaniak (Redaktor), Adam Szecówka
(Redaktor)
364.
Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. T. II
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Anna Olech (Redaktor)
365.
Psychologia procesu. Teoria i praktyka
Eneteia. Wydawnictwo Psychologii Kultury, r. 2013 (Książka)
Bogna Szymkiewicz-Kowalska (Redaktor)
366.
Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności
Oficyna Naukowa, r. 2013 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Redaktor)
367.
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak, Arkadiusz Karwacki
368.
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Książka)
Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
369.
Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Książka)
Ewa Giermanowska
370.
Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem
CRZL, r. 2013 (Książka)
Mariola Racław, D. Trawkowska
371.
Socjologia seksualności. Marginesy
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2013 (Książka)
Jacek Kochanowski
372.
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce
Wydawn. Akademickie SEDNO, r. 2013 (Książka)
Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska,
Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik
373.
Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, r. 2013 (Książka)
Anna Olech, Marta Łuczyńska
374.
Zarządzanie kryzysowe. T. 3. Dylematy zagrożeń i bezpieczeństwa państwa
PWSZ im. Witelona w Legnicy, r. 2013 (Książka)
B. Kaczmarczyk (Redaktor), B. Kogut (Redaktor), Paweł Kobes (Redaktor)
375.
Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach
Europy
Akademia Górniczo-Hutnicza, r. 2013 (Inne)
Ewa Giermanowska (Redaktor), J. Lotzian (Redaktor)
376.
(Złudne) obietnice wielkokulturowości
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Jadwiga Królikowska (Redaktor)
377.
Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
23
Słowo/obraz/terytoria, r. 2012 (Książka)
Aleksandra Herman (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor)
378.
Dialog obywatelski - refleksje i doświadczenia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Barbara Lewenstein (Redaktor)
379.
Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. T. 1
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Anna Olech (Redaktor)
380.
Edukacja prawna obywateli - możliwości, szanse, bariery [ LINK ]
INPRIS, r. 2012 (Inne)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
381.
Emocjonalny portret Polaków
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 'Adam', r. 2012 (Książka)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
382.
Europa w obliczu końca
Czerwone i Czarne, r. 2012 (Książka)
Marcin Król
383.
European judicial systems. Edition 2012 (data 2012): Efficiency and quality of justice [ LINK ]
Council of Europe Publishing, r. 2012 (Książka)
Munira Dossaji, Ramin Gurbanov, Beata Gruszczyńska, Adis Hodzic, Jean-Paul Jean, John Stacey,
Georg Stawa, Frans van der Doellen
384.
Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy
Difin, r. 2012 (Książka)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
385.
Historia adwokatury
NRA, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik, Tomasz Kotliński
386.
Historia adwokatury. Wyd. 2 popraw. i uzup.
NRA, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik, Tomasz Kotliński
387.
Karcenie dzieci - czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Sylwia Różycka-Jaroś (Autor oryginału)
388.
Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Ochocki model dialogu obywatelskiego
, r. 2012 (Inne)
Barbara Lewenstein
389.
Kościoły i wspólnoty chcrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Książka)
Ewa Stachowska (Redaktor)
390.
M. Gray, S. A. Webb: Praca socjalna. Teorie i metody
Wydawn. Naukowe PWN, r. 2012 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Jerzy Szmagalski (Redaktor)
391.
Narkomania. Problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
392.
Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych [ LINK ]
Wydawnictwo Akademickie Żak, r. 2012 (Książka)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, Marcin Jewdokimow
393.
Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej
Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Kazimiera Wódz (Redaktor), Krystyna Faliszek (Redaktor), Arkadiusz
Karwacki (Redaktor)
394.
Oblicza hermeneutyki
Universitas, r. 2012 (Książka)
Paweł Dybel
395.
Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946
Wydawnictwo Czarne, r. 2012 (Książka)
Joanna Tokarska-Bakir
24
396.
Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach
religijnych w Polsce i w Niemczech
WAM Ignatianum, r. 2012 (Książka)
Elżbieta Firlit (Redaktor), Maria Libiszowska-Żółtkowska (Redaktor), Michael Hainz (Redaktor), Gert
Pickel (Redaktor), Detlef Pollack (Redaktor)
397.
Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 19. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
398.
Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 20. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
399.
Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XIII:
Normy, dewiacje i kontrola społeczna
IPSiR UW, r. 2012 (Książka)
Joanna Zamecka (Redaktor)
400.
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor)
401.
Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy
Caritas Polska, r. 2012 (Książka)
Mirosław Bieniecki (Redaktor), Mikołaj Pawlak (Redaktor)
402.
Problem politycznej jedności w Europie
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, r. 2012 (Książka)
Marek Cichocki
403.
Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957-1969
PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Książka)
Michał Porowski (Redaktor), Maciej Tygielski (Redaktor)
404.
Racjonalnośc i religia. O nowym paradygmacie w socjologii religii
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2012 (Książka)
Tomasz Sobierajski
405.
Scandals and Party Moots. Mass Protests during the Ceausescu Regime in Romania
Peter Lang, r. 2012 (Książka)
Adriana Mica
406.
Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania
Wydawn. UW, r. 2012 (Książka)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
407.
Stanisław Starzyński (1853-1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego
Instytut Allerhanda; Wydawn. Wysoki Zamek, r. 2012 (Książka)
Adam Redzik (Autor oryginału)
408.
Strategie Queer. Od teorii do praktyki
Difin S.A., r. 2012 (Książka)
Agata Stasińska (Redaktor), Mariusz Drozdowski (Redaktor), Monika Kłosowska (Redaktor)
409.
Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech
Adam Marszałek, r. 2012 (Książka)
Władysław Misiak, Janusz Surzykiewicz
410.
Style zycia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Barbara Fatyga (Redaktor), Wojciech Pawlik (Redaktor)
411.
Style życia, wartości i obyczaje
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Aldona Jawłowska-Konstanciak (Redaktor), Barbara Fatyga (Redaktor), Wojciech Pawlik (Redaktor)
412.
The Many Faces of Youth Crime: Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency
across Countries and Culture
Springer, r. 2012 (Książka)
Beata Gruszczyńska (Redaktor), J. Junger-Tas (Redaktor), I. Marchall (Redaktor), D. Enzmann
(Redaktor), M. Killias (Redaktor), M. Steketee (Redaktor)
413.
W kręgu zagadnień pracy socjalnej
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Książka)
25
Anna Kwak (Redaktor), Ewa Wyrwich-Hejduk (Redaktor)
414.
W stronę aktywnych słuzb społecznych
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Książka)
Marek Rymsza (Redaktor), Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
415.
W stronę aktywnych służb społecznych
ISP; CAL, r. 2012 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor), Marek Rymsza (Redaktor)
416.
Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Anna Kwak (Redaktor), Mariola Bieńko (Redaktor)
417.
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2012 (Książka)
Adam Bodnar, Agata Gójska, Jacek Ignaczewski, Leszek Kuziak, Anna Śledzińska-Simon, Robert
Zegadło
418.
Adwokaci polscy Ojczyźnie. Polish advocates in the service of their Homeland. Wyd. 2 uzupeł.
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2011 (Książka)
Stanisław Mikke (Redaktor), Adam Redzik (Redaktor)
419.
David Howe: Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej
IRSS, r. 2011 (Książka)
Tomasz Kaźmierczak (Redaktor)
420.
Dependence or cooperation? Dialectics of official practices
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Jolanta Arcimowicz (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor), Aneta Gawkowska (Inny)
421.
Die Identitat Europas - Was ist 'europaisch'?
Verlag Dr. Kovac, r. 2011 (Książka)
K. Scorl (Redaktor), G. Sander (Redaktor), N. Nada Bodiroga-Vokubrat (Redaktor), G. Hamza
(Redaktor), K. Klima (Redaktor), Paweł Kobes (Redaktor), M. Vlad (Redaktor)
422.
Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia
Gdańskie Wydawn. Psychologiczne, r. 2011 (Książka)
Katarzyna Szumlewicz (Autor oryginału)
423.
Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Paweł Możdżyński
424.
Krzysztof Pol: Poczet prawników polskich XIX i X wieku. Wyd. 2
C.H. Beck, r. 2011 (Książka)
Adam Redzik (Redaktor)
425.
Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa
Stowarzyszenie "Bardziej Kochani", r. 2011 (Książka)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
426.
Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja tradycji we współczesnej Polsce
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
Marta Trębaczewska
427.
Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej
Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Książka)
Janusz Mariański (Redaktor), Ewa Stachowska (Redaktor)
428.
Mozaika obyczajowości codziennej
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Beata Łaciak (Redaktor)
429.
Nowe społeczne wymiary dzieciństwa
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Beata Łaciak (Redaktor)
430.
Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży. Doświadczenia z
projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy"
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r. 2011 (Książka)
Ewa Giermanowska (Redaktor), Joanna Kotzian (Redaktor)
431.
Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 17. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2011 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
26
432.
Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. T. 18. Red. Jerzy Kwaśniewski
IPSiR UW, r. 2011 (Książka)
Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
433.
Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XII:
Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi
UW, r. 2011 (Książka)
Joanna Zamecka (Redaktor)
434.
Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
435.
Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Wydawn. UW, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
436.
Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice
[ LINK ]
Wydawn. UW, r. 2011 (Książka)
Jarosław Utrat-Milecki (Redaktor)
437.
Profesor Hilary Koprowski Honorowy Obywatel Celestynowa
Wydawn. Celestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego, r. 2011 (Książka)
Bogusława Filipowicz (Redaktor)
438.
Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Książka)
Mariola Racław (Redaktor)
439.
Rzecz o dziedzictwie na wsi - rady, przykłady, informacje
Fundacja Wspomagania Wsi, r. 2011 (Książka)
Krystian Połomski
440.
Scientific Bases of Artistic Education with Art-Therapy
Warsaw University Institute of Social Prevention and Resocialization, r. 2011 (Książka)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
441.
Sociology and the unintended. Robert Merton revisited
Peter Lang, r. 2011 (Książka)
Adriana Mica (Redaktor), Arkadiusz Peisert (Redaktor), Jan Winczorek (Redaktor)
442.
Standardy pracy asystenta rodzinnego w Białymstoku
UM w Białymstoku, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Elżbieta Bielecka, I. Owczaruk, A. Tomulewicz
443.
Stanisław Mikke: Bez togi ... o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny
i Adwokatury
Naczelna Rada Adwokacka, r. 2011 (Książka)
Adam Redzik (Redaktor)
444.
Street art alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej
Wydawnictwo TRIO, r. 2011 (Książka)
Aleksandra Niżyńska
445.
Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism
Warsaw University Press, r. 2011 (Książka)
Aneta Gawkowska
446.
Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku
Iskry, r. 2011 (Książka)
Stanisław Mikke, Adam Redzik
447.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Józefa Hrynkiewicz (Redaktor)
448.
Women on the Polish political scene
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Książka)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Fuszara, M. Druciarek, J. Zbieranek
449.
Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Red. nauk. A. Siemaszko
Oficyna Naukowa, r. 2011 (Książka)
Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko
450.
Zaawansowane zapobieganie konfliktom
27
SWPS, r. 2011 (Książka)
Wojciech Kostecki (Redaktor)
451.
Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Książka)
Jolanta Arcimowicz (Redaktor), Jacek Kurczewski (Redaktor)
452.
Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, r. 2011 (Książka)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
Publikacja w książce
453.
Prawo handlowe
w: Synteza prawa polskiego 1918-1939. Red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska, str. 784811, CH Beck, r. 2014 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Herbert, Adam Redzik
454.
"Seksualne opowieści" kulturalnego czlowieka. Dyskursy seksualności we współczesnej kulturze
popularnej
w: Kulturowo-polityczny AVATAR. Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych.,
str. 156-170, Oficyna Naukowa, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Bieńko
455.
Невинные жертвы или демиурги цивилизации? Избранные образы Сибири в польских
дискурсах идентичности XIX и XX вв
w: Пограничья Евро – Азии. Debaty IBI AL, str. 209-224, r. 2013 (Artykuł)
Albert Jawłowski
456.
'Rasa a nauka'. Antropolog wobec rasizmu
w: Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Levi-Straussa. Pod red. Ewy
Nowickiej-Rusek i Małgorzaty Głowackiej-Grajper, str. 232-246, Wydawn. Nomos, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
457.
'Uważna lektura' dziennków kobiet. Próba refleksji feministycznej
w: Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Red. E. Furgał, str. 13-27,
Fundacja Przestrzeń Kobiet, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
458.
(Nie) równość płci w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 133-150, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
459.
Adwokatura w Polsce powojennej w koncepcji prawników warszawskich okresu okupacji
w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw. Pod red. Grzegorza Borkowskiego,
str. 267-276, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; Wydawn. Marpol s.c., r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
460.
Aktywna polityka społeczna w Europie. Activation services i nie tylko
w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 73-101, Fundacja Instytutu Spraw
Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
461.
Aktywność obywatelska: uwarunkowania
w: Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. Anna Olech, str. 244-250,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
462.
Authority, Power, Legitimization, Coercion - Between Legitimate Power and a Sect
w: Authority in the past and present, str. 135-149, Publikacje Instytutu Historii UAM, r. 2013 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
463.
Autorefleksyjne konteksty kobiecej tożsamości na przykładzie dzienników Susan Sontag
w: Arachnofobia - metaforyczne odsłony kobiecych lęków. Peregrynacje w przestrzeniach kultury. Pod
red. Barbary Stelingowskiej i Beaty Walęciuk-Dejneki, str. 227-245, Wydawn. Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
28
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
464.
Beispiel einer - persoenlich - biographischen Reflexion von Janusz Korczak. Bemmerkungen zu
Aktualitaet sejner Ideen
w: Janusz Korczak - Pionier der Kinderrechte. Ein internationales Symposium Herausgegeben von
Manfred Liebel, str. 101-106, LIT Verlag, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
465.
Celebrytyzm jako system. Analiza zjawiska w pojęciowości Niklasa Luhmanna
w: Plaga celebrytów, str. 66-83, Oficyna Wydawnicza Stopka, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
466.
Charakterystyka i porównanie metod podnoszenia poziomu partycypacji publicznej
zastosowanych przez FRDL i CAL
w: Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w
podejmowaniu decyzji. Pod red. Anny Olech, str. 21-32, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
467.
Charakterystyka systemu edukacji personelu więziennego w Polsce w świetle nowelizacji ustwy o
SW i przepisów wykonawczych oraz wprowadzonych reform [ LINK ]
w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Pod red. Pawła Szczepaniaka [dodatek
specjalny Forum Penitencjarnego], str. 273-284, Wydawn. Forum Penitencjarnego, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
468.
Ciało, pożądanie i ciemne miejsca. Marginesy społecznej teorii ucieleśnienia
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 233-254, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
469.
Ciprian Porumbescu -mCyprian Gołębiowski (1853-1883). Rumuński muzyk z polskimi
korzeniami
w: Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe - Legaturi istoricer si sulture polono-romane, str.
409-413, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Adam Gałkowski
470.
Cultural Norms, National Laws and Human Tights
w: Managing Family Justice in Diverse Societies, str. 153-168, Onati International Series in Law and
Society, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski
471.
Czy polskiemu więziennictwu potrzebna jest nowa jakość? [ LINK ]
w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Pod red. Pawła Szczepaniaka [dodatek
specjalny Forum Penitencjarnego], str. 87-94, Wydawn. Forum Penitencjarnego, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
472.
Dawne i obecne obrazy dzieciństwa na wsi
w: Dzieciństwo we współczesnej polsce. Charakter przemian, str. 48-79, Wydawnictwo Akademickie Żak,
r. 2013 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
473.
Der Korper als Spiegel in der Philosophie der Malerei von Maurice Merleau-Ponty
w: Appearance, Reality and Beyond, str. 83-97, Orbis Idearum, r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Dybel
474.
Dewiacja społeczna
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 58-62,
Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
475.
Doktrynalne i normatywne źródła kryzysu więziennictwa
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 37-103,
Oficyna Wydawnicza, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
476.
Doświadczenia, perspektywy, ograniczenia w działalności organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób skazanych i ich rodzin na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego
'Patronat'
29
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 9861002, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
477.
Down i reszta świata
w: Zespół Downa w XXI wieku, str. 256-267, Stowarzyszenie4 Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa Bardziej Kochani, r. 2013 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
478.
Dwa pokolenia Polaków: Systemy wartości
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 343-367, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Ireneusz Białecki
479.
Dzieci ulicy
w: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, str. 978-83-62015-70-2 / 382-396, Wydawnictwo
Akademickie Żak, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Kozdrowicz, Elżbieta Bielecka
480.
Dzieci ulicy
w: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Red. T. Pilch, T. Sosnowski, str. 382-396,
Wydawn. Akademickie Żak, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka, E. Kozdrowicz
481.
Dziecko, dzieciństwo, rodzicielstwo. Zmiana poglądów: od braku praw do praw dziecka
w: Szanować-słuchać-wspierać-chronić. Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie, str. 37-54,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, r. 2013 (Artykuł)
Anna Kwak
482.
Ekspertyza dotycząca uwarunkowań prawnych wdrożenia procesu wsparcia partycypacji
publicznej w Polsce
w: Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej. Propozycje wypracowane przez Partnerstwo
realizujące projekt "Decydujmy razem", str. 31-67, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
483.
Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc wobec uczniów w szkołach poddanych ewaluacji
zewnętrznej w roku szkolnym2012/2013
w: Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z róznych perspektyw badawczych, str. 459-467,
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, r. 2013 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak, Jakub Kołodziejczyk
484.
European Security Policy on Combating Terrorism
w: Gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa / Common Defence and Security Policy
in Europe.Paweł Kobes, Gerald G. Sander & Bernard Wiśniewski (Hrsg./eds.), str. 2013 / 73-84, Verlag
Dr. Kovacs, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
485.
Ewolucja wymiaru sprawiedliwości karnej. Szkic penologiczny
w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. Red.
nauk. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, str. 1119-1130, Wolters
Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
486.
From a Point of View of a Woman: Autobigraphical Context of Feminist Studies
w: Scientific Biographies: Between the 'Professional' and 'Non-Professional' Dimensions of Humanistic
Experiences. Marcin Kafar (ed.), str. 179-196, Wydawn. UJ; Wydawn UJ, r. 2013 (Esej lub rozdział w
książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
487.
Funkcjonowanie i integracja wspólnoty arabskiej w Polsce
w: Wokół problematyki imigracyjnej. Kultura przyjęcia, str. 256-271, Rządowa Rada Ludnościowa,
Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW, r. 2013 (Artykuł)
Mustafa Switat
488.
Henryk Żaliński - galicjanin z Gór Świętokrzyskich
w: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego, str. 115-116, Wydaqwnictwo DiG, r. 2013 (Artykuł)
Adam Gałkowski
489.
Hipoteza trójstopniowego działania prawa
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 978-83235-1182-3 / 122-126, Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
30
490.
Imigranci afrykańscy w Polsce. Przegląd problematyki
w: Afryka między tradycją a współczesnością. T. 1. Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii,
polityce, gospodarce i społeczeństwie. Red. Rafał Wiśniewski, Arkadiusz Żukowski, str. 205-217, Polskie
Towarzystwo Afrykanistyczne, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Budakowska (Autor oryginału)
491.
Innowacyjne projekty w szwajcarskim systemie wykonywania kar i środków karnych
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
461-484, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
492.
Interdyscyplinarna pomoc rodzinom rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
w: ozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Pod
red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 971-977,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
493.
Introduction
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, str. 18-25, Oficyna Naukowa, r. 2013
(Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor przedmowy)
494.
Intymność według Georga Simmla
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 133-142, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
495.
Jak poradzić sobie z karą dożywotniego pozbawienia wolności ?
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod. red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej., str. 597640, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
496.
Język jako odzwierciedlenie sposobu myslenia o społecznościach projektowych
w: Oblicza zmiany lokalnej, str. 159-189, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
497.
Kara pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze w prawie ukraińskim
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod. red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej., str. 978-83264-4224-7 / 88-107, Wolters Kluwer Polska, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
498.
Katalog zasad naczelnych w Konstytucji RP i system źródeł prawa a praktyka
w: Konstytucja jako fundament państwa i prawa, str. 25-34, Kancelaria Senatu RP, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
499.
Kiedy mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji
w: Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. Anna Olech, str. 109-122,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
500.
Kobiety - kandydatki i wybrane posłanki w świetle statystyk wyborczych
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 97-108, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
501.
Kobiety w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku z perspektywy uczestniczek i
uczestników procesu wyborczego
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 109-132, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
502.
Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu
wyborczego
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 63-84, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
503.
Kontrola społeczna
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 153-157,
Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
31
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
504.
Krajobraz oraz miejsca kultu i pamięci - spojrzenie z perspektywy lokalnej
w: Przeszłość w dyskursie publicznym, str. 209-226, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2013 (Artykuł)
Krystian Połomski
505.
Krytyka podejścia aktywizującego w polityce społecznej
w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 385-407, Fundacja Instytutu Spraw
Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
506.
Kwestia obywatelstwa i przypadki bezpaństwowości w krajach Rady Współpracy Zatoki
Arabskiej/Perskiej
w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, str. 159-175,
IEiAKUW/UNHCR/MCDMiM UKSW, r. 2013 (Artykuł)
Mustafa Switat
507.
Laboratorium społeczne - pedagogiczny potencjał systemowego ujęcia badań
w: Edukacyjne badanie w działaniu. Red. H. Cervinkowa, D. Gołębniak, str. 178-207, Wydawn. Scholar,
r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Bohdan Skrzypczak (Autor oryginału)
508.
Leszek Talko (1916-2003) - społecznik z powołania, bibliotekarz z przypadku
w: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, str. 199-213, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, r.
2013 (Artykuł)
Adam Gałkowski
509.
Małe dzieci w przestrzeni publicznej
w: Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, str. 140-157, Wydawnictwo Akademickie
Żak, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak, Magdalena Chmurska
510.
Media a przestępczość
w: K.Buczkowski i in.: Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, str. 369-392,
Wydawn. Akademickie SEDNO, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
511.
Mediacje po wyroku w Polsce na tle standardów międzynarodowych
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 248-272,
Oficyna Naukowa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
512.
Medialny obraz miłości idealnej
w: Miłość idealna. Miłość dziecka, str. 205-217, Oficyna Wydawnicza Arboretum, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
513.
Metodologia i przebieg badań, kategorie analityczne
w: Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków, str. 23-32, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
514.
Mężczyźni - pracownicy socjalni, czyli o polskiej pracy socjalnej w perspektywie gender studies
w: Kobiety w pracy socjalnej. Red. A. Kotlarska-Michalska, str. 978-83-232-2639-0 / 501-514, Wydawn.
Naukowe UAM, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
515.
Mężczyźni w zawodach opiekuńczych. Przykład sektora opieki nad osobami starszymi
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 180-191, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
516.
Między infantylnością a dorosłością: moda dla dzieci
w: Dzieciństwo we współczesnej polsce. Charakter przemian, str. 320-336, Wydawnictwo Akademickie
"Żak", r. 2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
517.
Mikro- i makrospołeczny ład w polskich serialach obyczajowych
w: Kulturowo-piolityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych,
str. 126-144, Oficyna Naukowa, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
518.
Możliwość rozpoznania na posiedzeniu bez udziału stron oczywiście zasadnej kasacji wniesionej
przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść oskarżonego
32
w: Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego. Red.
Wojciech Jasiński, Krzysztof Nowicki, str. 249-258, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
519.
Następstwa globalizacji dla rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzelińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 11531168, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak, Joanna Felczak
520.
Naturystyczny kodeks etyczny jako przykład prawa intuicyjnego w Ujęciu Leona Petrażyckiego
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 44-62, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Aleksandra Herman
521.
Naznaczanie społeczne
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 227-231,
Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
522.
Nienarodzone nadzieje. Problematyka poronienia w aspekcie konstruktywnego przeżywania
straty
w: Ból i cierpienie. Ognisko światła i ciemności. Red. D. Pater, str. 93-103, Okręgowa Izba Lekarska w
Warszawie, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
523.
O czynnikach warunkujących partycypację publiczną i strategiach jej podnoszenia
w: Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w
podejmowaniu decyzji. Pod. red. Anny Olech, str. 978-83-7689-178-1 / 11-19, Instytut Spraw Publicznych,
r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
524.
O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce
w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. Red.
nauk. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, str. 252-266, Wolters
Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
525.
O relacji pomagania w pracy socjalnej
w: Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Pod red. Marty Sokołowskiej, str. 5-16, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
526.
Obowiązek wnoszenia środka odwoławczego, czyli krytyczne uwagi o §56 Kodeksu etyki
adwokackiej
w: Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3. Pr. Zbior. pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego,
str. 67-77, LexisNexis, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
527.
Od powstańca styczniowego do profesora Uniwersytetu Lwowskiego - casus Stanisława
Szachowskiego
w: Galicja a powstanie styczniowe. Pod red. Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec i Leonidy
Zaszkilniak, str. 553-564, DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
528.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej: wybrane problemy
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, str. 46-56, Instytut Spraw Publicznych, r.
2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
529.
Opiekunowie nieformalni - "sprywatyzowana" utopia
w: (Nie)oczekując na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, str.
125-130, ROPS w Krakowie, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Racław
530.
Organizacja "starej" i "nowej" diaspory arabskiej w Polsce
w: Zmieniający sie świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, str. 159-170, Oficyna
Wydawnicza SGH, r. 2013 (Artykuł)
Mustafa Switat
531.
Organizowanie społeczności lokalnej: między projektami a rzeczywistością
33
w: Oblicza zmiany lokalnej, str. 13-21, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
532.
Państwo prawa trzeba ustawicznie pielęgnować [wywiad]
w: Grzegorz Miecugow: Inny punkt widzenia, str. 167-178, Oficyna Wydawnicza Przybylik, r. 2013 (Inne)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
533.
Patologia społeczna
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 278-281,
Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
534.
Pedagogika penitencjarna a kara pozbawienia wolności - wybrane zagadnienia metodyki
oddziaływania penitencjarnego [ LINK ]
w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Pod red. Pawła Szczepaniaka [dodatek
specjalny Forum Penitencjarnego], str. 173-186, Wydawn. Forum Penitencjarnego, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
535.
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w nurtach reintegracji społecznej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
166-188, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
536.
Penologiczny komentarz do 'Szklaneczki rumu' Claude'a Levi-Straussa
w: Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Levi-Straussa. Pod red. Ewy
Nowickiej-Rusek i Małgorzaty Głowackiej-Grajper, str. 207-231, Wydawn. Nomos, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
537.
Poczucie zranienia jako doświadczenie graniczne
w: Doświadczenia graniczne i transkulturowe, str. 117-124, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii Kultury, r.
2013 (Artykuł)
Bogna Szymkiewicz-Kowalska
538.
Podsumowanie
w: Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, str. 353-355, Wydawnictwo Akademickie
Żak, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
539.
Pojęcie feminizmu w polskich mediach
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 192-205, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
540.
Polecenie jako prawna forma działalności Służby Więziennej
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzej Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej. Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 856-867,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Artykuł)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
541.
Pomiar napięcia emocjonalnego osób o określonych dysfunkcjach psychicznych i społecznych
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzej Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii NIełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 498-511,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
542.
Pomiędzy ulicą a instytucjami - w poszukiwaniu efektywnych metod profilaktyki, resocjalizacji i
polityki społecznej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka, str. 978-83-60260-34-0 / 87101, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Zakład Resocjalizacji UWr, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
543.
Populacje więzienne w krajach Unii Europejskiej
34
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 460-479,
Wolters Kluwer Polska, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
544.
Porównanie procesu wdrażania metod FRDL i CAL - istotne podobieństwa i różnice
w: Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w
podejmowaniu decyzji. Pod red. Annay Olech, str. 183-198, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
545.
Postawy Polaków wobec ojcostwa w świetle badań społecznych
w: Rola ojca i postawy Polaków wobec ojcostwa w świetle badań społecznych, str. 14-18, Opinie i
Ekspertyzy 0-E 211, Kancelaria Senatu, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Racław
546.
Postępowanie przygotowawcze w założeniach reformy procesu karnego - uwagi krytyczne
w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. Red. Paweł Wiliński, str. 281-296, Wolters Kluwer, r.
2013 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
547.
Praca socjalna we współczesnej Polsce: między helping profession a administracją socjalną
w: Kobiety w pracy socjalnej, str. 561-598, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
548.
Praca socjalna wśród "arystokracji chłopskiej"
w: Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków, str. 37-63, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Mariola Racław
549.
Prakseologia
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 978-83235-1182-3 / 323-326, Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
550.
Prawda nas wybawi
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 367-386, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
551.
Prawo a moralność
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 342-344,
Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
552.
Prestiż prawa
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 978-83235-1182-3 / 382-385, Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
553.
Prison Population and Crime Rates - How Poland Differ from Other EU Countries
w: Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in and International Perspective. A. Kuhn, P. Margot,
M. Aebi, C Schwarzenegger, A. Donatsch, D. Jositsch (eds.), str. 563-571, Stampfli Verlag, r. 2013 (Esej
lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, Marek Gruszczyński
554.
Procedura karna na Ukrainie a standardy Rady Europy
w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Pod red.
Jerzego Jaskierni, str. 978-83-7666-243-5 / 253-266, Wydawn. Sejmowe, r. 2013 (Esej lub rozdział w
książce)
555.
Proces starzenia sie w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień
badawczych
w: Akwtwny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności, str. 9-22, WRZOS, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Mariola Racław
556.
Profesor Aleksander Ogonowski (1848-1891), współtwórca ukraińskiego języka prawniczego
w: Virtuti et ingenio. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi. Pod red. Andrzej
B. Banacha, str. 449-457, Historia Iagellonica, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
557.
Profesor Teodor Szymanowski - życiorys kryminologa
35
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej. Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 5-8,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
558.
Profilaktyka agresji i przemocy - wybrane aspekty metodologiczne, empiryczne i metodyczne
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
209-253, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
559.
Profilaktyka społeczna wobec dziecka i rodziny problemowej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str. 1731, Instytut Profilaktyki Społecznej I Resocjalizacji UW; Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji UWr,
r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rejzner (Autor oryginału)
560.
Programy aktywizujące w Stanach Zjednoczonych; od teorii underclass do wdrożenia koncepcji
workfare
w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 45-72, Fundacja Instytutu Spraw
Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
561.
Projekt socjalny
w: Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Skrypt dla uczestników szkolenia, str. 6-27,
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, r. 2013 (Inne)
Mariola Bieńko
562.
Projekty organizowania społeczności lokalanej - komentarz teoretyczny [ LINK ]
w: Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków. Pod red. Magdaleny Dudkiewicz, str. 978-837689-154-0 /
145-156, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
563.
Prolegomena
w: Janusz Mariański: Sens życia - wartości - religia, str. 11-16, Wydawn. KUL, r. 2013 (Esej lub rozdział
w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
564.
Przestępczość dziś i jutro - stałość i zmienność struktury
w: K.Buczkowski i in.: Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, str. 11-32,
Wydawn. Akademickie SEDNO, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
565.
Przestrzeń sakralna między geografią religii a i socjologią religii (z badań sanktuariów
maryjnych)
w: Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych. Pod red. Jacka Łuczaka, str. 127-146, Wyższa
Szkoła Nauk Humanstycznych i Dziennikarstwa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
566.
Przyjaźń między kobietą i mężczyzną jako wyraz "miłości idealnej"
w: Miłość idealna. Miłość dziecka, str. 177-194, Oficyna Wydawnicza Arboretum, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Bieńko, B. Płonka-Syroka (Redaktor)
567.
Psychotherapeutic functions of fables
w: Collection of Articles of the Second Annual International Scientific Conference "Early Childhood Care
and Education, str. 113-134, Publishing House "MOZAIKA SINTEZ", r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Beata Hoffmann
568.
Public Prosecution Service in the Jurisprudence of the Constitutional Court
w: 6th Meeting of the Network of Public Prosecutors or Equivalent Institutions at the Supreme Judicial
Courts of the Member States of the European Union, str. 14-18, Prokuratura Generalna, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
569.
Punitywność populistyczna a resocjalizacja
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
126-135, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
36
570.
Punitywność? Kierunki zmian w polskiej polityce kryminalnej
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 295-329,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
571.
Pytania i odpowiedzi dla potrzeb edukacji plastycznej i arteterapii w resocjalizacji
niedostoswanych społecznie
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
189-209, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Rudowski (Autor oryginału)
572.
Radni i partycypacja publiczna: studium przypadków
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, str. 91-99, Instytut Spraw Publicznych, r.
2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
573.
Raport z badań empirycznych
w: Wykluczeni społeczne w Małopolsce - strategie przeciwdziałania. Osoby opuszczające placówki
opiekuńczo-wychowawcze, str. 35-53, ROPS w Krakowie, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Racław
574.
Relacje władze gminne - lokalne organizacje pozarządowe: typy uwarunkowania
w: Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. Anna Olech, str. 978-837689146-0 / 303-313, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
575.
Reprezentantki i reprezentanci
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 287-312, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
576.
Responsibility as a problem of freedom of thinking. Mechanisms of releasing from responsibility
w: Responsibility. A cross-disciplinary perspective, str. 81-96, LEXEM, r. 2013 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
577.
Rola organizacji obywatelskich i sektora gospodarki społecznej w świadczeniu usług
reintegracyjnych
w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 359-382, Fundacja Instytutu Spraw
Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
578.
Rozważania o przygotowaniu do adopcji
w: Adopcyjne rodzicielstwo - dylematy, nadzieje, wyzwania. Red. Ewa Kozdrowicz, str. 978-83-620115-511 / 95-124, Wydawn. Adademickie Żak, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor komentarza)
579.
Rozważania o przygotowaniu do adopcji
w: Adopcyjne rodzicielstwo - dylematy, nadzieje, wyzwania. Red. E. Kozdrowicz, str. 95-124, Wydawn.
Akademickie Żak, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
580.
Rozwój psychologii procesu
w: Psychologia Procesu. Teoria i praktyka, str. 55-68, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii Kultury, r. 2013
(Artykuł)
Bogna Szymkiewicz-Kowalska
581.
Rygoryzm moralny i rygoryzm prawny
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 978-83235-1182-3 / 417-421, Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
582.
Samotne matki jako problem polityki społecznej i pomocy społecznej Wskazania dla pracy
socjalnej
w: Kobiety w pracy socjalnej, str. 679-700, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Racław
583.
Samousprawiedliwianie zachowania a rozluźnianie standardów moralnych
37
w: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Red. J. LipińskaLokś, G. Miłkowska, A. Napadło-Kuczera, str. 27-41, Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogórskiego, r.
2013 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Wypler (Autor oryginału)
584.
Seks i jedzenie, czyli konsumowanie przyjemności w kulturze codziennej
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 220-233, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Bieńko
585.
Seksualizacja dzieciństwa w kulturze popularnej
w: Wychowanie seksualne, czyli skąd sie bierze bocian? O wpływie rodziny, rówiesników, szkoły i mediów
na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży, str. 95-106, Fundacja Edukacji Społecznej,
Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Bieńko
586.
Seksualne opowieści kulturalnego człowieka. Dyskursy seksualności we współczesnej kulturze
popularnej
w: Kulturowo-polityczny AVATAR. Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych.,
str. 156-170, Oficyna Naukowa, r. 2013 (Artykuł)
Mariola Bieńko
587.
Serialowe wizerunki dzieci i relacje z dziecmi
w: Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, str. 170-205, Wydawnictwo Akademickie
Żak, r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
588.
Słowo wstępne. Od konfliktu i ambiwalencjido dialogu - ku zrównoważonym i inteligentnym
relacjom międzypokoleniowym
w: Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, str. 5-10, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, A. Chabiera
589.
Służba Więzienna - portret własny na tle systemu penitencjarnego
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Red. Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maraia Niełaczna, Paulina Wiktorska, str. 785-803, Wolters
Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
590.
Social Work and Social Workers in Poland
w: Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990, str. 156-168, Poznań Univerisy of Economics
Press, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
591.
Socjologiczne pojęcia i kategorie do opisu stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 386-396, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
592.
Specustawy jako źródła szczególnych regulacji administracyjnoprawnych
w: Źródła prawa administarcyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich. Pod red. T. Górzyńskiej i
M. Błachuckiego, str. 97-117, Naczelny Sąd Administracyjny, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Barbara Błońska (Autor oryginału)
593.
Spoleczno-prawne konteksty małżeństwa i rodziny
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 164-179, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Anna Kwak
594.
Społeczny odbiór przestępczości
w: K.Buczkowski i in.: Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, str. 343-368,
Wydawn. Akademickie SEDNO, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
595.
Spór o granicę wiekową odpowiedzialności karnej nieletnich w Polsce
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 186-215,
Oficyna Naukowa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Sylwia Różycka-Jaroś (Autor oryginału)
596.
Sprawiedliwość naprawcza wobec kary pozbawienia wolności
38
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzeja Rzelińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 380-406,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Szczepaniak (Autor oryginału)
597.
Stalking w prawie polskim i unijnym
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności. Red. Jarosław Utrat-Milecki, str. 192-202,
Oficyna Wydawnicza, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Autor oryginału)
598.
Starzenie się w miejscu zamieszkania - w stronę szerszego rozumienia koncepcji
w: (Nie)czekajć na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, str.
117-124, ROPS, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
599.
Starzy ludzie, trudna młodzież - wykluczeni, dyskryminowani
w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, str. 97-111,
Wydawnctwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2013 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
600.
Statystyki penitencjarne. Standardy europejskie, implikacje dla polskiego systemu
penitencjarnego [ LINK ]
w: Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Pod red. Pawła Szcepaniaka [dodatek
specjalny Forum Penitencjarnego], str. 33-51, Wydawn. Forum Penitencjarnego, r. 2013 (Esej lub
rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, Paweł Ostaszewski
601.
Stowarzyszenie 'Koprówka' / The Society 'Koprówka'
w: DIAGMOL 2013. XVI Conference on 'Molecular biology in diagnostic of infectious diseases and
biotechnology. In memory of Professor Hilary Koprowski'. Red. Marek Niemiałtowski, str. 15-16, SGGW,
r. 2013 (Artykuł konferencyjny)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
602.
Studium 4: Sukces w średnim mieście
w: Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków, str. 103-119, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013
(Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz, Katarzyna Górniak
603.
Subkultury prawne
w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Red. Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, str. 978-83235-1182-3 / 460-462, Wydawn. UW, r. 2013 (Artykuł)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
604.
Teoria i teren. Claude'a Levi-Straussa dualizm organizacji społecznej i perspektywy
metodologiczne w badaniach antropologicznych
w: Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude'a Levi Straussa, str. 30-48,
Zakład Wydawniczy NOMOS, r. 2013 (Artykuł)
Aleksandra Herman
605.
The memory of the Holocaust In Post-1989 Poland: Renewal - Its Accomplishments and Its
Powerlessness
w: Bringing the Dark Past to Light. The Reception of the Holocaust In Postcommunist Europe, str. 403450, University of Nebraska Press, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
606.
The Metaphysics of the Stain and the Metaphysics of Geometry. On the Works of Andrzej
Bednarczyk
w: Theory Zone: [Strefa Teorii: Sztuka/Filozofia], str. 32-44, Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek
Siedlecki, r. 2013 (Artykuł)
Paweł Dybel
607.
The Reconciliation Through Marriage: A Comparative Study of Marital Selection in Two Polish
Bi-denominational Communities
w: Reconciliation in Bloodlands, Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern
Europe, str. 167-197, Peter Lang, r. 2013 (Artykuł)
Aleksandra Herman
608.
Tradycja i teraźniejszość Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
w: Towarzystwa naukowe w Polsce: Dziedzictwo, nauka, kultura, trwanie. T. 2. Red. Z. Kruszewski, str.
255-265, Rada Towarzystw Naukowych prz Prezydium PAN, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
39
Rafał Wiśniewski, Mikołaj Pawlak
609.
Uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej: studia przypadku
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, str. 79-90, Instytut Spraw Publicznych, r.
2013 (Artykuł)
Anna Krajewska
610.
Udział kobiet w Sejmie Rzeczpospolitek Polskiej
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 85-96, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
611.
Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii - wybrane uwagi
w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje. Red. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn, str.
655-665, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
612.
Umorzenie restytucyjne - odpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji?
w: Granice kryminalizacji i penalizacji. Pr. zbior. pod red. Stanisława Pikulskiego i Marty RomańczukGrąckiej, str. 609-617, Pracownia Wydawn. Elset, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Chojniak (Autor oryginału)
613.
Uniwersytecka Klinika art. 42 kkw - dla studentów, skazanych i nie tylko
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
379-392, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
614.
Uwalnianie od karania i łagodzenie kar przestępcom - kontekst wychowania i profilaktyki
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
136-155, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Teodor Bulenda (Autor oryginału)
615.
Wewnętrzne i zewnetrzne uwarunkowania organizowania społeczności lokalnej
w: Oblicza zmiany lokalnej, str. 191-202, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
616.
Wiktymizacja a ubóstwo i wykluczenie społeczne
w: Problemy wymiaru sprawiedliwości. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. Red. nauk. A.
Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, str. 989-1000, Wolters Kluwer, r.
2013 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
617.
Wokół reformy prawa karnego. Indywidualizacja kary w prawie karnym materialnym - szkic
penologiczny
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzej Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej, Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 175-207,
Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
618.
Wolontariat - blaski i cienie
w: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Red. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski, str.
978-83-62015-70-2 / 78-92, Wydawn. Akademickie Żak, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
619.
Women Victimization Risk of Violence in Poland
w: Organized Crime, Corruption and Crime Prevention. S. Canappele, F. Calderoni (eds.), str. 69-75,
Springer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
620.
Wpływ terapii uzależnień w warunkach więziennych na bezpieczeństwo emocjonalne skazanych
w: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Red. J. LipińskaLokś, G. Miłkowska, A. Napadło-Kuczera, str. 151-164, Oficyna Wydanicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
621.
Wprowadzenie
w: Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, str. 5-15, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych
i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2013 (Inne)
Marek Rymsza
40
622.
Wprowadzenie
w: Oblicza zmiany lokalnej. Studia przypadków, str. 7-9, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
623.
Wprowadzenie. Aktywna polityka społeczna w praktyce
w: Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, str. 5-16, Fundacja Instytutu Spraw
Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Marek Rymsza
624.
Wstęp
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str. 914, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji UWr,
r. 2013 (Inne)
Barbara Jezierska, Adam Szecówka, Paweł Szczepaniak (Autor przedmowy), Andrzej Rejzner (Autor
przedmowy)
625.
Wstęp
w: Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, str. 11-17, Oficyna Wydawnicza, r. 2013
(Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor przedmowy)
626.
Wstęp
w: Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian, str. 7-12, Wydawnictwo Akademickie Żak,
r. 2013 (Artykuł)
Beata Łaciak
627.
Wstęp
w: Zygmunt Krasiński. Wybór listów politycznych, str. 1-50, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
r. 2013 (Artykuł)
Marcin Król
628.
Wstęp. Nierówność kobiet i mężczyzn w wyborach i sposoby jej przezwyciężania
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 7-24, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
629.
Wybory samorządowe. Kobiety we władzach lokalnych
w: Kobiety, wybory, polityka, str. 37-42, Instytut Spraw Publicznych, r. 2013 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
630.
Wykluczająca tolerancja. Uposledzeni umysłowo w świetle wartości późnonowoczesnej Europy
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Ksiega pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 397-410, Słowo/Obraz Terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
631.
Wykluczeni w polskiej sztuce współczesnej (1980-2011)
w: Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, str. 153-170, Wydanictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, r. 2013 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
632.
Wykorzystanie pola semantycznego do analiz w projektach systemowych: o korzyściach z tego, że
wiemy, co mysla ludzie
w: Praktyki badawcze, str. 153-181, Zakład Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych UW, Fundacja Nowoczesna Polska, r. 2013 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz, Bogna Kietlińska
633.
Z poszukiwania skarbów - seniorzy w rodzinie
w: Wyzwania wobec starzenia i starości. Materiały pokonferencyjne, str. 127-146, r. 2013 (Artykuł
konferencyjny)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
634.
Z warsztatów badacza- powrót na ziemię drohicką
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 421-445, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
635.
Zabójstwo sądowe Heinza Baumanna - sprawa karna Sr 176/46 przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Gdańsku. Ofiara, proces, sprawcy
w: Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego.
Pod red. Andrzej Rzeplińskiego, Ireny Rzeplińskiej. Marii Niełacznej, Pauliny Wiktorskiej, str. 10381113, Wolters Kluwer, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
41
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
636.
Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej
w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy
międzynarodowe. Red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka, str.
114-125, IPSiR UW; Instytut Pedagogiki UWr, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
637.
Zarządzanie metropoliami i wielkimi miastami - aspekty socjologiczne
w: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. Pod red. Jerzego Juchnowskiego
i Roberta Wiszniewskiego, str. 590-602, Wydawn. Adam Marszałek, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
638.
Zaufanie do prawa w świetle popularnych dowcipów o prawnikach
w: O społeczeństwie, prawie i obyczajach. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jackowi
Kurczewskiemu, str. 100-115, Słowo/obraz/terytoria, r. 2013 (Artykuł)
Grażyna Romańczuk-Woroniecka
639.
Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle statystyk kryminalnych i badań wiktymizacyjnych
w: Jak skutecznie chronić ofiarę przemocy w rodzinie. Pod red. L. Mazowieckiej, str. 103-122, Wolters
Kluwer Polska, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska (Autor oryginału)
640.
Źródła i rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej oraz możliwości ich rozwiązywania
w: Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Pod red. Marty Sokołowskiej, str. 16-46, Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
641.
"Rozważni i romantyczni" małżonkowie, czyli społeczno-kulturowe konstrukty bycia razem
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 61-86, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r.
2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
642.
Відповідальність керівника за зобов’язаннями товариства – як спосіб запобігання
протиправним захопленням підприємств
w: Матеріали VІ Міжнародної науково практичl, str. 97-100, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
643.
Заборона здійснення конкурентної діяльності керівником підприємства - як один зі
способів запобігання протиправним захопленням підприємств (аналіз положень українського та
польського права)
w: Актуальні питання реформування правової, str. 34-37, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
644.
Математичні основи методу функціонального аналізу в порівняльному правознавстві
w: Матеріали ІІІ міжнародної наукової конфе, str. 68-71, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
645.
Свободные выборы и практикa польского Конституционного Tpибyнaлa
w: Конституционный контроль: доктрина и праl, str. 288-297, Norma, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
646.
(Un)Translatable Queer? Or what is lost, and can be found in translation
w: Import-Export-Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion, str. 115-147,
Zaglosssus, r. 2012 (Artykuł)
Agata Stasińska, Joanna Mizielińska, Robert Kulpa
647.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Polsce: cztery systemy, jednak polityka?
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 2743, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
648.
Aktywne społeczeństwoa komunitaryzm według Amitaia Etzioniego (Wprowadzenie do książki A.
Etzioniego
w: Społeczeństwo aktywne. Teoria procesów społecznych i politycznych, str. 7-27, Wydawnictwo NOMOS,
r. 2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
649.
Aktywnośc społeczna i kulturalna osób starszych
w: Strategie działania w starzejącym sie społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, str. 27-36, RPO, r. 2012
(Artykuł)
42
Mariola Racław, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Beata Tokarz-Kamińska
650.
Animacja kultury: trudna, paradoksalna i nieprzewidywalna
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 93-107, Instytut Spraw Publicznych i Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
651.
Antoni Wereszczyński
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str.
392-396, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
652.
Antropologia Ludwika Krzywickiego
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 51-72, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
653.
Babcia współczesna i jej rola w rodzinie
w: Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, str. 64-70, Politechnika Lubelska, r.
2012 (Artykuł)
Magdalena Stankowska
654.
Berufsberatung in der Spatmodernen Gesellschaft
w: Subiekt - Orien tiere Beratung, str. 4-13, Guidance Dialogue, r. 2012 (Artykuł)
Tomasz Sobierajski
655.
Bruno Schulz and Psychoanalysis [ LINK ]
w: Bruno Schulz, str. 1-12, Instytut Książki, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
656.
Cechy stabilności małżeństwa. Statystyka rozwodów w Polsce na tle badań zagranicznych
w: Oblicza małżeństwa. Red. A. Kotlarska-Michalska, str. 35-58, Wydawn. Nauk. UAM, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska, A. Nagórka
657.
Ciąża i macierzyństwo. Serialowe reprezentacje jako element społecznego dyskursu
w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce,
str. 393-419, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Beata Łaciak
658.
Co się dzieje z rodziną? Refleksje po lekturze książek Christophera Lascha
w: Oblicza małżeństwa. Red. A. Kotlarska-Michalska, str. 199-220, Wydawn. Naukowe UAM, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
659.
Co to znaczy byc Polakiem? Kilka terenowych refleksji wokół teorii i praktyki projektu
tożsamościowego zawartego w Ustawie o Karcie Polaka
w: Pamięć utraconych ojczyzn, str. 109-136, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012
(Artykuł)
Albert Jawłowski
660.
Coq au vin czyli dramat w kurniku
w: Listy do Marysi. O zadaniu redaktora, elfach i zegarku Gucciego, str. 86-93, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
661.
Cries of the Mob in the Pogroms in Rzeszów (June 1945) Cracow (August 1945) and Kielce (July
1946) as a Source for the State of Mind of the Participants
w: The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Findings and New Interpretations, str. 205229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
662.
Cyberseks - wirtualny świat, prawdziwe cierpienie
w: Patologie w cyberświecie. Red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, str. 363-373, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
663.
Czego nie chcielibyście wiedzieć o standaryzacji współpracy międzysektorowej
w: Partnerstwo - współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, str. 51-60, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
664.
Czy małżeństwo i rodzina sa nadal w cenie?
43
w: Pedagogiczne refleksje...Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, str. 267-273,
Uniwersytet Opolski, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
665.
Czy nowy paradygmat służb społecznych?
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej; wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Red. K.
Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza, str. 45-67, Wydawn. Edukacyjne Akapit, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
666.
Demistyfikacja mitu
w: Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, str. 295-305, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r.
2012 (Artykuł)
Albert Jawłowski
667.
Der Begriff der Gleichheit in Polen -ungewolltes Relikt des Kommunismus oder Chance fur ein
gemeinsames Europa?
w: Freiheit, Gleichheit, Solidaritat, Europas Zukunft- AnstoBe aus Deutschland, Frankreich und Polen,
str. 66-76, Verlag Bertelsmann Stiftung, r. 2012 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jacek Kucharczyk
668.
Dialog na ulicy
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 329338, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
669.
Długoterminowe konsekwencje rozwodu. Problemy dorosłych dzieci z rodzin rozwiedzionych
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 147-176, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Stankowska
670.
Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza wyników
monitoringu
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 65-78, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
671.
Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika
socjalnego na przykładzie praacowników powiatowych centrów pomocy rodzinie
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Pomiędzy służbą społeczną i urzędem, str. 93-120,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
672.
Epistemologiczne przesłanki ejdetycznej filozofii wychowania na Husserlowskiej drodze powrotu
‘do rzeczy samych’
w: Metamorfozy filozofii wychowania od antyku po współczesność. Red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M.
Rojek, str. 171-183, Wydawn. UŁ, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
673.
Ex silentio. O wierszu "Todtnauberg" Paula Celana
w: Kartki Celana. Interpretacje, str. 88-105, AUSTERIA, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
674.
Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w zyciu codziennym
w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, str. 281-293,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
675.
Gotowość mieszkańców do partycypacji
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. A. Olech, str. 151-175,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech, M. Kotnarowski
676.
History as Fetish
w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, str. 205-229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
677.
Inicjatorzy zmiany społecznej
w: Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata - Księga Jubileuszowa Profesora K. Z. Sowy, str. 211221, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
44
678.
Inny sens tzw. community policing - kilka uwag na tle polskich rozwiązań prawnych i
organizacyjnych dotyczących dzielnicowych
w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Pod
red. R. M. Czarnego i K. Spryszaka, str. 255-270, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
679.
Instytucja kurateli sądowej
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 121-126, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
680.
Integracja Polski z Unią Europejską
w: Europeistyka. Podęcznik akademicki. Pod red. K. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, str. 383-456,
Wydawn. Naukowe PWN, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Rychlicka-Maraszek (Autor oryginału)
681.
Jak nas widzą, tak nas piszą - wizerunek publiczny pracowników socjalnych
w: Pracownicy Socjalni i praca socjalna w Polsce. Pomiędzy służbą społeczną i urzędem, str. 121-140,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Dudkiewicz
682.
Juvenile Victimization from an International Perspective
w: The Many Faces of Youth Crime. Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across
Contries and Culture. J. Junger-Tas [i in.] (eds.), str. 95-116, Springer, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Beata Gruszczyńska, S. Killias, M. Killias
683.
Karcenie psychiczne dzieci w świetle obowiązujących regulacji prawnych
w: Wina i Kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman. Pod red. Moniki Płatek i Małgorzaty
Dziewanowskiej, str. 189-204, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Sylwia Różycka-Jaroś (Autor oryginału)
684.
Karol Mikuli - zapomniany przyjaciel Fryderyka Chopina
w: Świat relacji polsko-rumuńskich - Lumea relatiilor polono-romane, str. 221-226, Związek Polaków w
Rumunii - Usiunea Polonezilor din Romania, r. 2012 (Artykuł)
Adam Gałkowski
685.
Kazimierz Grzybowski
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str.
139-144, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
686.
Kazimierz Grzybowski
w: Kazimierz Grzybowski: Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne [reprint wydania Lwów
1937], str. 7-14, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
687.
Kdy vznikla Solidarita? O aktualnosti polskeho republikanismu
w: Jakiellonske dedictvi. Kapitoly z dejin stredovychodni Evropy, str. 87-109, Centrum pro Studium
Demokracie a Kultury, r. 2012 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
688.
Kliniczna praca socjalna
w: W stronę aktywnych służb społecznych. Pod red. T. Kaźmierczaka i M. Rymszy, str. 17-39, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
689.
Koncepcje dobroczynności i systemu opieki społecznej w islamie - tworzenie porządku moralnego
w gospodarce
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 434-450, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Nazia Zaman, Muhammad Zaman, Jadwiga Królikowska
690.
Kościół w Polsce z perspektywy rynkowej teorii religii
w: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr hab. Józefa Styka. Red.
A. Kolasa-Nowak, W. Misztal, str. 289-306, Wydawn. UMCS, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
691.
Kryminalizacja polityki państwa. Zarys krytycznej analizy podstaw teoretycznych kryminalizacji
polityki państwowej
45
w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. Mariana
Filara. Pod red. A. Adamskiego (i in.), str. 406-431, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
692.
Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M.
Rymszy, str. 279-297, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
693.
Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza,
str. 279-297, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
694.
Kulty, ruchy i grupy kultowe - z perspektywy socjologicznych definicji
w: Grupy kultowe, uwarunkowania społeczne. Pod red. M. Gajewskiego, str. 17-41, WAM, r. 2012 (Esej
lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
695.
Ludwik Krzywicki jako socjolog, marksista i działacz społeczny
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 85-104, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Nina Kraśko
696.
Ład wielokulturowy: idea wobec problemów praktycznych
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 105-119, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
697.
Macierzyństwo a zmiana społeczna
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Red. J. Brągiel, B. Górnicka, str. 91105, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Lalak (Autor oryginału)
698.
Małżeństwo i rodzina z perspektywy teorii ewolucji i genetyki
w: Wielośc spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 21-38, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, r.
2012 (Artykuł)
Andrzej Mościskier
699.
Marian Zimmermann
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str.
450-458, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
700.
Mediacja, sąd, sprawiedliwość
w: Mediacja w Polsce - stan i perspektywy, str. 70-78, Wolters Kluwer, r. 2012 (Artykuł)
Zbigniew Czwartosz
701.
Metafizyka i polityka
w: Maski i twarze patriotyzmu, str. 51-70, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Europejska Sieć Pamięć i
Solidarność, r. 2012 (Artykuł)
Marek Cichocki
702.
Migracje i wielokulturowość w polskich badaniach socjologicznych. Zarys problematyki i metod
w: Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech. Pod red. J. Surzykiewicza i W.
Misiaka, str. 23-33, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
703.
Modele partycypacji publicznej w Polsce
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. A. Olech, str. 25-52,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
704.
Moralne powinności terapeuty uzależnień
w: Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik terapeutów. Red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J. Cz. Czabała,
str. 401-412, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
705.
Mój bliźni i goj w Bibli hebrajskiej (hebr. rea i goy)
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 218-229, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
46
706.
Nadzór kuratora w procesie resocjalizacji nieletnich
w: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla,
str. 107-124, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
707.
Nadzór organów kontroli finansowej Ukrainy w zakresie zawierania umów faktoringu i cesji
wierzytelności
w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji
w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni. Pod red. R.M. Czarny i K. Spryszak, str. 125138, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andriy Kosylo (Autor oryginału)
708.
Nagi cud istnienia
w: Antropologia podmiotu lirycznego, str. 27-49, Wydawnictwo Rolewski, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
709.
Nauczanie komunikacji z pacjentem
w: Socjologia i psychologia dla pacjenta, str. 28-36, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Tomanek
710.
Niekonsekwentny feminista czy niekonsekwentny antyfeminista? Krzywicki jako badacz
społecznej i ekonomicznej sytuacji kobiet
w: Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, str. 165-185, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
711.
Nieletni i reakcja na ich czyn
w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. Mariana
Filara. Pod red. A. Adamskiego (i in.), str. 531-541, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
712.
Niewidzialnomiejskie estetyki
w: Niewidzialne miasto, str. 147-156, Fundacja Bęc Zmiana, r. 2012 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
713.
Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenia polskie 1947-1989
w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzej Zolla. Red. P. Kardas, W.
Wróbel, T. Sroka, str. 303-338, Wolters Kluwer Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
714.
Nowa ewangelizacja a wyzwania współczesności
w: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Red. E.
Stachowska, str. 29-43, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
715.
Nowe tendencje w pracy socjalnej - wciąż te same problemy?
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza,
str. 245-259, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
716.
Nowe tendencje w pracy socjalnej - wciąż te same problemy? (komentarz)
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M.
Rymszy, str. 245-256, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Szmagalski (Autor oryginału)
717.
Nowi ojcowie
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 172-187, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
718.
O Drohobyczu, odkrywanej wielokulturowości i niewypowiedzianym pojednaniu
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 177-214, Słowo/Obraz/Terytorium, r.
2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Sofia Dyak, Wiera Meniok
719.
O hubrydach symbolicznych. Z zagadnień interpretacji tekstu w naukach humanistycznych
w: Teksty i interpretacje, str. 155-171, LEXEM, r. 2012 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
720.
O ponowoczesnych przygodach zdrowego i chorego ciała w perspektywie nauk społecznych
w: W zdrowiu i chorobie... Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, str. 29-44, Komitet
Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte, r. 2012 (Artykuł)
47
Mariola Bieńko
721.
O współczesnej aktywizacji i integracji - w strone nowego modelu polityki zawodowej
w: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, str. 233249, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki
722.
Ocalić od zapomnienia
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 9-12, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Inne)
Michał Porowski (Autor przedmowy), Maciej Tygielski (Autor przedmowy)
723.
Od "niech nas zobaczą" do "Miłość nie wyklucza": Jak zmieniła sie strategia LGBT w Polsce w
ostatnich latach?
w: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, str. 94-115, Difin S.A., r. 2012 (Artykuł)
Agata Stasińska
724.
Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki
w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, str. 39-60, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r.
2012 (Artykuł)
Anna Kwak
725.
Od podwójnej moralności do alternatywnych form życia
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 155-171, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
726.
Oddziaływania resocjalizacyjne wobec dziewcząt z zaniżoną samooceną
w: Eduakacja, prewencja i resocjalizacja zachować antyspołecznych u dorastającej młodzieży. Red. B.
Ilnicka, str. 171-187, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
B. Ilnicka, Grzegorz Kudlak
727.
Odgórne poróżnienie i oddolne pojednanie. Porządek instytucjonalny Kościołów a procesy życia
codziennego wiernych
w: Socjologia pojednania, str. 71-86, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Aleksandra Herman
728.
Opiekunowie nieformalni. Krótkookresowa funkcjonalność nieopłacalnej pracy
w: O sytuacji ludzi w starszym wieku, str. 71-82, RRL, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Racław
729.
Organizacja administracji penitencjarnej w Polsce w latach 1956-1974
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 85-105, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Porowski (Autor oryginału)
730.
Organizacje kresowe - pojednanie czy resentyment?
w: Socjologia pojednania, str. 127-142, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
731.
Orzecznictwo dyscyplinarne a kodyfikacja etyki adwokackiej
w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Ethics of the legal
professions. Mutual relationships and expectations. Red. G. Borkowski, str. 237-241, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
732.
Ośrodek Badań Penitencjarnych
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 145-156, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
733.
Pa, pa recydywo. O bezsensie regulacji odpowiedzialności karnej w warunkach recydywy
specjalnej
w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzej Zolla. Red. P. Kardas, W.
Wróbel, T. Sroka, str. 1503-1517, Wolters Kluwer Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
734.
Pan Jourdain i styl życia
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 13-24, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Barbara Fatyga
735.
Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu
48
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 175-189, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012
(Artykuł)
Marek Rymsza
736.
Pathological gambling as a social problem of present children and young people
w: Pedagogicheskij professionalizm v obrazovanii (Pedagogical Professionalism in Education), str. 418429, Ministry of Education And Science of The Russian Federation, International Academy of
Pedagogical Education Sciences, Novosibirsk State Pedagogical University, r. 2012 (Artykuł)
Beata Hoffmann
737.
Patologiczne zachowania studentów związane ze studiowaniem
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Pod red. J. Zameckiej, str. 313-337, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Aneta Krzewińska, Ilona Przybyłowska
738.
Penologiczne uwagi o imigracyjnych podkulturach wielokulturowości
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 451-476, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
739.
Performatywność współczesnych obyczajów
w: Performatywne wymiary kultury, str. 99-110, Wydawnictwo LIBRON, r. 2012 (Artykuł)
Beata Łaciak
740.
Perspektywa cnót w wychowaniu do dobrych obyczajów
w: Sprawności moralne w wychowaniu - wyzwania i rzeczywistość. Red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska,
str. 81-109, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
741.
Perspektywa teoretyczna stylów życia a badanie imigracji do Warszawy
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 71-83, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
742.
Petrażycki in Melanesia - Where Pospisil and Malinowski meet
w: Towards an Anthropology of the Legal Field. Zritiques and case studies, str. 64-77, Fakulta
humanitnich studii University Karlovy v Praze, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
743.
Pluralizm wyznaniowy we współczesnej Polsce
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w
Polsce i w Niemczech. Red. E Firlit [i in.], str. 199-214, WAM Ignatianum, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
744.
Poetyka duszy i jej trajektoria cierpienia - analiza refleksyjna egzystencjalnej kondycji człowieka
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab.
Lesława Pytki. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 53-67, Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
745.
Pojednanie bez konfliktu? Rekompensaty za minie zabużańskie
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 313-352, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
746.
Pojednanie przez kozła ofiarnego - przestrzeń publiczna i piłka nożna w Kluż-Napoka w Rumunii
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 271-312, Słowo/obraz/terytoria, r.
2012 (Artykuł)
Adriana Mica
747.
Pojednanie w praktyce życia codziennego i jego uwarunkowania w społecznościach
dwuwyznaniowych. Studium porównawcze
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 19-88, Słowo/obraz/terytoria, r. 2012
(Artykuł)
Aleksandra Herman
748.
Polacy, Łotysze dzisiejszego Daugavpils: zagadnienie historycznego pojednania
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 215-270, Słowo/Obraz/Terytorium, r.
2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski, Władysław Wołkow
49
749.
Polen - Land der Solidarność oder Land der Solidaritat
w: Freiheit, Gleichheit, Solidaritat, Europas Zukunft- AnstoBe aus Deutschland, Frankreich und Polen,
str. 98-107, Verlag Bertelsmann Stiftung, r. 2012 (Inne)
Marek Cichocki
750.
Polish Women's Fight for Suffrage
w: The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens, str. 122 / 143-157, BRILL, r.
2012 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
751.
Politicians, Media nad Society's Perception of Crime
w: Crime and Transition in Central and Eastern Europe. A. Selih, A. Zavrsnik (eds), str. 37-67, Springer,
r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Konrad Buczkowski, Michał Fajst, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Dagmara
Woźniakowska-Fajst
752.
Polityczna fatamorgana wielokulturowości - idee a realia
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 120-130, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
753.
Pomiędzy jałmużnikiem a profesjonalistą. Wybrane płaszczyzny realizacji roli pracownika
socjalnego w perspektywie badawczej
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 157-174, Instytut Spraw Publicznych i Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
754.
Pontyfikat i pojednanie Jana Pawła II
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 353-390, Słowo/obraz/terytoria, r.
2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
755.
Popkulturowy wizerunek ojcostwa
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Red. J. Brągiel, B. Górnicka, str.
303-318, Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
756.
Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M.
Rymszy, str. 331-348, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
757.
Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza,
str. 331-348, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Anna Olech (Autor oryginału)
758.
Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 353-365,
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
759.
Praca zawodowa
w: Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości, str. 155-178, Oficyna Wydawnicza "Impuls", r. 2012
(Artykuł)
Ewa Giermanowska
760.
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 11-33,
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
761.
Pracownicy socjalni w okresie zmian - na podstawie badań z 1988, 1994 i 2010 roku
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Red. M. Rymsza,
str. 37-93, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
762.
Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Pod red. M.
Rymszy, str. 159-186, ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
50
763.
Praga - miasto cudzoziemców
w: Migracje i wielkie metropolie. Migracje i Społeczeństwo, str. 127-142, Instytut Historii Polskiej
Akademii Nauk, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
764.
Praktyki integracji. Raport z analizy materiałów zastanych oraz wywiadów z realizatorami
projektów EFI
w: Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy. Pod red. M. M. Bienieckiego i M. Pawlaka, str. 9-74,
Caritas Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak
765.
Prawo karne a pedagogika resocjalizacyjna - szkic penologiczny
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 253282, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Jarosław Utrat-Milecki (Autor oryginału)
766.
Prawo polityczne na Uniwersytecie Lwowskim przed rokiem 1889, czyli przed objęciem katedry
przez Stanisława Starzyńskiego
w: Львів: місто – суспільство – культура, т. 8, ч. 2, К, str. 309-315, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
767.
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi - studia przypadku
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 95-108, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
768.
Projekt rekomendacji w sprawie osadzonych cudzoziemców [dokument Rady Europy z 2011 r.]
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 475-492, Wydawn. UW, r. 2012
(Inne)
Jarosław Utrat-Milecki (Tłumacz)
769.
Przedsiębiorczość jako panaceum
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 237-263, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Piotr RAŹNIEWSKI (Autor oryginału)
770.
Przedstawiciele wladz lokalnych o udziale mieszkanców w zarządzaniu gminnymi usługami
publicznymi
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Pod red. A. Olech, str. 192-207,
ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
771.
Przestępczość jako zjawisko społeczne o niejednoznacznym rodowodzie
w: Zarządzanie kryzysowe. T. II: Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego. Red. B. Wiśniewski i B. Kaczmarek, str. 48-56, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
772.
Psychoanaliza a filozofia
w: Psychoterapie pogranicza, str. 193-203, Wydawnictwo Eneteia, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
773.
Reconciliatio et paenitentia - Jana Pawła II nauka o pojednaniu
w: Socjologia pojednania, str. 37-47, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
774.
Reformy więzienne doby 'małej stabilizacji'
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 29-84, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Bieńkowska, Maciej Tygielski
775.
Rekonstrukcja demokracji jako warunek ograniczenia wyzysku - próba teoretycznego ujęcia
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 80-104, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Monika Abucewicz (Autor oryginału)
776.
Relacje miedzy alternatywnymi formami opieki nad dzieckiem a pracą socjalną
w: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, str. 159-175, Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej, r. 2012 (Artykuł)
Dorota Marciniak
777.
Religia i media w warunkach polskich
51
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w
Polsce i w Niemczech. Red. E. Firlit [i in.], str. 347-365, WAM Ignatianum, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
778.
Religia w socjologii Ludwika Krzywickiego
w: Wizjoner i realista - szkice o Ludwku Krzwyickim. Red. J. Hrynkiewicz, str. 131-148, Wydawn. UW, r.
2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
779.
RemakingEconomic Citizenship in Multicultural Europe Women's Moyvement Claims and the
"Commodification of Elderly Care
w: Remaking Citizenship in Multicultural Europe. Women's Movements, Gender and Diversity, str. 7093, Palgrave Macmillan, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska, Nicky Le Feuvre, Rune Ervik, Milka Metso
780.
Restytucja mienia i pamięć zbiorowa w Polsce i w Czechach po 1989 roku
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Pod red. J. Zameckiej, str. 217-236, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Stanisław Tyszka (Autor oryginału)
781.
Rodzicielstwo - inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana?
w: Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, str. 23-38, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, r. 2012 (Artykuł)
Anna Kwak
782.
Rozwój sądownictwa dla nieletnich w Polsce
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 107-119, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Barbara Kowalska-Ehrlich (Autor oryginału)
783.
Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji
w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sempozjum mariologicznego i spotkania kustoszów
sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011. Red. G. M. Bartosik, str. 102-122, r. 2012
(Artykuł konferencyjny)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
784.
Służba Więzienna - zakres pojęcia i formy działania
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 183-201, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Przesławski (Autor oryginału)
785.
Socjologia religii w Polsce - historia i współczesność
w: Studia nad życiem społeczno-kulturalnym Polaków w Niemczech. Pod red. J. Surzykiewicza i W.
Misiaka, str. 7-22, Adam Marszałek, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor oryginału)
786.
Socjologiczno-psychologiczne aspekty życia mieszkańców metropolii, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów migracji i globalizacji
w: Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją, str. 135144, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
787.
Stanisław Starzyński
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str.
343-358, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
788.
Stanisław Walczak (1913-2002). Szkic biograficzny
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 13-28, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Maciej Tygielski (Autor oryginału)
789.
Style życia starych ludzi
w: Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, str. 245-259, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
790.
Style życia starych ludzi - stan badań
w: Style życia wartości obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 245-259, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
52
Iwona Oliwińska
791.
Style życia, uznawane wartości, czarne scenariusze XXI wieku
w: Style życia wartości obyczaje. Stare tematy nowe spojrzenia, str. 123-152, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Kiciński
792.
Śladami lokalnej przeszłości - pamięć jako przedmiot animacji kultury
w: Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, str. 227-234, Wydawnictwo NOMOS, r.
2012 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
793.
Świadectwa ruchów religijnych w parafialnej katechezie sakramentalnej
w: Świadectwa w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda, str. 191-209, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
794.
Terapia uzależnień od środków odurzających w resocjalizacji więźniów
w: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla,
str. 181-1941, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Grzegorz Kudlak (Autor oryginału)
795.
The "Anthropological Essence" of Scandal - The Ritualization of Party Moots Related to Mass
Protests in Late Communist Romania
w: Towards an Anthropology of the Legal Field. Critiques and Case Studies, str. 88-99, Fakulta
humanitnich studii University Karlovy v Praze, r. 2012 (Artykuł)
Adriana Mica
796.
The topos of the Ruins. Redemptive Narratives in Modern History of the Germans, the Jews and
the Poles
w: Forget Fear, str. 205-229, Peter Lang GMBH, r. 2012 (Artykuł)
Joanna Tokarska-Bakir
797.
Tożsamość jako refleksyjna narracja współczesności w obszarze prywatnych i publicznych
doświadczeń jednostki
w: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, str. 135-148, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Bieńko
798.
Tożsamość seksualna - biologia, fantazmat czy przeznaczenie?
w: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, str. 27-49, Wydawnictwo Difin, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
799.
Twórcy niewidzialnego miasta - profile zaangażowania
w: Niewidzialne miasto, str. 247-265, Fundacja Bęc Zmiana, r. 2012 (Artykuł)
Bogna Kietlińska, Katarzyna Kalinowska-Sinkowska
800.
Udział mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi
w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Pod red. A. Olech, str. 78-99,
ISP, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
801.
Ułatwienie w partycypacji publicznej osób niepełnosprawnych
w: Prawo a partycypacja publiczna, str. 50-61, Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Anna Krajewska
802.
W cieniu prawa ubogich; o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej
w: W strone aktywnych służb społecznych. Red. T. Kaźmierczak i M. Rymsza, str. 109-131, ISP; CAL, r.
2012 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
803.
W kierunku inkluzyjnego wychowania resocjalizującego. Moje pedagogiczne credo, czyli czego
nauczyłem się od Lesława Pytki
w: Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, str. 213232, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, r. 2012 (Esej lub rozdział w
książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
804.
W poszukiwaniu aksjonormatywnej perspektywy obyczajów towarzyskich
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 161-193, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
805.
W stronę aktywnych służb społecznych
53
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 219-224, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012
(Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
806.
W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 203-226,
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
807.
Wielokulturowe aspekty przeciwdziałania problemom narkotykowym
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 417-433, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
808.
Witkacy i psychoanaliza. Perspektywa Lacanowska
w: Psychoanalityczne teorie literatury, str. 223-246, Wydawnictwo KUL, r. 2012 (Artykuł)
Paweł Dybel
809.
Wkład Rafała Lemkina w obrady V Konferencji Międzynarodowego Biura Unifikacji Prawa
Karnego w Madrycie w 1933 roku
w: Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i
wspólczesności. Red. J. Kudełko, C. Taracha, str. 219-227, Werset, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
810.
Wolontariat osobliwy - przyczynek do historii międzywydziałowych kół penitencjarnych
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 157-181, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Mirosław Górecki (Autor oryginału)
811.
Wprowadzenie
w: Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w
Polsce i w Niemczech. Red. E Firlit [i in.], str. 7-27, WAM Ignatianum, r. 2012 (Inne)
Maria Libiszowska-Żółtkowska (Autor przedmowy)
812.
Wprowadzenie
w: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w przestrzeni społecznej w Polsce i na świecie. Red. E.
Stachowska, str. 5-12, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor przedmowy)
813.
Wprowadzenie
w: W stronę aktywnych służb społecznych, str. 7-13, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, r. 2012
(Artykuł)
Marek Rymsza, Tomasz Kaźmierczak
814.
Wprowadzenie. Obietnice wielokulturowości - nadzieje i złudzenia
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 9-17, Wydawn. UW, r. 2012 (Esej
lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor przedmowy)
815.
Wprowadzenie: Praca socjalna - wiedza, kompetencje, aktywność własna
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 9-15, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r. 2012
(Artykuł)
Anna Kwak, Ewa Wyrwich-Hejduk
816.
Wstęp
w: Dialog Obywatelski - refleksje i doświadczenia, str. 9-10, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
r. 2012 (Artykuł)
Barbara Lewenstein
817.
Wstęp do socjologii pojednania
w: Socjologia pojednania, str. 9-22, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
818.
Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w
Polsce w roku 2004
w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna. Red. J. Zamecka, str. 105-138, IPSiR UW, r. 2012 (Esej lub
rozdział w książce)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
819.
Zakaz tortur - standard, inny wymiar i nowe wyzwania
54
w: Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania
europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Pod red. J. Jaskierni, str. 369-391, Adam Marszałek, r.
2012 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik (Autor oryginału)
820.
Zakończenie. Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych
w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, str. 409-474, Słowo/Obraz/Terytorium, r.
2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
821.
Zakończenie: anomia pojednanie i tożsamość
w: Socjologia pojednania, str. 201-218, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
822.
Zakorzenienie piłki nożnej jako pojednanie. Celowe i nieoczekiwane sekwencje
w: Socjologia pojednania, str. 185-200, Wydawnictwo NOMOS, r. 2012 (Artykuł)
Adriana Mica
823.
Zamiany w pracy socjalnej z rodziną - w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją
w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, str. 227-244,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2012 (Artykuł)
Mariola Racław
824.
Zarządzanie w trzecim sektorze z perspektywy cyklu życia organizacji pozarządowych
w: Zróznicowanie i zmienność społecznego świata. (Księga Jubileuszowa poświęcona Kazimierzowi Z.
Sowie), str. 197-209, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2012 (Artykuł)
Marek Rymsza
825.
Zenon Wachlowski
w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych. Red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, str.
380-386, Wydawn. Sejmowe, r. 2012 (Hasło encyklopedyczne)
Adam Redzik (Autor oryginału)
826.
Znaczenie kompetencji kulturowych i artystycznych w odbiorze sztuki
w: Co z tym odbiorcą?, str. 93-102, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, r. 2012
(Artykuł)
Bogna Kietlińska
827.
Związki pedagogiki i wychowania resocjalizującego z prawem i polityką penitencjarną
w: Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform polskiego więziennictwa w latach 1957-1969. Red. M.
Porowski, M. Tygielski, str. 127-143, PWSzZ im. Witelona, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Katarzyna Sawicka (Autor oryginału)
828.
Źródła trudności w relacjach międzykulturowych z perspektywy socjologicznej
w: (Złudne) obietnice wielokulturowości. Pod red. J. Królikowskiej, str. 87-104, Wydawn. UW, r. 2012
(Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
829.
[Głos w dyskusji]
w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania. Ethics of the legal
professions. Mutual relationships and expectations. Red. G. Borkowski, str. 156-156, r. 2012 (Inne)
Adam Redzik (Inny)
830.
"Między nami dobrze jest" o partnertswie pomiędzy rodzicami a szkołą
w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, str. 241-255, Wydawnictwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
831.
'Ulicznicy' Korczaka a współczesne 'dzieci ulicy'
w: Inspiracje Korczakowskie. Wokół 'Prawideł życia' w 80. rocznicę wydania. Red. Z. Rudnicki, str. 7584, Wydawn. UAM, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Elżbieta Bielecka (Autor oryginału)
832.
Adaptacja czy emancypacja (Olesno, Jastarnia i Drohiczyn)
w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, str. 356-386, Oficyna, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
833.
Adwokaci krakowscy w pierwszym czterdziestoleciu XX wieku. Zagadnienia wybrane
w: Adwokatura w dawnej Galicji. Historia samorządności, str. 41-52, Petrus, r. 2011 (Esej lub rozdział w
książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
834.
Aktywna polityka społeczna na Mazowszu
55
w: Aktywizacja czy integracja - zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej,
str. 56-89, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
835.
Analiza zasobów metodycznych OHP opracowanych w ramach projektu "OHP jako realizator
usług rynku pracy"
w: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodziezy. Doświadczenia z projektu
"OHP jako realizator usług rynku pracy", str. 113-126, Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r.
2011 (Inne)
Ewa Giermanowska, Joanna Kotzian
836.
Badacz zagłady wobec świadectw bezpośrednich. Refleksje metodologiczne
w: Aktor. Niepewna tożsamość, str. 183-192, Oficyna Wydawnicza Errata, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
837.
Batalia o poprodukcyjnych - w poszukiwaniu nowej siły roboczej
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 89-106, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
838.
Bezpieczeństwo socjalne młodych pracowników w zreformowanym systemie emerytalnym w
sytuacji wysokiego bezrobocia i zatrudnienia w formach nietypowych
w: Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, str. 273-294, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
839.
Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości
w: Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne w kulturze, str. 204-209,
Małopolski Instytut Kultury, r. 2011 (Artykuł)
Marzena Szewczyk, Magdalena Kubecka
840.
Biografie zawodowe młodych niepełnosprawnych - dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia
w: Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, str. 113-130, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
841.
Case management jako formuła koordynacji usług społecznych i innych działań służb
publicznych - przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Red. K. Piątek, K.
Szymańska-Zybertowicz, str. 229-247, Wydawn. Edukacyjne Akapit, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
842.
Czy w szkole respektowane są normy społeczne? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej
wymagania
w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, str. 139-164, Wydawnictwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak, Marcin Jewdokimow
843.
Das Doppelgesicht der Melancholie
w: Depression, str. 75-85, Konigshausen&Neumann, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
844.
Definiowanie religii i religijności w pracach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej. Pod red. J.
Mariańskiego i E. Stachowskiej, str. 61-73, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Esej lub
rozdział w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
845.
Diaspora arabska w Warszawie
w: Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach, str. 179-189, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r.
2011 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
846.
Dr Emil Merz. Adwokat, czekista, sędzia, uczony
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora
Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 683-714, Lex Wolters Kluwer
business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Rzepliński (Autor oryginału)
847.
Duch Lorda Actona
w: Czytanki o edukacji - dyskryminacja, str. 30-44, ZNP, r. 2011 (Artykuł)
56
Tomasz Sobierajski
848.
Dynamika przemian społeczności Kościoła katolickiego w Niemczech: socjo-pastoralna analiza
uwarunkowań
w: Życie Polaków w Polskich Misjach w Monachium i Norymberdze. Pod. red. W. Misiaka i J.
Surzykiewicza, str. 107-220, Wydawn. Adam Marszałek, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
849.
Dziecie i ryby głosu nie mają? Dziecięce skargi i listy kierowane do Rzecznika Praw
Obywatelskich
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 11-49, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011
(Artykuł)
Jolanta Arcimowicz
850.
Economical, class and gender inequalities in parental migration
w: (Post)transformational migration, str. 151-176, Peter Lang, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
851.
Eksperci od prawa? Rola prawników obsługujących jednostki samorządu terytorialnego
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 281-323, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
852.
European standards within counteracting and preventing pathological behaviors of the minors
w: Die Identitat Europas - Was ist 'europeisch'? Hgsb. K. Scorl, G. Sander, N. Nada Bodiroga-Vokubrat,
G. Hamza, K. Klima, P. Kobes, M. Vlad, str. 219-231, Verlag Dr. Kovac, r. 2011 (Esej lub rozdział w
książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
853.
Granice karania, tolerancji i miłosierdzia w pedagogice resocjalizacyjnej
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia arcjonalności. Artykuły i szkice. Pod
red. J. Utrat-Mileckiego, str. 471-485, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
854.
Humor w epoce Internetu
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 75-92, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Julian Madej
855.
Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi - nota redakcyjna
w: Prace KSiNDKS [Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW]. T. XII:
Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Red. J. Zamecka, str. 7-13, UW, r. 2011 (Inne)
Joanna Zamecka (Autor przedmowy)
856.
Indepedence and European Integration - Leitbilder in Poland
w: Leitbilder for the Future of the European Union, str. 269-328, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011
(Artykuł)
Marek Cichocki, Karolina Czerwińska
857.
Introduction
w: Sociology and the unintended. Robert Merton revisited, str. 9-28, Peter Lang, r. 2011 (Esej lub rozdział
w książce)
Adriana Mica, Arkadiusz Peisert, Jan Winczorek
858.
Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych. Analiza treści poradników dla rodziców z XX i
początku XXI wieku
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 172-219, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011
(Artykuł)
Mariola Bieńko
859.
Jeśli nie rodzina, to urząd. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie D
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 105-121, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
860.
Kara pozbawiania wolności jako negatywny sposób reakcji na przestępczość nieletnich [roz. 15]
w: Agresja wirtualna vs realna. Poglądy i badania. Red. Z. Majchrzyk, J. Terelak, str. 179-189, Wydawn.
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, r. 2011 (Esej lub rozdział w
książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
861.
Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 par. 2 kk
57
w: teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu. Red. Aneta Michalska-Warias, Ireneusz Nowikowski, Joanna
Piórkowska-Flieger, str. 749-753, Wydawn. UMCS, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
862.
Kilka uwag o (dia)logicznych miarach rzeczy i rzeczach na miarę (dia)logiki
w: Pedagogika Dialogu. Nauczyciele dialogu. Red. D. Jankowska, str. 17-28, APS, r. 2011 (Esej lub
rozdział w książce)
Jarosław Gara (Autor oryginału)
863.
Kobiety w polityce
w: Gender w społeczeństwie polskim, str. 119-134, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Fuszara
864.
Kobiety, mężczyźni i władza
w: Co dzieje się ze społeczeństwem?, str. 115-134, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011
(Artykuł)
Małgorzata Fuszara
865.
Kogo jemy, a kogo nie?
w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, str. 17-38, Wydawnictwo Orbis
Exterior, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
866.
Komentarz Online C.H. Beck 2011 do art. 8, 9 kodeksu karnego (red. R. Stefański) [ LINK ]
w: Komentarz Online C.H. Beck 2011 do art. 8, 9 kodeksu karnego (red. R. Stefański), str. 50-150, CH
Beck, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Przesławski (Autor komentarza)
867.
Komercyjne przemiany współczesnego dzieciństwa
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 77-112, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011
(Artykuł)
Beata Łaciak
868.
Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artkuły i szkice. Pod
red. J. Utrat-Mileckiego, str. 434-470, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Dariusz Schmidt (Autor oryginału)
869.
Konforontacja jako metoda obrony interesów na przykładzie warszawskich stowarzyszeń
lokatorskich (analiza procesualna)
w: Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania
konfliktów, str. 299-314, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, r. 2011 (Artykuł)
Barbara Audycka
870.
Konsultacje społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego po nowelizacji Ustawy o
działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, str. 47-58, Instytut Spraw Publicznych, r.
2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
871.
Konsumpcja a religia. Komercjalizacja sacrum we współczesnym świecie
w: Religia - nauka - kultura. Red. Z. Drozdowicz, S. Sztajer, str. 123-147, UAM, r. 2011 (Esej lub rozdział
w książce)
Ewa Stachowska (Autor oryginału)
872.
Kontradykcje opieki zastępczej
w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę,
str. 105-121, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
873.
Kryzys 2008 a teorie stosunków międzynarodowych
w: Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Red. R. Kuźniar, str. 312-333, Wydawn. Nauk.
Scholar, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Kostecki (Autor oryginału)
874.
Książka o snach. Sigmund Freud Objasnianie marzeń sennych
w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej, str. 333-345, Oficyna Atut, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
875.
Kto jest bohaterem w dobie 'kultury narcyzmu'? Próba opisania zjawiska narcyzmu na
przykładzie percepcji społecznej kariery Michaela Jacksona
58
w: Narcyzm: Jednostka, społeczeństwo, kultura. Red. Jacek Sieradzan, str. 277-287, Wydawn.
Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Aneta Ostaszewska (Autor oryginału)
876.
Kulturowy i społeczny wymiar glokalizacji. Ujęcie teoretyczne i aplikacyjne na przykładzie
rzeczywistości miejskich
w: Kulturowe zroóżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości. Red. O. Kozlpva,
A. Kołodziej-Durnaś, str. 104-119, Uniwersytet Szczeciński, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Władysław Misiak (Autor oryginału)
877.
Law experts? The role of lawyers providing service to local governments
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 95-119, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
878.
Liminalność kary
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Pod
red. J. Utrat-Mileckiego, str. 390-415, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Łukasz Ostrowski (Autor oryginału)
879.
Local government Office and officials In local public opinion
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 37-65, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
880.
Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 27-57,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
881.
Małe jest piękne? Małe jest samorządne. Samorząd a wspólnota lokalna w optyce
komunitariańskiej
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 23-31, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Aneta Gawkowska
882.
Miasto nie traktuje tego jako zło konieczne. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie C
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 207-222, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
883.
Michel Mazoyer: Zbiór praw hetyckich: przyapadek incestus w epoce hetyckiej
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza racjonalności. Artkuły i szkice. Pod red. J. UtratMileckiego, str. 185-197, UW, r. 2011 (Inne)
Bogusława Filipowicz (Tłumacz)
884.
Młodzież w epoce późnej nowoczesności - czas przestrzeń, kultura
w: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami, str. 57-70, Wydawnictwo Adam
Marszałek, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Sińczuch
885.
Młodzież, wojsko, obronność - analiza kulturowa
w: Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach wojskowego Biura Badań Społecznych,
str. 70-83, r. 2011 (Artykuł)
Marcin Sińczuch
886.
Modele partycypacji publicznej
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech,
str. 100-111, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech
887.
Mogę byc nawet twoim tatusiem, chociaż nie cierpię dzieci
w: Inna scena: koniec męskości?, str. 71-85, Instytut Teatralny, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
888.
Nauczyciele o rozmiarach i problemach dzieci, których rodzice wyjeżdżają w celach zarobkowych
za granicę
w: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Red. nauk B. Kałdon, I.
Kurlak, str. 13-50, Wydawn. Diecezjalne w Sandomierzu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
889.
Nauki prawne na Uniwersytecie Lwowskim
59
w: Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti
in memoriam. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez
Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną 'I, str. 145-183, PAU, r. 2011 (Artykuł
konferencyjny)
Adam Redzik (Autor oryginału)
890.
Nieletni w społeczeństwie. Obraz nieletnich sprawców czynów karalnych dawniejszych i
współczesnych
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora
Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 669-683, Lex Wolters Kluwer
business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Irena Rzeplińska (Autor oryginału)
891.
Nota metodologiczna
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 13-24,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław, Magdalena Dudkiewicz, Mariusz Granosik
892.
Nota metodologiczna
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 157-166, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
893.
O emocjach związanych z łamaniem norm moralnych
w: Studia z socjologii Emocji. Podręcznik Akademicki, str. 119-140, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, r. 2011 (Artykuł)
Wojciech Pawlik
894.
O szczęściu niejednoznaczności
w: Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu8, str. 8-12, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, r. 2011 (Inne)
Jacek Kochanowski
895.
O tempora, o mores... Obozy naukowe Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 15-28, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
896.
O traktowaniu sprawiedliwym. Komentarz do książki Petera Singera "Wyzwolenie zwierząt"
w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, str. 39-50, Wydawnictwo Orbis
Exterior, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
897.
Obraz świata i dzieciństwa w podręcznikach szkolnych
w: Nowe społeczne wymiary dziedziństwa, str. 320-353, Wydawnictwo Akademickie "Żak", r. 2011
(Artykuł)
Beata Łaciak
898.
Obraz urzędników i polityków w polskich serialach telewizyjnych
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 121-145, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
899.
Oczy świata są zwrócone w kierunku stadionu - rzecz o współczesnym widowisku kulturowym
w: Społeczne zmaganie ze sportem, str. 21-34, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
UAM, r. 2011 (Artykuł)
Albert Jawłowski
900.
Od wolontariatu pracowniczego do wolontariatu rodzinnego
w: Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, str. 25-25, CSRinfo, r. 2011 (Inne)
Daria Bukalska
901.
Okaleczeni. Męskość w perspektywie queer
w: Inna scena. Koniec męskości. Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w
perspektywie gender i queer, str. 15-31, Instytut Teatralny, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
902.
Określanie standardów. CPT wobec ryzyka maltretowania osób pozbawionych wolności
w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora
Zbigniewa Hołdy. Red. Barbara Stańdo-Kawecka, Krzysztof Krajewski, str. 615-629, Lex Wolters Kluwer
business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Maria Niełaczna (Autor oryginału)
60
903.
Old age as adifferent/odd element in the youth culture
w: "Otherness" in various social contexts, str. 109-116, ECKO House Publishing, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
904.
Opiekunowie nieformalni - "niewidoczne podmioty"
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 275-285, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
905.
Organizacja i działanie władz samorządowych - na przykładzie gminy Lesznowola
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 217-243, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
906.
Organizacje pozarządowe jako miejsce pracy dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie:
wzory pracy w czasie wolnym
w: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac sekcji socjologii Młodzieży i
Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, str. 273-294, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011
(Artykuł konferencyjny)
Ewa Giermanowska
907.
Parafialne rady duszpasterskie - pomysł na podmiotowość laikatu i demokratyzację struktur w
Kosćiele katolickim?
w: Wybrane problemy demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Pod red. K. Wieleckiego, str. 151170, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
908.
Parallel worlds. The role of the language in creating social reality
w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies, str. 73-96, MATRIX, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Jakubowska-Branicka
909.
Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech,
str. 175-191, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
910.
Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne
w: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Pod red. Anny Olech,
str. 83-89, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
911.
Płeć, seksualność i kondycja postkolonialna. Queer studies a sprawa polska
w: Gender w społeczeństwie polskim, str. 70-81, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kochanowski
912.
Płeć, seksualność i społeczna segregacja
w: Swoi - Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały, str. 63-73, Międzynarodowe Centrum
Kultury, r. 2011 (Inne)
Jacek Kochanowski
913.
Polska diaspora w Buriacji - szkic wybranych problemów badawczych
w: Problemy społeczno-gospodarcze Syberii, str. 119-128, Zakład Azji Wschodniej UŁ, r. 2011 (Artykuł)
Albert Jawłowski
914.
Polska kohabitacja: między religijnym nakazem a liberalnym wyborem
w: Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce. Red. J. Baniak, str. 257270, NOMOS, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Andrzej Potocki (Autor oryginału)
915.
Polskie duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech
w: Życie Polaków w Polskich Misjach w Monachium i Norymberdze. Pod. red. W. Misiaka i J.
Surzykiewicza, str. 123-147, Wtdawn. Adam Marszałek, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
916.
Posłowie
w: Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand: Zapiski z tamtego świata. Zagada we Lwowie w dzienniku
profesora i wspomnieniach jego wnuka, str. 153-163, Wydawn. Wysoki Zamek, r. 2011 (Inne)
Adam Redzik (Autor posłowia)
917.
Praca i praktyka środowiskowa - szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich
w: Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa pedagogiki i polityki społecznej. Red. M.
Grewiński, B. Skrzypczak, str. 69-90, WSP TWP, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
61
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
918.
Praca zawodowa
w: Wstęp, str. 7-15, Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, r. 2011 (Inne)
Ewa Giermanowska
919.
Prace zrecenzowane, napisane i obronione pod kierunkiem prof. dr hab. M. LibiszowskiejŻółtkowskiej w Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS oraz w innych ośrodkach naukowych
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Pod
red. J. Mariańskiego i E. Stachowskiej, str. 321-334, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011
(Bibliografia)
Leon Smyczek (Autor bibliografii załącznikowej), Ewa Stachowska (Autor bibliografii załącznikowej)
920.
Pracoholizm a jakość małżeństwa
w: Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, Z. Stepulak, str. 307-315, Wydawn. KUL, r. 2011 (Esej lub
rozdział w książce)
Ewa Michałowska (Autor oryginału)
921.
Pracownicy socjalni wobec nowych ról zawodowych
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Red. M. Rymsza, str. 143-165, Instytut Spraw Publicznych, r.
2011 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
922.
Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po
reformie systemu pomocy społecznej. Pod red. M. Rymszy, str. 167-199, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w
książce)
Tomasz Kaźmierczak (Autor oryginału)
923.
Prawda sztuki, prawda w malarstwie
w: Prawda w malarstwie, str. 62-80, Wydawnictwo ASP Gdańsk, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Dybel
924.
Prawne aspekty partycypacji na poziomie lokalnym
w: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, str. 22-43, Instytut Spraw Publicznych, r.
2011 (Artykuł)
Anna Krajewska
925.
Prawny i społeczny problem kazirodztwa
w: Oblicza patologii społecznych. Red. S. Bębas, str. 345-354, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej w
Radomiu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
926.
Prawo totalitarne w działaniu. Spory z PRL o prawo i prawdę
w: Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi. Red. J. Zamecka, str. 194-235, IPSiR UW, r.
2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
927.
Przedmowa
w: Mikołaj Krasnodębski: W poszukiwaniu duchowej elegancji, str. 7-12, SWPR, r. 2011 (Inne)
Tomasz Rudowski (Autor przedmowy)
928.
Przeklęte sacrum
w: Miasto i sacrum, str. 250-256, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Bogna Kietlińska
929.
Przemoc fizyczna wobec dziecka w sferze prywatnej i publicznej
w: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, str. 117-135, Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Bieńko
930.
Przemoc i agresja w szkole. Fakt medialny czy znak naszych czasów?
w: Wychowanie we współczesnej szkole. Szkoła wolna od przemocy. Red. Ryszard Kowalski, str. 10-29,
Wydawn. UPH, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
931.
Przestępczość nieletnich w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Legnicy
w: Bezpieczeństwo dużych aglomeracji z perspektywy europejskiej. Red. M. Lisiceki, B. Sitek, str. 173188, Wydawn. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gaspari w Józefowie, r. 2011
(Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
932.
Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką
62
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 173-190, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r.
2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
933.
Punitivity in Polish Law, Public Opinion and Penal Policy
w: Punitivity International Developments. H. Kury, E. Shea (eds), str. 245-269, Universitatsverlag Dr N.
Brockmeyer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
934.
Quand le mur du ghetto etait la frontiere. Quelques reflections sur le franchissement des
frontieres face au danger de mort
w: Aux confinds de la nation. Pour une sociologie de la frontiere, str. 165-179, L'Harmattan, r. 2011
(Artykuł)
Małgorzata Melchior
935.
Raport z badań nad skutecznością wdrażania strategii antykorupcyjnych rządów RP w
wybranych instytucjach centralnych w latach 2007-2011 [ LINK ]
w: Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej
w latach 2001-2011. Red. M. Jurkiewicz, str. 119-199, Fundacja im. St. Batorego, r. 2011 (Esej lub
rozdział w książce)
Anna Kubiak, Aneta Krzewińska (Autor oryginału)
936.
Raport z badań nad wprowadzeniem strategii antykorupcyjnych rządów RP w latach 2001-2007
(na przykładzie wybranych instytucji) [ LINK ]
w: Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej
w latach 2001-2011. Red. M. Jurkiewicz, str. 67-118, Fundacja im. St. Batorego, r. 2011 (Esej lub rozdział
w książce)
Anna Kubiak, Aneta Krzewińska
937.
Rekonstrukcja uwarunkowań i rekomendacje
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, str. 127-142,
Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław, Magdalena Dudkiewicz, Mariusz Granosik
938.
Relacja między alternatywnymi formami opieki nad dzieckiem a praca socjalną
w: W kręgu zagadnien pracy socjalnej, str. 156-172, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, r.
2011 (Artykuł)
Dorota Marciniak
939.
Religia a życie, umieranie, śmierć
w: Między socjologią a religioznawstwem - w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Red.
nauk. J. Mariański, E. Stachowska, str. 249-270, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, r. 2011 (Esej lub
rozdział w książce)
Krystyna Ostrowska (Autor oryginału)
940.
Religiosität als vertrauensstiftendes Sozialkapital
w: Aufbrüche. Heiner Böttger, Gabriele Gien, Thomas Pittrof (Hrsg.), str. 57-74, EAP Eichstaett
Academic Press, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Janusz Surzykiewicz (Autor oryginału)
941.
Rodzina, sąsiedztwo, wspólnota
w: Rzecz o dziedzictwie wsi - rady, przykłady, informacje, str. 144-159, Fundacja Wspomagania Wsi, r.
2011 (Artykuł)
Krystian Połomski
942.
Rola dministracji lokalnej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - zagadnienia wybrane
w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Red. S. Bębas, E. Jasiuk, str. 177187, Wydawn. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
943.
Rola folkloru w tworzeniu współczesnej rzeczywistości społecznej: między perspektywą lokalną a
globalną. Rozważania na podstawie wybranych przykładów współczesnej muzyki bałkańskiej
w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, str. 571-581, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2011
(Artykuł)
Beata Hoffmann
944.
Rola folkloru w tworzeniu współczesnej rzeczywistości społecznej: między perspektywą lokalną a
globalną. Rozważania na podstawie wybranych przykładów współczesnej muzyki bałkańskiej
w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, str. 571-581, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2011
(Artykuł)
63
Beata Hoffmann
945.
Role sędziów rodzinnych w lokalnym systemie pomocy dziecka i rodzinie
w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę,
str. 247-259, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Arczewska
946.
Romana Longschamps de Berier udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej
Polskiej
w: Nauki prawne między tradycją a współczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longaps
de Berier w 70. rocznicę śmierci, str. 67-81, Wydawn. KUL, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
947.
Ruch baltinowski w Polsce i na świecie
w: Grupowy trening baltinowski. Teoria i zastosowanie. Red. B. Wasilewski, L. Engel, str. 253-262,
Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
B. Wasilewski, Ewa Kiliszek
948.
Ruch baltinowski w Polsce i na świecie
w: Grupowy trening baltinowski. Teoria i zastosowanie. Pod red. B. Wasilewskiego i L. Engela, str. 253262, Eneteia Wydawn. Psychologii i Kultury, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Ewa Kiliszek (Autor oryginału)
949.
Sami o sobie: kondycja i zagrożenia odpowiedzialnego
w: Kto pilnuje strazników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, str. 59-95, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jan Osiecki
950.
Sami o sobie: kondycja i zagrożenia odpowiedzialnego dzinnikarza
w: Kto pilnuje strazników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, str. 59-95, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Niżyńska, Jan Osiecki
951.
School, family and EU-migrations: sociological and educational implications
w: Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, str. 151-166, Peter Lang, r. 2011 (Artykuł)
Bartłomiej Walczak
952.
Słowo wstępne
w: David Howe: Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, str. 9-14, IRSS, r. 2011 (Inne)
Tomasz Kaźmierczak (Autor przedmowy)
953.
Socjologia Solidarności jako filozofia polityczna
w: Polska Solidarności: Kontrowersje, oblicza, interpretacje, str. 245-259, Ośrodek Myśli Politycznej, r.
2011 (Artykuł)
Elżbieta Ciżewska
954.
Socjologiczne aspekty praw pacjenta - analiza wybranych problemów
w: Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów ochrony
zdrowia, str. 119-128, Wydawnictwo Temida 2, r. 2011 (Artykuł)
Antonina Doroszewska
955.
Sołtys i wójt - rola i dola władz samorządowych
w: Zalezność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 195-215, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska
956.
Społeczeństwo sieci - gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej
w: Przestępca czy bohater, str. 394-405, Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, r. 2011
(Artykuł)
Marta Trębaczewska, Patryk Królikowski
957.
Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce
w: Korupcaj i antykorupcja - wybrane zagadnienia. Pr. zbior. pod red. J. Kosińskiego i K, Kraka, str.
617-646, Wyższa Szkoła Policji; CBA, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Andrzej Siemaszko
958.
Społeczne tworzenie prawa - emocje czy racjonalność?
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Red.
J. Utrat-Milecki, str. 107-147, Wydawn. UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jadwiga Królikowska (Autor oryginału)
959.
Społeczno-prawne podstawy resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym
64
w: Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Red. Z. Palak, M. Piątek, A.
Róg, B. Zięba-Kolodziej, str. 375-386, Wydawn. PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, r.
2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Kobes (Autor oryginału)
960.
Stan badań nad dziejami Uniwersytetu Lwowskiego - w związku z 350-leciem dyplomu króla Jana
Kazimierza
w: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Pr. zbior. pod red. Agnieszki
Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka`, str. 285-297, Wydawn. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
961.
Stanisław Mikke (1947-2010) - życie i dzieło
w: Stanisław Mikke: 'Śpij mężny' w Katyniu, Charkowie i Miednoje, str. 255-260, Wydawn. LTW, r. 2011
(Inne)
Adam Redzik (Autor posłowia)
962.
Stanisław Mikke - życie i dzieło
w: Stanisław Mikke: Bez togi ... o prawie, historii, psychologii oraz obowiązkach względem Ojczyzny i
Adwokatury, str. 503-518, NRA, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
963.
Starość jako inny/obcy w klulturze młodości
w: Inność. Indywidualizacja, samorealizacja czy margtinalizacja społeczna?, str. 70-78, Wydawnictwo
Leader-Great Publishers, r. 2011 (Artykuł)
Iwona Oliwińska
964.
Strząśnięcie długów - praktyka czy ideologia władców na starożytnym Bliskim Wschodzie?
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza racjonalności. Artkuły i szkice. Red. nauk J. UtratMilecki, str. 198-215, Wydawn. UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Bogusława Filipowicz (Autor oryginału)
965.
Subkultura turystyki górskiej jako zjawisko kulturowe i społeczne
w: Bieszczady. Natura - kultura, str. 217-229, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w
Sanoku, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
966.
Sukces i porażka w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna wypowiedzi wychowawców
w: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Podejście interdyscyplinarne.
Red. B. Kałdon, I. Kurlak, str. 121-141, Wydawn. UKSW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Lesław Pytka (Autor oryginału)
967.
Śmierć człowieka. Śmierć maszyny. Czy tragedia może dać nieśmiertelność?
w: Mozaika obyczajowości codziennej: studium socjologiczno-antropologiczne, str. 109-128, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Michał Batorowicz
968.
Środki prawnokarne w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym
w: Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice. Pod
red. J. Utrat-Mileckiego, str. 346-389, UW, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Joanna Zamecka (Autor oryginału)
969.
Święta przestrzeń w środku miasta. O sztuce miejsca
w: Miasto i sacrum, str. 223-231, Wydawnictwo NOMOS, r. 2011 (Artykuł)
Paweł Możdżyński
970.
Traditions of Tolerance in Local Muslim Communities in Central Asia
w: A Handbook of Dialogue. Tryust and Identity, str. 269-279, International Centre of Dialogue, r. 2011
(Artykuł)
Stanisław Zapaśnik
971.
Trafficking for forced labour in Poland
w: Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Poland and Estonia. Aniina Jokinen,
Natalia Ollus, Kauko Aromaa (eds.), str. 978-952-5333-81-7 / 165-245, HEUNI (European Institute for
Crime Prevention and Control, affiliated with the UN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Lasocik, Łukasz Wieczorek
972.
Types of social roles and contract in the structure of local government
w: Dependence or coorperation? Dialectics of official practices, str. 65-95, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
65
973.
Typy ról i kontaktów społecznych w strukturze władzy samorządowej
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 325-366, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
974.
Überlegungen zu Lemberg/Lwów als Erinnerugsort der Polen
w: Erinnerugsorte in Ostmitteleuropa Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Herausgegeben
von Matthias Weber, Burkard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók, Andrzej Przewoźnik, str. 97109, Oldenbourg Verlag, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Redzik (Autor oryginału)
975.
Unintended Consequences of Institutional Work
w: Sociology and the Unintended. Robert Merton Revisited. Adriana Mica, Arkadiusz Peisert, Jan
Winczorek (eds.), str. 315-330, Peter Lang, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Mikołaj Pawlak (Autor oryginału)
976.
Urzędy w sieci europejskiej: dialektyka rekonfiguracji
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 367-408, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Jacek Kurczewski
977.
Uzależnienie od hazardu w świetle teorii i badań
w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, str. 317-327, Wydawnictwa Elbląskiej
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, r. 2011 (Artykuł)
Beata Hoffmann
978.
W poszukiwaniu znaczenia rodziny w czasach ponowoczesnych
w: współczesne środowisko wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian, str. 33-54, Wydawnictwo
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, r. 2011 (Artykuł)
Anna Kwak
979.
Warszawscy brikolerzy
w: Warsaw. City Alice, str. 124-129, Obserwatorium, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Kubecka
980.
Wieczór panieński - od tradycji do frywolnej zabawy
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 41-57, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Beata Łaciak
981.
Władze samorządowe, urzędy i urzędnicy w badaniach lokalnej opinii publicznej
w: Zalezność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 33-59, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Joanna Śmigielska, Jolanta Arcimowicz
982.
Wsparcie opiekunów nieformalnych - w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych
możliwości rodzin
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 137-154, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
983.
Współczesna pornografia audiowizualna w kontekście przemian intymności
w: Mozaika obyczajowości codziennej. Studium socjologiczno-antropologiczne, str. 59-75, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Marta Trębaczewska
984.
Wstęp
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 7-10, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
985.
Wstęp do wydania drugiego
w: Krzysztof Pol: Poczet prawników polskich XIX i X wieku. Wyd. 2, str. 37-44, C.H. Beck, r. 2011 (Inne)
Adam Redzik (Autor przedmowy)
987.
Wybory samorządowe z perspektywy kobiet. Sytuacja kandydatek i samorządowczyń
zasiadających w organach władzy lokalnej
w: Wybory 2010. Polska i świat, str. 90-109, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Artykuł
konferencyjny)
Aleksandra Niżyńska, Małgorzata Druciarek
988.
Wybrane problemy orientacji zawodowej i sytuacji społecznej pracowników socjalnych
66
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po
reformie systemu pomocy społecznej. Pod red. M. Rymszy, str. 46-107, ISP, r. 2011 (Esej lub rozdział w
książce)
Marta Łuczyńska (Autor oryginału)
989.
Wybrane tożsamościowe aspekty zawodu pracownika socjalnego
w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po
reformie systemu pomocy społecznej, str. 109-140, Instytut Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Bieńko
990.
Wymiar pracy w Islamie
w: Praca, społeczeństwo, gospodarka między polityką a rynkiem, str. 43-56, Oficyna Wydawnicza SGH w
Warszawie, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Mustafa Switat
993.
Zagłada w świadomośc i polskich Żydów
w: Następstwa zagłady Żydów Polska 1944-2010, str. 583-596, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, r. 2011 (Artykuł)
Małgorzata Melchior
994.
Zakończenie - wnioski i rekomendacje
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 287-299, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Mariola Racław, Piotr Sobiesiak, J. Zalewska
995.
Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań
empirycznych
w: Rodzina. Kondycja i przemiany, str. 75-88, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 2011
(Artykuł)
Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz
996.
Założenia, praktyka działania i potencjał polskich przedsiębiorstw regionalnych w Brukseli
w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, str. 261-280, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, r. 2011 (Artykuł)
Aleksandra Herman
997.
Zarządzanie osobami starszymi - przyczynek do dyskusji o lokalnej polityce społecznej
w: Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, str. 13-33, Instytut
Spraw Publicznych, r. 2011 (Artykuł)
Mariola Racław
67
7. 1.
Sprawozdanie Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji z działalności naukowobadawczej w latach 2011 – 2013 ……….. c.d.
Projekty badawcze zagraniczne:
Pracownicy WSNSiR w 2011 roku realizowali 9 programów badań, projektów edukacyjnych i
kulturalnych o charakterze międzynarodowym. Spośród nich 4 programy finansowane były z
funduszy Unii Europejskiej:
1.
Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara kierowała badaniami realizowanymi przez polski
zespół w ramach FEMCIT: Gendered Citizenship In Multicultural Europe: The Impact of
Contemporary Women’s Movements, Numer kontraktu: 028746.
W skład zespołu realizującego badania i analizy w ramach FEMCIT wchodziło ponadto 3
pracowników ISNS UW: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Beata Łaciak, dr Anna
Krajewska
oraz 3 doktorantki: mgr Emilia Rekosz, mgr Anna Konieczna, mgr. Dorota
Orłowska.
2.
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir prowadziła badania finansowane przez The
Rothschild Foundation Europe: An Ethnographic Archive and Methodical Field Research on
the Subject of: Blood Libel Myths and the Holocaust of the Polish Hinterland (2009-2013).
3.
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir: Fellowship at Shelby Cullom Davis Center for
Historical Studies, Princeton University ( lata 2010-2012)
4.
ISNS UW podjął w 2009 roku i kontynuuje współpracę z Pracownią Języka i Kultury
Polskiej działającą w ramach Buriackiego Państwowego Uniwersytetu w Ułan – Ude. Placówka
została otwarta pod patronatem konsulatu RP w Irkucku i rektora BUP. Przy tej okazji ISNS
UW i BPU podpisały ( w 2009 roku) listy intencyjne w celu rozszerzania współpracy na poziom
międzyuczelniany. Badania dotyczące tożsamości osób o polskich korzeniach w Ułan Ude
prowadzi dr Albert Jawłowski, a finansowane są one m.in. jako badania statutowe.
5.
Współpraca z placówkami naukowymi w Tadżykistanie. Kierownik projektu dr hab.
prof. UW Stanisław Zapaśnik. W 2011 powstała „Analiza relacji między władzą samorządowa,
tradycyjnymi instytucjami nieformalnymi a międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami
pomocowo-rozwojowymi w Tadżykistanie” oparta na badaniach prowadzonych w poprzednim
roku. Badania finansowane w ramach Grantu KBN nr N N116 355737.
6.
Prof. dr hab. Białecki: Tender EAC/11/2008: Measures for implementing the Action
plan of adult education: Realizacja planu kształcenia dorosłych w UE: Analizy europejskiej
terminologii dotyczącej kształcenia dorosłych w celu jej lepszego uzgodnienia i monitorowania
tego sektora europejskiej polityki. EAC/11/2008.
7.
Dr Marcin Sińczuch bierze udział w projekcie: M.A. EYS European Youth Studies –
European Postgraduate Education for Research, Policy and Practice; projekt realizowany w
ramach LLP (Lifelong Learning Programme 502143-LLP-1-2009-1-AT-ERASMUS-ECDSP).
UW jest partnerem stowarzyszonym (associated) projektu.
8.
Dr hab.Julita Jablecka Prysłopska- Project”Policie For Research and Innovation In the
Move towards the European Research Area Prime” Contrach No CITI-506596. Publiczne
finansowanie działalności badawczej w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
68
9.
Dr hab. Julita Jablecka Prysłopska –Investments In joint and R&D programmes and of
their economic impact RTD/DirC/C3/2010/SI.561034
Projekty krajowe (wybrane):
Badania finansowane w 2011 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(kontynuacja wcześniejszych grantów) oraz przez Narodowe Centrum Nauki ( nowe granty)
(Poza badaniami statutowymi – BST i własnymi – BW)
1)Umowa nr 0886/B/B/Ho3/2008/34 pt. Zależność czy współpraca? Typy ról i kontraktów
społecznych w strukturze władzy samorządowej w Polsce kierownik projektu badawczego: dr
Jolanta Arcimowicz
2) Decyzja Ministra 373/6.PR UE/2007/7 z dnia 29 czerwca 2007; Tytuł: "Kobiety i mężczyźni
jako obywatele wielokulturowej Europy: wpływ współczesnych ruchów kobiecych". nr 02874621,FEMCIT kierownik projektu badawczego Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
3) Umowa nr 2304/BH03/2009/36 nr rejestracyjny NN116230436 z dnia 24.03.2009
PT. Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych GR 2892: kierownik projektu
badawczego Prof. dr hab. Jacek Kurczewski
4) Umowa nr. . 2011/01/B/HS6/00884 „Obyczajowość polska XXI wieku. Przemiany, nowe
trendy, zróżnicowania. Kierowniczka grantu badawczego: dr hab. prof. UW Beata Łaciak.
5) Umowa nr 496/FNITP/115/2010 „Profesjonalizacja narzędzi badawczych wykorzystywanych
przy realizacji badań naukowych w ISNS UW”
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
EKSPERTALNEJ WSNSiR UW
Poszczególni pracownicy Wydziału w ostatnich latach byli ekspertami w różnych instytucjach.
W latach 2009-2013 nasi pracownicy uczestniczyli w tej roli w pracach następujących instytucji
(w nawiasie podane zostały realizowane zadania):
1.
Zespół ds. Programu Domy Kultury Plus w Narodowym Centrum Kultury, dr
Bartłomiej Walczak (przygotowanie koncepcji programu Domy Kultury Plus)
2.
Zespół sterujący w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dr Tomasz Olczyk (Oceny projektów)
3.
Rada Służby Cywilnej przy premierze RP -prof. dr hab. Krzysztof Kiciński (działalność
ekspercka dotycząca uregulowań prawnych odnoszących się do s.c. oraz standardów etycznych
obowiązujących w służbie cywilnej)
4.
Zespół ds. migracji powrotnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich- dr Bartłomiej
Walczak (przygotowanie ekspertyz i realizacja badań nad migracjami powrotnymi)
69
5.
Working Group on Discrimination against Women, Office of the High Commissioner for
Human Rights przy ONZ - prof. dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara (Sporządzenie raportu
Discrimination against women in law and in practice in political and public life including during
times of political transitions. Region: Eastern Europe)
6.
Zespół ekspertów ds. przygotowania programu specjalizacji z pracy socjalnej przy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - dr Marek Bogdan Rymsza (Przygotowanie dla
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy MPiPS program specjalizacji II stopnia w zakresie
pracy socjalnej ze społecznością lokalną)
7.
Komisja Bioetyczna przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - dr Joanna
Maria Zamecka (rozpatrywanie wniosków o wyrażenie opinii o projektach eksperymentów
medycznych, badań klinicznych).
8.
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - dr Joanna Maria Zamecka
(Inicjowanie badań, identyfikacja potrzeb badawczych i priorytetów w obszarze uzależnień;
recenzowanie wniosków badawczych składanych na konkurs Krajowego Biura dotyczący
badań; przygotowanie opinii i ekspertyz dotyczących zjawisk społecznych i metod
przeciwdziałania tym zjawiskom)
9.
Rada Naukowa Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur przy Ministrze
Gospodarki - dr Paulina Wiktorska (opiniowanie i zatwierdzanie badań naukowych i prac
rozwojowych, corocznych sprawozdań dyrektora instytutu, planów i sprawozdań finansowych,
opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych
oraz dokonywanie okresowej ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników)
10.
Zespół do realizacji projektu : „Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację
zawodową niepełnosprawnej młodzieży, w Instytucie Spraw Publicznych - dr hab. Elżbieta
Stanisława Zakrzewska-Manterys (przygotowanie ekspertyzy o sytuacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, wniosków i rekomendacji)
11.
Rada Naukowa Instytutu Techniki Elektronowej przy Ministrze Gospodarki - dr
Paulina Wiktorska (opiniowanie i zatwierdzanie badań naukowych i prac rozwojowych,
corocznych sprawozdań dyrektora instytutu, planów i sprawozdań finansowych, opiniowanie
kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz
dokonywanie okresowej ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników)
12.
Rada Naukowa Instytutu Zarządzania i Organizacji w Przemyśle "ORGMASZ" przy
Ministrze Gospodarki - dr Paulina Wiktorska
13.
Zespół do spraw przygotowania i oceny funkcjonowania organów probacji i
więziennictwa przy Ministrze Sprawiedliwości - dr Paweł Jarosław Szczepaniak (wypracowanie
i wprowadzenie urzędu więziennictwa i probacji w Polsce)
14.
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Urzędzie Rady Ministrów - prof,
dr hab. Andrzej Rzepliński (tworzenie zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi
technologicznych i informatycznych, wspomagających działania organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego)
15.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - prof, dr hab. Władysław Misiak (udział w
ocenie wniosków o granty dla małych i średnich przedsiębiorstw)
16.
Trybunał Konstytucyjny - prof, dr hab. Andrzej Rzepliński (badanie zgodności ustaw z
Konstytucją, rozstrzyganie skarg konstytucyjnych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa)
17.
Rada Naukowa (Mitglied des wissenschaftlichen Beirats) niemieckiej Akademii Kultury
Prawa i Pedagogiki Prawa (Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V., Berlin/
70
Cottbus - dr Dariusz Schmidt (opiniowanie projektów oraz współpraca na płaszczyźnie
rozwijania i wdrażania koncepcji pedagogiki prawa w Polsce, opracowanie materiałów w języku
polskim, będących wprowadzeniem do koncepcji niemieckiej pedagogiki prawa)
18.
Evaluation of European Judicial Systems (GT-EVAL), European Commission for the
Efficiency Council of Europe - dr hab. Beata Gruszczyńska (opracowanie koncepcji badania
dotyczącego funkcjonowania i oceny systemów wymiaru sprawiedliwości w 47 krajach
członkowskich Rady CEPEJ)
19.
Community Sanction, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
(European Sourcebook), European Commission - dr hab. Beata Gruszczyńska (gromadzenie,
analiza danych policyjnych, prokuratorskich, sądowych, penitencjarnych oraz funkcjonowanie
kurateli w krajach Europy, opracowanie raportuTaskforce on Victimization, EU on Safety from
Crime (SASU)
20.
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment UN, Sekretarz Generalny i Zgromadzenie Ogólne ONZ - dr hab.
Zbigniew Lasocik (dokonywanie wizytacji miejsc pozbawień wolności ludzi w celu
przeciwdziałania zjawisku tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego karania oraz
sporządzanie sprawozdań z tych wizytacji i przedstawianie ich ONZ)
21.
Zespół ds. europejskiego dialogu usystematyzowanego z młodzieżą przy Ministerstwie
Edukacji Narodowej - dr Marcin Lechosław Sińczuch
22.
Zespół powołany do tworzenia bazy danych o programach Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - dr hab. Barbara Fatyga (tworzeniu bazy danych o programach
MKiDN)
23.
Zespół badawczy w projekcie Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dr hab. Barbara Fatyga (analiza
256 strategii miejscowości, gmin i powiatów Warmii i Mazur, analiza wydarzeń kulturalnych,
analizy prasy, analizy wyników badań terenowych, przygotowanie raportu z badań.)
24.
Zespół powołany do stworzenia ekspertyzy wewnętrznej i opracowania dot. społecznego
wizerunku Sił Zbrojnych RP przy Ministerstwie Obrony Narodowej - dr Marcin Lechosław
Sińczuch (ewaluacja działań promocyjnych i rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych,
opracowania dot. doskonalenia i unowocześniania systemu edukacji obywatelskiej i społecznej w
Siłach Zbrojnych RP)
25.
Zespół ekspertów ds. młodzieży i polityki młodzieżowej przy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów - dr hab. Barbara Fatyga, dr hab. Beata Łaciak, dr Marcin Lechosław Sińczuch (
prace konsultacyjne, przygotowywanie ekspertyz i dyskusja nad projektem raportu rządowego
"Młodzi 2011"
26.
Laboratorium Innowacji Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - dr
Marek Bogdan Rymsza
27.
Rada Strategii Społecznej Warszawy przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa
Urząd, Polska - dr Marek Bogdan Rymsza (wykonanie ekspertyz ds. polityki społecznej
28.
Komisja ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich - dr Mariola Teresa
Racław (opracowanie strategii działań na rzecz osób starszych)
29.
Grupa strategiczna do spraw partycypacji przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dr Barbara Jolanta Lewenstein (doradztwo w zakresie rozwoju partycypacyjnych)
Pracownicy Wydziału przygotowywali także ekspertyzy na zlecenie różnych instytucji. W latach
2009-2013 były to:
71
1.
Ekspertyza: komentarze prawne do propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w projekcie "KOMPAS budowanie przyjaznego środowiska prawnego i społecznego dla organizacji pozarządowych" dla
Instytutu Spraw Publicznych - dr Anna Maria Krajewska (
2.
Ekspertyza: „Pomiar partycypacji publicznej” - ekspertyza dotycząca aktów prawa
lokalnego i samorządowych dokumentów strategicznych podlegających wymogowi konsultacji
społecznych w ramach projektu "Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji
publicznych” dla Instytutu Spraw Publicznych - dr Anna Maria Krajewska
3.
Ekspertyza na temat wyzwań demograficznych związanych ze starzeniem się
społeczeństwa w ramach projektu „To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do
starzenia się ludności Polski” dla Instytutu Spraw Publicznych - dr Iwona Anna Oliwińska.
4.
Ekspertyza : „Wiedza, przekonania i doświadczenia pracowników socjalnych i
kierowników ośrodków pomocy i integracji społecznej w zakresie superwizji, dla Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej - dr Beata Wirginia Hoffmann
5.
Ekspertyzy: „Raport z panelu eksperckiego na temat na temat sytuacji młodzieży na
rynku pracy w Warszawie, dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - dr Ewa Barbara
Giermanowska
6.
Ekspertyza: Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu Analiza regulacji
prawnych w ustawodawstwie państw obcych oraz opinia o wprowadzeniu do polskiego
porządku prawnego przepisów kryminalizujących to zjawisko dla Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości - dr Dagmara Woźniakowska-Fajst:
7.
Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej dla Senatu RP - prof. dr
hab. Jerzy Kwaśniewski:
8.
Ekspertyza Energetyka wiatrowa a społeczność lokalna dla Stowarzyszenia na Rzecz
Efektywności ETA - prof. dr hab. Władysław Misiak.
Udział w krajowych konsorcjach lub
porozumieniach badawczych oraz sieciach
naukowych, itp.
1.
Elżbieta Budakowska: Członek Polskiej Sieci Badaczy Migracyjnych. Uczestnictwo w
posiedzeniu
członków sieci, organizowanym przez Centrum Studiów Migracyjnych przy Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4 października 2011.
2.
Elżbieta Budakowska:
Członek międzynarodowego zespołu badaczy z krajów słowiańskich Fundacao para a Ciencia e
Tecnologia; zaproszona
przez Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das
Universidades de Lisboa – CLEPUL, Portugalia.
Członek International ISA Research Committee RACISM, NATIONALISM and ETHNIC
GROUPS
72
Członek International ISA Research Committee SOCIOLOGY of MIGRATION
Członek International ISA Research Committee SOCIAL MOVEMENTS, COLLECTIVE
ACTIONS and SOCIAL CHANGE
Członek European ESA Research Network 31 ETHNIC RELATIONS, RACISM and
ANTISEMITISM
Członek European ESA Research Network 32 POLITICAL SOCIOLOGY
3.
Mikołaj Pawlak: przynależność do europejskiej sieci „New Institutionalism”,
współpracownik Zespołu
Socjologii i Antropologii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN ISNS.
4.
Jerzy Kwaśniewski: Czlonek Research Committee on Sociology of Law, International
Sociological Association.
1.
Prof. dr hab. Ireneusz Białecki jest członkiem Rady Programowej Leonardo, programu
dotyczącego kształcenia zawodowego w UE.
2.
Prof. Ireneusz Białecki jest również członkiem Krajowej Sieci Tematycznej - szkolnictwo
wyższe i edukacja, w której jest reprezentantem Rady Nauki i Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego na lata 2010-2011
3.
Dr Marcin Sińczuch reprezentuje UW w ramach konsorcjum przygotowującego
pilotażowe wdrożenie europejskich studiów juwentologicznych (status: associated partner) w
ramach programu European Youth Studies (MA EYS – EU, EC Partnership, Socrates-Erasmus,
Life Long Learning http://www.youthstudies.eu/consortium/partners/ ).
Udział w prestiżowych projektach badawczych
– krajowych i zagranicznych
1. Z. Lasocik, Umowa nr PB 9002/H03/2006/30 wydany na podstawie decyzji Ministra z dnia
10.IV.06 - Nr UW 2358 pod tytułem: „Systemowe i strukturalne uwarunkowania
funkcjonowania pionu dzielnicowych w Polsce- wnioski dla praktyki.”(zakończony w 2009 r.)
2. Z.Lasocik (NOWY PROJEKT) czas trwania projektu 09.10.2009-08.02.2011
kontrakt JLS/2009/ISEC/AG/051 finansowany ze środków Komisji Europejskiej o nr
F-330 temat: Trafficking for Forced Labour and Labour Exoloitation (FLEX0towards increased knowledge, cooperation and exchangeof information in Estonia,
Finland and Poland ("the action")
3. A. Rzeplinski, Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr
1947/B?H03?2008/34 z dnia 18.03.2008. Tytuł badań „Badanie efektywności działań
Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) Nr UW.- Gr 2670
4. T. Bulenda, Tytuł projektu: Monitoring realizacji zaleceń CPT przez władze polskie
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe 2005, o
numerze 9860
73
5. T. Bulenda, Badania zlecone przez Rayna Gavrilova Dyrektora wykonawczego CEE Trust –
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Electronic Payment Instruction Form
tytuł projektu Klinika art 42 k.k.w - Nr UW F-297.
6. Beata Gruszczyńska, International Self-Report Delinquency (ISRD-2) - przestępczość i
wiktymizacja nieletnich
- Badanie międzynarodowe, była członkinią Steering Committee wraz z naukowcami z
Holandii, Niemiec, Szwajcarii i USA.
- Podstawowym celem ISRD-2 było oszacowanie rozmiarów demoralizacji i zachowań
przestępczych młodzieży w perspektywie międzynarodowej. Badania terenowe zostały
przeprowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety w kilkudziesięciu
(31) krajach. Ponadto, zadaniem międzynarodowego zespołu metodologicznego, w którym
pracowała, była weryfikacja hipotez badawczych dotyczących współzależności aktywności
dewiacyjnej młodzieży ze zmiennymi społeczno-demograficznymi, ekonomicznymi i
środowiskowymi. Przedmiotem analiz były również porównania międzynarodowe.
7. Beata Gruszczyńska, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (SBK) Europejska Baza Danych o Przestępczości i Polityce Karnej
- Jest członkinią zespołu ekspertów, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi
uniwersytetów w Zurychu, Lozannie, Getyndze, Tiranie oraz instytutów badawczych w
Holandii (WODC), Wielkiej Brytanii (Home Office), Francji (CESDIP) oraz HEUNI
(European Institute for Crime Prevention and Control), Ukraińskiej Akademi Nauk.
Koordynuję prace korespondentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
- Projekt badawczy zainicjowany w początku lat 90. pod auspicjami Rady Europy obejmuje
wszystkie kraje członkowskie i dotyczy standaryzacji europejskich danych o przestępczości i
polityce karnej. Obecnie projekt jest realizowany w oparciu o europejską sieć pracowników
akademickich
i
pracowników
jednostek
naukowo-badawczych.
www.europeansourcebook.org
8. Beata Gruszczyńska, Evaluation of Efficiency of Justice in European Countries - Ocena
efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości
- Projekt badawczy European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ) realizowany pod
auspicjami Rady Europy i dotyczy oceny dostępu do pomocy prawnej oraz funkcjonowania
sądów i prokuratur w krajach członkowskich RE.
- Brała udział jako ekspert Rady Europy w pracach Zespołu Metodologicznego CEPEJ GTEVAL wraz z przedstawicielami Austrii, Francji, Holandii, Hiszpanii oraz Bośni i
Hercegowiny. Celem projektu było zrealizowanie badania, analiza wyników i opracowanie
publikacji końcowej.
9. Beata Gruszczyńska. Metodologia badań wiktymizacyjnych
- Projekt zainicjowany przez agendę UN w Wiedniu UNODC, UNECE. Byłam członkinią
międzynarodowego zespół ekspertów.
- Celem projektu realizowanego przez międzynarodowy zespół specjalistów zajmujących się
badaniami ofiar przestępstw, którego byłam członkinią, było opracowanie podręcznika
(manuala) służącego: opracowaniu koncepcji i realizacji badań wiktymizacyjnych.
- Doświadczenia badawcze w różnych krajach zaowocowały bogatym materiałem
poglądowym dotyczącym organizacji badania, począwszy od konstrukcji budżetu, schematu
losowania próby, wyboru odpowiednich technik realizacji wywiadu, poprzez opracowanie
programu szkolenia ankieterów, aż po statystyczne metody estymacji ryzyka zagrożenia
przestępczością. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom etycznym oraz ochronie zarówno
przeprowadzających wywiady, jak i respondentów.
10. Beata Gruszczyńska, Justice Liberty Security (JLS) - program Komisji Europejskiej
74
- Brała udział jako przedstawicielka Polski z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w
programie Komisji Europejskiej Justice Liberty Security (JLS) poświęcanym planowaniu i
ocenie badań nad przestępczością i polityką karną.
11. Beata Gruszczyńska. European Security Survey (EU SASU) – projekt Eurostatu
- Brała udział jako ekspertka Eurostatu z ramienia polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w
projekcie realizującym European Security Survey (EU SASU) w krajach członkowskich Rady
Europy.
- Projekt EU SASU finansowany w dużej części przez Komisję Europejską jest odpowiedzią
na Program Sztokholmski przyjęty przez Radę Europejską w 2009, w którym wyraźnie
zidentyfikowano potrzebę polepszenia informacji statystycznej w zakresie przestępczości i
wymiaru sprawiedliwości.
- EU SASU jest pierwszy europejskim projektem wiktymizacyjnym realizowanym we
wszystkich krajach członkowskich. Prace nad ujednoliceniem narzędzi badawczych
(wystandaryzowany kwestionariusz ankiety, schematy losowania prób, metody i techniki
wywiadu – CAPI, CATI itp.) toczą się już od 2009 roku w gronie przedstawicieli wszystkich
krajów członkowskich, ekspertów naukowych, statystyków i praktyków badań społecznych.
12. Tomasz Kaźmierczak nawiązał kontakty z Active Social Policies European Network
koordynowanym przez Rika van Berkela z Utrecht University; być może w roku bieżącym
przy jego współpracy Polska zostanie uwzględniona w studiach porównawczych dot. aktywnej
polityki społecznej prowadzonych przez dr. A. Moreirę i prof. Ivara Lodemela z Oslo –
członków ASPEN.
13. Anna Kossowska kieruje grantem Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt „Przestępczość i jej
kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej”
14. Anna Kossowska kieruje realizacją polskiej części międzynarodowego projektu badawczego
koordynowanego przez Instytut Kryminologii Uniwersytetu w Ljubljanie pt „Countries In
Transition and Crime”
15. Jerzy Kwaśniewski, wykonawca badań w ramach grantu MNiSzW dla Wydziału Prawa UW,
pt. „Ekskluzja prawna i jej współczesne formy, uwarunkowania i wpływ na funkcjonowanie
państwa.” 2008-2010. (nr umowy: 2877/H03/2006/131). Współautor książki pod red. A.
Turskiej wydanej na zakończenie badań pt. Prawo i wykluczenie, C.H. Beck 2010 Warszawa.
16. Zbigniew Lasocik, Międzynarodowy projekt badawczy pt. Study on detention in the European
Union, kierowany wspólnie przez University of Gent oraz University of Tilburg realizowany
przez koalicję uniwersytetów europejskich (JLS/2009/JPEN/PR/0031/E4)
17. Zbigniew Lasocik, Międzynarodowy projekt badawczy pt. Developing best practice amongst
defence lawyers and access to justice in European arrest warrant cases, realizowany przez
koalicję placówek analitycznych I organizacji pozarządowych, pod kierunkiem JUSTICE w
Londynie
18. Marta Łuczyńska, Badanie ilościowe pracowników socjalnych w Polsce, w ramach projektu
1.18 koordynowanego przez Instytut Spraw Publicznych: Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej, Warszawa 2010
19. Opracowała raport na temat: Wybrane elementy orientacji zawodowej i sytuacji społecznej
pracowników socjalnych - na podstawie analizy wyników badania ilościowego pracowników
socjalnych w Polsce prowadzonego w ramach projektu 1.18.„Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej”
75
20. Anna Olech, badania: Usługi w ośrodkach pomocy społecznej: praca socjalna z rodzinami z
dziećmi, usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia. Badanie w 8 miastach, we współpracy ze
Związkiem Miast Polskich
21. Anna Olech, badania: Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Projekt
ogólnopolski, badawczy wdrożeniowy, administrowany przez CIOP, realizowany przez IRSS
22. Anna Olech, Badania: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w
kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt
systemowy, partnerski, administrowany przez MRR, ekspert główny projektu w ramach
działań jednego z partnerów – Instytutu Spraw Publicznych
23. Janusz Surzykiewicz, Inicjacja i kierownicze prace nad Międzynarodowym Projektem
dotyczącym promocji zdrowia, powołanym do życia przez Papieską Radę do Spraw Zdrowia
w Rzymie. Projekt dotyczy możliwości stworzenia interdyscyplinarnego i komplementarnego
forum badań nad zdrowiem i chorobą oraz powołania do życia odpowiedniego forum
instytucjonalnego. Przewidziane są cztery etapy:
inicjacja – Watykan-Rzym, Październik 2010;
I-szy etap prac w ramach międzynarodowego komitetu – konferencja naukowa w
Październiku 2011;
II-gi etap międzynarodowa konferencja w Niemczech - Eichstätt
III-ci etap międzynarodowy kongres zdrowia Niemy - Monachium
24. Janusz Surzykiewicz, Współpraca i kierownictwo w projekcie badawczym: „Profilaktyka
zachowań problemowych u dzieci i młodzieży w szkole”. Niemiecko polskie przedsięwzięcie
badacze z zakresu zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym w szkole.
Partnerami są Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Katolickim Uniwersytecie
Eichstätt-Ingolstadt (prof. H.-L. Schmidt) oraz Katedra Pedagogiki Społecznej, IPSiR UW
(prof. T. Pilch i prof. J. Surzykiewicz).
25. Janusz Surzykiewicz, Współpraca w międzynarodowym projekcie „Tożsamość europejska a
kandydatura Turcji do Uni: analiza sytuacji i opracowanie praktycznych pomocy dla pracy
środowiskowej pedagogów społecznych”. Projekt powstał z inicjatywy Sekcji Teologicznej
Europejskiej Akademii Nauk w Wiedniu, realizowanej we współpracy z Wydziałem
Duszpasterskim Archidiecezji Monachijskiej i Katedrą Duchowości Chrześcijańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej IPSiR.
26. Katarzyna Szumlewicz należy do zespołu koordynującego projekt Encyklopedia gender, który
jest realizowany w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu
Ministerstwa Nauki. Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Maria Janion. Polega on na
stworzeniu bazy haseł dotyczących pojęcia gender w filozofii, naukach społecznych i
krytyczno-literackich. Poza koordynowaniem projektu zajmuję się także tworzeniem haseł do
encyklopedii.
27. Paulina Wiktorska prowadziła badania w ramach grantu badawczego pt. „Przestępczość i jej
kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej”, który otrzymał Zakład
Kryminologii INP PAN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa nr
0581/B/H03/2009/36 do wniosku nr N N110 058136) realizowana jest zgodnie z
harmonogramem. W roku 2010 opracowany został szczegółowy plan przygotowywanej w
ramach grantu książki, a także zebrana i opracowana bibliografia do przygotowywanej części
publikacji.
76
Brała udział w zespole badawczym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, kierowanym przez dr Elżbietę Łojko, realizującym projekt pt; ”Prawnicy o
swoich rolach zawodowych”.
28. Dagmara Woźniakowska-Fajst, udział jako wykonawca w projekcie realizowanym przez
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, mającym na celu dokonanie całościowej
analizy współczesnej przestępczości jako jednego ze zjawisk społecznych, w ramach grantu
naukowego nr (Nr N N110 058 136) pt. "Przestępczość i jej kontrolowanie w rzeczywistości
społecznej i politycznej" (projekt do 31.12.2011).
29. Dagmara Woźniakowska-Fajst, koordynator projektu badawczego dot. dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce, w ramach grantu Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich nr 3/2/2008/EFI pt. "Sąsiedzi czy intruzi: badanie dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce"
30. Dagmara Wojciechowska-Fajst, udział jako wykonawca w grancie badawczym „Kariery
kryminalne nieletnich sprawców przestępstw”
31. Adriana Sylwia Bartnik: Współpraca z Fundacja Court Watch Polska – polski monitoring
sądów, w ramach współpracy studenci IPSiR uczęszczający na zajęcia System Sali Sądowej.
Kulisy Sprawiedliwości uczestniczą także w badaniach Fundacji.
32. Adriana Sylwia Bartnik: Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT w projekcie Ławnicy - społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena
funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów apelacji
białostockiej – autorka narzędzia badawczego.
33. Elżbieta Bielecka: Funkcja eksperta zewnętrznego grupy eksperckiej ds. streetworkingu
Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu
„Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. -zapoznanie się z „Raportem z fazy
diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach:
streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie
zatrudnienie i edukacja” opracowanym przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z
Bezdomności; analiza propozycji standardów streetworkingu w środowisku ludzi
bezdomnych; wprowadzenie uwag, sugestii do propozycji standardów streetworkingu w
środowisku ludzi bezdomnych; przygotowanie recenzji merytorycznej dotyczącej projektu
standardów streetworkingu; analiza treści i przygotowanie recenzji merytorycznej dotyczącej
projektu „Podręcznika streetworkera bezdomności”.
34. Elżbieta Budakowska:
35. Członek międzynarodowego zespołu badaczy z krajów słowiańskich Fundacao para a Ciencia
e Tecnologia; zaproszona przez Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das
Universidades de Lisboa – CLEPUL, Portugalia.
36. Członek International ISA Research Committee RACISM, NATIONALISM and ETHNIC
GROUPS
37. Członek International ISA Research Committee SOCIOLOGY of MIGRATION
38. Członek International ISA Research Committee SOCIAL MOVEMENTS, COLLECTIVE
ACTIONS and SOCIAL CHANGE
39. Członek European ESA Research Network 31 ETHNIC RELATIONS, RACISM and
ANTISEMITISM
40. Członek European ESA Research Network 32 POLITICAL SOCIOLOGY
77
41. Bogusława Filipowicz: „Od początku grudnia 2011 r. jestem uczestnikiem projektu
badawczego nr 211/01/B/HS5/032/06 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Projekt realizowany jest w okresie od grudnia 2011 r. do grudnia 2013 r. Jego kierownikiem
jest prof. dr hab. Jarosław Utrat-Milecki. Temat projektu: Kultury penalne. Kontekst kulturowy
polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczna,
socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji
europejskich i reform światowych. Badania prowadzone w ramach projektu uwzględniają
szczegółowo źródła antyczne (pisemne i archeologiczne) na temat systemów sprawiedliwości,
a w nich systemów karnych, wypracowanych przez społeczeństwa starożytne. Prowadzę
badania tych kwestii analizując dokumenty praw i dokumenty praktyki prawniczej
starożytnych społeczności semickich (od IV tys. przed J.Chr do I poł. pierwszego tysiąclecia
po Chr.). Efektem uczestniczenia w tym projekcie badawczym będzie, m.inn. wydanie
podręcznika do przedmiotu fakultatywnego, jaki zaproponowałam w 2011 r. w IPSiR, pt.
Prawa starożytne: kara oraz prezentacja dziejów kultur penalnych w starożytności – w
jednym z rozdziałów obszernej książki pod red. prof. J. Utrat-Mileckiego ».
42. Beata Gruszczyńska : Community Sanction - European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics Grant agreement No. HOME/2010/ISEC/FP/C1/4000001420, 30-CE0414457/00-29). Projekt międzynarodowy obejmujący analizę danych policyjnych,
prokuratorskich, sądowych, penitencjarnych oraz funkcjonowanie kurateli w krajach
europejskich
43. Beata Gruszczyńska : Efficiency and Quality of Justice, Projekt Rady Europy dotyczący
badania efektywności systemów wymiaru Sprawiedliwości w krajach członkowskich,
członkini Zespołu ekspertów. Najbliższym przedsięwzięciem jest realizacja kolejnej edycji
badania w 2011/2012 roku .
44. Beata Gruszczyńska : EU Survey on Safety from Crime (SASU). Projekt badań
wiktymizacyjnych koordynowany przez EUROSTAT. Wyniki badania stanowić będą
alternatywną – wobec oficjalnych informacji – bazę danych o zagrożeniu przestępczością w
poszczególnych krajach. Badanie będzie realizowane we wszystkich krajach członkowskich
UE w 2013 roku. Członkini Taskforce on Victimisation w EUROSTACIE.
45. Beata Gruszczyńska : Study on Violence against women Pilot/Pre-testing for a FRA. Project
zainicjowany przez Fundamental Rights Agency (Agencję Praw Podstawowych) Komisji
Europejskiej, realizowany w 6 krajach, w tym Polsce we współpracy z Fundacją Feminoteka.
Celem projektu jest opracowanie koncepcji, narzędzi i pilotaż badań nad przemocą wobec
kobiet, które będą prowadzone we wszystkich krajach członkowskich UE w 2013 roku.
46. Anna Kossowska : Kieruje grantem Ministerstwa Nauki „Przestępczość i jej kontrolowanie w
rzeczywistości społecznej i politycznej”.
Uczestniczy także w realizacji międzynarodowego projektu badawczego kierowanego przez
prof. Alenkę Selih z Uniwersytetu w Lubljanie „Counties In Transition and Crime”. W efekcie
tych prac powstała książka pod powyższym tytułem.
47. Andriy Kosyło:
Przygotowanie Projektu pt. „Polityka UE wobec zwalczania korupcji i przestępczości
gospodarczej - możliwość implementacji na Ukrainie” w ramach Konkursu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa 2012”, numer wniosku
353/2012/PPR2012 .
Wnioskodawcą jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i
Resocjalizacji, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR.
78
Partnerem zagranicznym Projektu jest: Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych w
Kijowie, Ogólnouniwersytecka Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Wykonawczego.
Projekt przewiduje przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Warszawie
oraz wydanie książki na podstawie materiałów konferencyjnych.
48. Jerzy Kwaśniewski:
Czlonek Research Committee on Sociology of Law, International Sociological Association
49. Władysław Misiak: Ekspertyza (wspólnie z prof. dr hab. Z. Łuckim z AGH Kraków) pt.
Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne, (30 str.) dla Stowarzyszenia na Rzecz
Efektywności – ETA, Warszawa
50. Maria Niełaczna: Dwuletni 2009-2011 projekt Watch 24 o charakterze strażniczym i
badawczym realizowany dzięki fundacji Open Society Institute w ramach współpracy
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Fundacji Sławek i Katedry Kryminologii i Polityki
Kryminalnej UW.
Badania obejmowały monitoring więzień w temacie Postępowanie ze skazanymi przy
przyjęciu do zakładu karnego w świetle regulacji krajowych i standardów Rady Europy oraz
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w najstarszych zakładach karnych w Polsce.
Wyniki zostały przedstawione na otwartych merytorycznych zebraniach Katedry
Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW w dniach 25.02.2010 r. i 16.12.2010 r., a także na
ogólnopolskiej konferencji pt. Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z
więźniami w Polsce w dniu 23.03.2011 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Raporty z
badań zostały opublikowane w książce o tym samym tytule (autor Maria Niełaczna,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011).
Wyniki badań zostały i nadal są wykorzystywane do działań strażniczych, czyli na rzecz
ochrony praw i wolności człowieka.
51. Maria Niełaczna: Trzyletni projekt The Clinic article 42 PEC [Klinika art. 42 kkw] o
charakterze strażniczym, dydaktycznym i badawczym realizowany dzięki fundacji Trust for
Civil Society in Central & Eastern Europe (F-297).
Celem Kliniki (która nadal działa) jest działanie w interesie indywidualnym i publicznym
poprzez promowanie praw i wolności człowieka oraz standardów postępowania z więźniami
oraz wzmacnianie ochrony skazanych przez zwiększenie ich dostępu do pomocy prawnej i
społecznej. Jest to strażniczy charakter Kliniki.
Jeśli chodzi o aspekt dydaktyczny, studenci Kliniki przechodzą program formacyjny dzięki
uczestnictwie w cyklicznych seminariach i indywidualnej pracy z więźniami („klientami”
Kliniki), pod opieką merytoryczną doświadczonych prawników i przy udziale ekspertów i
praktyków (prof. Andrzej Rzepliński; Prezes TK, dr Michał Fajst, prawnik, kryminolog,
WPiA Warszawa; dr Witold Klaus, prawnik, absolwent Szkoły Praw Człowieka FH; kpt
Magdalena Brodzińska Patalas, OISW Warszawa; płk Adam Łaptaś, ośmioletni członek
Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT), SSO Hanna Pawlak, Przewodnicząca XI Wydziału
Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dr Janusz Zagórski, Dyrektor Zespołu
Prawa Wykonawczego, RPO, Ewa Dawidziuk, koordynator Krajowego Mechanizmu
Prewencji [KMP], RPO, a następnie Magdalena Chmielak, dyrektor KMP, Marek
Łagodziński, Fundacja Sławek, i wielu innych).
Charakter badawczy wyraża się w: • stałym monitorowaniu rzeczywistości więziennej (tj.
pisanych przez więźniów skarg, próśb, wniosków), • badaniu indywidualnej sprawy ważnej z
punktu widzenia stosowania prawa, w tym przestrzegania praw i wolności człowieka, •
wizytacji więzienia, • obserwacji posiedzeń sądów penitencjarnych, • uczestnictwie w obozach
naukowych (we współpracy z Naukowym Kołem Kryminologicznym IPSiR).
79
52. Krystyna Ostrowska: Raport dla MEN „ O rozmiarach i sytuacji dzieci, których rodzice w
celach zarobkowych wyjechali za granicę” ss. 65 (oparty na badaniach dyrektorów placówek
oświatowych z zastosowaniem Ankiety internetowej, przeprowadzonych przez Centrum
Informacji Edukacyjnej MEN)
53. Tomasz Przesławski: Udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie opracowania narzędzia
diagnostyczno-prognostycznego do praktyki służb poprawczych oraz upowszechniania
środków probacyjnych jako alternatywy wobec kary pozbawienia wolności.
54. Adam Redzik:
Udział w projekcie „Encyklopedia Uniwersytetu Lwowskiego” realizowanym we Lwowie od
2003 r. W 2011 r., w związku z 350-leciem ukazał się pierwszy tom encyklopedii, w którym
znalazły się 77 haseł autorstwa lub współautorstwa dr Redzika: Encyclopedia. Львівський
національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т.1.: А-К, Львів: ЛНУ імені Івана
Франка 2011, ss. 716+112. ISBN: 978-966-613-891-3; 978-966-613-892-0
55. Dariusz Schmidt: Projekt Rechtspädagogik (w partnerstwie z Brandenburgische Technische
Universität Cottbus, Niemcy).
Projekt rozwijający teoretyczną koncepcję niemieckiej pedagogiki prawa autorstwa Sigrun
von Hasseln oraz praktyczne jej przełożenie w niemieckich Domach Pomocy Prawnej
(Jugendrechtshäuser). Obejmuje także aspekty dydaktyczne: planowane prowadzenie zajęć z
zakresu pedagogiki prawa w TU Cottbus oraz IPSiR UW.
56. Janusz Surzykiewicz: Współpraca w Międzynarodowym Projekcie dotyczącym promocji
zdrowia, powołanym do życia przez Papieską Radę do Spraw Zdrowia w Rzymie. Projekt
dotyczy możliwości stworzenia interdyscyplinarnego i komplementarnego forum badań nad
zdrowiem i chorobą oraz wypracowanie różnych koncepcyjnych rozwiązań oraz powołanie do
życia odpowiednich struktur instytucjonalnych. Przewidziane są cztery etapy: inicjacja –
Watykan-Rzym, Październik 2010; I-szy etap prac w ramach międzynarodowego komitetu –
konferencja naukowa w Listopadzie 2011 r. w Rzymie; II-gi etap międzynarodowa
konferencja w Niemczech – Eichstätt, Mai 2012 r. III-ci etap międzynarodowy kongres
zdrowia Niemy – Monachium 2013 r.
57. Janusz Surzykiewicz: Kierownictwo w projekcie badawczym: „Profilaktyka zachowań
problemowych u dzieci i młodzieży w szkole”. Niemiecko polskie przedsięwzięcie badacze z
zakresu zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym w szkole. Partnerami są Katedra
Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt
(prof. H.-L. Schmidt) oraz Katedra Pedagogiki Społecznej, IPSiR UW.
58. Janusz Surzykiewicz: Współpraca w międzynarodowym projekcie „Tożsamość europejska a
kandydatura Turcji do Uni: analiza sytuacji i opracowanie praktycznych pomocy dla pracy
środowiskowej pedagogów społecznych”. Projekt powołany do życia przez Teologiczną
Sekcję Europejskiej Akademii Nauk w Wiedniu jest realizowany we współpracy z Wydziałem
Duszpasterskim Archidiecezji Monachijskiej i Katedrą Duchowości Chrześcijańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej IPSiR.
59. Katarzyna Szumlewicz: należy do zespołu koordynującego projekt Encyklopedia gender w
Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu Ministerstwa Nauki.
Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Maria Janion. Polega on na stworzeniu bazy haseł
dotyczących pojęcia gender w filozofii, naukach społecznych i krytyczno-literackich. Poza
koordynowaniem projektu zajmuje się także tworzeniem haseł do encyklopedii, która jest
przygotowywana do opublikowania.
80
60. Dagmara Woźniakowska-Fajst: Zgodnie z harmonogramem grantu badawczego
„Przestępczość i jej kontrolowanie we współczesnych społeczeństwach” (Nr N N110
058 136), w roku 2011 pracowała nad ostateczną wersją tematów: „Przestępczość dziś i jutro
– stałość i zmienność struktury” (rozdział pisany z Konradem Buczkowskim) oraz
„Upolitycznienie przestępczości oraz wpływ mediów na przestępczość” (rozdział pisany z
Ireną Rzeplińską).
61. Dagmara Woźniakowska-Fajst: Zgodnie z harmonogramem grantu badawczego „Kariery
kryminalne nieletnich sprawców przestępstw” w formie artykułu zostały opracowane wyniki
badań dotyczące późniejszej karalności nieletnich sprawczyń czynów karalnych, których
sprawy trafiły do sądu rodzinnego w 2000 r.
Udział w krajowych konsorcjach lub
porozumieniach badawczych
oraz sieciach naukowych
1. Tomasz Kaźmierczak W porozumieniu z prof. Helmutem Wollmannem, (Uniwersytet
Humbola, Berlin) przygotowanie dla GRALE (Groupement d'Administration Locale en
Europe) opracowania The social policy responsibilities and tasks of local government in
Poland dla potrzeb przygotowywanej corocznie publikacji Annuaire des Collectivités Locales
(edycja 2009).
2. Wojciech Kostecki, stały udział w VII Programie Ramowym w charakterze eksperta
– członka panelu społeczno-ekonomicznego.
3. Jerzy Kwaśniewski, jest wiceprzewodniczącym Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN,
skupiającego przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowo-badawczych
4. Tadeusz Pilch, od sześciu kadencji jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Jestem współorganizatorem Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN, oraz Zespołu
Badań Metodologii przy KNP PAN. Jest członkiem Rady Edukacji Narodowej przy MEN.
5. Piotr Raźniewski, przy współpracy z Grupą OSB, w ramach której funkcjonuje
Instytut Badań i Analiz w 2009 roku uczestniczył w realizacji następujących
projektów:
6. Piotr Raźniewski - Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, projekt
pt. ”Badanie i analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowanie zmian
społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz promocja wyników badań” (X 2008-I
2009).
7. Piotr Raźniewski - Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, projekt badawczy
pt. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińskomazurskiego” (I-XI 2009).
8. Piotr Raźniewski - Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
badania pt. „Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w
81
powiecie nowomiejskim zgodnie
pracodawców” (I-XII 2009).
z
zapotrzebowaniem
lokalnych
i
regionalnych
9. Piotr Raźniewski - Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie badania pt.
„Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego”
realizowanego w ramach projektu „Regionalny Barometr Gospodarki” (IX-XI 2009).
10. Katarzyna Rychlicka-Maraszek, Zainicjowanie współpracy z Uniwersytetem im. M. Lesi
Ukrainki w Łucku (Ukraina) i opieka nad pobytem studyjnym prof. Petro Husaka w IPSiR
UW (wraz z dr Danutą Lalak)
11. Katarzyna Rychlicka-Maraszek, aktywny udział w spotkaniach w ramach tzw. Warszawskiego
Seminarium Pedagogiki Społecznej, skupiającego młodych pracowników naukowych m.in.
Wydziału Pedagogiki UW oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej
12. Katarzyna Rychlicka-Maraszek, udział w projekcie pt. „Młode kadry w naukach o
wychowaniu – problemy, szanse, ograniczenia” organizowanym przez Wydział Nauk o
Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
13. Elżbieta Budakowska, Członek międzynarodowego zespołu badaczy z krajów słowiańskich
Fundacao para a Ciencia e Tecnologia; zaproszona przez Centro de Literaturas de Expressao
Portuguesa das Universidades de Lisboa – CLEPUL, Portugalia.
14. Zbigniew Lasocik, Międzynarodowy projekt badawczy pt. Trafficking for forced labour and
labour exploitation (FLEX) towards increased knowledge, cooperation and exchange
information in Estonia, Finland and Poland (F330). Koordynatorem projektu jest HEUNI z
Helsinek, partnerami są Uniwersytet w Tartu, Estonia i Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW.
15. Elżbieta Budakowska: Członek Polskiej Sieci Badaczy Migracyjnych. Uczestnictwo w
posiedzeniu członków sieci, organizowanym przez Centrum Studiów Migracyjnych przy
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4 października 2011
16. Mikołaj Pawlak: przynależność do europejskiej sieci „New Institutionalism”
17. współpracownik Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii
PAN
Wyjazdy i kontakty zagraniczne pracowników
IPSIR w ramach wspólnie prowadzonych badań
1. Beata Gruszczyńska: European Sourcebook of Crime and Criminal Statistics: Getynga,
czerwiec 2011
2. Beata Gruszczyńska: Efficiency of Justice, CEPEJ, Council of Europe: Strasburg, kwiecień
2011
3. Beata Gruszczyńska: European Safety Survey: Bruksela, styczeń 2011 (seminarium
metodologiczne na temat koncepcji Europejskich badań)
82
4. Beata Gruszczyńska: EUROSTAT, Luksemburg, luty 2011
5. Dariusz Schmidt: Współpraca z niemiecką Akademią Kultury Prawa i Pedagogiki Prawa
(Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V., [AfRR] Berlin/ Cottbus) Zakres
działań: współpraca i opiniowanie naukowe projektów oraz współpraca na płaszczyźnie
wdrażania koncepcji pedagogiki prawa w Polsce, opracowanie materiałów w języku polskim,
będących wprowadzeniem do koncepcji niemieckiej pedagogiki prawa, w tym następującej
pracy:
6. Dariusz Schmidt, Koncepcja niemieckiej pedagogiki prawa w ujęciu Sigrun von Hasseln. w:
Utrat-Milecki J. (red.) Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia
racjonalności. Artykuły i szkice. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 434470, ISBN 978-83-235-0751-2 propagowanie polskich dokonań z zakresu profilaktyki i
resocjalizacji w Niemczech oraz dokonań niemieckich w Polsce prowadzenie fakultetu w
IPSiR: Pedagogika prawa w wychowaniu i resocjalizacji, udział w konferencji
„Rechtspädagogische Tage 2011. Ist Empathie die wirksamste Gewaltprävention?“, 16-18
listopada 2011 r., Hochen Neuendorf, Brandenburgia, Niemcy
7. Dariusz Schmidt: Współpraca z niemieckim Federalnym Stowarzyszeniem Domów Pomocy
Prawnej (Bundesverband der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V., Trägerverein der
Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik e.V., Sitz Berlin. Geschäftsstelle: Chaussee
Str. 29, 10115 Berlin)Zakres działań uczestnictwo w rozwoju koncepcji pedagogiki prawa
(Rechtspädagogik) autorstwa Sigrun von Hasseln; współpraca i opiniowanie projektów
naukowych realizowanych przez Stowarzyszenie; propagowanie polskich dokonań z zakresu
profilaktyki i resocjalizacji w Niemczech oraz dokonań niemieckich w Polsce
8. Dariusz Schmidt: Współpraca ze szwajcarskim Federalnym Departamentem Wymiaru
Sprawiedliwości i Policji (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bern), Zakres
działań wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązań w zakresie resocjalizacji w Polsce i w
Szwajcarii; pozyskiwanie danych i prowadzenie badań dotyczących resocjalizacji zakładowej
obu państw w ramach badań statutowych.
9. Dariusz Schmidt: Współpraca z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung
Köln, Fachbereich Sozialwesen, Niemcy; Prof. Dr. Stefan Schaub. Zakres działań: wymiana
doświadczeń dotyczących rozwiązań w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w Polsce i w
Niemczech; organizacja wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec przez grupę 18
studentów z Niemiec w dniu 6.06.2011; tłumaczenie symultaniczne – język niemiecki oraz
konsultacje merytoryczne w trakcie wizytacji;
10. Dariusz Schmidt: Więziennictwo Bawarii Zakres działań: wizyta studyjna poświęcona
wybranym aspektom wykonywani kary pozbawienia wolności w Bawarii na mocy nowej
kodyfikacji z 2008 r. Zakład Karny St. Georgen – Bayreuth, 15-19.06.2011., tłumaczenie
symultaniczne – język niemiecki oraz konsultacje merytoryczne;
11. Dariusz Schmidt: Der kriminologische Dienst des bayerischen Justizvollzugs, Dr. Johann
Endres, Zakład Karny w Erlangen Zakres działań kontakty dotyczące aktualnych tendencji w
zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w Bawarii i wspólnych projektów
naukowych
12. Dariusz Schmidt: Uniwersytet Pedagogiczny w Nowosybirsku (Rosja) dr Irina Yorochkina:
kontakty dotyczące postępowania z młodzieżą niedostosowaną społecznie
83
13. Dariusz Schmidt: Children, Education and Culture Administration, Gällivare Local Authority,
Gällivare (Norrbottens län, Szwecja) Borlje Johansson, szef Wydziału; kontakty w zakresie
promowania polskich rozwiązań wychowania integracyjnego i nauczania dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
14. Dariusz Schmidt: Urząd Miasta i Gminy Gällivare (Norrbottens län, Szwecja) kontakty w
ramach Projektu Edukacyjnego „Niebo w kolorze – spotkania z zorzą polarną”, prowadzonego
pod patronatem Ambasady Królestwa Szwecji Zakres działań wizyta studyjna połączona z
wystawą prac plastycznych polskich dzieci: 28.09-5.10.2011, Gällivare, Lulea, Jokkmokk;
przygotowanie książki z pracami polskich dzieci, przedstawiającymi zorzę polarną (w wersji
elektronicznej
http://onlinephotobook.bonusprint.co.uk/view-online-photo-book/b7fdc4c5e0f8-410e-872a-55df1f21d99d
objęcie patronatem honorowym projektu edukacyjnego
„Saamowie – rdzenni mieszkańcy Północnej Europy”, którego jestem współautorem i
koordynatorem.
15. Dariusz Schmidt: Szkoła Podstawowa dla dzieci Saamów w Gällivare (Norrbottens län,
Szwecja) Zakres działań dwie wizyty studyjne poświęcone specyfice problemów edukacji
Saamów w systemie oświaty i wychowania w Szwecji (sierpień, październik 2011)
nawiązanie partnerstwa w realizacji projektu edukacyjnego „Saamowie – rdzenni mieszkańcy
Północnej Europy”.
16. Katarzyna Szumlewicz: Międzynarodowa konferencja: Women and Holocaust. New
Perspectives and Challenges 2011; 17-19.11.2011, PAN, Warszawa. (forma udziału:
słuchaczka)
17. Stanisław Tyszka: Referat na konferencji „Justice in Wartime and Revolutions”, 21-23
września 2011 r., Bruksela. Organizatorzy: Centre for Historical Research and Documentation
on War and Contemporary Society (CEGESOMA, Brussels); IRHIS (Université de Lille 3);
CHDJ (Université catholique de Louvain) and Vrije Universiteit Amsterdam. Tytuł
wystąpienia: “Restitution and confiscation of Jewish property in Poland in the immediate postwar period (1944-1950).” (Restytucja i konfiskata mienia żydowskiego w Polsce w okresie
powojennym (1944-1950)).
18. Stanisław Tyszka: Referat na konferencji „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i
Wschodniej. Teorie i Metody.” 23-25 listopada 2011 r., Warszawa. Organizatorzy: Europejska
Sieć Pamięć i Solidarność; Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski; Instytut Socjologii,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Instytut Studiów Europy Wschodniej, Wolny
Uniwersytet w Berlinie; Narodowe Centrum Kultury; Federalny Instytut ds. Kultury i Historii
Niemców w Europie Srodkowej i Wschodniej. Tytuł wystąpienia: „Legal means of
remembrance. Property restitution in Czech and Polish public debates after 1989” (Prawne
instrumenty pamięci. Restytucja menia w czeskich i polskich debatach publicznych po 1989
roku).
19. Paulina Wiktorska: 21-24 września 2011– konferencja 11th Annual Conference of the
European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe"
organizowana przez European Society of Criminology oraz Vilnius University, Wilno;
Udział w międzynarodowych kongresach,
sympozjach,
84
konferencjach - referaty
1. Ewa Kiliszek, 22.01.2011-23.01.2011 – udział w międzynarodowej Konferencji
Psychosomatycznej pt Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji (Warszawa);
2. Ewa Kiliszek, 22.01.2011-23.01.2011 –międzynarodowa Konferencja Psychosomatyczna pt
Psychosomatyczne aspekty terapii i rehabilitacji Warszawa;
3. Władysław Misiak, referat: Globalization and Cultural Diversity, Integration, Globalization,
International Conference, Nations, Regions, Organizations – Cultural Diversity, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin.
4.
Elżbieta Bielecka: Współorganizowanie Międzynarodowej Konferencji „Streetworking
wczoraj, dziś, jutro”, 20.10.2011, Warszawa, organizator Ogólnopolska Sieć Organizacji
Streetworkerskich, pod honorowym patronatem Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz
5.
Elżbieta Bielecka: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika wobec stereotypów”,
22-23.09.2011, Olsztyn, organizator Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wystąpienie:
Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk de faworyzowanych.
6.
Elżbieta Budakowska: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA RUSSIAN
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, VLADIMIR BRANCH: AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI MIGRACYJNEJ 11
marca 2011, Włodzimierz, Rosja Referat:SOCIAL CHANGE IN POLAND AS A STIMULI FOR
THE NEW MIGRATION PROCESSES
7.
Elżbieta Budakowska: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OŚRODKA BADAŃ NAD
MIGRACJAMI UW: BADANIA MIGRACJI W POLSCE: STAN WIEDZY, KIERUNKI I
METODY 24- 25 marca 2011, Jachranka
Referat: EWOLUCJA PARADYGMATÓW A
WYJAŚNIANIE PROCESÓW MOBILIZACJI ETNICZNEJ POIMIGRACYJNYCH POKOLEŃ
8.
Elżbieta
Budakowska:
MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA
ŚWIATOWEJ RADY BADAŃ NAD POLONIĄ ORAZ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE: POLACY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. ETHOS
PATRIOTYCZNY W WARUNKACH WYCHODŹSTWA POLSKIEGO 8-9 kwietnia 2011,
Warszawa Referat: ETNICZNOŚĆ POLSKA W BRAZYLII Z PERSPEKTYWY BADAWCZEJ
NOWEGO RUCHU SPOŁECZNEGO
9.
Bogusława Filipowicz : Francja, 4 -5 marca 2011, Udział w międzynarodowej konferencji
naukowej pt. Les mots de la «fondation» dans le monde antique, École Normale Supérieure, Paris (tł.
Terminy oznaczające «fundamenty» w świecie antycznym) Tytuł wykładu wygłoszonego po
francusku: Fonder la nation, la loi, le royaume en hébreu biblique. (tł. Utworzyć naród, prawo,
królestwo: wybrane przykłady terminów z języka hebrajskiego biblijnego).
10.
Mirosław Górecki: Międzynarodowe Seminarium Naukowe: Opieka nad osobami
niesamodzielnymi w kontekście starzenia się społeczeństwa, Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Organizator:
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Francji w Polsce. Głos w
panelu.
85
11.
Beata Gruszczyńska: European Society of Criminology, Wilno, wrzesień 2011. Referat:
“Violence against Women – Pilot Study for FRA. Main Results from Poland”.
12.
Beata Gruszczyńska: Konferencja w ramach Prezydencji Polskiej pt. Legal Aid in Criminal
Proceedings in The European Union, Warszawa, grudzień 2011. Udział w Panelu “The costs of legal
aid for the Member State”. Referat: “Legal Aid in Criminal Proceedings
in EU Member States. CEPEJ Survey Main Results”.
13.
Beata Gruszczyńska: III Europejski Kongres Kobiet, Warszawa, wrzesień 2011. Udział w
Panelu „Przemoc wobec kobiet – margines czy codzienność”. Wystąpienie.
14.
Tomasz Kaźmierczak : 3rd International Research Conference on the Social Economy of
CIRIEC, Valladolid (Spain), 6 – 8.04.l 2011; referat: Social enterprises in Poland – how and why they
(don’t) work.
15.
Ewa Kiliszek: Udział w spotkaniu naukowo – superwizyjnym dotyczącym pracy liderów i
superwizorów grup Balinta w Polsce z superwizorem z Niemiec w Wurz – Bawaria – dr Ritą Kielhorn
(Wurz Niemcy 5-8.08.2011).
16.
Ewa Kiliszek: 21-23.01.2011 – Międzynarodowa Konferencja Psychosomatic Aspects of
Therapy and Recovery, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Instytut Psychosomatyczny,
Warszawa; wystąpienie na sympozjum Balintowskim (impreza towarzyszaca), wystąpienie
opublikowane w materiałach konferencyjnych: Metoda Balinta – od źródeł do nowych perspektyw.
17.
Paweł Kobes: Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum
Naukowego pt. „Ruch „Solidarność” kontynuacje i zaniechania. Od represji systemu
komunistycznego do zmiany demokratycznej” organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy w dniu 13 grudnia 2011 r. (5 gości zagranicznych).
18.
Paweł Kobes: udział w Międzynarodowej Szkole Letniej w Miśni organizowanej w dniach
22.08. – 26.08.2011 r. przez Fachhochschule der Sachsischen Verwaltung Meissen, gdzie został
wygłoszony referat pt. „Aktuelle Fragen des Sozialrechts in Polen. Verwaltungsaufgaben im Bereich
der Bekämpfung von Gewalt in der Familie“.
19.
Anna Kossowska: Udział w konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego w
Wilnie (wrzesień 2011).Wygłosiłam referat „Role of polititians and crime in societies perception of
crime”. W związku z udziałem w międzynarodowym projekcie badawczym „Countries In Transition
and Crime” uczestniczyłam w czerwcu 2011 w zebraniu w Lubljanie realizatorów projektu i autorów
wspólnej publikacji. Publikacja ta jest złożona do druku w wydawnictwie Springer. Jestem
współautorką rozdziału „Role of polititians and media In societies perception of crime” (wraz z I.
Rzeplińską, W. Klausem, D. Woźniakowską-Fajst, K. Buczkowskim).
20.
Jadwiga Królikowska: Współorganizacja międzynarodowej konferencji: „Wojna i pokój.
Społeczne konsekwencje kontaktu kulturowego” 23 lutego 2011 rok, Uniwersytet Warszawski. Udział
w konferencji wzięli I.E. Ambasador Iranu i Pakistanu. Referat wygłoszony przeze mnie na
konferencji nosił tytuł „Reguły wojny – ochrona jej ofiar i przywracanie pokoju, tradycja
chrześcijańska i myśl socjologiczna”. Mój udział w konferencji polegał też na prowadzeniu sesji
zatytułowanej „Społeczne konsekwencje kontaktu międzykulturowego” i podsumowaniu konferencji.
21.
Jadwiga Królikowska: Współorganizacja międzynarodowej konferencji „Pokój w Azji
Południowo-Wschodniej a konflikt o Kaszmir” z udziałem delegacji parlamentarzystów Pakistanu.
Konferencja odbyła się w IPSiR UW 12 kwietnia 2011 r. Wzięli w niej udział studenci i pracownicy
IPSiRu, Wydziału Orientalistyki UW i Wydziału Dziennikarstwa i Politologii oraz SWPS.
86
Współorganizatorem konferencji z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych
była Ambasada Pakistanu w porozumieniu z Biurem Rektoratu UW.
22.
Jadwiga Królikowska: Udział w międzynarodowej konferencji La fondation dans les langues
indo-europeennes: religion, dront et linguistique, (Ustanowienie/założenie w językach
indoeuropejskich: religia, prawo i językoznawstwo), w Ecole Nationale Superieur, Sorbonne Paris I,
rued’Ulm, Paris, 4-5 marca 2011.
23.
Jadwiga Królikowska: Udział w konferencji międzynarodowej organizowanej przez Biuro
Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem przedstawicieli Oestfold University
College w Norwegii zorganizowanej 25 maja 2011r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (Stary
BUW). Wygłoszony przeze mnie referat nosił tytuł Applied Drama – a special tool in social education
training at the Institute of Social Prevention and Resocialisation (IPSiR UW).
24.
Jadwiga Królikowska: Udział w konferencji międzynarodowej Profilaktyka – Resocjalizacja –
Readaptacja. Dokonania, problemy, perspektywy, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej w Kulach w dniach 27-29 maja 2011r. (Warszawa, Wrocław, Kule). Wygłoszony przeze
mnie referat nosił tytuł Wielokulturowość w instytucji totalnej – zarys problemów.
25.
Jadwiga Królikowska: Wizyta studialna na University of Oxford i University of Exeter w
Departamencie Dramy poświęcona przygotowaniom do realizacji programu badawczego „Dzieje
kultur penalnych” w dniach 8-19 sierpnia 2011r. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły zakresu prac
badawczych podejmowanych przez członków Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych we
współpracujących z nami uczelniach angielskich i szczegółowemu omówieniu tematów artykułów do
książki zaplanowanej jako podsumowanie programu.
26.
Jadwiga Królikowska: Udział w odbywającym się 7 października 2011 w ISNS w języku
angielskim seminarium międzynarodowym The Governance of Activation: Poland in the European
Context z udziałem Almicara Moreiry z University of Lisbon, zorganizowanym we współpracy IPSiR
UW (dr Tomasz Kaźmierczak) i ISNS UW (dr Marek Rymsza).
27.
Jadwiga Królikowska: Międzynarodowa działalność ekspertalna:
28.
- Udział w międzynarodowej Komisji Ekspertów International Visegrad Fund w Pradze 2
kwietnia 2011r.
29.
- Udział w międzynarodowej Komisji Ekspertów International Visegrad Fund w Budapeszcie
12 kwietnia 2011r.
30.
- Udział w międzynarodowej Komisji Ekspertów International Visegrad Fund w Bratysławie
14 kwietnia 2011r.
31.
- Przewodniczenie międzynarodowej Komisji Ekspertów International Visegrad Fund w
Warszawie 19 kwietnia 2011r.
32.
Danuta Lalak: 17-18 maja 2011; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzicielstwo w
kontekście współczesnych przemian społecznych, Kamień Śląski,. Organizator: Uniwersytet Opolski ,
Instytut Pedagogiki, referat: Macierzyństwo a zmiana społeczna (referat złożony i przyjęty do druku)
33.
Danuta Lalak: współpracuje z Wyższą Szkołą Ewangelicką w Darmstadt – Niemcy (EFHD –
Darmstadt), Uniwersytetem Wołyńskim w Łucku (Ukraina) oraz Uniwersytetem W Kostromie
(Federacja Rosyjska). W bieżącym roku współpraca miała charakter bierny, z powodu braku środków
na realizację jakichkolwiek aktywności, w tym udziału w konferencjach.
34.
Jest w trakcie przygotowywania wraz z partnerami ukraińskimi projektu na konkurs ogłoszony
przez Komisję Europejską: Protection and promotion of women’s rights, and social and economic
empowerment. Tytuł projektu: Edukacja społeczno-prawna kobiet na Ukrainie.
87
35.
Maria Libiszowska-Żółtkowska: III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Religie i
religijność w świecie współczesnym, Toruń 12-15 wrzesień 2011, członek Komitetu Organizacyjnego,
członek Rady Programowej oraz organizator i koordynator sekcji Nowa duchowość. Organizator
Kongresu: Polskie Towarzystwo Religioznawcze oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Jako
przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS na organizację sekcji i wydanie książki uzyskała z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego grant w wysokości 10000 zł. Przed uczestnikami sekcji
Nowa Duchowość, której była pomysłodawcą i koordynatorem postawiła pytania: Czy „nowa
duchowość” jako alternatywa religijności pojawia się tam, gdzie Kościoły tradycyjne tracą na
znaczeniu oraz gdy doświadczenie religijne wykracza poza instytucjonalne ramy religii? Czy obie
formy: religijność i duchowość są wzajemnie przeciwstawne, czy też się przenikają płynnie
przechodząc w dopełniające się formy? Czy i na ile są względem siebie komplementarne,
alternatywne, czy też jako odmienne narracje światopoglądowe wzajemnie się wykluczają? Jakie są
przestrzenie obecności nowej duchowości, kto jest kreatorem, adresatem i odbiorcą nowych form
przeżyć i doświadczeń religijnych?
36.
Maria Libiszowska-Żółtkowska: Pierwszy Wspólny Kongres Naukowy Polskich i
Niemieckich Socjologów Religii (Erste Gemeinsame Konferenz Polnischer und Deutscher
Religionssoziologen) Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w
przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech (Zwischen Säkularisierung und Religiöser
Vitalisierung.Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten des Religiösen Wandels in Polen und
Deutschland), 15-17.09.2011 Kraków. Organizatorzy: Sekcja Socjologii Religii Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Religii Niemieckiego Towarzystwa
Socjologicznego/Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie oraz Wyższa
Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie. Organizacja Kongresu, członek Rady
Programowej, prowadzenie obrad: uroczyste otwarcie i zamknięcie całości, przewodniczenie obradom
plenarnym, wygłoszenie referatu: Nowe ruchy religijne w Polsce (Neue religiöse Bewegungen in
Polen). Na pokrycie kosztów Kongresu (symultaniczne tłumaczenie obrad i abstraktów wygłaszanych
referatów oraz wydanie książki), jako Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS wystarała się o
grant na kwotę 30 000 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem pierwszego bilateralnego
Kongresu polskich i niemieckich socjologów religii było wzajemne poznanie nie tylko problematyki i
metodologii rozwijanej przez polskich i niemieckich uczonych, ale przede wszystkim przez
wielowątkową interpretację wyników badań odpowiedź na pytanie o sytuację religii i Kościołów w
obu krajach oraz poziom religijności/sekularyzacji społeczeństwa polskiego i niemieckiego.
Uzgodniono, że ta forma współpracy będzie kontynuowana a także, że w zależności od uzyskanych
finansów podejmiemy wspólne badania nad stanem religijności/ateizacji w obu społeczeństwach.
Pokłosiem konferencji będzie wspólna książka w edycji polskiej i niemieckiej.
37.
Władysław Misiak: Udział w międzynarodowej konferencji „Cultural Diversity – Between
Integration and Alienation”, Uniwersytet Szczeciński, wrzesień 2011, Szczecin, referat pt. Kulturowy i
społeczny wymiar glokalizacji. Ujęcie teoretyczne i aplikacyjne na przykładzie rzeczywistości
środowisk wiejskich (publikacja).
38.
Aneta Ostaszewska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzicielstwo w kontekście
współczesnych przemian społecznych, 17-18.05.2011, Opole, Instytut Nauk Pedagogicznych,
Uniwersytet Opolski. Tytuł wystąpienia: W poszukiwaniu popkulturowego wizerunku ojcostwa Michael Jackson jako najlepszy tata, jakiego można sobie wyobrazić? (Tekst referatu w druku) - Na
przykładzie medialnej i społecznej recepcji idola popkultury podjęłam się analizy wyobrażeń oraz
typizacji, jakie pojawiają się przy okazji refleksji nad kategorią ojca i ojcostwa we współczesnej
kulturze.
39.
Aneta Ostaszewska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w XXI wieku,
2.06.2011., Poznań. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
88
Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Wokół tabu. Wokół raportu Kinsey’a o seksualnych zachowaniach
kobiety. (Tekst referatu w druku) - Celem wystąpienia była refleksja nad emancypacyjnym i
społecznym znaczeniem raportu Kinsey’a Sexual Behavior in Human Female. Za interesujące i warte
wyartykułowania uznałam zagadnienia związane z metodologią oraz społeczno-moralnym kontekstem
raportu.
40.
Aneta Ostaszewska: Międzynarodowa konferencja Eichstätt Europatag: Cultural Identities in
Europe: Nations and Regions, Migration and Minorities, 24-25.06.2011, Eichstätt (Niemcy).
Konferencja poświęcona zagadnieniom migracji i tożsamości we współczesnej Europie: www.kueichstaett.de/fileadmin/1908/Downloads.../europatag.pdf (forma udziału: słuchacz)
41.
Aneta Ostaszewska: Międzynarodowa konferencja: Women and Holocaust. New Perspectives
and Challenges 2011; 17-19.11.2011, Warszawa. Organizatorzy konferencji: Fundacja Gender Center
i Instytut Badań Literackich PAN. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych badań
prowadzonych nad płcią w kontekście Holokaustu przez instytucje naukowe w Europie Środkowej.
(forma udziału: słuchacz)
42.
Krystyna Ostrowska: II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa ,,System pomocy dziecku i
rodzinie w trudnej sytuacji życiowej”, 12-13 kwietnia 2011, UKSW Wydział Nauk Pedagogicznych –
wygłoszenie referatu: ,,Pomoc dzieciom których rodzice pracują za granicą’’.
43.
Krystyna Ostrowska: Międzynarodowa Konferencja ,,Dziecko rodziców migrujących
zarobkowo”, 29-30 września 2011,MEN- wygłoszenie referatu: ,,Metodologia badań eurosieroctwa”
44.
Mikołaj Pawlak: „Jak współczesna socjologia chińska bada swoje społeczeństwo?”, 19.10.11,
Warszawa, Oddział Warszawski PTS. organizator
45.
Mikołaj Pawlak: Udział w warsztacie „IMISCOE book workshop ‘Research-policy dialogues
on migration and integration in Europe’”, Erasmus University Rotterdam. Wygłoszenie prezentacji pt.
„Development of migration and integration research in Poland” oraz koreferat do prezentacji pt. „The
research-policy structure in Denmark – utilizing knowledge in immigration and integration policymaking”, której autorem był Martin Bak Jørgensen z Uniwersytetu Aalborgskiego. Celem warsztatu
było wypracowanie spójnej koncepcji monografii zbiorowej pod redakcją prof. Rinusa Penninxa i dr
Petera Scholtena oraz wewnętrzna recenzja pierwszych wersji manuskryptów artykułów powstających
na jej potrzeby.
46.
Mikołaj Pawlak: Unintended Consequences of Institutional Work, „The Workshop on
Unintended Consequences – the 75th Jubileee of a Sociological Idea”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
47.
Mikołaj Pawlak: Reporting from the breakout session Political Participation, „Expert Seminar
on European Modules: Active Participation of Immigrants in all aspects of Collective Life”, Komisja
Europejska, Bruksela.
48.
Mikołaj Pawlak: Lack of Alternatives as a Source of Legitimacy: “Integration” and the
Organizational Field of Services and Assistance for Immigrants in Poland, „7th New Institutionalism
Workshop”, EMLYON Business School, Lyon Francja.
49.
Adam Redzik: - referat pt. Od powstania styczniowego do profesury na Uniwersytecie
Lwowskim – casus Stanisława Szachowskiego, wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji
Naukowej organizowanej przez Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918” pt. „Galicja
a Powstanie Styczniowe”, Rzeszów-Czudec, 19-21 października 2011 r.
89
50.
Adam Redzik: - referat pt. Uniwersytet Lwowski w latach 1939-1946, wygłoszony podczas
Międzynarodowej Konferencji z okazji 350-lecia uniwersytetu pt. „Lwowski Narodowy Uniwersytet
imienia Iwana Franki: historia, współczesność, wizja przyszłości, Lwów 10-11 października 2011 r.
51.
Adam Redzik: - referat pt. Polski udział w Kongresie unifikacji prawa karnego w Madrycie w
1933 r., wygłoszony podczas Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „PolskaHiszpania. Wczoraj i dziś, odbytej w Lublinie w dniach 16-17 czerwca 2011 r.
52.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek: Międzynarodowa konferencja „Pedagogika społeczna w
kontekście kryzysu globalnego”, zorganizowana przez Instytut Mizioborovych studii Brno,
Uniwersytet Śląski Katowice, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 5-6 maja 2011: głos w
dyskusji
53.
Katarzyna Rychlicka-Maraszek: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w
kontekście współczesnych przemian społecznych” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki
Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 17-18 maja 2011 roku, Kamień
Śląskim, wystąpienie: Wychowanie w rodzinach o wysokim statusie materialnym
54.
Irena Rzeplińska: Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Wilno,
IX.2011r.; referat wspólnie z: A.Kossowska, K.Buczkowskim,D.Woźniakowska-Fajst, W.Klausem:
”Społeczny odbiór przestępczości – rola polityków i mediów”, (konf. międzynarodowa),
55.
Irena Rzeplińska: Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania w
kontekście wyników MIPEX Migrant Integration Policy Index) – referat (na zaproszenie) na
konferencji: Imigracja, integracja, mobilność społeczna; konferencja międzynarodowa, organizatorzy:
British Council i Instytut Spraw Publicznych, 17.05.2011,(konf. z udziałem gości zagranicznych).
56.
Irena Rzeplińska: Współpraca w dziedzinie azylu miedzy instytucjami rządowymi a
organizacjami pozarządowymi i jej znaczenie dla przyszłości Wspólnego Europejskiego Systemu
Azylowego – wystąpienie przygotowane na zaproszenie, na Konferencję Polskiej Prezydencji Rady
UE: „Wyzwania dla Rozwoju Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego”, Warszawa, 1112.07.2011 r. (konf.z udziałem gości zagranicznych)
57.
Irena Rzeplińska: Komentarz do wykładu prof.Husbanda (Univ.w Bradford):Integracja
migrantów, spójność społeczna, bezpieczeństwo publiczne – dyskusja o dylematach
wielokulturowości, organizator: Instytut Spraw Publicznych, 7.11.2011 r. (konf. z udziałem gości
zagranicznych).
58.
Irena Rzeplińska wspólnie z A. Rzeplińskim opracowała raport z badań Europejskiego
Sondażu Społecznego (koordynator badań w Polsce: Ośrodek Realizacji Badań IFiS PAN) na temat:
„Funkcjonariusze państwa prawnego w opiniach Polaków”.(konf.z udziałem gości zagranicznych).
Referat na ten temat wygłosiłam na konferencji ORBS IFiS PAN: Polska a Europa. Kontynuacja i
zmiany, 14.12.2011r.
59.
Andrzej Rzepliński, 14.IV.2011, Brno, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej. Wykład na
sympozjum sądów konstytucyjnych Czech i Polski nt. „Prawne środki bezpieczeństwa przeciwko
terroryzmowi w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego nr K44/07 oraz K51/07”.
60.
Andrzej Rzepliński, 15.V.2011, Warszawa, OSCE-ODHIR, Annual Meeting. Seminar on
“The Role of Political Parties in the Political Process”, Referat nt: “Regulations regarding political
parties in national legislation.
90
61.
Andrzej Rzepliński, 27-30.X.2011, Moskwa – Petersburg, XX-lecie Sądu Konstytucyjnego
Federacji Rosyjskiej. Konferencja nt. “Constitutional review: doctrine and practice. Referat nt.
„Свободные парламентские выборы в практике польского Конституционного трибунала”.
62.
Andrzej Rzepliński, 17-18.XI.2011, Berlin, Global Network for Public Interest Law, Nowy
Jork. Konferencja nt. European Pro Bono Actions and Policy. Referat nt. “Challenges and
preconditions for development of public interest legal actions in cooperation with national bar
associations”.
63.
Dariusz Schmidt: Rechtspädagogische Tage 2011. Ist Empathie die wirksamste
Gewaltprävention?“ Termin i miejsce 16-18 listopada 2011 r., Jugendzentrum Wasserwerk, Hochen
Neuendorf, Brandenburgia, Niemcy. Organizatorzy: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg,
Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik, Jugendrechtshaus Hochen Neuendorf. Uczestnictwo
czynne: Grußwort an die Teilnehmer der Konferenz, Informationen über Forschung über Empathie
beim Strafvollzugspersonal (600 Personen aus 20 Anstalten).
64.
Janusz Surzykiewicz: Konferencja na temat: „Der Schulraum im interdisziplinären Dialog:
„Neue Kulturen des Lernens und Lebens im Raum der Schule“. Referat: „Sozialraumverständnis in
polnischen Tradition“. Organizator: Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt 7-8 Października 2011
r. w Eichstaett
65.
Janusz Surzykiewicz; Konferencja na temat: „Educazione e federalismo“. Referat:
„Educazione tramite la partecipazione nella vita del comune”. Organizator: Seminario di fondazione
Europea XXIII Edizione. 8-10 Września 20011 w Turynie
66.
Paweł Szczepaniak: Konferencja pt Profilaktyka - Resocjalizacja – Readaptacja Dokonania,
Problemy, Perspektywy (PROPHYLACTICS - RESOCIALIZATION - RE-ADAPTATION,
ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, PERSPECTIVES) IPSiR UW, Inst. Ped. UWr, ODKSW Kule, 2729 maja 2011 Kule. Organizacja i referat.
67.
Jarosław Utrat-Milecki: 23 lutego – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim pt "Wojna
i pokój. Społeczne konsekwencje kontaktu międzykulturowego", z udziałem I.E. Ambasadorów Iranu
i Pakistanu. Współorganizacja konferencji w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań
Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (główny organizator dr
Łukasz Ostrowski), konferencja z udziałem Prorektora UW Prof. dr hab. Włodzimierza Lengauera
68.
Jarosław Utrat-Milecki: 25 maja 2011 r. udział z głosem w dyskusji, w seminarium Biura
współpracy z zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego na temat współpracy międzynarodowej
(wymiana doświadczeń), referaty mieli przedstawiciele nauki polskiej i Koledzy z Oestfold University
College (Norwegia);
69.
Jarosław Utrat-Milecki: Udział w konferencji międzynarodowej pt. La fondation dans les
langues indo-europeenes: religion, droit et linguistique (Ustanowienie/założenie w językach
indoeuropejskich: religia, prawo i językoznawstwo), Ecole Nationale Superieur, rue d’Ulm, Paris, 4-5
marca 2011.Tytuł wygłoszonego na tej konferencji referatu: L’ideologie pénale et la fondation de la
IIIe Republique polonaise apres 1989 (Ideologia penalna a założenie Trzeciej Rzeczypospolitej po
1989 roku).
70.
Jarosław Utrat-Milecki: 12 Kwietnia 2011 roku, współorganizacja spotkania z delegacją
parlamentarzystów Pakistanu, wykład i dyskusja w gmachu IPSiR na temat pokoju w Azji Południowo
Wschodniej z udziałem pracowników IPSiR i Wydziału Orientalistyki, Politologii, oraz studentami
IPSiR w ramach zagadnień z wykładów na temat konfliktów i zróżnicowania społecznego.
Współorganizator Ambasada Pakistanu w porozumieniu z Biurem Rektoratu.
91
71.
Jarosław Utrat-Milecki: Wyjazd studyjny do partnerów z Oksfordu w ramach badań na temat
racjonalności ładu społecznego i rozmów na temat programu kultur penalnych, (wyjazd organizacyjny
w ramach programu Erasmus Uniwersytetu Warszawskiego sierpień 2011).
92
Download