regulamin samorządu uczniowskiego

advertisement
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. J. LELEWELA
W ŁODZI
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§2
Organa Samorządu Uczniowskiego, ich zadania i zasady działania
1. Organami przedstawicielskimi Samorządu Uczniowskiego są: Rada Uczniowska i Rady
Klasowe (przewodniczący, jego zastępca, skarbnik).
2. Radę Uczniowską tworzą: Prezydium SU (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik) oraz przewodniczący wszystkich klas.
3. Radę Klasową wybiera się w głosowaniu tajnym lub jawnym i bezpośrednim
w poszczególnych klasach, w obecności co najmniej 2/3 ogółu klasy. Przewodniczącego
klasy wybiera się bezwzględną większością głosów.
4. Rady Klasowe muszą być wybrane w pierwszej dekadzie września, a w klasach I
do końca września.
5. Przewodniczącego i prezydium Samorządu Uczniowskiego wybiera się spośród uczniów
VI LO w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, na okres
dwuletniej kadencji. By głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział nie mniej niż
50% ogółu uczniów szkoły.
6. Wybory muszą być zorganizowane na miesiąc przed końcem kadencji, a w przypadku
zdymisjonowania przewodniczącego przed upływem 14 dni od daty dymisji.
7. Przewodniczący lub inny członek prezydium mogą być odwołani przed upływem
dwuletniej kadencji na wniosek opiekuna ( po konsultacji z młodzieżą ) lub co najmniej
1/3 ogółu uczniów szkoły.
8. Sposób przeprowadzania wyborów określa Szkolna Ordynacja Wyborcza.
§3
Ordynacja wyborcza
1. Każdy uczeń ma prawo biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Samorządu
Uczniowskiego na szczeblu klasy i szkoły.
2. Wybory te są równe i tajne.
3. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział ponad 50% uprawnionych do głosowania.
4. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powierza się osobie,
która uzyskała największą liczbę głosów. Trzy kolejne osoby, które uzyskały najwięcej
głosów, po konsultacji z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu, podejmują się
pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.
5. Wybory odbywają się co dwa lata, miesiąc przed upływem kadencji urzędujących władz
samorządowych.
Szczegółowy
termin
ustala
Przewodniczący
w
porozumieniu
z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
§4
1. Zasady działania organów Samorządu określa regulamin, który uzyskał akceptację
przynajmniej połowy uczniów szkoły.
2. Rada Uczniowska zajmuje się wszystkimi sprawami uczniowskimi, a w szczególności:
o przygotowuje
projekt
regulaminu
Samorządu
Uczniowskiego
oraz
projekty
jego nowelizacji,
o organizuje i nadzoruje wybory do Samorządu Uczniowskiego,
o jest wraz z opiekunem, rzecznikiem praw ucznia, tzn. broni jego interesów, jest
wyrazicielem opinii społeczności uczniowskiej, przekazuje dyrekcji szkoły i Radzie
Pedagogicznej propozycje uczniowskie,
o ma prawo wyboru opiekuna,
o ma prawo złożenia u Dyrektora Szkoły wniosku o odwołanie opiekuna SU,
o organizuje zajęcia kulturalne, rekreacyjne i rozrywkowe,
o koordynuje działalność Rad Klasowych,
o rozlicza semestralnie skarbnika SU z gospodarowania środkami finansowymi,
o przygotowuje opinię o uczniu i w danej sprawie, w przypadku podjęcia przez radę
pedagogiczną uchwały dotyczącej skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły,
o przygotowuje sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za każdy rok
szkolny, które przedstawia Radzie Pedagogicznej na ostatnim, plenarnym posiedzeniu
przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,
o przygotowuje plan pracy na każdy rok szkolny.
§5
1. Rady Klasowe reprezentują interesy uczniów swoich klas.
2. Rada Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać odwołani na wniosek
co najmniej 1/3 ogółu uczniów klasy.
3. Skarbnik klasowy ma obowiązek przedstawiać wykaz składek i wydatków klasowych,
zgodnie z zasadami ustalonymi w danej klasie, a w przypadku deficytu pokryć
go z własnych pieniędzy.
§6
Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
o zrzeszania
się
w
organizacjach
działających
na
terenie
szkoły,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
o właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
o opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie
godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
o swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
o uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez
szkołę, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
o sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy
i umiejętności
o przystępowania
do
egzaminów
klasyfikacyjnych
i
poprawkowych
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz poprawienia zaproponowanej przez nauczyciela
oceny na koniec roku szkolnego,
o podjęcia indywidualnego nauczania w oparciu o obowiązujące przepisy,
o ubiegania się o realizowanie programu nauczania z jednego lub kilku przedmiotów
w indywidualnym toku nauczania,
o zapoznania się z realizowanymi programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym i innymi
regulaminami,
o zgłaszania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub swoich problemów
wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, innym nauczycielom, Radzie Rodziców oraz
uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi lub wyjaśnień,
o życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
o otrzymania na zakończenie roku szkolnego spisu lektur oraz podręczników, z których
będzie korzystał w następnym roku szkolnym,
o odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych i feriach,
o korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły
lub na zasadach uzgodnionych z osoba odpowiedzialną bezpośrednio za w/w dobra
materialne,
o korzystania z pomocy stypendialnej bądź innej, doraźnej zgodnie z odrębnymi
przepisami, w miarę możliwości finansowych szkoły i miasta.
o uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia,
po wpłaceniu na konto Rady Rodziców ustalonej kwoty.
2. Inne prawa ucznia określa szczegółowo Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. Ucznia obowiązuje:
o systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły,
o zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny Polaka,
o dbałość o tradycje i honor szkoły,
o kulturalne i poprawne wypowiadanie się,
o Przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli,
innych pracowników szkoły i kolegów:
-
okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
-
tolerowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
-
poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
-
przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
-
zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych,
powierzonych w zaufaniu; chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i
zdrowiu powierzającego,
-
naprawienie wyrządzonej przez siebie krzywdy,
o odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój – uczeń nie pali, nie
pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających,
o przestrzeganie
przepisów
bhp
na
zajęciach
szkolnych,
w
czasie
przerw
międzylekcyjnych oraz poza szkołą, w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę,
o zgłaszanie wypadków uszkodzenia ciała powstałych w czasie pobytu w szkole lub
w drodze szkoła – dom, dom – szkoła oraz w czasie dni wolnych od nauki,
o troszczenie się o mienie własne, szkoły, innych uczniów i pracowników oraz
ponoszenie za nie odpowiedzialności materialnej,
o utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły
oraz w szafkach w szatni,
o usprawiedliwianie u wychowawcy ( w przypadku jego dłuższej nieobecności
u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły ) nieobecności na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły ( nie
będą przyjmowane usprawiedliwienia za samowolne wyjścia ze szkoły z ostatnich
i środkowych lekcji ),
o noszenia przy sobie ważnej legitymacji szkolnej i okazywania jej na prośbę
pracowników szkoły lub organów do tego upoważnionych,
o strój szkolny – schludny i czysty, bez ekstrawaganckich akcentów, bez cennej
i pretensjonalnej biżuterii,
o strój galowy na uroczystości szkolne:
- dla chłopców : granatowe bądź czarne spodnie, biała koszula, ciemna górna część
stroju,
- dla dziewcząt: granatowa lub czarna spódnica lub spodnie, biała bluzka,
o zmiana obuwia na tekstylne,
o zostawianie odzieży wierzchniej i obuwia we własnej, zamkniętej szafce,
o wyłączenie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie
trwania zajęć lekcyjnych ( zabronione jest używanie ich w czasie lekcji).
§7
Nagrody, wyróżnienia i kary
1.
Za wzorowa postawę , rzetelna naukę lub inne osiągnięcia uczeń lub zespół uczniów może
otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
o pochwałę udzieloną przez wychowawcę,
o pochwałę udzieloną przez dyrektora szkoły,
o list pochwalny,
o nagrodę rzeczową,
o nagrodę dla klasy,
o wpis do kroniki szkolnej,
o tytuł „ Najlepszy Uczeń Szkoły” na dany rok szkolny lub „ Najlepszy Maturzysta
Roku”,
o wyróżnienia i nagrody ustanowione przez nadrzędne władze szkolne odrębnymi
przepisami.
2.
O przyznanie nagrody lub wyróżnienia występują i podejmują decyzję:
o dyrektor szkoły,
o Rada Pedagogiczna,
o Rada Rodziców,
o wychowawca klasy,
o opiekun organizacji,
o Prezydium Samorządu Szkolnego,
o nauczyciel przedmiotu,
3.
Za naganną postawę i nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych uczeń może otrzymać
następujące kary:
o
upomnienie wychowawcy klasy,
o
upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły,
o
naganę udzieloną przez wychowawcę klasy,
o
naganę udzieloną przez dyrektora szkoły,
o
przeniesienie do równoległej klasy lub innej szkoły,
o
skreślenie z listy uczniów w przypadku gdy: uczeń otrzymuje 3-cią naganę w trakcie
swego pobytu w szkole lub w wyniku popełnienia nagannego czynu:
-
dopuszcza się kradzieży,
-
pije alkohol,
4.
-
w rażący sposób nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych,
-
wszczyna bójki,
-
pali papierosy,
-
wyłudza pieniądze,
-
rozprowadza narkotyki lub znajduje się pod ich wpływem na terenie szkoły,
-
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
Uchwałę o skreśleniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna. Na podstawie tej uchwały
dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów po uprzednim uzyskaniu
na piśmie opinii Samorządu Uczniowskiego ( bez tego decyzja jest nieważna ), zapoznaniu
się z protokołem wydarzenia i relacjami świadków. Opinia samorządu może być
pozytywna lub negatywna.
5.
Do czasu skreślenia z listy uczniów, uczniowi przysługuje prawo do udziału w lekcjach.
§8
Samorząd Uczniowski ma obowiązek prowadzenia „Tablicy Samorządu Uczniowskiego”.
Download