Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Stopień doktora nauk ekonomicznych

advertisement
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1977 r. na podstawie pracy pt.: „System zarządzania
Wielkimi Organizacjami Gospodarczymi i jego wpływ na kształtowanie się wydajności pracy”, stopień
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (organizacja i zarządzanie) w 1986r.
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej pracy habilitacyjnej pt.: „Sterowanie
zmianą organizacyjną w instytucji”, tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1994 r.
Dorobek naukowy prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego obejmuje monografie i artykuły naukowe i
koncentruje się na problemach zarządzania strategicznego, strategii zarządzania, zarządzania
organizacjami wielopodmiotowymi.
W ostatnim okresie przedmiotem Jego badań naukowych było przede wszystkim zarządzanie zmianą
strategiczną, projektowanie strategii, model biznesu firmy, zarządzanie organizacjami
wielopodmiotowymi, problematyka nadzoru i corporate governance, zarządzanie zasobami ludzkimi, a
także problematyka zarządzania municypalnego.
W latach 2004-2005 był kierownikiem projektu badawczego finansowanego grantem MNiSzW (KBN), a w
latach 2015-2018 jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego grantem NCBiR.
Dorobek prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego w zakresie opieki nad młodą kadrą naukową obejmuje
promotorstwo 16 prac doktorskich, recenzję 98 prac doktorskich oraz ocenę dorobku 216 osób w
związku z ich przewodem habilitacyjnym, a także ocenę dorobku 34 osób w związku z ich przewodem
profesorskim. Ponadto recenzował 13 wniosków w postępowaniu o uzyskanie uprawnienia
równoważnego ze stopniem dra hab. (art.21a), przewodniczył w 51 komisjach habilitacyjnych.
Do 2015 roku pełnił liczne funkcje w: Instytucie Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego [Dyrektor Instytutu; Vice Dyrektor Instytutu ds. Naukowych (do 28 lutego
2015); Kierownik Zakładu]; w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
[Dziekan (1996-1999), Rektor (1999-2005)]; oraz w Wyższej Szkole Bankowej Instytut Zarządzania i
Finansów, Dyrektor (od 1 lutego 2015).
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski pełnił i pełni również obecnie wiele ważnych funkcji w środowisku nauk
ekonomicznych, w tym głównie związanych z naukami o zarządzaniu. Od roku 2003 do roku 2015 pełnił
funkcję Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Również na funkcję tę został
wybrany ponownie w obecnej kadencji Komitetu [2015-2018]. Był też [w kadencji 2012-2015] oraz w
obecnej kadencji [2015-2018] członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. dr hab. Bogdan
Nogalski od roku 2007 do chwili obecnej – z wyboru środowiska - jest członkiem Sekcji II Nauki
Ekonomicznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W kadencji 2011-2012 pełnił funkcję Zastępcy
Przewodniczącego tej Sekcji, zaś od roku 2013 jest Przewodniczącym Sekcji II Nauki Ekonomiczne
CKdsSiT. Od tegoż roku jest także członkiem Prezydium CKdsSiT.
Download