Instrument do promowania większej równości między kobietami i

advertisement
BEZPIECZNI
OD STRACHU
BEZPIECZNI
OD PRZEMOCY
Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania
i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej (Konwencja Stambulska)
Instrument do promowania większej równości między
kobietami i mężczyznami
Wstęp
„„ Przemoc wobec kobiet jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją nierównego stosunku sił między kobietami i mężczyznami.
Gwałt, przemoc domowa, nękanie, przymusowe małżeństwo, okaleczanie narządów płciowych kobiet, molestowanie seksualne,
przymusowa aborcja i przymusowa sterylizacja to manifestacja męskiej dominacji nad kobietami. Jest to przemoc przeciwko
kobietom, ponieważ są one kobietami i musi być ona uważana za przemoc strukturalną, ponieważ stanowi integralną część
systemu społecznego, co objawia się w nierównowadze sił i odpowiednio w nierównych szansach kobiet i mężczyzn. Niższy
społeczno-ekonomiczny status kobiet w społeczeństwie, patriarchalne postawy i zwyczajowe praktyki mające na celu kontrolowanie
kobiecej seksualności przyczyniają się do utrwalania przemocy wobec kobiet. Szeroko rozprzestrzeniona bezkarność i znaczące
dysproporcje w reagowaniu państwa na taką przemoc pozostawia wiele kobiet bez ochrony i bez możliwości zwrócenia się do
wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji znaczna liczba kobiet jest wykluczona z pełnego korzystania z przysługujących im praw
człowieka, rozwijania w pełni swoich możliwości i prowadzenia niezależnego życia. Przemoc wobec kobiet jest zatem największą
przeszkodą dla pełnego rozwoju kobiet.
W celu przełamania tego cyklu nierówności płci i ciągłego wystawiania kobiet na przemoc z powodu płci , Rada Europy przyjęła
w 2011 swoją Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która została otwarta do
podpisu w stambule w maju 2011 r. (Konwencja Stambulska). Zawarte w niej środki są mocno oparte na tezie, że przemoc wobec
kobiet nie może zostać wykorzeniona bez większej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz że jedynie prawdziwa
równość kobiet i mężczyzn i zmiana w dynamice sił i postaw może prawdziwie zapobiec przemocy wobec kobiet.
Kluczem do zwalczania przemocy wobec kobiet nie jest kontrolowanie przestępczości. Jest nim zapewnienie, że kobiety i mężczyźni
są równymi partnerami, mają takie same prawa i odpowiedzialność, takie same szanse i że ich wkład w społeczeństwo ma taką
samą wartość i jest tak samo szanowany.
Zastosowanie Konwencji Stambulskiej do osiągnięcia większej równości między
kobietami i mężczyznami
„„ Od lat 90-tych Rada Europy, a w szczególności jej Komitet Sterujący ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (CDEG), podjęła serię inicjatyw,
by promować ochronę kobiet przed przemocą i by osiągnąć większą równość kobiet i mężczyzn. Preambuła Konwencji Istambulskiej
zawiera odniesienia do tych i innych międzynarodowych standardów prawnych takich, jak te zawarte w Konwencji Narodów
Zjednoczonych o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Konwencja CEDAW). Jest to nawiązanie do silnego przywiązania
Konwencji Stambulskiej do kwestii równości płci podtrzymywanej przez Radę Europy.
Preambuła zawiera również przekonanie jejautorów, że „wdrożenie de jure i de facto równości kobiet i mężczyzn ma zasadnicze
znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet” oraz że „przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych stosunków władzy
między kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji
kobiet, a także uniemożliwiły pełne usamodzielnienie kobiet”. Preambuła zatem stanowczo wiąże osiągnięcie równości płci z
wykorzenieniem przemocy wobec kobiet.
Z jednej strony autorzy stwierdzili, że przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, to wyraźny związek przemocy wobec kobiet
z płcią, ponieważ jest to przemoc, której celem są kobiety, mająca na celu kontrolowanie ich, czy też ich seksualności. Z drugiej
strony autorzy Konwencji uznali, że mężczyzn i chłopców również dotyczą pewne formy przemocy, o których mówi Konwencja, w
szczególności przemoc domowa i że tym rodzajem przemocy należy się zająć. W konsekwencji Konwencja Istambulska pozostawia
Państwom-Stronom decyzję o stopniu, w jakim zastosują one jej przepisy do mężczyzn, osób starszych i dzieci będących ofiarami
przemocy domowej (zobacz Artykuł 2). W każdym wypadku Państwa-Strony są zachęcane do wprowadzania perspektywy płci
społeczno-kulturowej do wszystkich swoich strategii działania, tak aby pomogło to również gejom w związkach, w których
występują nadużycia czy też takim mężczyznom, którzy nie stosują się do tego, co społeczeństwo uważa za „właściwe zachowanie”.
Należy zauważyć, że rozszerzanie zakresu stosowania w żaden sposób nie umniejsza koncentracji Konwencji na przemocy wobec
kobiet, jako formy przemocy ze względu na płeć.
Biorąc pod uwagęzwiązek pomiędzy osiągnięciem równości kobiet i mężczyzn a wykorzenieniem przemocy wobec kobiet,
Konwencja zawiera liczne przepisy mające na celu podnoszenie statusu kobiet w społeczeństwie zarówno w prawie jak i w
rzeczywistości. Jako od prawnie wiążących zobowiązań, oczekuje się od nich nadania impulsu do dążenia do osiągnięcia równości
pomiędzy kobietami i mężczyznami na poziomie krajowym. Wreszcie przepisy te obejmują również cel niedyskryminacji kobiet,
jak wymaga tego Konwencja CEDAW 1, ponieważ można je zakwalifikować do następujących trzech głównych zobowiązań
zidentyfikowanych przez Komitet CEDAW w jego Ogólnym Zaleceniu Nr 25 2:
1. Uchylenie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji wobec kobiet w prawie
Zakończenie dyskryminacji de iure wobec kobiet to podstawowy wstępny warunek, by osiągnąć prawdziwą równość kobiet i
mężczyzn. Dlatego też Artykuł 1 Konwencji Istambulskiej wymienia przyczynienie się do „eliminacji wszystkich form dyskryminacji
kobiet” i wspieranie „rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez usamodzielnienie kobiet” znajdują się wśród celów
Konwencji. Jest to szerszy cel osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn, jaki autorzy chcieli osiągnąć i szerokie spectrum środków
zawartych w Konwencji powinno być widziane jako wkład do tego celu. Wdrażanie różnych środków przewidzianych w Konwencji
mające na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet, ochronę jej ofiar i pociąganie do odpowiedzialności sprawców docelowo
przyczyni się do przezwyciężenia dyskryminacji kobiet i większej równości kobiet i mężczyzn.
W zgodzie z ustalonym celem Konwencji, Artykuł 4 paragraf 2 wymaga od Państw-Stron potępienia wszelkich form dyskryminacji
kobiet i podjęcia bezzwłocznie środków, by zapobiegać wszelkiej dyskryminacji. Środki te obejmują:
(a) zapisanie zasady równości kobiet i mężczyzn w prawie i zapewnienie jej faktycznej realizacji;
(b) zakazanie dyskryminacji kobiet w prawie; i
(c) uchylenie wszelkiego dyskryminacyjnego prawa i zaprzestania praktyk dyskryminacyjnych.
Korzystanie z prawa do bycia wolnym od przemocy jest ustanowione w paragrafie 1 Artykułu 4 i jest powiązane z obowiązkiem
Państw-Stron zapewnienia korzystania przez kobiety, na równi z mężczyznami, ze wszystkich praw obywatelskich, politycznych,
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, tak jak jest to ustanowione w instrumentach ochrony praw człowieka Rady Europy,
a szczególności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołów oraz w Europejskiej Karcie Społecznej i innych
międzynarodowych instrumentach, których są stronami, takich jak Konwencja CEDAW. Dlatego też prawo dyskryminujące kobiety
i uniemożliwiające im korzystanie z przysługujących im praw człowieka musi być uchylone. Fakt, iż Artykuł 4 paragraf 2 wzywa
do rzeczywistej realizacji równości pokazuje, że celem jest osiągnięcie rzeczywistej równości, a nie czysto formalnego obowiązku
prawnego równego traktowania kobiet i mężczyzn. Komitet CEDAW opisał rzeczywistą równość, jako „równość efektów”,
1. Wszystkie państwa członkowskie Rady Europy są stronami Konwencji CEDAW.
2. W paragrafach 6 i 7 Ogólnego Zalecenia 25 Komitetu CEDAW wymienia się eliminację wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji kobiet przez
prawo, polepszenie faktycznej pozycji kobiet przez konkretne i skuteczne polityki i programy oraz potrzebę zajęcia się relacjami płci społeczno-kulturowych i
stereotypami opartymi na płci społeczno-kulturowej, które dotykają kobiety zarówno poprzez akty indywidualne jak i przez prawo i struktury społeczne, jako
trzy centralne obowiązki Państw-Stron Konwencji CEDAW.
„przezwyciężenie zbyt małej reprezentacji kobiet i podział zasobów i sił pomiędzy kobietami i mężczyznami” 3. W Artykule 4
paragraf 2, Konwencja Stambulska potwierdza tę zasadę rzeczywistej równości i stosuje ją do zapewnienia postępu w osiąganiu
równości prawnej i faktycznej z końcowym celem zredukowania przemocy wobec kobiet.
2. Polepszanie faktycznej pozycji kobiet poprzez konkretne i skuteczne polityki i programy
Wypełniając obowiązek eliminacji dyskryminacji de iure, Artykuł 6 wymaga od Państw-Stron zapewnienia, by polityki i programy
mające na celu likwidację przemocy wobec kobiet nie miały negatywnego wpływu na kobiety i wdrożenia szerszych strategii, które
usamodzielniłyby kobiety i zwiększyły ich równość z mężczyznami.
Konkretnie, od Państw-Stron wymaga się stosowania perspektywy płci społeczno-kulturowej w projektowaniu i ocenianiu środków
podejmowanych w celu implementacji Konwencji i promowania polityki równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Ma to na
celu zapewnienie, by ocena wpływu płci społeczno-kulturowej w stosunku do każdego zaproponowanego środka czy prawa była
przeprowadzana na etapie planowania/przygotowywania i że ta ocena środków podjętych w celu implementacji Konwencji jest
wykorzystywana do określania, czy zachodzi różnica w działaniu przepisów ze względu na płeć społeczno-kulturową. W życiu
kobiet i mężczyzn jest wiele różnic, co oznacza, że rzekomo neutralne polityki i środki często mają inny wpływ na kobiety i mężczyzn.
Ocenianie ich wpływu w oparciu o płeć społeczno-kulturową przed wprowadzeniem nowych środków i wyrównywanie wszelkich
niezamierzonych nierówności czy efektów, jako rezultat gruntownego i wyczulonego na kwestie płci społeczno-kulturowej
procesu oceny pomoże polepszyć jakość każdego środka.
Chociaż Konwencja Stambulska ogranicza obowiązek testu płci społeczno-kulturowej do środków podejmowanych w związku z
implementacją Konwencji, to jest to pierwszy tego rodzaju obowiązek zapisany w traktacie międzynarodowym. Jest to ważne
uznanie korzyści i wagi testu płci społeczno-kulturowej oraz oceny wpływu płci społeczno-kulturowej. Miejmy nadzieję, że będzie
stosowane, jako źródło inspiracji dla polityki projektowania i oceny w innych sferach.
Drugi obowiązek zawarty w Artykule 6: obowiązek promowania polityk równości między kobietami i mężczyznami i usamodzielniania
kobiet, polega na osiągnięciu jednego z ogólnych celów Konwencji Istambulskiej wymienionego w Artykule 1, promowania
rzeczywistej równości. Jedynie dzięki rzeczywistemu przeobrażeniu szans, instytucji i systemów jest możliwe osiągnięcie
znaczącej zmiany w pozycji kobiet. To wymaga wielości polityk i środków, by dać kobietom możliwość pełnego korzystania z
przysługujących im praw człowieka i podstawowych wolności, by osiągnąć równość w publicznym procesie decyzyjnym, by być
samodzielnymi i co ważne, zapewnićaby kobiety były wolne od przemocy. Jeśli polityki te miałyby osiągnąć rzeczywisty rezultat
, zachodzi potrzeba uświadomienia sobie różnorodności sytuacji, w jakich żyją kobiety, ukształtowanych przez takie czynniki,
jak: rasa, kolor skóry, religia, poglądy polityczne, czy inne, narodowość czy pochodzenie społeczne, przynależność do mniejszości
narodowych, własność, urodzenie, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny
oraz status migranta czy uchodźcy – wszystkie one są uznawane przez Konwencję Stambulską za podstawy niedyskryminacji.
Dodatkowo polityki dotyczące równości kobiet i mężczyzn powinny się zająć źródłem przyczyn nierówności kobiet i równość
rezultatów powinna być ich statutowym celem. Może to wymagać podjęcia czasowych czy specjalnych środków na korzyść kobiet,
gdyż równościowetraktowanie niekoniecznie może pomóc w wyrównaniu mającej miejsce w przeszłości dyskryminacji czy też
prowadzić do rzeczywistej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Szczególne środki mające zapobiegać przemocy wobec
kobiet i chronić ofiary, jak jest to wspomniane w Artykule 4 paragraf 4 Konwencji Stambulskiej to przykłady takich szczególnych
środków, które mają przyspieszyć skorygowanie występującej w przeszłości i aktualnie występującej dyskryminacji kobiet.
3. Zajęcie się relacjami między płciami opartymi na równości kobiet i mężczyzn oraz
trwałość stereotypów płciowych.
Ideologia patriarchalna, która zazwyczaj leży u podstaw relacji kobiet i meżczyzn, ukształtowanie instytucji, organizacji i systemów
zgodnie z modelami życia i doświadczeniami mężczyzn, szeroko rozpowszechniona seksualizacja kobiecych ciał sugerująca ich stałą
dostępność seksualną oraz oparte na płci społeczno-kulturowej zwyczaje i tradycje, wszystko to przyczynia się do traktowania
kobiet jako podrzędnych członków rodziny czy społeczeństwa. Jest wiele uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i innych praktyk
bazujących na niższości kobiet czy na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Naturalnie mają one wpływ na relacje kobiet i
mężczyzn i relacje interpersonalne. Mają także wpływ na to, jak kobiety są traktowane i odbierane przez instytucje publiczne i
struktury społeczne, ale też na przykład przez system prawny.
3. Ogólne Zalecenie 25 Komitetu CEDAW, paragraf 8.
Zobowiązana do zajęcia się przyczynami leżącymi u podstaw przemocy wobec kobiet i do promowania większej równości pomiędzy
kobietami i mężczyznami Konwencja Stambulska ma na celu zmianę postaw i wyeliminowanie stereotypów nie tylko na poziomie
jednostek, ale także na poziomie instytucji.
Mając na względzie zmianę mentalności i zwalczanie uprzedzeń w kwestiach płci wśród poszczególnych członków społeczeństwa,
Artykuł 12 paragraf 1 wymaga od Państw-Stron promowania zmian w społecznych i kulturowych wzorcach zachowania kobiet i
mężczyzn w celu wykorzenienia stereotypów, zwyczajów i uprzedzeń opartych na idei niższości kobiet. Aby zapewnić, że dzieci
będą rosły wolne od takich uprzedzeń i stereotypów, Artykuł 14 wymaga, by programy nauczania systematycznie obejmowały, na
wszystkich etapach edukacji, takie zagadnienia jak, jak równość kobiet i mężczyzn, niestereotypowe role społeczno-kulturowe,
wzajemny szacunek, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez uciekania się do przemocy. Jeśli chodzi o reakcje
instytucjonalne, Konwencja ma na celu poprawę wiedzy, reagowania w kwestiach płci i poziomu świadomości wszystkich
właściwych przedstawicieli określonych zawodów przez wymóg obszernego szkolenia, w tym w kwestii koncepcji równości kobiet
i mężczyzn (Artykuł 15 paragraf 1). Przedstawiciele określonych zawodów, w szczególności organów egzekwowania prawa i
sądownictwa muszą działać mając na względzie uwzględnienie kwestii płci w pojmowaniu przemocy wobec kobiet w celu zbliżenia
się do ofiar raczej z konieczną wrażliwością i empatią niż okazując niedowierzanie czy kpinę (Artykuł 49 paragraf 2). Obowiązek
zapewnienia szybkiej i odpowiedniej reakcji organów egzekwowania prawa na wezwanie o pomoc w związku z formami przemocy
objętymi Konwencją ma na celu zapewnienie, że zarzuty przemocy przeciwko kobietom zyskają uwagę policji, na którą zasługują i
spotkają się z odpowiednią reakcją (Artykuł 50).
Konwencja porusza również kwestię udziału sektora prywatnego, w szczególności mediów i sektor technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, by pracowały dla polepszenia poszanowania godności kobiet i by zaangażowały się w zapobieganie przemocy
wobec kobiet (Artykuł 17). Działalność taka może przybierać różne formy, takie jak: wspieranie pracownic, które są ofiarami
przemocy domowej i nękania, wprowadzenie polityki firmy przeciwko molestowaniu seksualnemu, uczestniczenie w rozwijaniu
lokalnych, regionalnych czy krajowych polityk przeciwko przemocy, lubfinansowe wspieranie służb pomagających ofiarom.
Dodatkowo Państwa-Strony zostały poproszone o zachęcanie sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT) oraz
mediów, by przyjęły samoregulujące standardy, dystansowały się od szkodliwych stereotypów opartych na płci społecznokulturowej i od rozprzestrzeniania poniżających wizerunków kobiet czy wizerunków, które kojarzą przemoc i płeć. Nie należy
ignorować wpływu na postawy i mentalność ludzi tego, jak kobiety są pokazywane w mediach i w Internecie.
Konkluzja
„„ Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do tego, że znaczna liczba kobiet w Europie podlega jednej lub więcej z form
W celu uzyskania dalszych informacji proszę odwiedzić: www.coe.int/conventionviolence
lub skontaktować się z: [email protected]
PREMS76613 POL
przemocy ze względu na płeć. Pomiędzy nimi jest dyskryminacja kobiet przez prawo, faktyczna niska pozycja kobiet w
społeczeństwie, jak również relacje płci społeczno-kulturowej i oparte na niej stereotypy. Te trzy sfery zidentyfikowane przez
Komitet CEDAW jako centralne dla wykorzenienia dyskryminacji wymagają natychmiastowej uwagi w celu osiągnięcia faktycznej
równości kobiet i mężczyzn. Konwencja Istambulska uznaje to i ściśle wiąże wykorzenienie przemocy wobec kobiet z osiągnięciem
równości kobiet i mężczyzn. Dodatkowo do ustalenia długiej listy środków, by zapobiec przemocy wobec kobiet, chronić jej ofiary
i karać sprawców, zawiera znaczną liczbę strategicznie umieszczonych zobowiązań, żeby usamodzielniać kobiety i polepszać ich
status w społeczeństwie. Dlatego też nie jest to jedynie narzędzie do zajęcia się przemocą wobec kobiet, ale też do osiągnięcia
większej równości kobiet i mężczyzn. Jako takie, odnosi się nie tylko do rządów, ale też do każdego członka społeczeństwa.
Download