2. termos do transportu posiłków 17

advertisement
Wrocław..........03.2014r
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę menażek ze stali nierdzewnej, termosów 17 -18 l. do kuchni
polowych, pojemników plecakowych 3 l. i bidonów z pokrowcem 0,7 l (nr spr
MAT/54/107/2014).
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z dnia 09.08.2013r. poz. 907), Zamawiający zmienia
treść SIWZ w sposób następujący:
Zamawiający wprowadza modyfikację w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
zawartym w rozdziale nr 3 „ Opis przedmiotu zamówienia” siwz i w załączniku nr 6 do siwz
( załącznik nr 1 do umowy ...) w punkcie „wymagania dodatkowe” tj.:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
1. MENAŻKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wymagania dodatkowe:
dodaje pkt. 8 i 9:
8. Do oferty należy dołączyć wzór oferowanej menażki.
9.Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego)
2. TERMOS DO TRANSPORTU POSIŁKÓW 17-18 L DO KUCHNI POLOWYCH
Wymagania dodatkowe:
dodaje pkt. 6 i 7:
6. Wszystkie oferowane termosy muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
7. Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego)
3. POJEMNIK PLECAKOWY 3 l.
4. Wymagania dodatkowe:
dodaje ppkt. 5),6) i 7):
5). Wszystkie oferowane pojemniki plecakowe muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
6). Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego)
7). Do oferty należy dołączyć wzór oferowanego pojemnika plecakowego
4. BIDON – MANIERKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 0,7 – 1,0 L Z
POKROWCEM
2. Wymagania dodatkowe:
dodaje ppkt. 3) i 4):
3). Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego)
4). Do oferty należy dołączyć wzór oferowanego Bidonu- manierki
Jednocześnie Zamawiający informuje , iż dokonuje modyfikacji w rozdziale 3
„Opis przedmiotu zamówienia” siwz:
I dodaje w rozdziale 3 w pkt I, ppkt. 5„Dodatkowe wymagania” tj.:
System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2131
oraz ISO 900:2000, jednak wykonawca w momencie składania oferty nie musi załączać do
niej certyfikatu AQAP, należy jedynie spełniać wymogi AQAP. Certyfikat należy jednak
przedłożyć przedstawicielowi RPW przy odbiorze przez niego przedmiotu umowy.
Jednocześnie Wykonawca musi do oferty załączyć oświadczenie zgodne ze
wzorem – załącznik nr 4a do siwz.
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o przedłużenie składania ofert o 10 dni. Według naszych informacji
około 15 marca powinniśmy otrzymać atest PZH co pozwoli nam na uczestniczenie w części
3 postępowania przetargowego. Termin realizacji jest tak długi że z pewnością nie
przeszkodzi to innym wykonawcom a może doprowadzić do otrzymania tańszej oferty nawet
o 15%.
Odpowiedź:
W związku z w/w zapytaniem oraz dokonanymi zmianami przez Zamawiającego w treści
siwz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 113 z dnia 09.08.2013r. poz. 907) Zamawiający informuje, iż:
przesuwa termin składania ofert na dzień 21.03.2014r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 21.03.2014r. o godz. 11.00.
Ponadto Zamawiający załącza nowy obowiązujący załącznik nr 6 (załącznik nr 1
do umowy nr... 2014) i załącznik nr 4a do siwz.
Załączniki: 2 na 7 str.
Dowódca Jednostki Wojskowej 4229
płk Krzysztof KRUŻYCKI
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1- ad acta
Egz. Nr 2- strona internetowa Zamawiającego
Wykonał: M. Golińczak tel. 71/7663081
05.03.2014 r.
T13/24
Załącznik nr 6 do siwz
(Załącznik nr 1do umowy nr…….2014)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
1. MENAŻKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Parametry techniczne:
Wykonana według normy NO-73-A200. Przeznaczona do przenoszenia i spożywania
posiłków w warunkach polowych.
1. Menażki powinny być oznakowane symbolem -067-127.771
2. Oznaczenie menażki składa się z:
a. nazwy i symbolu
b. numeru niniejszej normy
Techniczne wymagania:
1. Elementy składowe oraz kształt menażki wg załącznika nr 1 (rysunek 1).
2. Ucha i płytka zawiasu powinny być trwale zamocowane przez zgrzewanie punktowe.
3. Pałąk i trzonek powinny obracać się w miejscach połączeń ruchomych.
4. Pojemność użytkowa kociołka powinna wynosić ( 1,2 ± 0,1 ) dm³ , a pokrywy ( 0,8 ±
0,05 ) dm³ przy poziomie poniżej górnych krawędzi obrzeży kociołka i pokrywy.
5. Masa menażki ni powinna być większa niż 0,9 kg.
6. Powierzchnie wewnętrzne kociołka i pokrywy powinny być polerowane do połysku.
7. Obrzeża kociołka i pokrywy powinny być równe na całym obwodzie. Krawędzie
obrzeży powinny być równo obcięte, stępione bez zadziorów.
8. Dno i dolne krawędzie kociołka oraz pokrywy powinny być równe na całym
obwodzie, ta aby kociołek i pokrywa postawiona na płycie wzorcowej przyległy do
niej.
9. Na powierzchniach pałąka, trzonka, uch i płytki zawiasu nie powinno być ostrych
krawędzi.
10. Powierzchnie malowane powinny być gładkie, o jednolitym odcieniu.
11. Powierzchnie zewnętrzne menażki, z wyjątkiem górnej części kociołka przykrytej
pokrywą, powinny być pokryte farbą proszkową koloru khaki o stopniu przyczepności
do podłoża 1 wg PN-80/C-81531.
12. Pałąk po uchwyceniu powinien samoczynnie, bez zacięć blokować się w otworach uch
i odblokowywać po jego puszczeniu.
13. Trzonek powinien skutecznie spinać kociołek z pokrywą. Zapięcie trzonka powinno
nastąpić pod działaniem siły nie większej niż 50 N.
14. Odpięcie trzonka powinno nastąpić pod działaniem siły nie mniejszej niż 20 N i nie
większej niż 50 N.
15. Kociołek i pokrywa powinny być szczelne.
16. Ucha pałąka, ucho środkowe kociołka i zawias trzonka powinny być wytrzymałe
zgodnie z normą NO-73-A200.
Wymagania dodatkowe:
1. Na zewnętrznych powierzchniach den kociołka i pokrywy powinny znajdować się
trwałe oznakowania zawierające:
a. symbol wyrobu,
b. nazwę producenta,
c. rok produkcji,
d. numer niniejszej normy,
e. pojemność menażki ( kociołka ),
f. znak kontroli jakości.
2. Każda menażka powinna być pakowana w torebkę z folii, a następnie w pudła wg PN92/0-79402 o wymiarach umożliwiających tworzenie jednostek ładunkowych przy
użyciu palet.
3. Menażki pakowane w pudła powinny być układane warstwami i przekładane
przekładkami z tektury falistej. Powinny być pakowane w taki sposób, aby nie
przesuwały się przy wstrząsach w czasie transportu.
4. Na pudle powinien być umieszczony napis zawierający co najmniej:
a. nazwę i symbol ,
b. nazwę i adres producenta,
c. rok produkcji,
d. liczbę menażek w pudle,
e. masę brutto.
5. Transport menażek powinien odbywać się krytymi środkami lokomocji.
6. Podczas transportu menażki nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne i
działanie substancji chemicznych.
7. Wszystkie oferowane menażki muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
8. Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego)
2. TERMOS DO TRANSPORTU POSIŁKÓW 17-18 L DO KUCHNI POLOWYCH
Wymagania szczegółowe:
1. Obudowa wykonana z polipropylenu lub polietylenu bez zastrzeżeń fizjologicznych,
odpornego na temperaturę od -20 do nie mniej niż + 90 stopni C w kolorze khaki
(oliwkowa zieleń).
2. Przestrzeń między ściankami termosu wypełniona pianką poliuretanową.
3. Komora i pokrywa termosu muszą być szczelne i nie mogą po płukaniu lub umyciu
wchłaniać wilgoci.
4. Pokrywa z uszczelką silikonową umożliwiająca od wewnątrz zamocowanie łyżki
czerpakowej.
5. Ścianki powinny być gładkie, bez porów i otworów.
6. Przystosowany do transportu posiłków bezpośrednio w termosie.
7. Pokrywa i komora dostosowane do układania w stosy.
8. Dwie klamry zamykające (po jednej z każdej strony) o szerokości min.5 cm.
9. Uchwyt do przenoszenia oraz regulowany pas nośny.
10. Maksymalny spadek temperatury nie więcej niż 2,0 stopnia C na godzinę.
11. Pojemność komory: 17 – 18 l.
12. Waga bez pojemników GN: 5 – 6 kg.
13. Możliwość włożenia pojemników GN 1/3.
14. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400-450 x 400 -450 x 250-300mm.
15. Termos musi być oznakowany trwale w sposób nieusuwalny nazwą producenta.
Wymagania dodatkowe:
1. Termos oznaczony datą produkcji (rok, miesiąc).
2. Dostawa z produkcji minimum ubiegłego roku.
3. Dostawca zapewni firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski.
4. Katalog w języku polskim potwierdzający spełnienie wymagań przez oferowany termos
(dołączyć do oferty przetargowej).
5. Atest PZH lub równoważny „Świadectwo jakości zdrowotnej środka spożywczego /
dozwolonej substancji dodatkowej / składnika żywności / materiału lub wyrobu
przeznaczonego do kontaktu żywnością * – przekraczającego granicę” – dołączony do
każdego wyrobu (dołączyć do oferty przetargowej).
6.Wszystkie oferowane termosy muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
7. Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez uprawnionego
przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na język
polski przez tłumacza przysięgłego)
3. POJEMNIK PLECAKOWY 3 l.
1. Przeznaczenie:
Do przechowywania, przenoszenia i dystrybucji płynów dla pojedynczego żołnierza z
ochroną przed spadkiem lub wzrostem temperatury przechowywanych płynów.
2. Materiał konstrukcyjny:
1) Część zewnętrzna wykonana z trwałego materiału cordura 500 ÷1000 D w
kamuflażu MultiCam (odcień letni dostosowany do warunków klimatycznych
Europy Środkowej).
2) Część wewnętrzna wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z
produktami (płynami) spożywczymi, zabezpieczona powłoką chroniącą przed
rozwojem bakterii i grzybów.
3. Wymagania techniczne i eksploatacyjne:
1) Konstrukcja składająca się z powłoki zewnętrznej przystosowanej do noszenia na
szelkach
z możliwością regulacji (w zestawie) oraz elementów do przechowywania i
dystrybucji płynów (pojemnik na płyn, tuba, ustnik, zaślepka do ustnika), a także z
zestawu do czyszczenia i konserwacji.
2) Pojemnik:
a) pojemność: 3 l (±5%);
b) wymiary zewnętrzne: wysokość 470 mm, szerokość 255 mm, głębokość 30
mm (± 5%)
c) waga pustego pojemnika: 0,65 kg (±5%);
d) maksymalny spadek/wzrost temperatury przechowywania płynów: do 2
ºC/godz.;
e) napełnianie pojemnika: przez zewnętrzny wlew z zamykaną klapką oraz rzep –
średnica wlewu 100 mm (± 5%)
3) Zestaw czyszczący do systemu hydracyjnego – skład zestawu:
a) 1 wieszak elastyczny z tworzywa sztucznego do suszenia pojemnika
wewnętrznego;
b) 1 wycior sztywny – w formie szczotki spiralnej z tworzywa sztucznego
umieszczonej na rdzeniu stalowym dostosowany do czyszczenia pojemnika
wewnętrznego;
c) 1 wycior elastyczny – w formie szczotki spiralnej z tworzywa sztucznego
umieszczonej na rdzeniu stalowym - dostosowany do czyszczenia tuby
zestawu hydracyjnego na całej jej długości;
d) zestaw tabletek odkażających (min. 2 szt.) do odkażania pojemnika
wewnętrznego i tuby z ustnikiem;
e) instrukcja użytkowania wraz z warunkami bezpieczeństwa – w języku
polskim;
f) kształt elementów wymienionych w lit. a–c musi być dostosowany do modelu
systemu hydracyjnego;
g) cały zestaw czyszczący musi być trwale zapakowany w pojedyncze
opakowanie, w taki sposób, by bez otwierania opakowania można było
stwierdzić skład zestawu czyszczącego;
4) Ustnik z zaworem odcinającym o odporności ciśnienia do 0,5 bara.
5) Konstrukcja typu modularnego umożliwiająca szybkie łączenie i wymianę
elementów składowych (pojemnik na płyn, tuba, ustnik, zaślepka do ustnika), a w
szczególności pojemnika na płyn poprzez boczny zamek (zamknięcie).
6) Konstrukcja umożliwiająca przyłączenie do maski przeciwgazowej typu MP 5 w
celu podawania płynów.
4. Wymagania dodatkowe:
1) Produkt fabrycznie nowy, kategorii I.
2) Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim(przy dostawie wraz towarem)
3) Aktualny atest wydany przez PZH lub inny równoważny dokument stosowany w
krajach Unii Europejskiej wydany przez akredytowane laboratorium,
potwierdzający jakość zdrowotną produktu – dopuszczenie go do bezpośredniego
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
4) Serwis na terenie kraju i za granicą (adresy punktów serwisowych dołączone do
gwarancji).
Wszystkie oferowane pojemniki plecakowe muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego)
5)
6)
4. BIDON – MANIERKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 0,7 – 1,0 L Z
POKROWCEM
1. Wymagania techniczne i eksploatacyjne:
1) Manierka wykonana z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z
żywnością, w kształcie nerki.
2) Pojemność 0,7 - 1 l.
3) W komplecie zapinany na zatrzask nylonowy pokrowiec na manierkę.
4) Mocowanie pokrowca wygodnymi zaczepami do paska lub plecaka.
5) Pokrowiec od środka wyłożony syntetycznym futerkiem, które stanowi dobrą
izolację termiczną.
6) Korek manierki przymocowany do szyjki specjalnym paskiem zabezpieczającym
przed zgubieniem.
7) Kolor maskujący - jasna zieleń w odcieniu jasne khaki.
8) Towar fabrycznie nowy I klasy jakości.
9) Łatwy w utrzymaniu czystości.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Atest PZH lub równoważny „Świadectwo jakości zdrowotnej środka spożywczego
/ dozwolonej substancji dodatkowej / składnika żywności / materiału lub wyrobu
przeznaczonego do kontaktu żywnością * – przekraczającego granicę” –
dołączony do każdego wyrobu.
2) Wszystkie dostarczone wyroby muszą pochodzić z produkcji 2014 r.
3) Wykonawca musi przedstawić w momencie odbioru przedmiotu umowy przez
uprawnionego przedstawiciela RPW:
a) świadectwo zgodności produktu – dla dostawcy krajowego
b) Certyficate of Conformity (COC) – dla dostawcy zagranicznego (z tłumaczeniem na
język polski przez tłumacza przysięgłego)
SPRZEDAWCA
KUPUJĄCY
……………………………………….
……………………………………
Załącznik nr 4a do siwz
...........................................
...........................................
(pełna nazwa wykonawcy)
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ja, niżej
podpisany, oświadczam, iż system zarządzania jakością, stosowany w mojej firmie spełnia
wymagania zawarte w AQAP 2131 oraz ISO 9001:2000.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.
.................................., dnia .......................... ......................................................................
/podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania/
Download