Pakiet INFO

advertisement
Pakietu INFO-GIIF,
który ułatwia wywiązanie się z obowiązku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmowi Dz. U. z 2009r Nr 166, poz 1317
Pakiet zawiera :
Program komputerowy - narzędzie do sporządzania, drukowania i wysyłania transakcji do Generalnego
1)
Inspektora Informacji Finansowej (Rozdział 4art 12. & 2 Dane z rejestrów powinny zostać przesłane
lub przekazane z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni od przeprowadzenia transakcji))
2)
E-Book -obszerny komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1505 z
późn. zm. Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.
Stan prawny czerwiec 2010 r
Szkolenie dla pracowników opracowane w formacie PDF ( Rozdział 7 art 28 - Instytucje obowiązane
3)
zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne
za realizację obowiązków określonych w ustawie) czyli nie ponosicie Państwo dodatkowych kosztów za
szkolenia zewnętrzne pracowników - po przeszkoleniu 1 pracownika zwraca się koszt zakupu
programu
Testy dla pracowników - aplikacja komputerowa sprawdzająca wiedzę nabytą podczas szkolenia
4)
zakończona wydaniem certyfikatu
Przykładowe procedury wewnętrzne - gotowe do wykorzystania wzory opracowane w formacie MS
5)
Word.

Wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur zapobiegających wprowadzenia do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub
finansowaniu terroryzmowi

Procedura wewnętrzna – załącznik nr do zarządzenia dla biur – prowadzenie rejestru elektronicznego

Oświadczenie pracownika o uczestniczeniu w szkoleniu wewnętrznym dotyczącym realizacji
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią wewnętrznej procedury w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ocena ryzyka potencjalnego klienta

Ocena ryzyka istniejącego klienta

Aktualizacja ryzyka klienta

Oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska

Zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego
Download