Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
I.
Nazwa i adres Zamawiającego.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel.: (+ 48 22) 50 55 500
Strona internetowa: www.pfron.org.pl
Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej
Zamawiającego: www.pfron.org.pl/bip
II.
Postanowienia ogólne.
1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu
do usług i dostaw, tj.: 134.000 euro.
3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
3.1 „Zamawiający” - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
3.2 „Postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na
podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3.3 „SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3.4 „SOPZ” – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3.5 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.).
3.6 „Zamówienie” - zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został
opisany w niniejszej SIWZ,
3.7 „Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na jego
wykonanie lub zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania zamówienia,
3.8 „Grupa kapitałowa” - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
1
3.9 „Tajemnica przedsiębiorstwa” - w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
III.
Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zestawienie łączy rozległej sieci transmisji danych stanowiącej sieć
1.
zapasową, jej uruchomienie oraz utrzymanie i serwis rozległej sieci transmisji danych – sieci
zapasowej.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2
Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 72318000-7 (usługi
przesyłania danych).
IV.
Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.
Oferty wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
VI.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. w zakresie zestawienia łączy rozległej sieci transmisji danych i uruchomienia tej sieci wynosi do 90
dni od dnia zawarcia Umowy,
2. w zakresie świadczenia usługi w postaci utrzymania i serwisu rozległej sieci transmisji danych –
24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony bez zastrzeżeń, jednak
nie wcześniej niż od dnia 01.05.2015 r.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
2
VIII. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1
ustawy tj.:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia
do wykonywania działalności telekomunikacyjnej na zasadach i warunkach określonych
w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243).
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca należycie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na świadczeniu usługi
rozległej sieci transmisji danych w technologii MPLS, w tym:
2.2.1 każda z usług trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
2.2.2 wartości każdej z usług wynosiła co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta
tysięcy zł).
Uwaga: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w
postępowaniu tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie wszystkich
powyższych wymagań.
odpowiednim
2.3. Dysponowania
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia tzn.:
Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający
dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ.
2.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie:
trzysta tysięcy zł).
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
3
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły
“spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Z treści
załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia
ww. warunki.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków
udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszej SIWZ,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w BZP.
IX.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 6
do SIWZ;
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
4
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty
te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do
reprezentacji
Wykonawcy,
złożone
przed
właściwym
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego miejsce siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
1.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg.
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ).
2. W
celu
wykazania
spełniania
warunków
udziału
w
postepowaniu
określonych
w pkt 2 rozdziału VIII SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 5
do SIWZ;
2.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego
w pkt. 2.2 rozdziału VIII SIWZ, tj.: 2 usługi, z których każda polegała na świadczeniu usługi
rozległej sieci transmisji danych w technologii MPLS, w tym:
- każda z usług trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
5
- wartości każdej z usług wynosiła co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy
zł).
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
2.1.1
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
2.1.2
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w pkt 2.1.1. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać
przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających,
o których mowa w pkt 2.1.1 i pkt 2.1.2.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody potwierdzające czy usługi zostały
wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo
z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu;
2.3. Dokument
potwierdzający
telekomunikacyjnych,
który
wpis
jest
Wykonawcy
prowadzony
przez
do
rejestru
Prezesa
przedsiębiorców
Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2.1
SIWZ);
2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie złotych: trzysta tysięcy zł), wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII
pkt 2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia (o ile dotyczy).
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
6
3.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia to Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1.1.
i pkt. 1.2 (o ile dotyczy);
3.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda:
3.2.1 jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII
pkt 2.4 dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2.4 (o ile dotyczy),
3.2.2. dokumentów dotyczących w szczególności (o ile dotyczy):
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu
zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
X.
Informacja dla Wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę (spółki cywilne/konsorcja).
1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców musi
złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 – 1,3 i 2.3 rozdziału IX SIWZ, oświadczenie
wymienione w rozdziale IX pkt 2.1 SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ) może być złożone przez
każdego z tych Wykonawców (na jednym dokumencie pieczęcie i podpisy wszystkich
Wykonawców) lub przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2. Dokumenty wymienione
w rozdziale IX pkt 2.2 (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz pkt 2.4 powinien złożyć dowolny/dowolni
Wykonawca/Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
7
3. W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana
do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika,
na jaki ma być wysyłana korespondencja.
4. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika winno jednoznacznie określić postępowanie,
do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazać pełnomocnika. Musi też wyliczać
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego
z nich.
5. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo
do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów dołączonych do oferty.
6. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów
dotyczących
poszczególnych
Wykonawców
muszą
być
poświadczone
własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez wyznaczonego przez
nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.
XI.
Sposób udzielania wyjaśnień.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku. Zapytanie należy kierować na numer faksu (+48 22) 50 55 275 lub pisemnie.
W przypadku, gdy Wykonawca wybierze formę pisemną, zapytanie należy umieścić w zamkniętej
kopercie z napisem: „PILNE – zapytanie do komisji przetargowej na usługi rozległej sieci
transmisji danych – sieć zapasowa – znak sprawy ZP/02/15” i przesłać na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
Kancelaria – parter
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
8
2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której
zamieszczona została SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której
zamieszczona została SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak
i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w niniejszym postępowaniu.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
XII.
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda
ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanego przez
Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji, o których mowa w pkt 1
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie
błędnego adresu, numeru telefonu lub faksu.
4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami oraz numer faksu Zamawiającego:
4.1 osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Sekcji Zamówień
Publicznych: Monika Bartold tel. (+48 22) 50 55 256;
4.2 nr faksu: (+48 22) 50 55 275.
XIII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
najpóźniej przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania Umowy.
2. Wartość zabezpieczenia wyniesie 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
3.1 pieniądzu,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
9
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 gwarancjach bankowych,
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w formach określonych
w art. 148 ust. 2 ustawy.
5. W przypadku zabezpieczenia w formie, o której mowa w pkt 3.1 ustaloną kwotę należy wpłacić
przelewem pieniężnym na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK I o/Warszawa 68 1130 1017
0019 9361 9020 0005 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – przetarg
nieograniczony na usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa – znak sprawy
ZP/02/15”.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
6.1 nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
lub
poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.2 dokładne przytoczenie nazwy niniejszego postępowania,
6.3 precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem,
6.4 kwotę gwarancji lub poręczenia,
6.5 zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6.6 zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
6.7 określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7. Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy
stosuje się art. 149 ustawy.
8. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy następuje na zasadach określonych
w art. 151 ust. 1 ustawy w terminie do 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonaną.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
10
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.
XIV. Termin związania złożoną ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza termin związania ofertą do
czasu ogłoszenia orzeczenia.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści
niniejszej Specyfikacji.
2. Ofertę stanowi:
2.1 wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z Załącznikami 4a i 4b do
SIWZ);
2.2 pełnomocnictwo, (jeśli jest wymagane);
3. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
4. Wielkość załączników do SIWZ może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak zaleca się,
aby układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn pozostawić
bez zmian.
5. Oferta oraz wymagane formularze, dokumenty, oświadczenia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
11
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ (za wyjątkiem oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w pkt 2.1 rozdziału IX SIWZ,
które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym mowa w pkt 3
rozdziału IX SIWZ, które wymaga zachowania formy pisemnej) są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
8. Wszelkie skreślenia, poprawki, których w ofercie dokonał Wykonawca muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
12. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty oraz dokumenty i oświadczenia były trwale ze sobą
połączone, kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 13, a informacja
o ilości stron zamieszczona w treści oferty.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
14. Wszystkie strony oferty oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ,
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
15. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w dwóch zamkniętych
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
12
opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I SIWZ oraz obydwa opisane:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa – znak sprawy ZP/02/15
(nie otwierać przed dniem 13.02.2015 r.,
godz. 12:30)”
16. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania
ofert.
17.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem
terminu składania ofert. Zmiany do oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzeć dopiskiem „ZMIANA”, kopertę każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opisać napisem „zmiana nr ….”.
17.2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego
przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzeć dopiskiem „WYCOFANIE”.
UWAGA:
Do składania oświadczenia (ZMIANA lub WYCOFANIE oferty) należy dołączyć stosowny
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu
Wykonawcy.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
XVI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 13
Kancelaria – parter
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
13
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2015 r. do godz. 12:00.
XVII. Otwarcie i weryfikacja ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,
pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
sala konferencyjna, pokój 907
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże
Wykonawcy informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 na jego wniosek.
5. W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
oraz badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert.
6. Zamawiający dokona kwalifikowania Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy w oparciu, m. in.
o wymagane dokumenty rozdziału IX SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia, a następnie na
podstawie badania ofert w oparciu o art. 89 ustawy.
7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2a, ust. 2 i art. 24b ust. 3 ustawy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89
ustawy.
9. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w SIWZ
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.
Cena brutto oferowana za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III
SIWZ, Załączniku nr 1, 2 do SIWZ oraz na warunkach zawartych w Załączniku nr 9 do SIWZ,
powinna być umieszczona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2.
Walutą ceny oferty jest złoty polski.
3.
Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
14
4.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu
zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ oraz Załączniku nr 1, 2 do SIWZ, w tym
w szczególności opłaty instalacyjne za zestawienie łączy, opłaty utrzymaniowe i serwisowe itp.
oraz podatek od towarów i usług VAT.
5.
Cena określona przez Wykonawcę jest ostateczna, nie będzie podlegała negocjacjom i zostanie
ustalona na cały okres trwania Umowy, z wyłączeniem w § 7 ust. 3 Załącznika nr 9 do SIWZ.
6.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XIX. Informacje dotyczące walut obcych.
Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych w rozliczeniu.
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagą:
1. Kryterium - Cena „C” – waga 90 % (90% = 90 pkt)
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SIWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C=
gdzie: C n
Co
Cn
Co
x 90 pkt
– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium – Zwiększenie przepustowości łączy dla Oddziałów PFRON „PO” – waga 8%
(8% = 8 pkt), w tym:

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Podlaskiego – 0,5 pkt,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
15

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Pomorskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Śląskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Świętokrzyskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Małopolskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Lubelskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Łódzkiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Warmińsko-Mazurskiego – 0,5
pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Opolskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 10 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Wielkopolskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Podkarpackiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 12 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Zachodnio-Pomorskiego –
0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 13 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Kujawsko-Pomorskiego – 0,5
pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 14 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Mazowieckiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 15 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Dolnośląskiego – 0,5 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza o 1 Mbit/s lub więcej powyżej wymaganego minimum
określonego w poz. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Oddziału Lubuskiego – 0,5 pkt,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
16
Uwaga:
Minimalne wymaganie dotyczące przepustowości łączy zawarte są w poz. 1-16 Załącznika nr 2
do SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dla danej lokalizacji przepustowość łączy równą
minimalnej przepustowości wymaganej przez Zamawiającego lub przepustowość większą
o wartość poniżej 1Mbit/s, oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji, gdy
Wykonawca zaoferuje przepustowość łącza poniżej wymaganej przez Zamawiającego, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 8 punktów.
3.
Kryterium – Zwiększenie przepustowości łączy dla Biura PFRON „PB” –
waga 2%
(2% = 2 pkt), w tym:

za zwiększenie przepustowości łącza powyżej wymaganego minimum określonego
w poz. 19 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Biura Funduszu, Al. Jana Pawła II 11, 00-828
Warszawa łącza o 5 Mbit/s lub więcej, lecz poniżej 10 Mbit/s – 1 pkt,

za zwiększenie przepustowości łącza powyżej wymaganego minimum określonego
w poz. 19 Załącznika nr 2 do SIWZ dla Biura Funduszu, Al. Jana Pawła II 11, 00-828
Warszawa o 10 Mbit/s i więcej Mbit/s – 2 pkt,
Uwaga:
Minimalne wymaganie dotyczące przepustowości łącza zawarte jest w poz. 19 Załącznika nr 2
do SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przepustowość łącza równą 30 Mbit/s lub większą o
mniej niż 5 Mbit/s, oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt. W sytuacji, gdy
Wykonawca zaoferuje przepustowość łącza poniżej 30 Mbit/s, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 2 punkty.
4. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów
przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie
100 pkt.
LP = C + PO + PB
gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XXI. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
17
2. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej,
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
3.4 terminie, po którego upływie Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Informacje, o których mowa w pkt 3.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały przedstawione w istotnych
dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego (Załącznik nr 9 do SIWZ).
2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do Umowy zmian
za zgodą Stron Umowy.
3. Istotne zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
3.1 zmiany zakresu usług, wynikającej ze zmian organizacyjnych lub w zakresie działalności
Zamawiającego (w tym ewentualne zmniejszenie liczby lokalizacji Zamawiającego i związane
z tym obniżenie wynagrodzenia lub terminu realizacji usługi lub miejsca wykonania usługi,
jednak nie więcej niż dla trzech lokalizacji),
3.2 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
18
3.3 jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana
zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie
zawarcia umowy,
3.4 konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 3 jest złożenie przez stronę inicjującą zmianę
wniosku zawierającego:
4.1 opis propozycji zmiany,
4.2 uzasadnienie zmiany,
4.3 opis wpływu zmiany na wykonanie umowy.
5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie
z działem VI – środki ochrony prawnej ustawy. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
2.3. odrzucenia oferty odwołującego.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
19
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1 odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej lub 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
5.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
5.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
Jeżeli Zamawiający uzna zasadność przekazanej informacji, powtórzy czynność lub dokona
czynności zaniechanej oraz poinformuje o tym fakcie Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia Zamawiającemu w terminie:
1. najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy – w przypadku
wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, umowę regulującą ich współpracę,
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
20
2. najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na podpisanie umowy, dokumentu
wskazującego osoby uprawnione do podpisania umowy wraz z dokumentami uprawniającymi do
podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
3. najpóźniej przed zawarciem umowy, potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem od
czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XXV. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
XXVI. Załączniki do SIWZ.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ :
Załącznik nr 1 -
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 -
Wykaz lokalizacji oraz minimalnych wymaganych parametrów węzłów sieci
rozległej PFRON
Załącznik nr 3 -
Wykaz kontaktów telefonicznych lokalizacji Zamawiającego
Załącznik nr 4 -
Formularz ofertowy wraz z Załącznikami 4a i 4b
Załącznik nr 5
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 7 -
Wykaz wykonanych głównych usług
Załącznik nr 8 -
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 -
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
21
Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 1 do Umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest zestawienie łączy sieci rozległej transmisji danych – sieci
zapasowej - wraz z utrzymaniem i serwisem sieci rozległej transmisji danych. Założenia:
1.1.
Struktura lokalizacji węzłów sieci rozległej PFRON:
1.1.1. Centralny węzeł zlokalizowany jest w budynku Biura PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828
Warszawa,
1.1.2. pozostałe węzły, zwane pozostałymi lokalizacjami, zlokalizowane są zgodnie z wykazem
umieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
1.2.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w technologiach działających
w pasmach niekoncesjonowanych (np.: Wi-Fi).
1.3.
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania do realizacji zamówienia urządzeń wykonawcy
i okablowania obsługujących działające łącza w lokalizacjach Zamawiającego na podstawie
innej umowy z Zamawiającym na usługi rozległej sieci transmisji danych.
2.
Specyfikacja parametrów technicznych łączy sieci rozległej oraz urządzeń aktywnych:
2.1.
Sieć rozległa ma być wykonana w technologii MPLS;
2.2.
Minimalna przepustowość łącz w sieci rozległej jest opisana w Załączniku nr 2
do SIWZ/Załączniku nr 6 do Umowy. Wszelkie określenia przepustowości łączy odnoszą się
do warstwy 1 modelu ISO/OSI.
2.3.
Łącza mają być łączami symetrycznymi.
2.4.
Wykonawca zapewni uprzywilejowanie ruchu w oparciu o rodzaj przesyłanych danych (VoIP,
dane aplikacyjne) z następującym podziałem:
- dane aplikacyjne 1 – 60%
- dane aplikacyjne 2 – 10%
- dane VoIP – 30 %
2.5.
Wykonawca zapewni
Dostępność
Miesięczną (DM) Usługi dla każdej lokalizacji na
poziomie minimum 99,7%, przy czym dostępność miesięczną w okresie miesiąca
kalendarzowego wylicza się procentowo dla każdej lokalizacji jako:
(łączna liczba minut w miesiącu – łączna liczba minut niedostępności łącza w lokalizacji
w miesiącu) / łączna liczba minut w miesiącu) x 100%;
Spadek przepustowości poniżej 90% oferowanej będzie traktowany jako niedostępność usługi.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
22
2.6.
Zamawiający wymaga, aby sieć rozległa nie była realizowana poprzez publiczną sieć Internet.
2.7.
Zamawiający posiada sieciowe urządzenia aktywne (routery) posiadające wolne interfejsy,
które udostępni Wykonawcy celu ich wykorzystania w ramach usługi jako urządzenia
końcowe CE. Urządzenia są aktualnie wykorzystywane na potrzeby innych usług i w związku
z tym nie będą one do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy.
Opis urządzeń aktywnych posiadanych przez Zamawiającego:
Biuro PFRON, al. Jana Pawła II 13:
-
Cisco 3845, szt. 1
Biuro PFRON, Al. Jana Pawła II 11:
-
Cisco 2821, szt.1
Biuro PFRON, ul. Sienna 63:
-
Cisco 2821, szt.1
Biuro PFRON, ul. Kolejowa 19/21:
-
Cisco 2821, szt.1
Pozostałe lokalizacje:
-
Cisco 2821, szt. 16, po jednym w każdej z pozostałych lokalizacji.
3. Wymagania serwisu:
3.1.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy w całym okresie trwania umowy:
3.1.1. świadczenia serwisu reakcyjnego i prewencyjnego,
3.1.2. świadczenia serwisu pomocy technicznej (telefonicznie i bezpośrednio w lokalizacjach
węzłów),
3.1.3. możliwości zgłaszania awarii w trybie 24/7/365,
3.1.4. usunięcia niesprawności sieci również w dni ustawowo wolne od pracy,
3.1.5. usunięcia awarii w nieprzekraczalnym terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie usunięcie lub nieterminowe usunięcie awarii
w przypadku braku dostępu do urządzeń sieciowych w lokalizacjach zamawiającego, gdy
prace serwisowe konieczne do usunięcia awarii takiego dostępu wymagają.
3.1.6. bieżącego dostępu do statystyk łączy w relacjach węzeł centralny (Biuro PFRON) – pozostałe
lokalizacje, raportujących ilości traconych pakietów (ruchu produkcyjnego), opóźnień,
wykorzystywanego aktualnie pasma dla użytkowego ruchu zamawiającego (utylizacja łączy).
Statystyki powinny zawierać okres minimum 1 miesiąca. Niezbędnym jest również
zapewnienie dostępu do statystyk historycznych z możliwością wyodrębnienia danych
dotyczących poszczególnych relacji i ich parametrów.
4. Wymagania organizacyjne dotyczące uruchomienia usługi:
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
23
4.1.
Prace związane z uruchomieniem sieci rozległej w lokalizacjach Zamawiającego mogą być
prowadzone w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego (08:00-16:00), przy czym
czynności instalacyjne powodujące uciążliwość w pracy dla użytkowników powinny być
uzgodnione we wcześniejszym terminie.
4.2.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z podłączeniem
mediów pomiędzy jego własną siecią a węzłami Zamawiającego i dokonania wszelkich
uzgodnień z administratorami budynków, zarówno Biura, jak i Oddziałów PFRON.
4.3.
Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń w budynkach Biura PFRON
w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia. W pozostałych lokalizacjach Wykonawca
jest zobowiązany ustalić dostęp do pomieszczeń oraz podłączenia mediów i instalacji
niezbędnych urządzeń w porozumieniu z osobami wyznaczonymi do kontaktów w zakresie
koordynacji
prac
pod
numerami
telefonów
wymienionymi
w
Załączniku
nr
3
do SIWZ/Umowy.
4.4.
Zestawienie łączy i oddanie ich do eksploatacji Zamawiającemu, zostanie potwierdzone
podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego (Załącznik nr 5 do Umowy). Przed
podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca:
4.4.1. dokona niezbędnych prac w pozostałych lokalizacjach, potwierdzonych protokołami odbioru
technicznego w poszczególnych lokalizacjach PFRON (Załącznik nr 4 do Umowy),
4.4.2. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego (Biuro PFRON) w obecności przedstawiciela
Zamawiającego testy polegające na: zweryfikowaniu poprawności transmisji danych
pomiędzy lokalizacjami (Wykonawca dokona pomiarów miernikami w warstwie L2/L3 łączy
dostępowych),
4.4.3. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
4.4.3.1. dokumentację powykonawczą dla każdej z lokalizacji zawierającą co najmniej:
- technologię przyłączenia lokalizacji do sieci operatora (światłowód, radiolinia, itp.)
- lista urządzeń Wykonawcy zainstalowanych w lokalizacjach Zamawiającego
- protokół z przeprowadzonych testów przepływności
4.5.
Wykonawca ma prawo wykonywać prace techniczne (konserwacyjne) powodujące
niedostępność łączy lub zakłócenia w świadczeniu usług, w porach najmniej dotkliwych dla
Zamawiającego, tj. wyłącznie w godzinach nocnych (22:00 – 05:00) lub w dni wolne od pracy
uzgadniając termin wykonania prac z Zamawiającym nie później niż 7 dni przed planowanym
terminem prac. Okres uzgodnienia może być krótszy w przypadku zmian krytycznych np. błąd
oprogramowania
powodujący zagrożenie
bezpieczeństwa
danych.
Przy zachowaniu
powyższych uwarunkowań czas ten nie będzie traktowany jako niedostępność łącza.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
24
4.6.
Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania i
zabrania wszelkich zainstalowanych przez niego urządzeń związanych z zakończonym
świadczeniem usług, na własny koszt w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia
świadczenia usług.
4.7.
Przedmiotem zamówienia NIE JEST opieka serwisowa routerów Zamawiającego.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
25
Załącznik Nr 2 do SIWZ/
Załącznik nr 6 do Umowy
Wykaz lokalizacji oraz minimalnych parametrów węzłów sieci rozległej PFRON
Miejsce zakończenia kanału
Lp.
Minimalna
wymagana
przepustowość łączy
Port
1
ODDZIAŁ PODLASKI
BIAŁYSTOK
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
2
ODDZIAŁ POMORSKI
GDAŃSK
80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 184
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
3
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
KATOWICE
40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8 -10/8
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
4
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
KIELCE
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
5
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
KRAKÓW
31-420 Kraków, ul. 29 Listopada 130
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
6
ODDZIAŁ LUBELSKI
LUBLIN
20-422 Lublin ul. W. Kunickiego 59
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
7
ODDZIAŁ ŁÓDZKI
ŁÓDŹ
90-353 Łódź, ul. Kilińskiego 169
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
8
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-
OLSZTYN
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
MAZURSKI
9
ODDZIAŁ OPOLSKI
OPOLE
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8/16
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
10
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
POZNAŃ
60-573 Poznań, ul. Lindego 4
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
11
ODDZIAŁ PODKARPACKI
RZESZÓW
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
12
ODDZIAŁ ZACHODNIO-
SZCZECIN
70-110 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 33
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
POMORSKI
13
ODDZIAŁ KUJAWSKOPOMORSKI
14
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
WARSZAWA
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25
4 Mbit/s
ethernet
15
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
WROCŁAW
50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
16
ODDZIAŁ LUBUSKI
ZIELONA GÓRA
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25a
2 Mbit/s
V.35 lub ethernet
17
BIURO FUNDUSZU
WARSZAWA
00-801 Warszawa, ul. Sienna 63
10 Mbit/s
ethernet
18
BIURO FUNDUSZU
WARSZAWA
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19/21
10 Mbit/s
ethernet
19.
BIURO FUNDUSZU
WARSZAWA
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
30 Mbit/s
ethernet
20
BIURO FUNDUSZU
WARSZAWA
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
84 Mbit/s
ethernet
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
26
Załącznik nr 3 do SIWZ/Umowy
Wykaz kontaktów telefonicznych lokalizacji Zamawiającego
Lp.
Lokalizacja
1.
ODDZIAŁ PODLASKI - BIAŁYSTOK
2.
ODDZIAŁ POMORSKI - GDAŃSK
3.
ODDZIAŁ ŚLĄSKI - KATOWICE
4.
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI - KIELCE
5.
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI - KRAKÓW
6.
ODDZIAŁ LUBELSKI - LUBLIN
7.
ODDZIAŁ ŁÓDZKI - ŁÓDŹ
8.
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI OLSZTYN
9.
ODDZIAŁ OPOLSKI - OPOLE
10.
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI - POZNAŃ
11.
ODDZIAŁ PODKARPACKI - RZESZÓW
12.
ODDZIAŁ ZACHODNIO-POMORSKI SZCZECIN
13.
ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI - TORUŃ
14.
Adres
Telefony
15-483 Białystok
ul. Fabryczna 2
80-266 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 184
40-950 Katowice
pl. Grunwaldzki 8 -10/8
25-955 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
31-406 Kraków
ul. 29 Listopada 130
20-422 Lublin
ul. W. Kunickiego 59
90-353 Łódź
ul. Kilińskiego 169
10-508 Olsztyn
ul. Mickiewicza 21/23
45-011 Opole
ul. Koraszewskiego 8/16
60-573 Poznań
ul. Lindego 4
35-310 Rzeszów
ul. Rejtana 10
70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wlkp. 33
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 30
85 7338702
ODDZIAŁ MAZOWIECKI - WARSZAWA
02-021 Warszawa ul. Grójecka 19/25
22 311 83 12
15.
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI - WROCŁAW
71 3467440
16.
ODDZIAŁ LUBUSKI - ZIELONA GÓRA
17.
BIURO FUNDUSZU - WARSZAWA
50-053 Wrocław
ul. Szewska 6/7
65-021 Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 25a
00-828 Warszawa
Al. Jana Pawła II 13
58 3500505
32 4932100
41 2309790
12 3121411
81 4667616
42 2050115
42 2050116
89 7229035
77 8872000
61 6664615
17 2839314
91 3509700
56 6814407
68 4227800
22 50 55 553
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
27
Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................................., dnia ..............................
pieczęć Wykonawcy
Miejscowość
FORMULARZ OFERTOWY
pieczęć Wykonawcy
I. Dane Wykonawcy/Wykonawców:
(w przypadku oferty wspólnej, proszę w rozdziale III pkt 7 wskazać pełnomocnika)
1. Pełna
nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
e-mail:
..........................................................................................................................
2. Pełna
nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
e-mail:
..........................................................................................................................
3. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na:
II.
Pełna
nazwa:
..........................................................................................................................
Adres:
..........................................................................................................................
tel.:
..........................................................................................................................
fax:
..........................................................................................................................
Oferta Wykonawcy:
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Usługi rozległej sieci transmisji
danych – sieć zapasowa – znak sprawy ZP/02/15, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w rozdziale III SIWZ oraz w Załączniku nr 1, 2 do SIWZ za cenę brutto (kwota z
poz. 21F tabeli): …………………………………...… zł, zgodnie z poniższą wyceną:
L. p.
Typ lokalizacji
Miasto
Okres świadczenia
usługi
wyrażony w
miesiącach
A
B
C
D
1
ODDZIAŁ PODLASKI
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
Cena brutto opłaty
miesięcznej
Wartość brutto
(kol. D x kol. E)
E
F
24
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
28
2
ODDZIAŁ POMORSKI
80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 184
24
3
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8 -10/8
24
4
ODDZIAŁ
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
24
ŚWIĘTOKRZYSKI
5
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
31-420 Kraków, ul. 29 Listopada 130
24
6
ODDZIAŁ LUBELSKI
20-422 Lublin ul. W. Kunickiego 59
24
7
ODDZIAŁ ŁÓDZKI
90-353 Łódź, ul. Kilińskiego 169
24
8
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23
24
MAZURSKI
9
ODDZIAŁ OPOLSKI
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8/16
24
10
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
60-573 Poznań, ul. Lindego 4
24
11
ODDZIAŁ PODKARPACKI
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
24
12
ODDZIAŁ ZACHODNIO-
70-110 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 33
24
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30
24
POMORSKI
13
ODDZIAŁ KUJAWSKOPOMORSKI
14
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25
24
15
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
24
16
ODDZIAŁ LUBUSKI
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25a
24
17
BIURO FUNDUSZU
00-801 Warszawa, ul. Sienna 63
24
18
BIURO FUNDUSZU
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19/21
24
19.
BIURO FUNDUSZU
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
24
20
Biuro Funduszu
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
24
Łączna kwota brutto za realizację zamówienia
(suma poz. 1F-20F)
21
2.
Zwiększenie przepustowości łączy dla Oddziałów PFRON „PO – Załącznik 4a do Formularza
ofertowego.
3.
Zwiększenie przepustowości łączy dla Oddziałów PFRON „PB” - Załącznik 4b do Formularza
ofertowego.
Załączniki nr 4a i 4b do Formularza ofertowego należy dołączyć do oferty pod rygorem
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).
III. Oświadczenia:
1. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącymi
Załącznik nr 9 do SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się - w przypadku
wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam/oświadczamy*, że przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
29
5. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do
realizacji przez podwykonawców**:……………………………………………………………..
6. Oświadczam/oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, na zasoby (podwykonawców) wskazane poniżej:
………………………………………………….................................................................................
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne
lub konsorcja) .....................................................................................................
8. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 297. § 1 Kodeksu Karnego:” Kto celem uzyskania dla siebie lub
innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe
lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia
publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnika
*niepotrzebne skreślić
** brak wypełnienia pola oznacza, iż Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
30
Załącznik Nr 4a do Formularza ofertowego
Dotyczy kryterium oceny ofert: zwiększenie przepustowości łączy dla Oddziałów PFRON „PO”
Minimalna wymagana
Lp.
Miejsce zakończenia kanału
przepustowość
łączy
1
ODDZIAŁ PODLASKI
BIAŁYSTOK
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
2 Mbit/s
2
ODDZIAŁ POMORSKI
GDAŃSK
80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 184
2 Mbit/s
3
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
KATOWICE
40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8 -10/8
2 Mbit/s
4
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
KIELCE
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
2 Mbit/s
5
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
KRAKÓW
31-420 Kraków, ul. 29 Listopada 130
2 Mbit/s
6
ODDZIAŁ LUBELSKI
LUBLIN
20-422 Lublin ul. W. Kunickiego 59
2 Mbit/s
7
ODDZIAŁ ŁÓDZKI
ŁÓDŹ
90-353 Łódź, ul. Kilińskiego 169
2 Mbit/s
8
ODDZIAŁ WARMIŃSKO-
OLSZTYN
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23
2 Mbit/s
Oferowana przepustowość łączy
MAZURSKI
9
ODDZIAŁ OPOLSKI
OPOLE
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8/16
2 Mbit/s
10
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
POZNAŃ
60-573 Poznań, ul. Lindego 4
2 Mbit/s
11
ODDZIAŁ PODKARPACKI
RZESZÓW
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
2 Mbit/s
12
ODDZIAŁ ZACHODNIO-
SZCZECIN
70-110 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 33
2 Mbit/s
TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30
2 Mbit/s
POMORSKI
13
ODDZIAŁ KUJAWSKOPOMORSKI
14
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
WARSZAWA
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25
4 Mbit/s
15
ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
WROCŁAW
50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
2 Mbit/s
16
ODDZIAŁ LUBUSKI
ZIELONA GÓRA
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25a
2 Mbit/s
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
31
Załącznik Nr 4b do Formularza ofertowego
Dotyczy kryterium oceny ofert: zwiększenie przepustowości łącza dla Biura PFRON „PB”
Miejsce zakończenia kanału
Lp.
1.
BIURO FUNDUSZU
WARSZAWA
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
Minimalna wymagana
przepustowość
łącza
Oferowana przepustowość łącza
30 Mbit/s
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnika
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
32
Załącznik nr 5 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................
miejscowość
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
.......................................................................................................................................................
nazwa Wykonawcy
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć
zapasowa – znak sprawy ZP/02/15 oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w wyżej
wymienionym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnik
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
33
Załącznik nr 6 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
....................................., dnia ..............................
pieczęć Wykonawcy
miejscowość
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
.......................................................................................................................................................
nazwa Wykonawcy
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Usługi rozległej sieci transmisji danych– sieć
zapasowa - znak sprawy ZP/02/15 oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z
postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
................................................................
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocnika
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
34
Załącznik nr 7 do SIWZ
......................................................., dnia .............................
Miejscowość
pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
Lp.
Zamawiający
(nazwa i adres)
Przedmiot zamówienia
Data wykonania
zamówienia
Wartość zamówienia w zł
(od –do, np.: od
(co najmniej 300 000,00 zł
01.01.2013r.
brutto)
do 31.12.2013r.)
1
2
3
Uwaga!
Do każdej głównej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi
zostały wykonane należycie zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2.2 SIWZ
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są:
2.1.1
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące prze upływem terminu składania
ofert;
2.1.2
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.1. Jeśli Wykonawca
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów potwierdzających, o których mowa w pkt 2.1.1 i pkt 2.1.2.
………………………………………….….
czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/Pełnomocni
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
35
Załącznik nr 8 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi rozległej sieci
transmisji danych – sieci zapasowej – znak sprawy ZP/02/15, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
1. Informuję, że nie należę/należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z późn. zm.).
UWAGA:
Pkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy w pkt 1, że należy
do grupy kapitałowej.
2. Informuję, ze należę do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 w związku z tym przedstawiam
poniżej listę podmiotów należących do tej samej ww. grupy kapitałowej:
L.p. Nazwa podmiotu
1
2
(…)
Siedziba podmiotu
……………………………………………..
miejscowość, data
…….…………………………………
Wykonawca/Pełnomocnik
*niepotrzebne skreślić·
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
36
Załącznik nr 9 do SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.
§1
Przedmiot Umowy
1.
Przedmiotem Umowy jest zestawienie łączy rozległej sieci transmisji danych stanowiącej sieć
zapasową, jej uruchomienie oraz utrzymanie i serwis rozległej sieci transmisji danych – sieci
zapasowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
2.
Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego (Załącznik nr 5 do Umowy), bez
zastrzeżeń jest równoznaczne z rozpoczęciem utrzymania i serwisu rozległej sieci transmisji
danych. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego nastąpi po podpisaniu
we wszystkich lokalizacjach Protokołów odbioru technicznego w poszczególnych lokalizacjach
PFRON zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy.
§2
Termin wykonania
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1.
w zakresie zestawienia łączy rozległej sieci transmisji danych i uruchomienia tej sieci wynosi do
90 dni od dnia zawarcia Umowy,
2.
w zakresie świadczenia usługi w postaci utrzymania i serwisu rozległej sieci transmisji danych –
24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony bez zastrzeżeń,
jednak nie wcześniej niż od dnia 01.05.2015 r.
§3
Wynagrodzenie
1.
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1
wyniesie brutto:……..…………… zł (słownie:………………………………. ……………..…..),
w tym stawka VAT …….. %, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2
do Umowy.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
37
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie co miesięcznych faktur
wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu usługi w oparciu o poniższe stawki podane
w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.
Lokalizacja
ODDZIAŁ
PODLASKI
ODDZIAŁ
POMORSKI
ODDZIAŁ
ŚLĄSKI
ODDZIAŁ
ŚWIĘTOKRZYS
KI
ODDZIAŁ
MAŁOPOLSKI
BIAŁYSTOK
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
GDAŃSK
80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 184
KATOWICE
40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8 10/8
KIELCE
25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
KRAKÓW
31-420 Kraków, ul. 29 Listopada 130
ODDZIAŁ
LUBELSKI
ODDZIAŁ
ŁÓDZKI
LUBLIN
20-422 Lublin ul. W. Kunickiego 59
ŁÓDŹ
90-353 Łódź, ul. Kilińskiego 169
ODDZIAŁ
WARMIŃSKOMAZURSKI
ODDZIAŁ
OPOLSKI
ODDZIAŁ
WIELKOPOLSKI
ODDZIAŁ
PODKARPACKI
ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI
ODDZIAŁ
KUJAWSKOPOMORSKI
ODDZIAŁ
MAZOWIECKI
ODDZIAŁ
DOLNOŚLĄSKI
ODDZIAŁ
LUBUSKI
BIURO
FUNDUSZU
BIURO
FUNDUSZU
BIURO
FUNDUSZU
BIURO
FUNDUSZU
OLSZTYN
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23
OPOLE
45-011 Opole, ul. Koraszewskiego 8/16
POZNAŃ
60-573 Poznań, ul. Lindego 4
RZESZÓW
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
SZCZECIN
70-110 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 33
TORUŃ
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30
WARSZAWA
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25
WROCŁAW
50-053 Wrocław, ul. Szewska 6/7
ZIELONA
GÓRA
WARSZAWA
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25a
WARSZAWA
00-801 Warszawa, ul. Sienna 63
WARSZAWA
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19/21
WARSZAWA
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
Cena opłaty
miesięcznej
netto
w zł
Stawka
VAT
Cena opłaty
miesięcznej
brutto
w zł
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
RAZEM
3.
W przypadku niepełnego miesiąca wykonywania Umowy, wysokość kwoty płatności będzie
ustalona w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za każdy dzień.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
38
4.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT z wyszczególnieniem opłat za
poszczególne lokalizacje.
5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu Umowy określonego w § 1, w tym w szczególności opłaty instalacyjne
za zestawienie łączy, opłaty utrzymaniowe i serwisowe itp. oraz podatek od towarów i usług
VAT
6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy
podany w treści faktury, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
7.
Za dzień płatności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego prawidłowego i przyjętego
do realizacji przelewu bankowego oraz obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy,
w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych
zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
9.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby
reprezentującej Zamawiającego, upoważnionej do przyjmowania faktur VAT.
§4
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokość 5% wartości określonej
w § 3 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości …………….. zł (słownie: ……………………………..).
2. Dowód wniesienia 100% zabezpieczenia określonego w ust. 1, został przedstawiony
Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w szczególności
pokrycia kar umownych.
4. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje na zasadach określonych
w art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie do 30 dni od dnia zrealizowania
umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
39
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach,
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających
z zabezpieczenia.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych
w przepisach prawa.
2. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza
odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminów wskazanych w Umowie lub
określonych zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że takie opóźnienie jest następstwem
okoliczności, o których mowa w § 8.
3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu
jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. Zamawiający jest uprawiony
do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:
1) w przypadku obniżenia dostępności miesięcznej łącza (DM) Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w poniższej tabeli:
DM
99,7%>DM ≥99,0%
99,0%>DM ≥95,0%
95,0%>DM ≥90,0%
90,0%>DM
Wysokość kary umownej jest liczona w % od wynagrodzenia netto
Wykonawcy za dany miesiąc w którym nastąpiło obniżenie DM (dot.
każdej lokalizacji osobno, kara umowna jest liczona od wynagrodzenia
za poszczególne łącza, na których nastąpiło obniżenie DM)
7%
12 %
50 %
100%
dostępność miesięczną (DM) w okresie miesięcznym określa się procentowo jako:
(łączna liczba minut w miesiącu – łączna liczba minut niedostępności w miesiącu) / łączna
liczba minut w miesiącu) x 100%. Spadek przepustowości poniżej 90% oferowanej będzie
traktowany jako niedostępność usługi;
2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
40
3) w przypadku nie uruchomienia usługi we wszystkich lokalizacjach w terminie wskazanym
w § 2 ust 1 , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa
cywilnego zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego.
§6
Odstąpienie od Umowy
1.
Strony mogą odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie,
w przypadkach przewidzianych w Umowie.
2.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności
uprzedniego wezwania.
3.
Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskaże, że odstąpienie
ma skutek wyłącznie do części Umowy, Zamawiający wskaże również, czy i które części
przedmiotu Umowy wykonane w ramach niniejszej Umowy Zamawiający chce zatrzymać.
4.
W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek części przedmiotu Umowy,
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane
przez Zamawiającego części przedmiotu Umowy.
5.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1)
w przypadku obniżeniu dostępności miesięcznej łącz lub zadeklarowanego pasma poniżej
90,0 % w danej lokalizacji w trakcie dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych;
2)
w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 7
ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3)
gdy suma kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 4 przekroczy 20% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1;
4)
nierozpoczęcia lub zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę;
5)
gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, mających istotny wpływ na realizację
przedmiotu Umowy;
6)
rozwiązania, likwidacji lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub
Zamawiającego;
7)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
41
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
6. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 5, nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
§7
Zmiany Umowy
1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie do Umowy zmian
za zgodą Stron umowy.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane zgodnie z przepisem
art. 140 ustawy.
3. Istotne zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1)
zmiany zakresu usług, wynikającej ze zmian organizacyjnych lub w zakresie działalności
Zamawiającego (w tym ewentualne zmniejszenie liczby lokalizacji Zamawiającego
i związane z tym obniżenie wynagrodzenia lub terminu realizacji usługi lub miejsca
wykonania usługi, jednak nie więcej niż dla trzech lokalizacji),
2)
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
3)
jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana
zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć
w momencie zawarcia umowy,
4)
konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku zmiany:
a)
stawki podatku od towarów i usług,
b)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie przez stronę inicjującą
zmianę wniosku zawierającego:
1)
opis propozycji zmiany;
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
42
5.
2)
uzasadnienie zmiany;
3)
opis wpływu zmiany na wykonanie Umowy.
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie postanowienia
opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zobowiązania Stron lub poszczególnych Stron
do wprowadzania zmian do Umowy.
6.
Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Siła wyższa
1.
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie,
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy, jeżeli szkody takie zostały wyrządzone wskutek działania siły wyższej.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, na które nie mają
wpływu, takie jak: działania sił przyrody (w tym pożar, powódź), wojna, strajk, zamieszki, akty
terrorystyczne, o ile Strona Umowy powołująca się na powyższe okoliczności powiadomi o tym
fakcie drugą stronę Umowy w terminie 5 dni od dnia zdarzenia.
2.
W przypadku wystąpienia działania siły wyższej, które ma wpływ na realizację Umowy, Strony
niezwłocznie uzgodnią sposób dalszego postępowania.
§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła podwykonawcom w zakresie wskazanym
w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać/wprowadzać podwykonawców pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W razie takiego powierzenia, Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem
Zamawiającego z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego Umowy
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego podwykonawców.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
odpowiada
solidarnie
z
Wykonawcą
za
szkodę
Zamawiającego
powstałą
wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
43
5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 10
Komunikacja Stron
1.
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisywania zawiadomień, oświadczeń,
raportów, protokołów oraz odbioru wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Umowy, jak
również do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego są:
1)
Pan ………………………………, tel. ………………………., e-mail: ………………..
2)
Pan ………………………………, tel. ………………………., e-mail: ………………..
3)
osoby zajmujące stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki lub Zastępcy Dyrektora
Wydziału Informatyki.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do podpisywania protokołów odbioru
technicznego w poszczególnych lokalizacjach PFRON, będą osoby wskazane przez osoby
wymienione w pkt 1 powyżej.
3. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Wykonawcę do reprezentowania go we
wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest/są: Pan/Pani
…………………………….., tel. ………………….., e-mail: ………………..……………..……..
4.
Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej
na adresy Stron:
1) dane dla Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,
2) dane dla Wykonawcy: …………………………………………………...
5.
Osoby wymienione w ust. 1-3 mogą zostać zmienione w trakcie realizacji Umowy na inne
za uprzednim pisemnym poinformowaniem drugiej strony. Powiadomienie o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany Umowy.
6.
Strony zobowiązują się w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego, pisemnego
powiadomienia
o tym
fakcie
drugiej
Strony. W przypadku
braku
powiadomienia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres,
o którym mowa w ust. 4, Strony uznają jako wywołujące skutki prawne w postaci doręczenia
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
44
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
2. W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z postanowieniami zawartymi
w Załącznikach rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.
3. W przypadku, dokonywanych w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ustawy, wyjaśnień i innego
rodzaju oświadczeń Wykonawcy składanych do złożonej przez niego oferty, interpretacja Umowy
będzie dokonywana również z uwzględnieniem wskazanych wyjaśnień i oświadczeń Wykonawcy.
4. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, nie rozstrzygnięte polubownie, będzie rozstrzygał sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy
dla Zamawiającego.
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy:
Zał. nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SIWZ);
Zał. nr 2: Oferta Wykonawcy;
Zał. nr 3: Wykaz kontaktów telefonicznych lokalizacji Zamawiającego (Zał. nr 3 do SIWZ)
Zał. nr 4: Protokół odbioru technicznego w poszczególnych lokalizacjach PFRON
Zał. nr 5: Protokół odbioru końcowego
Zał. nr 6: Wykaz lokalizacji oraz minimalnych parametrów węzłów sieci rozległej PFRON (Zał. nr 2
do SIWZ)
……………………………………..
WYKONAWCA
………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
45
Załącznik nr 4 do Umowy
.............................., dnia .........................
Protokół odbioru technicznego
w poszczególnych lokalizacjach PFRON
Niniejszym potwierdza się wykonanie przez Wykonawcę w dniu ____________________ prac
związanych z uruchomieniem łącza sieci rozległej PFRON – sieci zapasowej w lokalizacji
_____________________,
zgodnie
z
zapisami
umowy
nr
_______________
z
dnia
____________________.
A. Lista dostarczonych i uruchomionych urządzeń:1
Lp.
Typ i nazwa urządzenia
Numer seryjny urządzenia
B. Wynik testu zestawienia łącza w lokalizacji :
Dodatkowe uwagi
Pozytywny
/
Negatywny2
C. Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu
Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy:
___________________
(Imię i Nazwisko )
____________________
( Podpis )
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego: ___________________
(Imię i Nazwisko )
____________________
( Podpis )
1
2
Według podanej tabeli lub zamiennie w formie załącznika do protokołu
Podkreślić prawidłowy wynik
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
46
Załącznik nr 5 do Umowy
.............................., dnia .........................
Protokół odbioru końcowego
Niniejszym potwierdza się wykonanie przez Wykonawcę w dniu ____________________ prac
związanych z uruchomieniem łączy sieci rozległej PFRON – sieci zapasowej, zgodnie z zapisami
umowy nr _______________ z dnia ____________________.
A. Lista dostarczonych i uruchomionych urządzeń:3
Lp.
Typ i nazwa urządzenia
Numer seryjny urządzenia
Dodatkowe uwagi
B. Wynik testu zestawienia łączy oraz transmisji danych pomiędzy lokalizacją Biura PFRON
a wszystkimi pozostałymi lokalizacjami:
Pozytywny
/
Negatywny4
C. Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu (zgodnie z pkt ….. Załącznika nr 1 do Umowy)
Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy:
___________________
(Imię i Nazwisko )
Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego: ___________________
(Imię i Nazwisko )
____________________
( Podpis )
____________________
( Podpis )
3 Według podanej tabeli lub zamiennie w formie załącznika do protokołu
4
Podkreślić prawidłowy wynik
Usługi rozległej sieci transmisji danych – sieć zapasowa
znak sprawy ZP/02/15
47
Download