Paranauka - Pseudonauka

advertisement
Redaktor tomu
Józef Zon
POGRANICZA NAUKI
PROTONAUKA - PARANAUKA - PSEUDONAUKA
Wydawnictwo KUL
Lublin
Spis treści
JÓZEF ZON
Przedmowa
5
FILOZOFIA NAUKI
Abp J Ó Z E F ŻYCIŃSKI
Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej
fizyce teoretycznej
13
PIOTR LEŚNIAK
Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji
23
PAWEŁ POLAK
Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji
37
KAJETAN MŁYNARSKI
Czy świat jest obliczalny? Uwagi o historycznej składowej
nauk przyrodniczych
51
WŁODZIMIERZ KLONOWSKI
Human Linearity Virus i p-nauka
59
JERZY WARCZEWSKI
Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest
WOJCIECH SADY
Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza
są naukowe, a Świat Kartezjusza nie?
fizyka?
73
87
365
3
Filozofia Przyrody
i Nauk Przyrodniczych
Spis treści
PROTONAUKA - NAUKA
JAN CZERNIAWSKI
Przeszłość i perspektywy protofizyki
103
TERESA GRABIŃSKA
Teorie skłonności jako ontologia i protonauka
115
MIROSŁAW ZABIEROWSKI
Pojęcie protomodelu w naukach empirycznych
131
MACIEJ DOMBROWSKI
Między proto- i paranauka. Wokół koncepcji ontologii Bolesława
Gawęckiego
141
PAWEŁ ZEIDLER
Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne
.. 151
DANUTA SOBCZYŃSKA
Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego .
165
JACEK R O D Z E Ń
Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin
przyrodniczych
179
PARANAUKA - NAUKA
JAROSŁAW SAK
Czym jest choroba? Problemy definiowania kategorii choroby
w filozofii medycyny
197
PIOTR BYLICA
Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana?
Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii
do problemu opetari
209
ANDRZEJ KAPUSTA
Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii . . . . 227
TOMASZ RZEPIŃSKI
Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine
241
MICHAŁ TEMPCZYK
Medycyna chińska - od paranauki do nauki
259
366
Spis treści
PSEUDONAUKA - NAUKA
BARBARA TUCHAŃSKA
Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii
271
TOMASZ WITKOWSKI
Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości
pseudonauki
291
ANNA LEMAŃSKA
Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego
projektu
303
KAZIMIERZ JODKOWSKI
Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?
317
ROBERT PIOTROWSKI
Od wiedzy o rasach do rasizmu i z powrotem
325
PAWEŁ KAWALEC
Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki
345
J Ó Z E F ZON, MARIAN WNUK
Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie
kontrowersji wokół bioplazmy
355
Download