Prawo urz*dnicze

advertisement
Wykład 2
PRAWO URZĘDNICZE
PRACOWNIK - POJĘCIE



Według słownikowej definicji „pracownik" to „osoba zatrudniona
w jakimś zakładzie pracy".
W tym znaczeniu możemy mówić o pracowniku kontraktowym,
produkcyjnym, samodzielnym, stałym, sezonowym, etatowym,
fizycznym, umysłowym.
pracownik jest nieodłącznym elementem każdej organizacji, jest
najbardziej dynamicznym jej elementem, przesądzającym o jej
sukcesie lub porażce, decydującym o sposobie realizacji celów
postawionych organizacji. Jest wypełnieniem szkieletu organizacji,
jakim jest jej struktura. Pracownik pozwala spojrzeć na organizację
od strony osobowych więzi personalnych, które pozwalają na
nawiązanie interakcji pomiędzy poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi instytucji, jak też pomiędzy samą instytucją
(organizacją) a podmiotami zewnętrznymi, bądź jej
podporządkowanymi, bądź też związanymi innymi relacjami,
np. handlowymi lub – jak w przypadku administracji – interesem lub
obowiązkiem prawnym albo faktycznym.
PRACOWNIK - POJĘCIE
Praca w administracji publicznej jest służbą publiczną. Pojęcie to obejmuje
„wszystkich, wyłonionych w wyniku wyborów, powołania, nominacji, umowy
o pracę pracowników, realizujących ustawowe zadania poszczególnych
władz nazywanych w prawie urzędnikami, funkcjonariuszami, pracownikami
administracji państwowej i samorządowej, pracownikami urzędów
państwowych niebędących urzędnikami służby cywilnej, urzędnikami służby
cywilnej (lub jeszcze inaczej) pełniących funkcje:
a) członków organów kolegialnych,
b) członków społecznych organów pomocniczych,
c) pracowników, urzędników (organów kolegialnych i organów
monokratycznych), którzy prezentując walory zawodowe (w tym nierzadko
wiedzę, doświadczenie i autorytet) zatrudnieni lub powołani zostali do
wykonywania we wszystkich władzach państwa w sposób fachowy i ciągły
zadań publicznych za odpowiednim wynagrodzeniem"

PRACOWNIK - POJĘCIE
W każdej administracji publicznej wyróżnić można szereg grup
pracowników. Podstawowym podziałem jest wyodrębnienie
 pracowników merytorycznych, a więc uczestniczących – w różnym
stopniu – w procesie decyzyjnym, oraz
 pracowników obsługi technicznej, zatrudnionych w komórkach spraw
ogólnych, zajmujących się obsługą jednostki organizacyjnej
administracji oraz zatrudnionych w niej pracowników. Do ich zadań
należą sprawy kadrowe, płacowe, socjalne, księgowości, szkolenia,
sprawy administracyjno-gospodarcze, wyposażenia technicznego,
w tym informatyzacji, zabezpieczenia dokumentacji znajdującej się
w posiadaniu jednostki organizacyjnej, jak i samej jednostki, obsługi
prawnej urzędu, z wyłączeniem obsługi prawnej spraw
merytorycznych, przede wszystkim wydawania opinii prawnych
w sprawach prowadzonych przez organ administracji w trybie
procesowym.
PRACOWNIK - POJĘCIE
Do pracowników merytorycznych zastosowanie mają co do
zasady przepisy dotyczące członków korpusu służby
cywilnej lub innej służby specjalnej, np. celnej,
samorządowej, a w sprawach nieuregulowanych w tych
przepisach – postanowienia ogólnego prawa pracy,
wynikającego z kodeksu pracy
Do pracowników obsługi technicznej mogą mieć
zastosowanie zarówno przepisy dotyczące członków
korpusu służby cywilnej lub innej służby specjalistycznej,
jak i tylko postanowienia kodeksu pracy.
ŹRÓDŁA PRAWA URZĘDNICZEGO
ustawa o służbie cywilnej,
 ustawa o pracownikach samorządowych,
 ustawa o pracownikach urzędów państwowych,
 ustawa o pracownikach sądów i prokuratury,
 Kodeks pracy (kwestiach nieuregulowanych)

SŁUŻBA CYWILNA - POJĘCIE
służba cywilna niezależnie od tego jak jest nazwana (służbą cywilną, służbą
państwu, służbą państwową, funkcją/misją publiczną) i niezależnie od tego
w jakim państwie funkcjonuje, jest zarazem:
1) rodzajem działalności określonej przez prawo lub w inny przyjęty w państwie
sposób, np. wykonywaniem zadań państwa lub innych zadań publicznych
określonych w prawie, np. zadań samorządu terytorialnego;
2) strukturą organizacyjną – zespołem organów, instytucji i urzędów
działających w porządku hierarchicznym albo w innym stosunku podległości
(np. kompetencyjnej);
3) kategorią społeczną – zespołem osób, zawodowym personelem urzędniczym
wykonującym zadania państwa lub inne zadania publiczne, np. samorządu
terytorialnego w relacji z administrowanymi [obywatelami i innymi
odbiorcami usług administracyjnych (cudzoziemcy)];
4) konstrukcją prawną – zespołem norm prawnych określających organizację,
działanie, procedury, status pracowników.
SŁUŻBA CYWILNA - POJĘCIE
Służbę cywilną można określać:
1) ze względu na kryterium rodzaju działalności (definicja przedmiotowa), z punktu
widzenia społecznego podziału pracy, a więc roli jaką spełnia, którą jest wykonywanie
zadań państwa, w zakresie, w jakim przewidziała to ustawa, ale też, jeżeli ustawa tak
stanowi, także wykonywanie innych zadań publicznych, np. wykonywanych przez
samorząd terytorialny;
2) ze względu na kryterium zakresu i statusu wykonawców zadań, tzn. na to kto ją
wykonuje (definicja podmiotowa):
 a) w wąskim tego słowa znaczeniu są to osoby związane z państwem szczególnym
stosunkiem prawnym, zwanym służbowym, tzn. pracownicy mający status
urzędników, poddani przepisom szczególnym o charakterze publicznoprawnym,
czasem w niektórych sprawach (np. wynagrodzenia, urlopy, niektóre świadczenia),
przepisom prawa pracy,
 b) w szerokim tego słowa znaczeniu to cały personel, nie tylko urzędnicy, ale też
wszyscy pracownicy związani z wykonywaniem tych szczególnych zadań, czyli także
pracownicy umowni; problemem różnie rozwiązanym w różnych państwach jest to,
czy jest to personel tylko instytucji państwa (w ścisłym tego słowa znaczeniu) czy też
personel innych instytucji publicznych, a więc także np. służb samorządowych lub
instytucji wykonujących zlecone zadania państwa albo działających na podstawie
prawa publicznego;
 3) z punktu widzenia struktury administracji: centralnej, regionalnej, terytorialnej,
innej.
SŁUŻBA CYWILNA - POJĘCIE

Próby zdefiniowania służby cywilnej po przekształceniach
1989 r.

Świadectwem nieukształtowania polskiej służby cywilnej po
1989 r. są m.in. ustawowe próby nadania znaczenia temu
pojęciu. Sam fakt, że od czasu przekształceń ustrojowych
Sejm RP uchwalił cztery ustawy o służbie cywilnej jest
dowodem braku wypracowanej koncepcji, w tym zakresu
podmiotowego, tej ważnej dla państwa instytucji. Jest też
dowodem politycznego zagarniania jej dla własnych
interesów przez kolejne rządy i partie. Pewien porządek w
tym zakresie – z którego racjami można dyskutować –
wprowadziła Konstytucja RP z 1997 r.
SŁUŻBA CYWILNA - POJĘCIE

Źle ocenione zostały w tym względzie ustawy o służbie cywilnej z 18.12.1998 r. i z 21.11.2008 r.,
ponieważ także i one nie zdefiniowały tytułowej służby cywilnej Ustawa z 1998 r. zmieniła jednak w
sposób zasadniczy, zakres podmiotowy obejmując swoją regulacją także pracowników umownych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (art. 136 ust. 1 i art. 137). Poddała swojemu reżimowi
pracowników mianowanych i umownych (mianowanych nazwano – urzędnikami, umownych –
pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy, tak jak gdyby urzędnicy nie byli pracownikami;
błąd ten powtórzyły dwie następne ustawy). Poprzednia, z 1996 r. zakres podmiotowy służby cywilnej
ograniczała wyłącznie do pracowników mianowanych.

Następna ustawa z 24.8.2006 r. o służbie cywilnej ograniczyła w drastyczny i niespotykany sposób
zakres podmiotowy służby cywilnej, pozostawiając w niej wyłącznie pracowników zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych: średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych i
wspomagających (art. 2 ust. 1). Osoby zajmujące pozostałe stanowiska, czyli niemal wszystkie
kierownicze, usunęła poza zakres służby cywilnej, tworząc bardzo liczny zespół, wyjęty spod obowiązku
neutralności politycznej i stanowiący w rzeczywistości personel polityczny. Wykonywał on obowiązki
kierownicze wobec osób zaliczonych do służby cywilnej, ale podlegał ustawie z 24.8.2006 r. o
państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych której regulacja obejmowała
nieliczne elementy jego statusu prawnego w ograniczony sposób, pomijając inne. Trudno było mówić o
służbie cywilnej pod rządami tej ustawy, a tym samym – inaczej niż negatywnie – oceniać próbę jej
definicji.

Ustawa z 2008 r. o służbie cywilnej słusznie powróciła do koncepcji służby cywilnej „w całości”,
włączając ponownie w jej zakres stanowiska kierownicze, nadal nie definiując jednak tej instytucji
SŁUŻBA CYWILNA - POJĘCIE

Pozostałe ustawy zaliczane do prawa urzędniczego także nie
określają jasno podmiotów, których status prawny regulują.

Wszystkie ustawy określające status pracownika
administracji publicznej, jako główne kryterium pojęcia
pracownika wskazują miejsce pracy, poprzez wymienienie
urzędów, w których są zatrudnieni pracownicy podlegający
przepisom tych ustaw.
Drugim kryterium jest określenie stanowiska jako
urzędniczego (na podstawie rozporządzenia). Oba kryteria
pozwalają wprawdzie wyróżnić poszczególne grupy
pracowników podlegających ustawom urzędniczym, ale nie
charakteryzują ich w sposób szczególny

SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP



Polska służba cywilna stała się kategorią konstytucyjną w 1997 r.
Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewidują solidną
podstawę w art. 153 dla funkcjonowania służby cywilnej. Określają
cel funkcjonowania korpusu służby cywilnej (k.s.c.); jej właściwości, a
zarazem zasady działania pozwalające ten cel osiągnąć; usytuowanie
w strukturze organów państwa; zwierzchnictwo nad korpusem sc.
Zgodnie z klasyczną koncepcją służba cywilna w Polsce została
stworzona dla wykonywania zadań państwa, w związku z tym jest
umocowana w administracji rządowej i poddana zwierzchnictwu
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 153
 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i
politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach
administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.
 2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby
cywilnej.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Konstytucyjna formuła została zaczerpnięta z
pierwszej powojennej ustawy o służbie cywilnej z
5.7.1996 r. (art. 1). Cele pozostały identyczne,
urzędy, w których tworzono korpus służby cywilnej
także były urzędami administracji rządowej, a ich
zakres mógł być rozszerzony, „jeżeli odrębne
przepisy tak stanowią” (art. 3 ust. 2). Określenie to
było oceniane krytycznie, pisano, że „ustawa nie
definiuje i nie określa bliżej, na czym polega ta
instytucja”, lecz „wskazuje na cel jej
ustanowienia”. Zarzucano przedmiotowe
rozumienie służby cywilnej
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP
Cechy służby cywilnej: zawodowość, rzetelność,
bezstronność i neutralność polityczną.
 Cechy te należy traktować łącznie. Nie wystarczy
powierzonych zadań wykonywać tylko zawodowo
albo zawodowo i bezstronnie, z pominięciem cech
pozostałych.
 „Ich realizacja jest możliwa jedynie przez
stworzenie odpowiedniego mechanizmu
ustawowego, który pozwoli na zapewnienie
wykonywania takich zadań przez odpowiednio do
tego przygotowaną kadrę kierowniczą”

SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Zawodowość nie jest pojęciem jednoznacznym. Można przez nie
rozumieć traktowanie służby w administracji publicznej, w tym
rządowej, jako zawodu i źródła utrzymania. Powrót do uznania
zawodu urzędniczego równa się przyjęciu, że wykonawcy zadań
państwa służą swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem,
umiejętnościami każdej kolejnej ekipie rządzącej. Służba taka jest
neutralna politycznie, jest zawodowa.

Przez zawodowość rozumie się także odpowiedni poziom zawodowy,
przygotowanie merytoryczne, kwalifikacje do realizowania zadań
państwa, ale także stałe, nieprzerwane, świadome działanie
kompetentnej kadry urzędniczej. Zawodowość to wykonywanie zadań
państwa ze znajomością rzeczy, przy wykorzystaniu wszelkiej wiedzy i
najwyższych umiejętności.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP


Wymóg zawodowości z art. 153 ust. 1 oznacza „konstytucyjny nakaz
ustanowienia odpowiednich wymogów kwalifikacyjnych przy naborze do
k.s.c., a potem stosownych wymagań od członków k.s.c., sprawdzonych w
toku okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stąd ustalony dla członka k.s.c.
obowiązek rozwijania wiedzy zawodowej”. Dbałość o właściwy poziom
profesjonalizmu pracowników sc. wymaga, aby kwalifikacje sprawdzać i
oceniać zarówno przed przyjęciem do korpusu sc., jak również w czasie
pozostawania w służbie.
Skuteczność tego procesu wymaga „przejrzystych reguł naboru i weryfikacji
zdobywanej wiedzy i doświadczeń”. Pomijanie procedur, które w możliwie
obiektywny sposób pozwalają na rzetelny sprawdzian, takich jak np.
konkurs, otwierają drogę wykorzystywaniu uznaniowych ocen kwalifikacji i
przydatności kandydata, a następnie pracownika sc. „do
pozamerytorycznego decydowania o kryteriach wyboru, a tym samym
praktycznej negacji potrzeby istnienia obiektywnych i czytelnych reguł.
Oznaczałoby to zatem również otwarcie możliwości wpływu kolejnych
układów politycznych albo grup nacisku na obsadę różnych stanowisk”
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Rzetelność to właściwość polegająca na
staraniu się o odpowiedzialne, punktualne
wykonywanie obowiązków, zgodnie z najlepszą
wiedzą i wolą, to postawa, która pozwala
zaufać. To także „wymóg zgodności słów –
wypowiadanych i zapisywanych czy też raczej
rejestrowanych – ze stanem faktycznym”.
Dodałabym także myślenie w kategorii interesu
państwa, służby, urzędu i odbiorcy usług sc.,
działanie uczciwe, w imieniu jakiegoś dobra.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Bezstronność to niepoddawanie się żadnym
wpływom, układom, nieopowiadanie się po żadnej
ze stron, niekierowanie się sympatiami i
antypatiami. To zachowanie obiektywizmu.
Respektowaniu obiektywizmu służą przepisy m.in.
o zakazie łączenia niektórych funkcji i stanowisk,
ograniczeniu podejmowania dodatkowego
zatrudnienia, zakazie kierowania się interesem
jednostkowym czy grupowym. Bezstronność zatem
to działanie neutralne, niezależne od przekonań
ideologicznych, religijnych, grupowych, partyjnych,
rodzinnych. To także neutralność polityczna.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Neutralność polityczna to apolityczność i apartyjność pracownika w trakcie
wykonywania zadań. Oznacza, że „nie bierze on udziału w szeroko pojmowanej grze
politycznej i jest wolny w swym funkcjonowaniu od swoistego «kompleksu»
jakiejkolwiek partii, opcji politycznej, ideologii, religii, determinant i uwarunkowań.
(…) Neutralność polityczna służby cywilnej powinna być postrzegana nie tylko jako
niezależność od partii i stronnictw politycznych, ale także uniezależnienie od
wpływów organizacji zawodowych, samorządowych i innych organizacji społecznych.
Zapewnieniu neutralności politycznej służby cywilnej ma służyć rozdzielenie
stanowisk o charakterze politycznym, obsadzonych według kryteriów politycznych, od
stanowisk urzędniczych, administracyjnych, obsadzanych na podstawie przesłanek
natury merytorycznej”.

Zachowaniu neutralności politycznej służą przepisy o zakazie łączenia niektórych
funkcji i stanowisk, publicznego manifestowania własnych poglądów politycznych,
uczestnictwa w strajku, pełnienia funkcji w związkach zawodowych, tworzenia i
przynależności do partii politycznych. Neutralność polityczna w połączeniu z
zawodowością, rzetelnością i bezstronnością daje gwarancję ciągłości wykonywania
zadań państwa przez apolityczny, ustabilizowany zawodowo personel
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Dostęp do służby cywilnej poddany został
ogólnym konstytucyjnym zasadom służby
publicznej określonym w art. 60 Konstytucji,
choć regulacja ma znacznie szerszy zasięg
podmiotowy. Zgodne z przepisami tego artykułu
„Obywatele polscy korzystający z pełni praw
publicznych mają prawo dostępu do służby
publicznej na jednakowych zasadach”.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP


W Konstytucji RP z 1997 r. prawo dostępu, czyli prawo ubiegania się
o przyjęcie do służby publicznej, w tym do służby cywilnej, zostało
zaklasyfikowane jako polityczne prawo obywatela polskiego; „oznacza
to najmocniejsze z możliwych uwarunkowanie danego uprawnienia
posiadanym obywatelstwem”
Prawo dostępu do sc. jest częścią prawa do równego traktowania
przez władze publiczne, konsekwencją zasady równości wobec
prawa, prawa do równego traktowania przez władze publiczne i
zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu (art. 32 Konstytucji).
Jest warunkiem „procesu sprawowania władzy publicznej za pomocą
mechanizmów demokratycznych (…). Gwarancja z art. 60 nie tylko
konkretyzuje (…) ogólną zasadę równości, ale przy tym ma mocniejszy
charakter, zaś jej adresowana do ustawodawcy dyrektywność jest
wyraźnie większa”
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Wymóg jednakowych zasad znaczy, że wszyscy obywatele polscy mają dostęp do
służby, jeżeli spełniają warunki zawodowe, moralne, a czasem także polityczne,
określone w ustawach (np. kwalifikacje, pełnia praw publicznych, nieposzlakowana
opinia); kwalifikacje i umiejętności muszą zostać poddane weryfikacji w
przewidzianych prawem procedurach naboru (wstępnego, wtórnego) – jawnych,
jasnych, zróżnicowanych w zależności od rodzaju służby, miejsca w hierarchii,
poziomu odpowiedzialności.

„W aspekcie przedmiotowym nakaz stosowania «jednakowych zasad» sprowadza się
do (…) stosowania tych samych zasad przy obsadzaniu tych samych stanowisk”.
Dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach oznacza, że każdy obywatel
spełniający ustawowe warunki ma takie same szanse. „Pojęcie równego dostępu
oznacza faktyczne stworzenie takich samych reguł funkcjonujących jednocześnie
wobec wszystkich ubiegających się”. W orzecznictwie TK zwraca się uwagę na
znaczenie np. procedur konkursowych i uważa się je za „proceduralny miernik
kontroli (…) konstytucyjnego kryterium równego dostępu na jednakowych zasadach” i
„ochronę przed arbitralnymi rozstrzygnięciami” w postaci kontroli
sądowoadministracyjnej
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

Konstytucja RP nie normuje szczegółowo zasad naboru do sc.,
kwalifikacji czy kryteriów rekrutacyjnych i selekcyjnych. Jednakowe
zasady, o których mowa w art. 60 Konstytucji, zapobiegają
dyskryminacji, muszą być uzasadnione rodzajem służby. Do
ustawodawcy zwykłego należy ustalenie szczegółowej regulacji: liczby
stanowisk, obiektywnych, merytorycznych kryteriów doboru
kandydatów, środków prawnych w związku z decyzjami o odmowie
przyjęcia do służby, odwołań od decyzji podjętych w ramach procedur
selekcyjnych (np. postępowania poprzedzającego mianowanie w sc.).

Równy dostęp umożliwia, nie tak dawno wprowadzone w Polsce,
prawo do informacji o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej i w
urzędach samorządu terytorialnego. Co znaczy prawo do naboru
konkurencyjnego, deklarowane w ustawach, nadal nie wiadomo.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

W związku z koniecznością spełnienia określonych warunków i stawienia czoła
konkurencji prawo dostępu do stanowisk nie jest jednoznaczne z prawem żądania
przyjęcia do służby. Ubieganie się o przyjęcie do służby publicznej nie wiąże się z
roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo dostępu z art. 60 Konstytucji „oznacza m.in.
konieczność obowiązywania proceduralnego miernika kontroli. Rozstrzygnięcie o
zaklasyfikowaniu danej osoby do służby cywilnej ma charakter decyzji
administracyjnej adresowanej do wielu stron, uczestników postępowania
konkursowego. Osoby nie zakwalifikowane w trybie konkursowym do służby cywilnej
mają możliwość złożenia skargi do NSA. Obowiązujący mechanizm kontroli
prawidłowości postępowania konkursowego przez sąd administracyjny jest
czynnikiem wzmacniającym pozycję prawną osoby ubiegającej się o miejsce w
służbie cywilnej i jest elementem określającym zawartość normatywną art. 60
Konstytucji. Pominięcie konkursu zasadniczo zmienia pozycję prawną osób
zainteresowanych służbą cywilną, bowiem pozbawia je należytej ochrony przed
arbitralnymi rozstrzygnięciami. Wyłączenie systemu konkursowego oznacza
wyeliminowanie drogi sądowej kontroli poprawności stosowania kryteriów naboru do
służby cywilnej. Pozbawia obywateli drogi do sądu”.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP

cele określone w art. 153 Konstytucji „dadzą się pozytywnie skorelować z niektórymi
innym zasadami i przepisami konstytucji, zwłaszcza jej zasadami ogólnymi (…) – jak
charakterystyka państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli (art. 1) oraz
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej (art. 2), jak zasada pluralizmu politycznego (art. 12), a wreszcie – zasada
równego dostępu obywateli polskich do służby publicznej, a więc m.in. do służby
cywilnej”.

Wobec sc. mają także zastosowanie zasady: praworządności, zaufania obywateli do
państwa i stanowionego przezeń prawa, pewności prawa (jawności, stabilności,
jasności), równości i niedyskryminacji.

Także podstawowe znaczenie ma przepis art. 8 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym
jest ona najwyższym prawem RP. O zasadzie konstytucjonalizmu mówi się w związku
z postulatem państwa prawnego, a znaczy ona, że „konstytucja jest podstawą
prawną porządku w państwie i ma najwyższą moc wiążącą dla wszystkich organów
władzy państwowej”. Uważa się zatem słusznie, że z zasady tej wynika troska o
zachowanie prymatu konstytucji. Ustawy nie mogą być niezgodne z konstytucją jako
podstawą porządku prawnego w państwie.
SŁUŻBA CYWILNA – KONSTYTUCJA RP
Według polskiego ustawodawcy nabór do służby cywilnej oraz
nabór na stanowiska pracowników samorządowych,
podobnie jak we wszystkich państwach o utrwalonej
demokracji, odbywa się z uwzględnieniem takich wartości
jak:
 1) jawność,
 2) otwartość,
 3) konkurencyjność,
 4) równe traktowanie kandydatów ubiegających się o
stanowiska.
Powyższe cztery zasady wywodzi się z art. 60 Konstytucji RP
SŁUŻBA CYWILNA – ZASADY



Warunki i kryteria rekrutacji określa rzadko i niechętnie w Polsce powoływane
zalecenie Rady Europy dotyczące statusu pracowników publicznych w Europie (w
rzeczywistości dotyczące przede wszystkim pracowników sc.).
Rekrutacja według tego niewiążącego wprawdzie, ale mogącego inspirować
dokumentu powinna być prowadzona według zasad równego dostępu do stanowisk
publicznych, doboru (selekcji) według kryteriów merytorycznych, wolnej konkurencji,
bez dyskryminacji. Powinna się odbywać w zgodzie z warunkami ogólnymi i
specjalnymi. Odstępstwa od tych zasad muszą być przewidziane w ustawie. Zasady
te powinny być respektowane w drodze otwartych i jawnych postępowań
rekrutacyjnych (selekcyjnych). Uczestnicy takich postępowań powinni mieć środki
prawne przeciwko decyzjom organów prowadzących postępowania.
Poza zakresem zalecenia pozostają osoby zajmujące wysokie stanowiska
kierownicze w administracji, ponieważ rekrutacja na nie następuje zwykle na
podstawie decyzji dyskrecjonalnych. W zaleceniu wyraźnie podkreśla się, że
stanowiska te są nieliczne, chodzi bowiem o najwyższe, te, których nie zalicza się do
urzędniczych i nie identyfikuje z urzędniczymi stanowiskami kierowniczymi. To
stanowiska o charakterze politycznym.
SŁUŻBA CYWILNA – ZASADY
1) status pracowników publicznych musi mieć formalną podstawę, może nią być ustawa,
może nią być także układ zbiorowy. Za przestrzeganie ich postanowień odpowiedzialny
powinien być rząd, bądź inne kompetentne władze lub inne właściwe podmioty;
2) polityka zarządzania należy do rządu, który powinien dbać o możliwie bezkonfliktową
atmosferę wykonywania zadań służb publicznych;
3) podział pracowników na kategorie powinien zależeć od wykonywanych przez nich funkcji i
stopnia odpowiedzialności, właściwego przygotowania, wykształcenia, doświadczenia,
predyspozycji, a więc wymogów merytorycznych utrudniających drogę polityzacji i
nepotyzmowi;
4) rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równego dostępu do stanowisk i funkcji
publicznych oraz według kryteriów merytorycznych, wolnej konkurencji i bez
dyskryminacji. Możliwość ominięcia ustalonych warunków musi być wyrażona w przepisie
prawa;
5) procedury rekrutacji powinny być jawne, a ich reguły określone jasno i zrozumiae. Powinny
zapewniać dobór najlepszych kandydatów i gwarantować im ochronę prawną (np. ochronę
informacji dostarczonych w związku z przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego).
Konieczne jest zapewnienie środków prawnych przeciwko decyzjom organów
prowadzących takie postępowanie. Poza zakresem zalecenia mogą pozostać osoby
zajmujące te stanowiska kierownicze, na które dopuszczalny jest dobór dyskrecjonalny.
Tych nielicznych stanowisk nie należy identyfikować z urzędniczymi stanowiskami
kierowniczymi. Procedury rekrutacyjne powinny uniemożliwiać dobór pracowników dla
określonego rządu i gwarantować dobór pracowników neutralnych politycznie, takich,
którzy mogliby pełnić swoją służbę niezależnie od ideologii;
SŁUŻBA CYWILNA – ZASADY
6) zmiany rodzaju funkcji, miejsca w hierarchii, urzędu, także miejscowości
są klasycznym narzędziem zarządzania personelem i sprawami w
służbach cywilnych; są stosowane z zasady w interesie ogólnym:
publicznym, państwowym, służby cywilnej, urzędu. Nie mogą być
traktowane jak sankcje i powinno się je stosować z umiarem, dbając o to,
aby były jak najmniej dotkliwe. Dokonuje się ich, zazwyczaj, bez zgody i
mają zastosowanie głównie wobec pracowników mających status
urzędniczy. Dokonywanie zmian stosunku pracy bez zgody i za zgodą
wynika z przepisów ustawy. Decyzje w sprawach zmian wymagają
możliwości skorzystania ze środków prawnych;
7) pracownik publiczny powinien być poddany systemowi awansów, których
podstawą są kryteria merytoryczne: oceny okresowe, konkursy
wewnętrzne,
8) prawa i obowiązki pracowników publicznych powinny być, w zasadzie,
równe obywatelskim. Jednakże, ze względu na charakter służby, ustawa
lub umowa zbiorowa mogą przewidzieć ich ograniczenia, np. w zakresie
praw politycznych i związkowych, zawsze wyłącznie w zakresie
wymaganym przez pełnioną funkcję publiczną. Każde z ustawodawstw
krajowych określa konieczne ograniczenia;
SŁUŻBA CYWILNA – ZASADY
9) zakazana jest dyskryminacja, z jakiegokolwiek powodu (wiek, płeć, stan cywilny, orientacja
seksualna, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowe i społeczne, poglądy
polityczne bądź filozoficzne, przekonania religijne, lub też stwarzanie korzystniejszych
warunków słabszym, aby wyrównać ich szanse (handicap) w kontekście dostępu do
służby, konkursów, ocen okresowych, awansu, czyli przebiegu służby i jej rozwiązania;
10) powinno się promować i popierać udział personelu w sprawach dotyczących organizacji,
sposobów i warunków wykonywania zadań, konsultować z nim decyzje, dążyć tym samym
do współzarządzania, do wglądu w funkcjonowanie administracji;
11) pracownik publiczny powinien mieć zapewnione wynagrodzenie odpowiadające funkcji i
stopniowi jego odpowiedzialności, zapewniające godny poziom życia i eliminujące ryzyko
korupcji i pokusę podejmowania zajęć nie do pogodzenia z obowiązkami, powinie mieć
także zapewnioną ochronę socjalną;
12) pomiędzy obowiązkami i uprawnieniami powinna zostać zachowana właściwa
równowaga;
13) naruszenie obowiązków czy przekroczenie uprawnień powoduje kary, które muszą być
określone w ustawie, wraz z postępowaniem, od wyniku którego pracownik może się
odwołać;
14) zaprzestanie pełnienia obowiązków może nastąpić jedynie w okolicznościach określonych
w ustawie;
15) pracownik musi mieć prawo do sądu jako środek ochrony praw przed pracodawcą.
Download