Chemia Ogólna

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Chemia ogólna
General Chemistry
Kierunek:
Kod przedmiotu:
Fizyka techniczna
Rodzaj przedmiotu:
przedmiot
podstawowy
Poziom studiów:
forma studiów:
studia I stopnia
P.K.A.5.
Rok: II
Semestr: III
studia stacjonarne
Rodzaj zajęć:
Liczba godzin/tydzień:
Liczba punktów:
Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.
2, 0, 1, 0, 0
5 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu chemii ogólnej
C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi eksperymentami chemicznymi. Opanowanie
podstawowych czynności laboratoryjnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Wiedza z matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
3. Umiejętność interpretacji uzyskanych informacji oraz wyciągania i formułowania
wniosków.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń.
5. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej.
EK2 - student posiada umiejętność posługiwania się układem okresowym pierwiastków, zna
nomenklaturę związków nieorganicznych, potrafi zapisywać równania reakcji chemicznych
EK3 – student potrafi przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne, prowadzić
obserwacje oraz wyciągać samodzielne wnioski dotyczące wykonywanych ćwiczeń
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W1 – Podstawowe pojecia, definicje i prawa chemiczne. Nomenklatura związków
nieorganicznych: rodzaje i ogólne reguły nazewnictwa związków nieorganicznych.
W2 – Budowa atomu: ewolucja pogladów na budowę atomu, budowa atomu woworu
w
świetle
mechaniki
kwantowej,
konfiguracja
elektronowa
atomów
wieloelektrodowych, budowa jadra atomowego
2h
4h
W3 – Układ okresowy pierwiastków: właściwości pierwiastka wynikające z położenia
w układzie okresowym.
W4- Budowa cząsteczki. Typy wiązań chemicznych. Wpływ wiązań na właściwości
związków chemicznych. Hybrydyzacja orbitali elektronowych. Zjawisko rezonansu
elektronowego. Teorie wiązania chemicznego (VB i MO). Orbitale molekularne.
W5 – Stany skupienia materii. Przemiany fazowe, reguła faz, wykresy fazowe.
W6 – Elementy chemii koloidów
W7 – Roztwory – podstawowe pojęcia. Koligatywne właściwości roztworów.
2h
2h
2h
2h
2h
W8 – Ilościowe ujecie przemian chemicznych. Obliczenia stechiometryczne.
W9 – Kinetyka chemiczna, mechanizm reakcji, energia aktywacji, kataliza.
W10 – Termodynamika chemiczna. Zasady termodynamiki. Własności stałych
równowagi. Reguła przekory Le Chateliera i Brauna
W11 - Teorie kwasów i zasad (Arrheniusa, Bröensteda, Lewisa). Elektrolity. Stopnie i
stałe dysocjacji i hydrolizy, moc elektrolitów. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Teoria
mocnych elektrolitów Debaya – Hückela.
W12 – Kwasowość roztworów, bufory, iloczyn rozpuszczalności.
W13 – Utleniacze i reduktory. Reakcje utlenienia i redukcji. Ogniwa galwaniczne. Siła
elektromotoryczna ogniwa.
W14 – Elektroliza, prawa elektrolizy Faraday’a, nadnapięcie i produkty elektrolizy
W15 - Procesy korozyjne
Razem
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
30h
Forma zajęć – LABORATORIUM
L-1 Szkolenie BHP. Regulamin pracowni chemicznej. Naczynia laboratoryjne.
Technika podstawowych czynności laboratoryjnych.
L-2 Otrzymywanie i właściwości związków nieorganicznych.
L-3 Sporządzanie, mieszanie i rozcieńczanie roztworów.
L-4 Kinetyka i statyka chemiczna.
L-5 Dysocjacja i reakcje jonowe.
L-6 Kwasowość roztworów, pH, hydroliza soli
L-8 Reakcje redoks, elektrochemia.
Razem
1h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
15h
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych
2. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
3. –odczynniki chemiczne, roztwory, naczynia laboratoryjne
4. – Plansze, tablice (układ okresowy, szereg napięciowy metali, tablica rozpuszczalności
itp.)
5. - Podręczniki, skrypty
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania
P1. – ocena opanowania materiału będącego przedmiotem ćwiczeń - kolokwia
sprawdzające wiadomości
P2. - ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – egzamin
pisemny
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącymi
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W 15L  45h
2
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
30 h
Przygotowanie do ćwiczeń
15 h
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych
15 h

Suma
105 h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA PRZEDMIOTU
5 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
H.Bala, Wstep do chemii materiałów, Wyd. WNT Warszawa, 2003
H.Bala, Chemia Materiałów, Wyd.W.IPMiFS Cz-wa, 2001
A.Bielański – Podstawy Chemii Nieorganicznej, cz. 1-3, PWN Warszawa 1998
L.Pauling, P.Pauling – Chemia, PWN Warszawa 1997
M.Sienko, R.A.Plane – Chemia. Podstawy i własności, WNT Warszawa 1999
H.Bala, A.Banaszkiewicz, J.Gęga, Podstawy obliczeń w chemii ogólnej, Wyd WIPMiFS.PCz, Czwa 2005
7. H.Bala, A.Gaudyn, B.Rożdżyńska-Kiełbik, Laboratorium z Podstaw Chemii, Wyd.WSP Cz-wa,
1996
8. J.Siedlecka, G.Pawłowska, E.Owczarek, M.Biczak, Ćwicz. Rach. i Labor. z Podst. Chemii, Wyd.
PCz, 1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr hab. Grażyna Pawłowska [email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cele
przedmiot
u
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
C1
W1-15
1, 4, 5
EK2
Odniesienie
danego efektu
do efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu
(PEK)
K_W05, K_U21,
K_K01
K_W05, K_U06
C2
1,4,5
EK3
K-U03, K_U12
C3
W8, W11, W12,
L3
L1-L8
F1,F2, P1,
P2
F1,F2, P1,
P2
F1,F2, P1
Efekt
kształcenia
EK1
2, 3, 4, 5
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Student
nie
posiada
Student
posiada
podstawowej
podstawową
wiedzę z zakresu wiedzy z zakresu
chemii ogólnej
chemii ogólnej
EK1
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
Student wie jak
jest zbudowana
materia,
zna
niektóre pojęcia
chemiczne, zna
Student
wie
i
rozumie
jak
zbudowana
jest
materia,
zna
podstawowe pojęcia
Student
wie
i
rozumie
jak
jest
zbudowana materia,
zna
podstawowe
pojęcia
i
prawa
3
rodzaje
wiązań
chemicznych,
potrafi
przewidzieć jakie
produkty powstają
w
typowych
reakcjach..
chemiczne,
zna
rodzaje
wiązań
chemicznych, potrafi
przewidzieć
jakie
produkty powstają w
reakcjach
i
większość
reakcji
potrafi
zapisać
poprawnie,
zna
rodzaje roztworów,
prawa
kinetyki
i
statyki chemicznej,
podstawy
elektrochemii.
Student
nie
posiada
umiejętności
posługiwania się
układem
okresowym
pierwiastków,
tablicami
fizykochemiczny
mi,
nie
zna
nomenklatury
związków
nieorganicznych,
nie
potrafi
zapisywać
równań
reakcji
chemicznych
Student
zna
nazwy i wzory
tylko niektórych
związków
nieorganicznych,
potrafi zapisywać
równania reakcji
jonowych
oraz
dysocjacji.
Posiada
umiejętność
i
określania
wpływu
czynników
zewnętrznych na
stan równowagi.
Student zna nazwy i
wzory
większości
związków
nieorganicznych,
potrafi
zapisywać
równania
reakcji
jonowych,
redoks,
dysocjacji, hydrolizy,
Posiada umiejętność
określania
wpływu
czynników
zewnętrznych
na
stan równowagi.
Student
nie
potrafi
Student
potrafi
przeprowadzać
przeprowadzać
prostych
proste
eksperymentów
eksperymenty
chemicznych,
chemiczne,
prowadzić
prowadzić
obserwacje
oraz obserwacji oraz
wyciągać
wyciągać
samodzielnie
samodzielne
wnioski dotyczące wniosków
dotyczących
wykonywanych
wykonywanych
ćwiczeń.
ćwiczeń.
Student
potrafi
przeprowadzać
proste
eksperymenty
chemiczne,
prowadzić
obserwacje,
przygotować
roztwór
o
określonym
stężeniu, określić
pH roztworu oraz
wykonywać
podstawowe
analizy ilościowe
na
podstawie
instrukcji.
Student
potrafi
przeprowadzać
proste eksperymenty
chemiczne,
prowadzić
obserwacje
oraz
wyciągać
samodzielne
większość wniosków
dotyczące
wykonywanych
ćwiczeń.
Student
potrafi przygotować
roztwór o określonym
stężeniu, wie jak
określić pH roztworu.
Student
potrafi
wykonywać
podstawowe analizy
ilościowe
na
podstawie instrukcji.
EK2
student
posiada
umiejętność
posługiwania
się
układem
okresowym
pierwiastków, zna
nomenklaturę
związków
nieorganicznych,
potrafi zapisywać
równania
reakcji
chemicznych
EK 3
chemiczne, rozumie
jaki
jest
wpływ
wiązań chemicznych
na
właściwości
substancji
chemicznych , potrafi
przewidzieć
jakie
produkty powstają w
reakcjach i potrafi to
zapisać, student zna
teorie
kwasów
i
zasad i potrafi je
zastosować w teorii
elektrolitów,
zna
rodzaje i właściwości
roztworów,
prawa
kinetyki
i
statyki
chemicznej, Student
zna
podstawy
termodynamiki
chemicznej
oraz
elektrochemii.
Student
zna
nomenklaturę
związków
nieorganicznych,
potrafi
zapisywać
równania
reakcji
jonowych,
redoks,
dysocjacji, hydrolizy,
elektrolizy.
Potrafi
wykonywać
proste
obliczenia
chemiczne. Posiada
umiejętność
obliczania
wydajności reakcji i
określania
wpływu
czynników
zewnętrznych
na
stan równowagi.
Student
potrafi
przeprowadzać
proste eksperymenty
chemiczne,
prowadzić
obserwacje
oraz
wyciągać
samodzielne wnioski
dotyczące
wykonywanych
ćwiczeń.
Student
potrafi przygotować
roztwór o określonym
stężeniu, wie jak
określić pH roztworu.
Student
potrafi
przewidywać
i
zidentyfikować
produkty elektrolizy
wydzielające się na
elektrodach. Student
4
Identyfikuje
większość prostych
substancji
nieorganicznych na
podstawie
reakcji
charakterystycznych.
potrafi
wykonywać
podstawowe analizy
ilościowe wraz z
odpowiednimi
obliczeniami.
Identyfikuje
proste
substancje
nieorganiczne
na
podstawie
reakcji
charakterystycznych
i potrafi je zapisać.
Na
podstawie
przeprowadzonych
badań student potrafi
wyjaśnić właściwości
pierwiastków
i
związków
nieorganicznych.
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (strona www WIPMiFS PCZ)
1. Informacja gdzie można zapoznać się z harmonogramem ćwiczeń i warunkami
zaliczenia.
2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć
3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina)
4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce)
5
Download