07_Roœliny oleiste

advertisement
Biologiczne Podstawy Produkcji Roślinnej
Rośliny oleiste
Opracował mgr inż. Wiktor Berski
Wykorzystano materiały z następujących źródeł:
• http://www.ppr.pl/
• http://encyklopedia.pwn.pl/
• http://wiem.onet.pl/
ROŚLINY OLEISTE gromadzą tłuszcz w nasionach, owocach lub w
innych częściach w ilościach przekraczających 15%, stanowiąc
surowiec do otrzymywania olejów roślinnych. Do grupy roślin
oleistych zalicza się wiele gatunków należących do licznych rodzin
botanicznych. Wymagają na ogół starannej uprawy i silnego
nawożenia. Tłuszcz w nasionach gromadzi się dopiero w okresie
dojrzewania, dlatego też ważny jest więc termin zbioru. Jakość
tłuszczu zależy od rodzaju rośliny, oraz w dużej mierze od warunków
rozwoju, wilgotności, temperatury, nasłonecznienia i gleby.
Najwięcej olejów roślinnych, o przewadze nasyconych kwasów
tłuszczowych, dostarczają rośliny strefy międzyzwrotnikowej i
podzwrotnikowej, zawierające powyżej 50% tłuszczu (olejowiec,
palma kokosowa, atalia, migdałowiec zwyczajny, oliwka, drzewo
tungowe, orzech ziemny, sezam, rącznik, soja); mniejsze ilości
tłuszczu zawierają: bawełna, fałdzistka, maziczka siewna. W strefie
umiarkowanej uprawia się rośliny oleiste o zawartości tłuszczu
poniżej 50%, z przewagą nienasyconych kwasów tłuszczowych, np.
rzepak, lnicznik, len oleisty, katran abisyński, dynia oleista,
słonecznik, gorczyca.
Zdecydowana większość tłuszczów roślinnych jest cieczami.
Tłuszcze konsumpcyjne wykorzystywane są do bezpośredniego
spożycia, ale także służą do wyrobu tzw. utwardzonych tłuszczów
roślinnych (margaryna), artykułów cukierniczych, piekarniczych oraz
konserw. Tłuszcze techniczne natomiast stosuje się głównie do wyrobu
farb, lakierów, pokostów, środków powierzchniowoczynnych, tworzyw
sztucznych, klejów i kitów. W bardzo ograniczonym zakresie używane
są także w przemyśle hutniczym i lotniczym. Tłuszcze pochodzenia
roślinnego stosuje się również w farmacji oraz przemysłach
kosmetycznych. Produkty odpadkowe przy wydzielaniu oleju tzw.
makuchy lub śruta stanowią bardzo cenną paszę treściwą dla zwierzat,
zawierają bowiem duże ilości białka. Ponadto nasiona lub makuchy
niektórych roślin oleistych, np. rzepaku, rzepiku, gorczyc, dzięki
zawartości olejków gorczycznych używane są do wyrobu musztardy,
wina, piwa, lub służą jako przyprawy do konserw. Niektóre rośliny
oleiste mają też inne wartości, np. płatki korony krokosza, dzięki
zawartości barwników, mogą być wykorzystane w przemyśle
farbiarskim. Nasiona maku mają szerokie zastosowanie przy wyrobach
cukierniczych piekarskich, ponadto dostarczają wielu alkaloidów. Ziele
drapacza i nasiona rącznika są wykorzystywane w lecznictwie.
Podobnie jak makuchy także słoma niektórych roślin oleistych może
być używana na paszę , do okrywania kopców, produkcji kompostów,
wyrobu papieru, płyt izolacyjnych itp. Niektóre rośliny oleiste takie jak
len lub konopie są cennymi roślinami włóknistymi i wykorzystywane są
przede wszystkim do produkcji włókien naturalnych, a uzyskiwanie z
nich tłuszczów jest tylko dodatkowym zabiegiem umożliwiającym
pełniejszą utylizację tych roślin.
Lipidy wraz z białkami i sacharydami są podstawowymi składnikami
wszystkich żywych komórek. Jest to grupa naturalnych związków
chemicznych nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w
tzw. rozpuszczalnikach tłuszczowych (etery, węglowodory, zw.
chloroorganiczne). Lipidy dzielą się na trzy grupy: proste, złożone i
wtórne.
Lipidy proste: estry kwasów tłuszczowych i gliceryny (bądź innych
alkoholi). W skład lipidów prostych wchodzą lipidy właściwe (estry
kwasów i gliceryny), woski (estry innych alkoholi).
Lipidy złożone: związki zawierające oprócz estrów kwasów
tłuszczowych także inne składniki. Na przykład fosfolipidy
(zawierające kwas fosforowy) a wśród nich glicerofosfolipidy
(pochodne
kwasu
glicerofosforowego)
oraz
sfingofosfolipidy
(pochodne fosfoceramidu). Wyróżnia się także glikolipidy (tłuszcze
zawierające, co najmniej jedna cząsteczkę cukru) a wśród nich:
glikoglicerolipidy i glikosfingolipidy. Do grupy lipidów złożonych
należą natomiast, np. sulfolipidy.
Lipidy wtórne powstają z lipidów właściwych lub złożonych,
najczęściej przez ich hydrolizę. Do grupy tej zalicza się kwasy
tłuszczowe, alkohole i węglowodory.
Funkcje tłuszczów w organizmach żywych: źródło NNKT, nośniki
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, główne i skoncentrowane
źródło energii (ok. 37,7kJ/g)
Funkcje tłuszczów w technologii żywności: czynniki kontrolowanego
przenoszenia ciepła (tłuszcze smażalnicze), oleje sałatkowe, wyrób
przetworów na bazie tłuszczów (majonezy, dressingi), wyrób
margaryn (w wyniku katalitycznego utwardzenia, uwodornienia),
emulgatory (lecytyna)
Światowa produkcja tłuszczów (mln t)
Rośliny oleiste gromadzą jako materiał zapasowy tłuszcze, które
mogą następnie być wyizolowane i wykorzystane do celów
konsumpcyjnych bądź technicznych. Tłuszcze pochodzenia roślinnego
w skali globalnej stanowią ok. 65% światowej produkcji, tłuszcze
zwierząt lądowych - około 35%, a na tłuszcze zwierząt morskich i ryb
około 2%. Spośród produkowanych tłuszczów aż 92% stanowią
tłuszcze jadalne a jedynie 8% jest wykorzystywane jest w celach
technicznych.
Jest
to
spowodowane
wyższą
opłacalnością
zastosowania produktów przerobu ropy naftowej i gazu.
W klimacie umiarkowanym (Polska) uprawia się dość liczną grupę
roślin
oleistych
obejmujących
kilka
rodzin.
Najliczniej
reprezentowane są rośliny krzyżowe (Crucifereae) z takimi
gatunkami jak: rzepak (ozimy i jary), rzepik (ozimy i jary), gorczyce
(biała, czarna i sarepska), rzodkiew oleista, lnianka (siewna ozima i
jara) oraz katatran abisynski (kapusta abisyńska). Rośliny te
dostarczają tzw. oleju rzepakowego stanowiącego ponad 90%
całkowitej produkcji tłuszczów roślinnych. Mniejsze znaczenie ma
słonecznik, krokosz barwierski, drapacz lekarski (rodzina złożone),
mak (makowate), len (lnowate), konopie (konopiowate), dynia
oleista (dyniowate) i rącznik (rycynus) (wilczomleczowate).
Rośliny oleiste uprawiane w Polsce można podzielić na 2 grupy:
1.Wykorzystywane głownie przez przemysł
olejarski: rzepak i
rzepik.
2.Wykorzystywane wszechstronnie: mak - przemysł olejarski,
piekarsko-ciastkarski, do bezpośredniego spożycia, do wyrobu farb
Rośliny oleiste uprawiane w Polsce można podzielić na 2 grupy:
1.Wykorzystywane głownie przez przemysł
olejarski: rzepak i
rzepik.
2.Wykorzystywane wszechstronnie: mak - przemysł olejarski,
piekarsko-ciastkarski, do bezpośredniego spożycia, do wyrobu farb
artystycznych, gorczyca biała i sarepska – do wyrobu musztardy i
jako przyprawa, gorczyca czarna, rącznik – w przemyśle
farmaceutycznym, soja – przetwarzana na olej, a także źródło białka.
Gatunki roślin oleistych
Rzepak i rzepik
Główny surowiec oleisty w Polsce, (80% ogólnych upraw). Są to
rośliny jednoroczne, należące do rodziny krzyżowych. Uprawiane są
jako ozime(najczęściej, okres wegetacji ok. 315 dni) i jare (95-125
dni). Owocem rzepaku jest łuszczyna (długość 4,5 – 12 cm).
Wewnątrz niej znajduje się kilkanaście nasion w jednym rzędzie.
Nasiona są drobne, kuliste średnicy 1,5 – 2,8 mm, koloru
ciemnobrunatnego lub srebrzystoczarne. Nasiona rzepiku są nieco
mniejsze,
mają
powierzchnię
silniej
siateczkowana,
mniej
błyszczącą. Nasiona rzepaku i rzepiku są bezbielmowe, zbudowane z
łupiny nasiennej i dobrze wykształconego zarodka. W liścieniach
zarodka gromadzą się substancje zapasowe (tłuszcz i białko).
Zawierają one olejek goryczkowy nadający im charakterystyczny
zapach i gorzko-piekący smak.
Do nasion rzepaku i rzepiku bardzo podobne są nasiona gorczycy
czarnej i sarepskiej. Ziarno rzepaku zawiera 38% tłuszczu, 23%
białek, rzepiku 35% tłuszczu i 25% białek. Nasiona rzepaku, ze
względu na jełczenie tłuszczów mają krótki okres zdolności do
kiełkowania.
Gorczyca biała, czarna i sarepska
Jednoroczne rośliny jare z rodziny krzyżowych. Nasiona oprócz
tłuszczów mogą zawierać związki o charakterze glukozydów (np.
sinalbina w gorczycy białej), z których produkuje się tzw. olejek
gorczyczny. Makuchy gorczycowe stanowią surowiec do wyrobu
musztard, ale nie nadają się na paszę dla zwierząt. Natomiast
mieszankach z innymi roślinami uprawianymi w celach paszowych
stosuje się gorczycę białą jako zieloną paszę lub nawóz. Owoce
gorczyc to grube, guzowate i szorstko owłosione łuszczyny o
długości do 4cm zakończone szablastym dziobem. Nasiona są kuliste
o średnicy 2-2,5mm. Nasiona moczone w wodzie silnie śluzowacieją
(z wyjątkiem gorczycy sarepskiej). Gorczyca biała zawiera do 32%
tłuszczu w nasionach. Gorczyca sarepska jest używana jako surowiec
dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
Lnianka
Lniana należy do rodziny krzyżowych, jest rośliną jednoroczną jarąą
lub ozimą (w Polsce przeważa forma jara). Dostarcza wartościowego
oleju jadalnego i technicznego. Nasiona lnianki zawierają do 33%
tłuszczu a makuchy są bogate w białko (35%) i stanowią cenną
paszę dla bydła, która jednak może być stosowana w niewielkich
ilościach ze względu na ostry smak i zapach. Owocem jest
gruszkowata łuszczyna (7-10mm) podzielona fałszywą przegrodą na
dwie komory. Nasiona lnianki są drobne, wydłużone barwy żółtawordzawej. W porównaniu z innymi krzyżowymi lnianka jest bardziej
wytrzymała na mróz i suszę.
Kapusta Abisyńska
Roślina jednoroczna jara, której owoce zawierają do 36% tłuszczu.
Olej pochodzący z tej rośliny ma podobne właściwości i skład
chemiczny jak olej rzepakowy, chociaż zawiera dość dużo oleju
erukowego. Nasiona katrana zawierają też dużo olejków lotnych.
Śruta poekstrakcyjna może być stosowana na paszę (w małych
dawkach). Owocem kapusty abisyńskiej jest kulista jednonasienna,
zredukowana łuszczynka barwy bladożółtej. Łuszczynki wymłacają
się trudno w związku, z czym materiałem siewnym są całe owoce.
Rzodkiew oleista
Roślina jednoroczna, jara. Średnia zawartość tłuszczu w nasionach
wynosi około 35%. Rzodkiew oleista uzyskuje ostatnio duże
znaczenia jako roślina poplonowa uprawiana w celu uzyskania
zielonki lub na zielony nawóz. Owocem jest łuszczyna o długości do
6cm i grubości 1cm. Łuszczyna jest pękata, gruszkowata,
zakończona ostrym dziobem. Łuszczyny nie pękają
Słonecznik
Jednoroczna roślina z rodziny złożonych pochodząca z Meksyku.
Uprawiana jest w wielu krajach dla jadalnych nasion zawierających
około 40% tłuszczu zawierającego aż 88% wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych - (62% kwasu linolowego i 26% kwasu
oleinowego). Najwartościowszy odżywczo jest olej słonecznikowy
niepoddany podgrzewaniu (smażenie) gdyż podczas przegrzania
kwasy NNKT ulegają rozkładowi. Owocem jest niełupka składająca
się ze skórzastej owocni i nasienia. Słonecznik był i jest stosowany
jako roślina lecznicza.
Rącznik pospolity (rycynus)
Gatunek z rodziny wilczomleczowatych, pochodzący prawdopodobnie
z Etiopii. Szeroko uprawiany jako roślina oleista i ozdobna. W swej
ojczyźnie jest drzewem wysokim do 10-12 m, w innych warunkach
klimatycznych może być krzewem, bylina, a w strefie umiarkowanej
nawet rośliną roczną. Olej uzyskiwany z nasion rącznika stosowany
jest do celów technicznych i leczniczych.
Mak lekarski
Roślina jednoroczna, jara. W liścieniach nasion gromadzi się tłuszcz
w ilości do 45%, natomiast w łodygach, owocach i nasionach
znajdują się alkaloidy (opium, morfina, kodeina, papaverina i inne).
Mak uprawia się do celów jadalnych, przemysłowych oraz
farmaceutycznych. Nasiona maku są małe i mają kształt nerkowaty,
barwę białą, szaro-srebrzysta, niebieską lub brunatną.
Dynia oleista
Należy do rodziny dyniowatych. Formy uprawne mają nasiona
pozbawione grubej zdrewniałej łupiny (tzw. bezłupinowe) i zawierają
około 50% tłuszczu (odmiany łupinowe do 45%). Dynie oleistą
uprawia się w celach konsumpcyjnych (olej, margaryna), dla
przemysłu cukierniczego, oraz do wyrobu przetworów. Owocem dyni
jest kulista lub owalnowydłużona jagoda pokryta zdrewniałą łupiną
różnego zabarwienia. Pod nią znajduje się miąższ a środek owocu
wypełnia tkanka miękiszowa, gąbczasta, w której umieszczone są
nasiona. Nasiona dyni mają ok. 1,5cm długości i są silnie
spłaszczone. Bezłupinowe, w przeciwieństwie do odmian jadalnych i
pastewnych otacza cienka srebrzysta okrywa nasienna.
Konopie
Różne odmiany konopi wykorzystuje się głównie jako rośliny
włókniste, chociaż ich nasiona zawierające do 38% tłuszczu mogą
także być wykorzystywane do produkcji szybkoschnących olejów.
Ponadto pakuły lniane używane są jako materiał izolacyjny oraz w
przemyśle papierniczym a paździerze w przemyśle meblarskim.
Makuchy oraz nasiona są natomiast wartościowa paszą zawierającą
do 25% białka.
W obrębie gatunku konopi wyróżnia się trzy odmiany botaniczne:
konopie dzikie (ze względu na niski plon włókna i nasion nie mają
wartości użytkowej), indyjskie (ubogie we włókno służą głównie do
produkcji haszyszu i marihuany) oraz najczęściej uprawiane konopie
zwyczajne.
Len
Len jest zarówno rośliną oleista jak i włóknistą. Nasiona (pospolicie
nazywa się siemieniem) i olej z lnu mają zastosowanie w przemyśle
farmaceutycznym. Siemię i makuchy są tez wartościową paszą
zawierającą do 30% białka. Paździerze znajdują natomiast
zastosowanie w przemyśle meblarski i budowlanym. Rodzaj
lnowatych obejmuje ok. 200 gatunków, z których tylko len
zwyczajny jest rośliną uprawną. W Polsce występuje on w dwóch
odmianach: len pękający (forma przejściowa miedzy lnem dzikim i
uprawnym. Zachował on cechy roślin dziko rosnących tj. pękanie
torebek nasiennych i rozsiewanie nasion. Z tego względu nie ma on
praktycznego zastosowania) oraz len siewny, wystepujący jako
forma jara w postaci lnu: grubonasiennego – 44% tłuszczu,
przejściowego – max. 43% tłuszczu oraz drobnonasiennego
uprawianego na włókno). Nasiona lnu są płaskie, jajowate
zaopatrzone w zakrzywiony dziobek. Nasiona te i zawierają one
bielmo. Ich skład chemiczny to 23% białka, 25-45% tłuszczu, 22%
węglowodanów, 9% błonnika oraz 3% substancji mineralnych. Dla
odmian włóknistych najbardziej wartościowa częścią jest kora
zawierająca pęczki włókien.
Oliwka europejska
Jeden z około 35 gatunków rodziny oliwkowatych występujący na
obszarze
śródziemnomorskim,
na
pograniczu
klimatu
umiarkowanego i tropikalnego. Jest wiecznie zielonym drzewem lub
krzewem, długowiecznym, osiągającym wiek do 1000 lat. Rośnie w
stanie dzikim i jest uprawiana od około czterech tysięcy lat. Oliwka
odgrywała dużą rolę w mitologii i sztuce. Owocem jest podłużny lub
okrągły pestkowiec o długości ponad 3 centymetry, początkowo
zielony, dojrzewający czerwony, dojrzały fioletowo-czarny. Zawiera
on twardą, pomarszczoną, jasnobrązowa pestkę. Dojrzałe owoce
zawierają około 40% oleju zawierającego nienasycone kwasy
tłuszczowe.
Oliwa
uzyskiwana
z
pierwszego
tłoczenia
w
temperaturze 25°C posiada wysokie właściwości odżywcze i
lecznicze. Należy ją spożywać na surowo, w sałatkach lub innych
pokarmach gdyż podczas podgrzewania niszczy się cenne odżywczo
składniki. Również oliwa tłoczona przy zastosowaniu wyższej
temperatury jest wartościowym tłuszczem jadalnym, nadającym się
do smażenia, gotowania, duszenia i spożycia na surowo. Podczas
smażenia oliwa z oliwek jest dziesięciokrotnie odporniejsza na
utlenianie od oleju słonecznikowego i sojowego. Oliwa z oliwek ma
właściwości lecznicze, gdyż chroni serce i naczynia krwionośne prze
zmianami miażdzycowymi. Obniża poziom cholesterolu LDL, ma
działanie antyoksydacyjne, zapobiega wytwarzaniu się kamieni
żółciowych. W krajach o wysokim spożyciu oliwy wskaźniki
zapadalności na choroby wieńcowej są niskie. Oliwa z oliwek może
być składnikiem kosmetyków. Około 90% światowych zbiorów oliwek
przeznacza się do produkcji oliwy, pozostałe 10% przeznaczone jest
do konsumpcji w postaci owoców marynowanych lub kiszonych.
Download