3_Prezentacja KFS 02 06 2015

advertisement
„Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników –
Krajowy Fundusz Szkoleniowy i ustawa o ochronie miejsc pracy”
Spotkanie na Brukselskiej w ramach projektu
„Utworzenie Centrum Badań i Analiz”
2 czerwca 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Błoniu
Warszawa, 02 czerwca 2015 r.
Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza
się na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2015 środki KFS są przeznaczone
na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących
w wieku 45 lat i więcej.
Kto może skorzystać
ze środków KFS ?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą
ubiegać się wszyscy PRACODAWCY, którzy zamierzają
inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji
lub kompetencji zatrudnionych PRACOWNIKÓW.
PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna,
jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika
PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu)
PROCEDURA UBIEGANIA
SIĘ O ŚRODKI KFS
 Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w
Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo
miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w postaci
papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać
tzw. bezpieczny podpis elektroniczny);
 Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie
30 dni od dnia złożenia pracodawca otrzymuje informację o sposobie
jego rozpatrzenia;
 W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony
lub niekompletny wyznacza się pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin
na jego uzupełnienie;
 W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku uzasadnia się odmowę.
ELEMENTY WNIOSKU
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców zawiera następujące elementy:
I.
Dane
II.
Informacje o potrzebach kształcenia ustawicznego pracodawcy i
jego pracowników z podaniem liczby osób, których wydatek dotyczy,
III.
IV.
V.
VI.
VII.
pracodawcy
(nazwa, adres siedziby, adres miejsca
prowadzenia działalności, nr telefonu, fax, e-mail, REGON, NIP, PKD,
nr KRS, liczba zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko oraz dane
osoby wyznaczonej do kontaktu z PUP, nr konta bankowego
wnioskodawcy);
kosztów kształcenia, wnioskowanej kwoty z KFS, wysokości wkładu
własnego oraz terminu realizacji;
Całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na
działania związane z kształceniem ustawicznym;
Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy
uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;
Oświadczenia pracodawcy;
Pouczenie;
Podstawę prawną.
ELEMENTY WNIOSKU c.d.
oraz załączniki:
 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 W przypadku otrzymania pomocy de minimis w przeszłości, stosowne
zaświadczenia;
 Dokument potwierdzający upoważnienie imienne do zaciągania
zobowiązań/ zawierania umów - dotyczy wyłącznie „instytucji”,
w przypadku spółek cywilnych - umowa spółki.
WNIOSEK
Wysokość
dofinansowania
Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz
roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) może otrzymać
dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości 100 % nie więcej jednak
niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Pozostali pracodawcy 80% nie więcej jednak
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
niż
300%
przeciętnego
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2015 r. wyniosła
4 054,89 zł.
300% przeciętnego wynagrodzenia 12 164,67zł.
Środki z KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracodawcy
i pracowników, w tym na:
 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 kursy, szkolenia, studia podyplomowe;
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub
pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem;
POMOC DE MINIMIS
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków
publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może
przekroczyć 200 tyś. euro w okresie 3 kolejnych lat.
200 tys. € - limit ogólny,
100 tys. € - sektor transportu drogowego towarów,
15 tys. € - sektor produkcji rolnej,
30 tys.€- sektor rybołówstwa,
500 tys. € - usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
(np. opieka zdrowotna, gospodarka komunalna, transport publiczny itp.).
POMOC DE MINIMIS c.d.
Pomoc de minimis dotyczy tylko przedsiębiorców.
Nie każdy pracodawca = przedsiębiorca
Przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na formę prawną.
Działalność gospodarcza to oferowanie towarów i usług na rynku – nie jest
istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku
z powyższym, działalność gospodarczą mogą prowadzić także podmioty typu
non – profit (stowarzyszenia, fundacje).
POMOC DE MINIMIS c.d.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest przedłożenie informacji o uzyskanej
w roku bieżącym i 2 poprzednich latach pomocy de minimis (aby organ
udzielający pomocy mógł zweryfikować limit pozostały do wyczerpania) oraz
formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.
Obowiązkiem organu udzielającego pomocy jest wydanie zaświadczenia
o udzielonej pomocy de minimis.
Procedura ubiegania się
o środki z KFS c.d.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta
zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kosztów
działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy z KFS.
Umowa określa:
1) strony umowy i datę jej zawarcia (strony umowy - Pracodawca i Starosta
reprezentowany przez Dyrektora PUP);
2) okres obowiązywania umowy (umowa obowiązuje od dnia podpisania
do 30 dni od dokonania rozliczenia ostatniej formy wsparcia działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS);
3) wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa
we wniosku (80 lub 100 % wnioskowanych kosztów, nie więcej niż 300 %
przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika w danym roku);
4) numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane
środki z KFS, oraz termin ich przekazania (środki przekazywane są w terminie
do 7 dni kalendarzowych przed datą wymaganej płatności dla organizatora
poszczególnej formy kształcenia);
Umowa c.d.
5) sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje
dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków - Pracodawca
jest zobowiązany do złożenia rozliczenia w terminie 14 dni po
zakończeniu poszczególnych form kształcenia i przedłożenia
potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
- kopii zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów
potwierdzających ukończenie przez skierowane osoby działań
z zakresu kształcenia ustawicznego,
- kopii faktur lub innych dokumentów księgowych wraz z dowodami
płatności za wykonane działania obejmujące kształcenie ustawiczne;
Umowa c.d.
6) warunki wypowiedzenia umowy – Starosta może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym i wezwać Pracodawcę do zwrotu otrzymanego
dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku, gdy na
podstawie rozliczenia lub czynności kontrolnych stwierdzono, że Pracodawca:
- nie wykorzystał środków lub wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie poddał się kontroli,
- naruszył postanowienia umowy skutkujące niemożnością lub
niecelowością jej prawidłowej realizacji;
7) warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia
kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem powodów
nieukończenia określonych w art. 69b ust. 4 ustawy, czyli Pracownik, który
nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS
z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim
umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r.- Kodeks pracy
Umowa c.d.
8) warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
9) sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy - Starosta
przeprowadza kontrolę w zakresie przestrzegania postanowień umowy,
wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego
dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych
środków i może żądać okazania dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień
w sprawach objętych zakresem kontroli;
10) odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej,
które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;
Umowa c.d.
11) zobowiązanie Pracodawcy do przekazania na żądanie Starosty
danych dotyczących:
a) liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem
środków z KFS, w podziale według płci, grup wieku 15–24 lata,
25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia
oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach
lub wykonujących prace o szczególnym charakterze,
b) liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe
lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem
środków z KFS,
c) liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs,
studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane
z udziałem środków z KFS.
Wniosek składany przez pracodawcę stanowi integralną część
umowy i jest do niej dołączony.
Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną
sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę
określająca prawa i obowiązki stron.
Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego
finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania
przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy
o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy, jest obowiązany
do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach
określonych w umowie z pracodawcą.
W przypadku o którym mowa powyżej pracodawca zwraca
staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne
pracownika, na zasadach określonych w umowie.
Informacje dodatkowe
 Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów
dotyczących otrzymanej formy pomocy publicznej przez 10 lat od dnia
zawarcia umowy;
 Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji działań i rozliczenia wydatków finansowanych z KFS
oraz zobowiązuje się do przechowywania przez obowiązujący okres
oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych
na w/w potrzeby przez Urząd;
 Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Starosty o zmianach
okoliczności mających wpływ na realizację umowy, m.in. o ustaniu
stosunku pracy z pracownikiem objętym kształceniem ustawicznym lub
przerwaniu przez niego kształcenia;
ANKIETA BADAJĄCA
ZAINTERESOWANIE
KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza
podmioty zainteresowane kształceniem ustawicznym pracodawców oraz
pracowników w ramach środków z KFS na 2016 roku do składania „Ankiety
badającej zainteresowanie kształceniem ustawicznym”.
Dziękujemy za uwagę
Magdalena Bartosik – specjalista ds. programów
Anna Kucharska - specjalista ds. rozwoju zawodowego
„Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników –
Krajowy Fundusz Szkoleniowy i ustawa o ochronie miejsc pracy”
Spotkanie na Brukselskiej w ramach projektu
„Utworzenie Centrum Badań i Analiz”
2 czerwca 2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download