Analiza modyfikacji konstrukcyjnych wybranych sond gruntowych do

advertisement
klimatyzacja
Analiza modyfikacji konstrukcyjnych
wybranych sond gruntowych
do sprężarkowych pompy ciepła
Bogusław BIAŁKO, Zbigniew KRÓLICKI, Stanisława SENDLER, Bartosz ZAJĄCZKOWSKI – Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, Instytut
Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechniki Wrocławskiej
W pracy przedstawiono przegląd konstrukcji sond gruntowych stosowanych
w sprężarkowych pompach ciepła. Na podstawie sporządzonego modelu
obliczeniowego i danych literaturowych, dokonano oceny rozwiązań
konstrukcyjnych i ich wpływu na jakość wymiany ciepła z gruntem. Przedstawiono
propozycje własnych modyfikacji konstrukcyjnych, rezultaty analiz modelowych
i wybrane dane eksperymentalne. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszych prac
w tym kierunku.
Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie inwestorowi dysponującemu stosukowo niewielkim terenem zależy na wykorzystaniu wszystkich zalet gruntu, jako źródła ciepła. Do zalet tych zalicza się wysoka
i stabilna temperaturę źródła, dobre współczynniki wymiany ciepła, możliwość pracy pompy ciepła w systemie monowalentnym
[14]. Nie do zaniedbania są też korzyści, czyli stosunkowo niskie
opory hydrauliczne czynnika roboczego i mniejsze moce pomp
obiegowych. Firmy instalujące wymienniki gruntowe do pomp
ciepła poszukują sposobu maksymalizacji poboru ciepła z gruntu, najczęściej poprzez modyfikację konstrukcji, która jednak nie
zawsze przynosi spodziewane efekty. Problem jest o tyle istotny,
że źle dobrana sonda czy ich zespół może przyczynić się do nadmiernego termicznego obciążenia gruntu i awarii pompy ciepła
[12]. Dzieje się to najczęściej po paru latach i najczęściej po upływie terminu gwarancji. Gdy prześledzi się wpisy użytkowników
Rys. 1. Typowa sonda tupu U wg [3, 18]
36 pomp ciepła na forach internetowych można zauważyć, że staje się to poważnym problemem [5].
Sondy typu U-rura
W warunkach krajowych najbardziej rozpowszechnionym
i zarazem najtańszym rozwiązaniem jest wymiennik typu U-rura,
zbudowany z 2 rur polietylenowych (PE) połączonych na dole
za pomocą dwóch kolanek. W sondzie przepływa czynnik roboczy
– najczęściej solanka lub glikol i pobiera ciepło z gruntu, przepływając przeciwprądowo w dół a następnie w górę. [18, 19].
Wartość strumienia czynnika roboczego jest tak dobierana,
aby zapewnić różnicę temperatury na wlocie i wylocie z wymiennika ΔT = 3 K [12]. Najczęściej w typowych sondach pionowych strumień wynosi około 1,8 m3/ h (0,5 l/s) [17], co gwarantuje przepływ turbulentny w rurze i zapewnia dobrą wymianę
ciepła. Turbulentny charakter przepływu pozwala zmniejszyć
opór cieplny sondy Rbh (wartości Rbh mieszczą się w przedziale
0,118÷0,260 Km/W [1]), ale zwiększa też wartość oporu hydraulicznego, a zatem moc pompy czynnika roboczego i pobór energii.
Mniejsze wartości strumienia czynnika i wejście w obszar laminarny przepływu powoduje wzrost oporu termicznego sondy
i mniejsze wartości różnicy temperatury czynnika.
Poważnym problemem eksploatacyjnym sond typu U jest występowanie niekorzystnego zjawiska bocznego efektu cieplnego, które polega na tym, że czynnik „zimny” płynący rurą w dół
odbiera ciepło nie tylko z gruntu, ale także od czynnika „ciepłego” płynącego rurą wznoszącą, obniżając tym samym temperaturę czynnika na wylocie z wymiennika. Zastosowanie izolacji
na jednej z rur, ze względów termodynamicznych jest niekorzystne, ponieważ spowodowałoby sytuację, w której tylko druga z nich wymieniałaby ciepło z otaczającym gruntem Chęć wyeliminowania bocznego efektu cieplnego zaowocowała liczną
modyfikacją konstrukcji U-rury a szczególnie różnymi konfiguracjami rozmieszczenia rur wewnątrz sondy, zastosowania podwójnej U-rury itp. [13]. W Tabeli 1. przedstawiono efekty badań
eksperymentalnych zależności oporu cieplnego sondy pionowej od konfiguracji rur w sondzie.
4/2014
klimatyzacja
Tabela 1. Zależność oporu cieplnego sondy pionowej od
modyfikacji konstrukcyjnych – konfiguracje rur w sondzie [1]
Opór cieplny Rbh
Lp.
Konfiguracja
m·K/W
1
0,118
2
0,127
3
0,148
4
0,148
5
0,161
6
0,172
7
0,181
8
0,185
9
0,232
10
0,260
Analiza uzyskanych wartości wskazuje, że najmniejsze wartości zostały uzyskane przy możliwie maksymalnym rozsunięciu
rur w sondzie. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia na całej
długości sondy a zastosowane przekładki dystansowe (rys. 1.)
niestety powiększają opór cieplny [1].
Innym poważnym problemem stosowania sond typu U-rura
jest konieczność wypełnienia odwiertu materiałem przewodzącym ciepło i minimalizującym obecność powietrza działającego
jak izolator. Wypełnienie sondy jest też konieczne ze względu
na nacisk górotworu na sondę, który poniżej głębokości 12 m staje
się dosyć znaczący [5]. Grozi to przemieszczaniem rur w sondzie
a w krytycznych sytuacjach nawet jej zniszczeniem. Stosowane
materiały wypełniające: bentonit, bentonit z kwarcem, bentonit
z grafitem, piasek kwarcowy, woda [7] zwiększają opór cieplny
rury i pogarszają wymianę ciepła.
Sondy współosiowe
W sondzie współosiowej CBHE (Coaxial Borehole Heat Exchanger)
zimny czynnik roboczy przepływa w dół przez jeden lub większą
ilość zewnętrznych kanałów pierścieniowych, odbierając ciepło
z gruntu. Na dnie wymiennika płyn przechodzi do kanału wewnętrznego. Od tego momentu ciepły czynnik płynie w górę w kierunku parowacza pompy ciepła (rys. 2.). W konstrukcji współosiowej
istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu kanałów zewnętrznych ze ścianą odwiertu, a w związku z tym zachodząca wymiana
ciepła jest bardziej intensywna (rys. 2a). Zmiana średnic kanałów
jest również próbą zmiany charakteru przepływu z turbulentnego
na przepływ laminarny, co umożliwiłoby zmniejszenie oporów hydraulicznych i znaczne oszczędności energii na pracę pompy w porównaniu z U-rurą. Niestety w tych konstrukcjach sondy nie dało
się wyeliminować efektu bocznej wymiany ciepła, który występuje
nawet na większą skalę niż w klasycznej U-rurze [18, 19].
Zaizolowana cieplnie sonda pionowa (TIL)
Najprostszym i skutecznym sposobem wyeliminowania tej
wady jest zaizolowanie jednej z rur. Zaproponowano izolację
wokół rury wewnętrznej, która ogranicza wymianę ciepła mię-
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
a)
b)
Rys. 2. Współosiowa sonda gruntowa: a) idea konstrukcji;
b) przekrój poprzeczny analizowanej współosiowej sondy
gruntowej [16]
Rys. 3. Zaizolowana cieplnie sonda pionowa TIL [7]. Kolor
czarny – ściana odwiertu, niebieski – rura centralna, różowy
– rury zewnętrzne
dzy rurą opadową a wznoszącą. Wydaje się jednak, że stosowanie izolacji w przypadku wlotu czynnika przez rurę zewnętrzną
nie jest zasadne [18].
Przy strumieniu objętości czynnika (wody) wynoszącym
1,8 m3/h, różnica temperatury czynnika na wlocie oraz wylocie
wynosi ΔT = 3 K a opór cieplny 0,03 Km/W [2, 15], wynika z tego, że to rozwiązanie charakteryzuje się lepszą wymianą ciepła
niż U-rura. W pracy [9] zaproponowano wymiennik współosiowy nazywany „Zaizolowaną Cieplnie Sondą Pionową”(w jęz. ang.
Thermal Insulated Leg, tzw. „TIL”). W zintegrowanym wymienniku
typu „TIL” zaizolowana jest centralna rura, którą dopływa zimny
czynnik roboczy. Kanałów zewnętrznych może być kilka lub kilkanaście (liczba może być bardzo różna), jednak im więcej jest
tych kanałów, o mniejszej średnicy tym wymiana ciepła z gruntem jest korzystniejsza W sondach typu TIL efekt bocznej wymiany ciepła został całkowicie wyeliminowany.
Na rysunku 3. przedstawiono przekrój wymiennika współosiowego typu TIL-G12. Geometria sondy jest tak dobrana, aby
w zaizolowanej rurze centralnej wystąpił przepływ laminarny
czynnika roboczego płynu pośredniczącego a w rurach zewnętrznych turbulentny. Sonda przejmuje dzięki temu więcej ciepła
od gruntu, opór cieplny sondy R jest mniejszy, niż w standardowej U-rurze (zazwyczaj wartości osiągane przez TIL’ kształtują
się na poziomie 0,01 do 0,03 Km/W) [13]. Podstawowe znaczenie dla pracy sondy ma przekrój poprzeczny rurek wznoszących
i ich ilość. Małe średnice rur zewnętrznych (do 16 mm [13]) o jak
najcieńszych ściankach (np. 1 mm) zapewniają dobrą wymianę ciepła. Przeprowadzone badania wskazują, że powinno ich
być jak najwięcej (6÷12) [13]. Zwiększenie liczby rurek powoduje zwiększenie powierzchni wymiany ciepła z gruntem, lepszy
37
klimatyzacja
go wymiennika w końcowym efekcie mogą zapewnić znaczącą poprawę efektywności gruntowej pompy ciepła. Niestety
na przeszkodzie do rozpowszechnienia tego typu rozwiązania
stoją koszty odwiertu i wykonania samej sondy [18].
Rys. 4. Porównanie wymiany ciepła między TIL a U-rurą [7, 13]. Kolorem niebieskim
oznaczono profil temperatury czynnika w rurze opadowej, kolorem zielonym w rurze
wznoszącej, kolorem czerwonym temperaturę gruntu (+8°C), kolorem czarnym – średnią
temperaturę czynnika w całym wymienniku
kontakt ze ścianami odwiertu i daje możliwość zmniejszenia natężenia przepływu czynnika roboczego (0,9 m3/h = 0,25 l/s) [12].
Uzyskiwane różnice temperatury czynnika roboczego na wlocie
i wylocie z wymiennika TIL to ΔT = 6 K [12]!
Na rysunku 4. przedstawiono przykładowy rozkład temperatury czynnika roboczego w sondzie typu U-rura i sondzie typu TIL [7].
Dla U-rury jak i TIL założono stałą temperaturę. W TIL temperatura czynnika roboczego pozostaje stała w rurze centralnej (izolacja), a wzrasta w rurkach wznoszących, podczas gdy w U-rurze
temperatura czynnika wzrasta w rurach wznoszącej i opadającej. Strzałkami zaznaczona jest „sterująca” procesem wymiany
ciepła różnica temperatury, która dla TIL jest o 30% wyższa niż
dla wymiennika typu U [12].
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że opór cieplny
TIL wynosi Rbh = 0,045 Km/W, a dla U-rury uzyskano Rbh = 0,14
Km/W, co oznacza 30% spadek oporu cieplnego, a ogólne polepszenie działania ocenia się na około 70%. Wraz ze wzrostem
ilości rur zewnętrznych, zmniejsza się spadek ciśnienia czynnika roboczego owocujący nawet 10-krotnym zmniejszeniu mocy pompy czynnika roboczego [12].
Można zauważyć, że wymienniki o mniejszym oporze cieplnym zapewniają wyższą temperaturą w okresie zimowym a niższą
w okresie letnim. Dzieje się tak dlatego, że tego typu wymienniki
są bardziej „związane” z temperaturą gruntu [18].
Wszystkie pozytywne czynniki i zalety konstrukcyjne takie-
Rys. 5. Kapsuła energii (Green Collector) [11]
38 Sonda typu „kapsuła energii”
Ciekawym rozwiązaniem poboru energii z gruntu jest tzw.
Kapsuła Energii (Energy Capsule). Jest to opatentowany produkt
firmy Pemtec [11], która promuje go pod nazwą Green Collector
[11]. W wywierconym otworze pod wymiennik umieszczany jest
rękaw z folii PE (grubość 4 mm) zakończony ciężarkiem, którego
długość odpowiada głębokości odwiertu.
Następnie wnętrze rękawa jest wypełniane płynem np. wodą, w celu uzyskania odpowiedniego nadciśnienia w stosunku
do ciśnienia panującego w gruncie. Wypełniająca woda powoduje też odkształcenie rękawa i gwarantuje doskonałe przyleganie folii do ścian odwiertu. Preferowanym podłożem do tego typu rozwiązania jest twarda jednolita skała, tak aby rękaw
mógł dobrze przylegać do ściany odwiertu. Cienkie ściany rękawa zapewniają dobrą wymianę ciepła między gruntem a wodą.
Poziom napełnienia rękawa jest taki, aby uzyskać odpowiednie
nadciśnienie (około 1 bara) i zależy od rodzaju i gęstości płynu
wypełniającego rękaw. Przy wyższych wartościach może dojść
do przerwania struktury rękawa. Ostatecznie przy pomocy kolejnego ciężaru umieszcza się w rękawie rury wymiennika [11].
Jeżeli płynem wypełniającym rękaw jest woda, istnieje ryzyko jej zamarznięcia. Ryzyko zamarznięcia jest zdeterminowane przez najniższą temperaturę czynnika roboczego w sondzie
i temperaturę parowania czynnika w parowaczu pompy ciepła.
Pomimo tego niebezpieczeństwa woda jest najczęściej stosowanym płynem do wypełnienia: Jest tańszym materiałem wypełniającym niż inne czynniki pośredniczące, np. bentonit czy
cement. Spełnia też taką samą funkcję jak typowe wypełnienie: chroni instalację przed wnikaniem wody z gruntu, wyciekiem czynnika roboczego do gruntu oraz zabezpiecza odwiert
przed zawaleniem [11].
Wymiennik typu kapsuła energii doczekał się też wielu modyfikacji, np. zamiast sondy typu U do rękawa wprowadzono
wymiennik współosiowy [8].
Trapezoidalny wymiennik gruntowy
Główną ideą konstrukcyjną sondy trapezoidalnej było stworzenie takiego CBHE, aby wszystkie rury (zarówno wznoszące jak
i opadające) stanowiły integralną całość, co pozwoliłoby uprościć proces instalacji. Kształt trapezoidalny kanałów zewnętrznych wpływa na poprawę wymiany ciepła z gruntem (rys. 6.)
i umożliwia zwarte połączenie z rurą wewnętrzną [1]. W celu
ograniczenia zjawiska bocznego efektu cieplnego w niektórych
rozwiązaniach zaproponowano zastosowanie izolacji rury cen-
Rys. 6. Wymiennik trapezoidalny [1]
4/2014
klimatyzacja
LITERATURA:
[1] J. ACUNA: Improvements of U-pipe
Borehole Heat Exchangers. KTH
School of Industrial Engineering and
Management. Sztokholm (Szwecja).
2010.
[2] J. ACUNA, B. PALM: First experiences
with coaxial borehole heat exchangers. IIR Conference on Sources/
Rys. 8. Rura wewnętrznie ryflowana [22]
Sinks alternative to the outside Air
for HPs and AC techniques. Padua,
Rys. 7. Modyfikacja wlotu i wylotu sondy gruntowej
tralnej oraz ograniczenie powierzchni kontaktu między rurami
opadowymi a rurą wznoszącą (rury zewnętrzne nie przylegają
do rury centralnej na całym obwodzie).
Szczegółowe badania trapezoidalnego CBHE zanurzonego
w wodzie wykazały, że opór cieplny sondy (0,15 Km/W) ma zbliżoną wartość jak dla U-rury (0,12 Km/W), jeżeli sonda zostanie
umieszczona w odwiercie niecentralnie. Centralne umieszczenie pogarsza wartość oporu cieplnego sondy (0,18 Km/W [1]).
Różnica temperatury czynnika między wlotem a wylotem wynosi ΔT = 3,5÷ 4,0 K [1]. Wynika to z faktu, że wtedy uzyskuje się
wyższe temperatury poza odwiertem sondy [1].
Ewidentne korzyści w zastosowaniu sondy trapezoidalnej
przejawia się w mniejszych spadkach ciśnienia czynnika roboczego (pompa o mniejszej mocy, mniejsze koszty). Analiza spadków ciśnień U-rury i TCBHE wykazała, że przy tych samych strumieniach objętościowych czynnika roboczego, trapezoidalny
wymiennik wykazywał 65% mniejszy spadek ciśnienia niż tradycyjna U-rura [1]. Producent sond trapezoidalnych o nazwie
Refla, firma TTG podaje w katalogu produktu, że prędkość przepływu czynnika roboczego jest wyższa niż w wymiennikach
U-rurowych (0,7÷1,2 l/s) [1].
Propozycje modyfikacji konstrukcyjnych sond
gruntowych
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w budowie i instalowaniu
sond gruntowych do pomp ciepła, firma NANOTEL [4] zaproponowała modyfikacje konstrukcyjne sond typu U-rura, które jak wynika z przeprowadzonych badań użytkowych poprawiają wymianę
ciepła z gruntem. Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika,
że najistotniejszym parametrem wpływającym na wartość przyrostu temperatury ΔT czynnika roboczego w sondzie jest rodzaj
przepływu w ramionach sondy (laminarny, turbulentny). Z punktu widzenia termodynamiki i istnienia efektu bocznego wymiany
ciepła, wskazane byłoby, aby ogrzany czynnik roboczy (dolne odcinki rury powrotnej) nie oddawał ciepła napływającemu czynnikowi zimnemu w rurze napływowej i nie obniżał również swojej
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
temperatury w wymianie ciepła z gruntem o temperaturze niższej (wyższe warstwy gruntu). W idealnych warunkach proponuje
się (pkt 2) zastosowanie izolacji jednej z rur. Podobny efekt można osiągnąć, modyfikując rodzaj przepływu w ramionach sondy
(sondy współosiowe wielorurowe lub trapezoidalne). W celu modyfikacji przepływu, w omawianym rozwiązaniu zaproponowano
zróżnicowanie kształtu wlotu i wylotu czynnika do/z rury sondy
(rys. 7.). Na wlocie zastosowano dodatkowe kolanko zwiększające
turbulizację przepływu. Rysunek przedstawia modyfikacje wlotu
i wylotu rur sondy. Ta prosta modyfikacja konstrukcyjna daje przyrost temperatury czynnika ΔT = 4,5 K przy natężeniu przepływu V
= 7,507·10-4 m3/s [4]. Przy klasycznym kształcie wlotu i wylotu (rys.
1.) dla tych parametrów uzyskiwano ΔT = 3,5 K.
Kolejna modyfikacja konstrukcji sondy to zastosowanie rury wewnętrznie ryflowanej (rys. 8.). Zastosowanie rury wewnętrznie ryflowanej powoduje korzystne zawirowania strumienia czynnika roboczego podczas jej przepływu w obrębie rury i uzyskanie przepływu
burzliwego. Turbulizacja przepływu korzystnie wpływa na pobór
ciepła i równomierny rozkład temperatury. W porównaniu z rurą
gładką, gdzie na krawędziach rury temperatura jest wyraźnie wyższa niż w osi. W rurze ryflowanej profil rozkładu temperatury jest
równomierny przy jednocześnie wyższej wartości ΔT [22].
Ze względu na większą różnicę temperatury na ściance i w całej
długości rury, sonda gruntowa pobierze więcej ciepła z gruntu niż
rura gładka w warunkach przepływu laminarnego. Maksymalne
rozsunięcie rur sondy w otworze odwiertu daje średni przyrost
wartości ΔT o kolejny 1 K.
Italy. April 5–7, 2011.
[3] Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu
geologiczno-inżynierskiego aglomeracji wrocławskiej. Ministerstwo
Środowiska Rzeczpospolita Polska.
Wrocław. Maj 2009.
[4] B. BIAŁKO: System pompy ciepła
współpracującej z dolnym źródłem
ciepła o nazwie Źródło Ciepła i
Chłodu ZCC Nanoterm. Wrocław
2011.
[5] http://www.renovationexperts.com/
geothermal-heat-pumps. asp.
[6] Information for Evaluating
Geoexchage Applications.
Geothermal Heat Pump Consortium
for New York State Energy Research
and Development
Authority(NYSERDA). 07/2007.
[7] Geotrainet training manual for
designers of shallow geothermal
systems. Wykonano w ramach
projektu “Geo – Education for
asustainable geothermal heating
and cooling market. GEOTRAINET.
EFG. Brussels 2011.
[8] F. GUILLAUME: Analysis of a Novel
Pipe in Pipe Coaxial Borehole Heat
Exchanger. KTH School of Industrial
Engineering and Management.
Sonda o zmiennej średnicy
Kolejna modyfikacja (chroniona zgłoszeniem patentowym nr
P.402615) to zastosowanie sondy o zmiennej średnicy rur (rys. 9b).
Korzystając z opracowanych modeli termodynamiczno-przepływowych sondy gruntowej [16], zaprojektowano i przeprowadzono analizę porównawczą parametrów termodynamicznych
oraz hydraulicznych sondy współosiowej, sondy typu U i sondy
o zmiennej średnicy rur.
a)
Sztokholm (Szwecja). 2011.
[9] http://www.intelligentheatandpower.com
[10] http://www.heatflow.und.edu/
index2.html
[11] www.pemtec.se
b)
Rys. 9. a) klasyczna U-rura; b) zmodyfikowana U-rura
39
klimatyzacja
[12] P. PLATELL: Developing work on
Tabela 2. Typoszereg analizowanych rur HDPE 100 SDR 11
[20, 22]
Średnica zewnętrzna
Grubość ścianki
Lp.
gi ∙ 10 -3, [m]
di ∙ 10 -3, [m]
1
20
2
2
25
2,3
3
32
3,0
4
40
3,7
5
50
4,6
6
63
5,8
7
75
6,8
ground heat exchangers. The Tenth
International Conference on Thermal
Energy Storage ECOSTOCK Atlantic
City US. 2006.
[13] J. LJUNGQVIST, T. VOGEL, L. NIELSEN:
A new innovative Ground Heat
Exchanger for heating, cooling and
energy storage. REHVA Journal.
1/2013.
[14] M. RUBIK: Pompy ciepła w systemach
geotermii niskotemperaturowej.
MULTIKO Oficyna Wydawnicza.
Warszawa 2011.
Rys. 10. Przekrój poprzeczny projektowanego wymiennika
[15] S. SANAYE: Horizontal ground
coupled heat pump:
Thermaleconomic modeling and
optimization. Energy Conversion and
Management vol. 51 issue. 12
December, 2010.
[16] S. SANDLER: Projekt pompy ciepła z
pionowym, gruntowym wymiennikiem ciepła do ogrzewania domu
jednorodzinnego. Praca dyplomowa
stopnia inżynierskiego. Politechnika
Wrocławska. Wrocław 2013.
[17] http://www.totalgreenus.com
[18] M. WAJMAN: Technical and economical analysis of ground source heat
pump systems with BHE in Poland.
KTH School of Industrial Engineering
and Management. Sztokholm
(Szwecja). 2011.
[19] M. WAJMAN: Współczesne rozwiązania konstrukcyjne pionowych sond
gruntowych dla sprężarkowych
pomp ciepła. Technika chłodnicza i
klimatyzacyjna. 2/2012.
[20] http://wavin.home.pl/cennik/#PE-X
[21] http://www.muovitech.pl/
[22] Katalog rur HDPE www.aqua.lublin.
pl/cenniki/Cennik%20na%20rury%20HDPE.pdf
W projektowanych sondach założono te same warunki geologiczne [3], użyto tych samych materiałów konstrukcyjnych wymiennika (niskociśnieniowy polietylen HDPE 100 SDR 11) [20, 22]
i założono wymiary geometryczne odwiertu: długość L = 30 m
i średnica odwiertu D = 0,22 m. Czynnikiem pośredniczącym jest
glikol propylenowy o stężeniu 40%. Optymalną prędkość wlotową założono na poziomie 0,5 m/s [11]. Wybrano materiał wypełniający charakteryzujący się dużym współczynnikiem przewodzenia ciepła – RAUGEO therm 2.0.
Celem obliczeń termodynamicznych było wyznaczenie takich parametrów sondy, aby strumień ciepła pobierany z metra
długości wymiennika był maksymalny. Porównano sondy o różnych średnicach rur oraz różnym masowym natężeniu przepływu glikolu mf [15, 16].
Obliczenia hydrauliczne posłużą do wyznaczeniu takich parametrów sondy, przy których spadek ciśnienia spowodowany oporami
przepływu będzie minimalny. Dokonano obliczeń oporu cieplnego
sondy, jednostkowego strumienia ciepła sondy qs oraz różnicy temperatury czynnika pośredniczącego ∆tf, w zależności od strumienia
masowego mf i geometrii wymiennika. Celem obliczeń hydraulicznych było zbadanie zależności wysokości podnoszenia pompy (strat
ciśnienia w instalacji) od parametrów konstrukcyjnych wymiennika
oraz masowego natężenia przepływu czynnika mf.
Przeanalizowane zostały rury z typoszeregu HDPE 100 SDR
11 zgodnie z równaniami:
qs = f(mf, di, gi, d7, g7, nk, nd)
Hp = f(mf, di, gi, d7, g7, nk, nd)
Rys. 11. Jednostkowa moc cieplna zmodyfikowanej U-rury qs oraz sondy
pierścieniowej (indeks k) w funkcji masowego natężenia przepływu mf
40 gdzie:
mf = 0,6 kg/s – masowe natężenie przepływu glikolu,
di – średnica rury,
gi – grubości ścianki,
nk = 2 – liczba kolan,
nd = 1 – liczba dyfuzorów.
Specyfikacja analizowanych rur znajduje się w tabeli 2., a wybrane parametry porównawcze przedstawiono na rysunku 11. i 12.
Porównanie projektowanej sondy pierścieniowej z analizowanymi U-rurami wykazało, że wymiennik pierścieniowy charakteryzuje się mniejszą jednostkową mocą cieplną i dużo mniejszymi
spadkami ciśnień w stosunku do wymienników typu U.
Modyfikacja konstrukcji U-rury w sensie termodynamicznym
powoduje niewielki przyrost jednostkowej mocy cieplnej w stosunku do klasycznej U-rury. Dzieje się tak, ponieważ mniejszy
współczynnik wnikania ciepła do rury o dużej średnicy (spowodowany małą prędkością przepływu w tej rurze) jest kompensowany większą powierzchnią wnikania ciepła w stosunku
do ramienia o małej średnicy. Jednak pod względem hydraulicznym, zmodyfikowana U-rura charakteryzuje się istotnie mniejszymi spadkami ciśnień.
Wnioski
Problematykę pozyskania ciepła z gruntu w żadnym wypadku
nie można uznać za całkowicie rozwiązaną. Wielkości natężenia
przepływu, oporu cieplnego sondy, oporu hydraulicznego i temperatury wylotowej czynnika roboczego są ze sobą ścisłe powiązane a ich prawidłowe dobranie jest typowym zadaniem optymalizacyjnym, wpływającym bezpośrednio na wartość współczynnika
COP pompy ciepła. Ilość typów i odmian konstrukcyjnych sond
pionowych wskazuje, że jak dotychczas nie znaleziono jednego
optymalnego rozwiązania. Jak wynika też z omówionego przykładu proste rozwiązania są też bardzo skuteczne.
Rys. 12. Wysokość podnoszenia pompy Hp wymienników typu U-rura oraz
sondy pierścieniowej (indeks k) w funkcji masowego natężenia przepływu mf
4/2014
Download