I. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.

advertisement
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2012
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
W OLSZTYNIE UL. DWORCOWA 28
NIE PODLEGAJĄCE BADANIU
I.
Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego.
II.
Informacja dodatkowa.
II.A
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
III.
Oświadczenie Dyrektora.
IV.
Sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej za 2012 rok.
V.
Sprawozdanie z działalności Przychodni Specjalistycznej w okresie
sprawozdawczym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
VI.
Plan Finansowy na rok 2013.
I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W PRZYCHODNI SPECJALISYCZNEJ W OLSZTYNIE
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12. 2012r. i obejmujące
okres od 01. 01. 2012r. do 31. 12. 2012r. , składa się z :



rachunku strat i zysków sporządzony w wersji porównawczej
bilansu
informacji dodatkowej,
przedstawiających dane finansowe za okres bieżący oraz porównywalne dane
finansowe za ubiegły rok obrotowy.
Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz informacje w formie tabelarycznej , objaśniające do poszczególnych
pozycji rachunku zysków i strat, bilansu. Tabele te zostały oznaczone
numerami od 1-15
II. INFORMACJA DODATKOWA
II. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie przy ul.
Dworcowej 28 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
Przedmiotem działalności Przychodni są świadczenia ambulatoryjne z
zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, świadczeń w zakresie
wykonywania badań diagnostycznych, oraz profilaktyki zdrowotnej.
Przychodnia obejmuje swoim zasięgiem obszar działania Warmińsko –
Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Uchwałą Rady Miasta z 23. 06. 1999 roku został utworzony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia
Specjalistyczna w Olsztynie.
Przychodnia Specjalistyczna posiada osobowość prawną i jest wpisana
do Krajowego rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VIII
Wydział Gospodarczy pod numerami KRS :00000000 537 oraz do Rejestru
Podmiotów Leczniczych pod numerem 000000015141. Czas trwania
Przychodni zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Przychodnia przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
rozpoczynający się 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2012 roku.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane
okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń
dla kontynuowania przez Przychodnię działalności w najbliższym okresie.
Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego w
nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Sprawozdanie finansowe Przychodni zawiera dane finansowe za bieżący
rok obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami
Ustawy o Rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące
działalność.
Przychodnia sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Przychodnia wykazuje zdarzenia
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy z
Przychodni za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychodnia stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaży, ujmowane w okresach, których dotyczą.
Na koszty działalności operacyjnej składają się:







Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Koszty usług obcych
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz
pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe
Na wynik finansowy Przychodni wpływają ponadto :



Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do
przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem
prowadzenia Przychodni poza jej działalnością operacyjną.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.
BILANS
WARTOŚCI NIEMATERAIALNE I PRAWNE
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu utraty
wartości.
W Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie w pozycji wartości niematerialne i
prawne wykazywane są programy komputerowe oraz licencje.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej
3,5 tys. zł i okresie użytkowania nie przekraczającego jednego roku w dniu
przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w ciężar kosztów.
ŚRODKI TRWAŁE
Nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową
tych środków. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są według
wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i
pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Zgodnie z ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas
dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe ) mogą
na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny.
Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka
trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości. SPZOZ Przychodnia
Specjalistyczna nie dokonywała urzędowej aktualizacji wartości środków
trwałych .
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczające
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł są
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazywania do
użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:





GRUPA I
GRUPA II
GRUPA IV
GRUPA VI
GRUPA VIII
- budynki
- budowle
- komputery
- urządzenia techniczne
- narzędzia i przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
- 2,5%
- 4,0%
- 30,0%
- 8,5%
- 17% – 25 %
RZECZOWE ŚRODKI AKTYWÓW OBROTOWYCH
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
NALEŻNOŚCI
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Do należności
krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług,
oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy. Na
ostatni dzień roku kalendarzowego należności są zinwentaryzowane drogą
potwierdzenia sald.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej. Na ostatni
dzień roku kalendarzowego należności są zinwentaryzowane .
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Przychodni Specjalistycznej w
Olsztynie nie występują.
FUNDUSZE WŁASNE
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
w wartościach początkowych według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i statutu Przychodni.
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości
nominalnej , a na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej salda
tych zobowiązań wykazuje się jako zobowiązania powyżej 12 miesięcy.
Przychodnia Specjalistyczna posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe.
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
Od 1 stycznia 2009 obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i
podobne w ciężar biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wprowadziła
ustawa z 29września 1994 roku tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 152 poz.1223 art.
39 ust.2 pkt.2. Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie od 2009 roku
utworzyła rezerwę na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Bierne
rozliczenie międzyokresowych kosztów dokonywane są w wysokości
faktycznych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. art.8 o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.742) podstawa prawna
dokonania na dzień 31 grudnia 2012 jednorazowego przeniesienia na
rozliczenia międzyokresowe przychodów wartości odpowiadającej
niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych
sfinansowanych z dotacji których wartość zwiększała przed dniem 01lipca
2011 fundusz założycielski SPZOZ . Jednorazowe przeniesienie
niezamortyzowanej części na dzień 31.12.2012 przedstawia tabela nr 15.
Przyjęte przez Przychodnię Specjalistyczną zasady rachunkowości stosowane
były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w
roku poprzednim.
III.
OŚWIADCZENIE DYREKTORA
Stosownie do art. 52 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z
późniejszymi zmianami
( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 ) Dyrektor Przychodni
Specjalistycznej w Olsztynie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok
kończący się 31.12.2012 roku , na które składa się :
 bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r.
 rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
 informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi
zasadami Ustawy o Rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje
majątkową i finansową, jak również wynik finansowy.
..........................................
( podpis Dyrektora )
............................................
( podpis Gł. Księgowej )
TABELA NR 1
STRUKTURA RZECZOWA WEDŁUG RODZAJÓW
DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych
Przychody z dzierżawy pomieszczeń
RAZEM:
2011
2012
5 608 336,81
5 994 303,43
356 038,98
333 824,13
5 964 375,79
6 328 127,56
2011
2012
6 115 371,28
6 458 868,35
6 115 371,28
6 458 868,35
TABELA NR 2
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wyszczególnienie
Amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i
pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM:
TABELA NR 3
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Wyszczególnienie
2011
2012
20 000
0
Inne przychody operacyjne
w tym
 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych z PFRON
 Przeniesienie rocznego odpisu amortyzacji
z rozliczeń międzyokresowych
przychodów
 Pozostałe
1 578,69
328 586,75
0
52 762,50
0
275 188,00
0
636,25
Razem:
21 578,69
328 586,75
Dotacje
Zwiększone pozostałe przychody operacyjne w roku 2012 w porównaniu do roku 2011
wynikają z wznowienia przez PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w Przychodni oraz z przeniesienia rocznego odpisu
amortyzacji z rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z Ustawą (Dz.U.poz.742
art.8)
TABELA NR 4
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Wyszczególnienie
Pozostałe koszty operacyjne
Rozliczenie dotacji
Razem:
2011
2012
6 512,93
158 630,42
20 010
0
26 522,93
158 630,42
Zwiększone pozostałe koszty operacyjne wynikają z nie zrefundowanych przez PFRON
części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (od 1 sierpnia 2010 odmowa refundacji przez
Prezesa PFRON). Przychodnia złożyła odwołanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po otrzymaniu niekorzystnego wyroku
dokonano przeksięgowania na pozostałe koszty operacyjne
TABELA NR 5
PRZYCHODY FINANSOWE
Wyszczególnienie
Odsetki w tym:
 odsetki bankowe
 odsetki od należności przeterminowanych
 inne
RAZEM:
2011
2012
29 447,12
44,85
3 013,95
32 505,92
57 996,78
238,41
0
58 235,19
2011
2012
0
0
Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań
0,86
1 833,47
Razem:
0,86
1 833,47
TABELA NR 6
KOSZTY FINANSOWE
Wyszczególnienie
Pozostałe koszty finansowe
TABELA NR 7
ZMIANY W WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2012R. DO 31 GRUDNIA 2012R.
Wyszczególnienie
Wartość brutto na początek roku 2012
2012
53 269,09
Zwiększenie – nabycie
7880,61
Wartość brutto na koniec roku 2012
61149,70
Umorzenie na początek roku 2012
48 172,46
Umorzenie bieżące
6 041,14
Umorzenie na koniec roku sprawozdawczego 2012
54 213,60
Wartość księgowa netto
6 936,10
TABELA NR 8
ZMIANA W ŚRODKACH TRWAŁYCH W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2012R. DO GRUDNIA 2012R.
Wyszczególnienie
Budynki i
budowle
Urządzenia
techniczne,
maszyny
(Gr. 4 i 6)
Pozostałe
środki
trwałe
(Gr. 8)
6256165,38
352093,53
2249198,76
Pozostałe
Razem
środki
trwałe
jednorazowo
umarzane
Wartość brutto na początek
okresu
Zwiększenia w tym:
 nabycie
 przemieszczenia
wewnętrzne
 inne
33523,42
Zmniejszenia
0
4363,02
450910,64
2147,11
457420,77
6289688,80
359069,88
1804115,80
101986,41
8554860,89
2447728,71
294604,37
1825222,23
101345,52
4668900,83
Umorzenia bieżące
157227,52
23 842,29
240960,66
2788
424818,47
Zmniejszenia
0
4363,02
450910,64
2147,11
457420,77
Umorzenie na koniec
okresu sprawozdawczego
2604956,23
314083,64
1615272,25
101986,41
4636298,53
3684732,57
44986,24
188843,55
0
3918562,36
Wartość brutto na koniec
okresu sprawozdawczego
Umorzenia na początek
roku
Wartość księgowa netto na
koniec roku
11339,37
5827,68
101345,52
2788
8958803,19
19955,05
33523,42
TABELA NR 9
STRUKTURA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Wyszczególnienie
Należności od jednostek
powiązanych
Należności od pozostałych
jednostek w tym:
 z tytułu dostaw i usług
nieprzeterminowane
 należności sporne
 inne należności
Należności
krótkoterminowe na
dzień 31.12.2011
0
Należności
krótkoterminowe na dzień
31.12.2012
0
1 028 882,54
699 347,86
480 837,08
427 227,46
120 818,00
544 202,32
0
155 145,54
TABELA NR 10
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
Wyszczególnienie
Środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych
2011
2012
1 519 318,62
1 882 196,76
2011
6 176 569,55
2012
2 790 211,88
5 783 718,55
392 851,00
2 520 795,55
269 416,33
TABELA NR 11
KAPITAŁ FUNDUSZ WŁASNY
Wyszczególnienie
Wysokość funduszu
podstawowego
Struktura własności w tym:
 Gmina Olsztyn
 Fundusz zakładu
Zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 14.06.2012r o działalności leczniczej dokonano jednorazowo
przeksięgowania wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej
środków trwałych zakupionych z dotacji z funduszu założycielskiego na rozliczenia
międzyokresowe przychodów (stan na dzień 31.12.2012r.)
TABELA NR 12
PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY
Wyszczególnienie
2012
Zysk finansowy netto
95 617,26
Proponowany podział wyniku finansowego :
 przeksięgowanie na nierozliczony wynik finansowy z
lat ubiegłych
TABELA NR 13
STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH
Wyszczególnienie
Wobec pozostałych
jednostek
W tym:
 z tytułu
dostaw i
usług
 z tytułu
podatków ceł
i ubezpieczeń
społecznych
 z tytułu
wynagrodzeń
 inne
Stan na
początek
roku
obrotowego
347 577,06
Stan na dzień 31.12.2012 nieprzeterminowane
do 1-go m- od 1 m-ca do powyżej 12
Razem
ca
12 m-cy
m-cy
207 861,37
207 289,54
3 330,52
418 481,43
204 084,84
0
207 289,54
3 330,52
210620,06
109 749,73
160 938,38
0
0
160 938,38
33 742,49
0
46 922,99
0
0
0
0
0
46 922,99
TABELA NR 14
REZERWY Z TYTUYŁU ODPRAW EMERYTALNYCH, RENTOWYCH I NAGRÓD
JUBILEUSZOWYCH
Cel utworzenia
Długoterminowe
rezerwy na odprawy
emerytalne, rentowe
i nagrody
jubileuszowe
Krótkoterminowe
rezerwy na odprawy
emerytalne, rentowe
i nagrody
jubileuszowe
Zwiększenie
Zmniejszenie
Stan na koniec
roku 2012
398 457,03
90 310
51 281
437486,03
57 887
8 827
15 432,92
51281,08
456 344,03
99 137
66 713,92
488 767,11
Stan na
początek
roku 2012
TABELA NR 15
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
Wyszczególnienie
Przeksięgowanie
niezamortyzowanej
części aktywów
trwałych
sfinansowanych z
dotacji organu
założycielskiego
Stan na
koniec roku
2012
2 987 735
Download