Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

advertisement
KOPEX S.A.
RB 11 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
11
/
2017
2017-01-31
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty publikacji raportów okresowych
przez KOPEX S.A. w roku obrotowym 2017:
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2017 roku – 30 maja 2017 roku
- za III kwartał 2017 roku – 29 listopada 2017 roku
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 30 września 2017 roku
3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 02 maja 2017 roku
Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr
33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.
Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował rozszerzonego
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Do niniejszego raportu oraz na stronie www.kopex.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” –„Kalendarium”
zamieszczony został „Harmonogram okresów zamkniętych w KOPEX S.A. w 2017 roku” opracowany zgodnie z art.
159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
KOPEX Spółka Akc yjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.
Elektromaszynowy (ele)
(skróc ona nazwa emitenta)
40-172
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Katowice
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
1
ul. Grabowa
(ulica)
(numer)
(032) 6047000
(032) 6047100
(telefon)
(fax)
[email protected]
kopex.com.pl
(e-mail)
(www)
271981166
634-012-68-49
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2017-01-31
Beata Zawiszowska
Prezes Zarządu
2017-01-31
Bartosz Bielak
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
KOPEX S.A.
RB 11 2017
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download