Zbycie udziałów w KOPEX

advertisement
KOPEX S.A.
RB 55 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
55
/
2014
2014-07-09
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Zbycie udziałów w KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, na podstawie umowy
sprzedaży, doszło do zbycia przez Emitenta wszystkich 7240 (siedem tysięcy dwustu czterdziestu) posiadanych
udziałów w spółce KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – jednostka zależna od Emitenta
(KOPEX-FAMAGO) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej
3.620.000,00 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz podmiotu spoza GK KOPEX S.A.
Zawarta umowa sprzedaży nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 133).
Emitent informuje jednocześnie, iż stosownie do postanowień umów zawartych z nabywcą wyżej wymienionych
udziałów, z uwagi na trwającą procedurę rejestracji zainicjowanego w przeszłości podwyższenia kapitału
zakładowego KOPEX-FAMAGO, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego
KOPEX-FAMAGO, Emitent dokona sprzedaży na rzecz tego samego nabywcy, wszystkich 12000 (dwunastu tysięcy)
nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym KOPEX-FAMAGO o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i
łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych).
Decyzja o zbyciu udziałów w KOPEX-FAMAGO stanowi element restrukturyzacji Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. i
wpisuje się w treść „Programu Restrukturyzacji Organizacyjnej Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. na lata
2013-2016” przyjętego przez Zarząd Emitenta w listopadzie 2013 roku, o którym Emitent informował w raporcie
okresowym za IV kwartał 2013 r. QSr 4/2013 opublikowanym w dniu 26.02.2014 roku.
Transakcja nie wywrze wpływu na wysokość długu netto Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
Przeprowadzenie transakcji nie wpłynie na realizację przez Emitenta dotychczas podpisanych kontraktów. Udział
backlogu segmentu górnictwa odkrywkowego na koniec I kwartału 2014 roku wynosił 7,6% w całości backlogu
Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. Transakcja sprzedaży udziałów KOPEX-FAMAGO nie wpłynie w sposób istotny na
wartość przychodów Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
Emitent zamierza dalej prowadzić działalność w segmencie górnictwa odkrywkowego, wykorzystując w tym
zakresie m.in. potencjał innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005
r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
KOPEX Spółka Akc yjna
(pełna nazwa emitenta)
Elektromaszynowy (ele)
KOPEX S.A.
(skróc ona nazwa emitenta)
40-172
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Katowice
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
ul. Grabowa
1
(ulica)
(032) 6047000
(numer)
(032) 6047100
(telefon)
[email protected]
(fax)
kopex.com.pl
(e-mail)
634-012-68-49
(www)
271981166
(NIP)
(REGON)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
KOPEX S.A.
RB 55 2014
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2014-07-09
Andrzej Meder
Członek Zarządu
2014-07-09
Piotr Broncel
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
Download