Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej

advertisement
SYLABUS
KIERUNEK STUDIÓW: Administracja – studia niestacjonarne
STOPIEŃ EDUKACJI: studia I stopnia
Opis poszczególnych przedmiotów
Description of individual course units
II.B. l
II.B. 2
II.B. 3
Nazwa przedmiotu – Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
(course title)
Typ przedmiotu: podstawowy
(type of course)
Poziom przedmiotu: podstawowy
(level of course)
II.B. 4
Rok studiów - II
(year of study)
II.B. 5
Semestr / trymestr studiów, ilość godzin - IV/36 godz.
(semester/trimester)
Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach kształcenia)
(number o f ECTS credits allocated, based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes)
II.B.6
ECTS 5
II.B. 7
II.B. 8
Imię i nazwisko wykładowcy, stopień, tytuł: Łukasz Furman, dr nauk ekonomicznych
(name of lecturer)
Cele przedmiotu (objectives o f the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarem zarządzania publicznego. Przedstawienie istoty,
form działania i organizacji administracji publicznej. Zwrócenie uwagi na efektywność funkcjonowania
organów administracji publicznej oraz wykorzystania środków publicznych.
II.B. 9
Wymagania wstępne – zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
(prerequisites)
II.B. 10
Forma zajęć – wykład
(form class)
II.B.11
Treści merytoryczne przedmiotu
(course contents)
Organizacja – definicje, cechy, zasoby, otoczenie – 2 godz.
Organizacja publiczna – istota i cechy – 2 godz.
Organizacja publiczna a organizacja biznesowa – podstawowe różnice – 2 godz.
Pojęcie, cechy , funkcje i podmioty zarządzania publicznego – 3 godz.
Zarządzanie terytorialne – istota i zakres – 2 godz.
Zarządzanie usługami publicznymi – 2 godz.
Warunki sprawnego świadczenia usług publicznych – 2 godz.
Planowanie i podejmowanie decyzji w administracji publicznej – 3 godz.
Planowanie i zarządzanie strategiczne w administracji publicznej – 2 godz.
Organizowanie – struktury organizacyjne instytucji publicznych – 3 godz.
Kierowanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej – 2 godz.
Motywowanie i przewodzenie – 3 godz.
Kultura organizacji publicznej – 2 godz.
Proces kontrolowania – cele, etapy i rodzaje – 2 godz.
Kontrola finansowa – instrumenty i funkcje – 2 godz.
Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - 2 godz.
II.B. 12
Spis zalecanych lektur
(recommended reading)
- literatura podstawowa
Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Kraków 2004.
Koźmiński A.K., Piotrowski W.,(red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
Kożuch B. (red.), Zarządzanie usługami publicznymi, Towarzystwo Naukowe Współczesnego
Zarządzania, Kraków 2008
Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa
2005
- literatura uzupełniająca
Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej
zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005
Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków, 2001
Noworól A., Zarządzanie w samorządzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2007
II.B. 13
Metody nauczania – metoda nauczania teoretycznego
(teaching methods)
II.B.14
Metody oceny/ forma zaliczenia – forma pisemna testowa, test 10 pytań, jednokrotnego wyboru,
zaliczenie 50 % punktów +1
(assessment methods)
II.B.15
Język wykładowy - polski
(language of instructlon)
Podpis prowadzącego
Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu
Download