TRADYCJA ROMANTYCZNA W TEATRZE POLSKIM

advertisement
TRADYCJA ROMANTYCZNA W TEATRZE POLSKIM
pod redakcją Dariusza Kosińskiego
Spis treści: Dariusz Kosiński, Wstęp • Krzysztof Rutkowski, Wymowa milczącego Głosu.
Mickiewicz i czynienie poezji • Michał Masłowski, Oratoryjne „Dziady” w realizacjach
Andrzeja Seweryna • Janusz Skuczyński, Światło w „Dziadach” Adama Mickiewicza •
Małgorzata Jabłońska, Posłaniec • Maria Prussak, Pytania o monolog w dramacie
romantycznym • Grzegorz Niziołek, Dramat bez tytułu • Maria Kalinowska, Teatralność
„Agezylausza” Juliusza Słowackiego • Maria Cieśla-Korytowska, O bohaterach Juliusza
Słowackiego • Dariusz Kosiński, Książę. Teatr przemiany Juliusza Słowackiego • Ireneusz
Guszpit, Juliusza Osterwy imiona romantyczne • Dariusz Piotr Klimczak, Paradygmat
romantyczny Teatru Rapsodycznego • Zbigniew Osiński, Tadeusz Kantor i Jerzy
Grotowski wobec romantyzmu • Agnieszka Wójtowicz, Próba leczenia postawy
romantycznej za pomocą postawy romantycznej (Grotowski i narodowe mity) • Grzegorz
Ziółkowski, Wstecz. Grotowski w Collège de France • Izabela Grzelak, Dwa obrazy
Zawiszy Czarnego • Ewa Łubieniewska, Echa romantyczne w dramatach Stanisława
Ignacego Witkiewicza • Jarosław Cymerman, Czechowicz w płaszczu Konrada • Anna R.
Burzyńska, Jerzego Jarockiego teatr oniryczny. Szkic do eseju • Jan Ciechowicz,
Romantyzm w teatrze według Macieja Prusa • Maria Napiontkowa, Powojenne „czytanie”
romantyków w teatrze: od „Grunwaldu” Kotlarczyka do „Nie-Boskiej komedii”
Swinarskiego. Uwagi nie do końca uporządkowane • Tadeusz Kornaś, Alternatywny
romantyzm. Tradycja romantyczna w polskim teatrze alternatywnym • Indeks osobowy.
Download