Propozycja utworzenia formy ochrony lasu na północnych i

advertisement
Propozycja utworzenia formy ochrony lasu na północnych i wschodnich podszczytowych
stokach Mogielicy.
Małopolskie Koło Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
Nadleśnictwo Limanowa, obręb Limanowa, ur. Mogielica Tymbarska i Dobrzańska.
Granica:
od południa – wzdłuż granicy obrębu Limanowa i Kamienica
od zachodu – wzdłuż drogi leśnej w od. 129
od północy – m.w. wzdłuż południowej granicy polany północnej Mogielicy (E.15 i E.14)
przez od. 126 i 113 wzdłuż dróg lub dróg oddziałowych na wys. 950-1000 m n.p.m.
od wschodu –wzdłuż drogi leśnej w od. 118.
Obręb Limanowa – oddziały: 129 (część wschodnia), 126 (część południowa), 113
(większość) i 118 (fragment zachodni)
Wymieniony obszar obejmuje północne i wschodnie stoki Mogielicy powyżej poziomicy 950
m n.p.m. Powierzchnia ok. 1 000 ha.
Znajduje się tam głównie górnoreglowy bór świerkowy (powyżej 1000 m n.p.m.) o
charakterze zbliżonym do naturalnego. Jest to fragment lasu słabo lub wcale nie
eksploatowany, znajdujący się na stromym, północnym stoku Mogielicy. W podłożu liczne są
wychodnie skalne i głazowiska utrudniające wraz z nachyleniem stoku wejście i prowadzenie
prac leśnych.
Pozostałą część obszaru zajmują buczyny regla dolnego (buk, jodła, świerk) także zachowane
w stanie zbliżonym do naturalnego.
W runie leśnym dominują liczne krzaki borówek a także paprocie i widłaki.
Na opisywanym obszarze w trakcie badań awifaunistycznych stwierdzono następujące
gatunki (wymieniono tylko rzadsze i szczególnie warte ochrony): („Awifauna środkowej
części Beskidu Wyspowego – propozycje ochrony” - Łukasz Kajtoch i Agata Piestrzyńska, w
druku, Chrońmy Przyrodę Ojczystą)
Głuszec Tetrao urogallus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w liczbie ok. 4-6 osobników
(jedyna ostoja w Beskidzie Wyspowym będąca prawdopodobnie częścią populacji
gorczańskiej).
Orlik krzykliwy Aquila pomarina – gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze lub w sąsiedztwie, poluje na polanie.
Puchacz Bubo bubo - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze lub w
sąsiedztwie w liczbie 1 pary, poluje na polanie.
Puszczyk uralski Strix uralensis - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 1 pary.
Włochatka Aegolius funereus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze
w liczbie 1 pary.
Sóweczka Glaucidium passerinum - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 1-2 par.
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos - gatunek prawdopodobnie lęgowy w
proponowanym obszarze w liczbie 1 pary.
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w
proponowanym obszarze w liczbie 1 pary.
Czeczotka Carduelis flammea cabaret - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 1-2 par.
Płochacz halny Prunella collaris – gatunek możliwie lęgowy lub zalatujący.
Jarząbek Bonasa Banasia – gatunek lęgowy w liczbie 2-3 par na proponowanym obszarze.
Słonka Scolopax rusticola - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze w
liczbie 3-4 samców
Dzięcioł czarny Dryocopus martius - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 1-2 par.
Lelek Caprimulgus europeaus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 2-3 par.
Siniak Columba oenas - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze w
liczbie 2 par.
Siwerniak Anthus spinoletta -- gatunek prawdopodobnie lęgowy na sąsiednich polanach w
liczbie 6-7 par.
Drozd obrożny Turdus torquatus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 2-3 par.
Muchołówka mała Ficedula parva - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie kilku par.
Orzechówka Nucifraga caryocatactes - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym
obszarze w liczbie 1-2 par.
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra - gatunek lęgowy w proponowanym obszarze w
liczbie kilku par.
Jastrząb Accipiter gentili - - gatunek prawdopodobnie lęgowy (1 para) w proponowanym
obszarze.
Pustułka Falco tinnunculus - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze
lub w sąsiedztwie, poluje na polanie.
Kobuz F. subbuteo - gatunek prawdopodobnie lęgowy w proponowanym obszarze.
Stwierdzone gatunki ssaków:
Ryś Lynx lynx – regularnie przebywa na proponowanym obszarze 1 osobnik.
Wilk Canis lapus – proponowany obszar jest w obrębie terytorium watahy 3-4 osobników.
Niedźwiedź Ursus arctos – 1 osobnik zachodzący z Gorców lub Beskidu Sądeckiego pojawia
się na Mogielicy.
nietoperze, prawdopodobnie: Podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum; Podkowiec
mały Rhinolophus hipposideros, Nocek orzęsiony Myotis emarginatus, Nocek Brandta M.
brandti; Nocek duży M. myotis; Gacek brunatny Plecotus auritus.
Popielica Glis glis
Koszatka Dryomys nitendula Rzęsorek
Ryjówka górska S. alpinus;
Borsuk Meles meles
Stwierdzone gatunki gadów:
Zwinka Lacerta agilis
Stwierdzone gatunki płazów:
Kumak górski Bombina variegata
Traszka górska Triturus alpestris
Traszka karpacka Triturus Montandowi
Salamandra Salamandra salamandra
Stwierdzone gatunki bezkręgowców:
Carabus: glabratus, violaceus, arvensis, linnaei, auronitens, coriaceus
Pterostichus: melanarius, foveolatus, oethiops, burmeisteri
(Kajtoch Ł. 2002. Polany górskie Beskidu Wyspowego jako model biogeografii wysp na
przykładzie naziemnych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae.). (materiały
niepublikowane).
Członkowie Małopolskiego Koła Towarzystwa Przyrodniczego Bocian w sezonie 2006 r.
podejmą się przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji mającej na celu dokładne poznanie
flory omawianego obszaru i opracowanie mapy fitosocjologicznej.
Zgromadzone materiały zostaną przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w
Krakowie.
Download