Tomasz z Akwinu – „O bycie i istocie”

advertisement
HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ
Tomasz z Akwinu – „O bycie i istocie”

Traktat Tomasza z Akwinu jest w istocie komentarzem do „Metafizyki” Arystotelesa.

Istnieją substancje proste i złożone – jedne i drugie posiadają swoją istotę. Istotą substancji
złożonych jest nie tylko forma, ale i materia – istotą jest to, co określa definicja danej rzeczy (a
definicja substancji złożonej opisuje jej formę i materię). Mimo wszystko, forma jest poniekąd
racją istnienia samej istoty.
HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ

Aktualizowana materia jest zasadą jednostkowienia rzeczy. Zaktualizowaną materią jest
materia oznaczona – posiadająca konkretne wymiary w przestrzeni. Materia oznaczona mieści
się tylko w definicji substancji, a nie w definicji powszechników (rodzajów i gatunków). Tomasz
nie przypisuje powszechnikom realnego istnienia, a uważa je za pojęcia umysłu, budowane
w oparciu o naturę i istotę rzeczy.

Potencją jest połączenie formy z niedookreśloną materią. Kiedy potencja otrzymuje
egzystencję, następuje indywidualizacja substancji.

Jednostka wyróżnia się w obrębie gatunku dzięki ilościowo określonej materii. Gatunek
wyróżnia się w obrębie rodzaju poprzez różnicę gatunkową, wywodzącą się z formy rzeczy
należących do tego gatunku. Oczywiste, że rodzaj zawiera w sobie w sposób nieokreślony
wszystko, co zawiera jeden z jego gatunków, podobnie jak gatunek zawiera w sobie w sposób
nieokreślony wszystko, co zawierają w sobie jednostki tego gatunku. W obrębie rodzaju można
więc poprzez dookreślanie wyodrębnić gatunek; podobnie, w obrębie gatunku przez
dookreślanie wyodrębnia się jednostki. Rodzaj określa w rzeczy to, co w niej materialne,
różnicę gatunkową wyznacza określona forma, gdyż materia wchodząca w skład jej pojęcia
jest bliżej nieokreślona. Definicja i gatunek obejmują tak materię, jak i formę. W pojęciu
rodzaju mieści się co prawda forma, ale tylko forma nieokreślona. Formę określoną wyznacza
dopiero różnica gatunkowa.

Natura rozważana w ujęciu istnienia w danej konkretnej rzeczy ma trojakie znaczenie: przed
rzeczą (w umyśle Boga), w rzeczy oraz po rzeczy (pojęcie istoty w umyśle – gatunek).

W substancjach prostych (duszach, inteligencjach - aniołach) forma jest istotą, a same
substancje są złożone z tej formy oraz istnienia (a nie: formy, materii i istnienia). Istnienie nie
wchodzi jednak w skład definicji danej substancji (jest to zarzut, który Tomasz wysuwa
przeciwko ontologicznemu dowodowi na istnienie Boga Anzelma z Canterbury). Jako, że istota
substancji prostej nie może się zwielokrotnić, gdyż nie posiada materii, każda substancja
niezłożona jest sama dla siebie gatunkiem. Substancje proste mają jednak mimo wszystko
domieszkę możności – ich istnienie nie jest równe ich istocie, jak ma to miejsce w przypadku
Boga. Rzecz, której istotą jest istnienie, może być tylko jedna, gdyż musi być to istnienie
HISTORIA FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ
samoistne, przyczyna każdego innego istnienia. W inteligencjach nie ma więc złożenia materii i
formy, ale jest złożenie aktu i możności. Wedle stosunku aktu do możności ustala się
hierarchia substancji prostych, z których najniższą jest dusza ludzka. Dusze są jednostkowo
zróżnicowane, gdyż w momencie swojego powstania musiały stać się jednostkowymi aktami
ciał. Po śmierci ciał dusze zachowały indywidualność (są tak zwanymi substancjami
niezupełnymi). Istotą Boga, najprostszej substancji, jest Jego istnienie, w którym zamyka
wszystkie doskonałości. Jest to też Jego forma i
akt.
Download