RE_Motions

advertisement
Parlament Europejski
2014-2019
Dokument z posiedzenia
B8-1209/2016
5.10.2016
PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie ćmy bukszpanowej (Cydalima perspectalis)
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Edouard
Ferrand
RE\1109773PL.docx
PL
PE593.635v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
B8-1209/2016
Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ćmy bukszpanowej (Cydalima
perspectalis)
Parlament Europejski,
–
uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
–
uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków
ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin
lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie1,
–
uwzględniając art. 133 Regulaminu,
A.
mając na uwadze, że gatunek Cydalima perspectalis, zwany również ćmą bukszpanową,
jest obecny na terenie Europy od 2007 r. oraz że w 2012 r. spowodował on poważne
szkody w lasach i uprawach bukszpanu w 16 państwach członkowskich UE, na
przykład w rezerwacie przyrody w Grenzach-Wyhlen w 2010 r.;
B.
mając na uwadze, że gatunek ten jest od 2007 r. uznawany przez Europejską i
Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin za gatunek inwazyjny;
C.
mając na uwadze, że wykazano skuteczność środków owadobójczych, np. deltametryny
czy diflubenzuronu, oraz biopestycydów, w zapobieganiu inwazjom gatunku Cydalima
perspectalis, a niektóre parazytoidy okazały się stosunkowo skuteczne w zwalczaniu
tego szkodnika;
apeluje się do Komisji o:
1.
uznanie gatunku Cydalima perspectalis za organizm szkodliwy na podstawie dyrektywy
2000/29/WE;
2.
wspierania, w szczególności za pomocą istniejących programów dotacji, badań
naukowych ukierunkowanych na znalezienie rozwiązań biologicznych umożliwiających
zwalczanie gatunku Cydalima perspectalis;
3.
wsparcie wprowadzenia wspólnego monitorowania gatunku Cydalima perspectalis za
pośrednictwem właściwych agencji unijnych.
1
Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
PE593.635v01-00
PL
2/2
RE\1109773PL.docx
Download