nowe gatunki organizmów odkrytych i opisanych w ostat

advertisement
NOWE GATUNKI ORGANIZMÓW ODKRYTYCH I OPISANYCH W OSTATNICH LATACH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL
Cezary BYSTROWSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI, Radosław PLEWA,
Grzegorz TARWACKI, Miłosz TKACZYK
Działalność naukowa pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL zaowocowała w ostatnich latach odkryciem i opisaniem wielu nowych dla nauki gatunków. Osiągnięcia te wnoszą nowy
element wiedzy w zakresie takich dziedzin nauk leśnych jak fitopatologia i entomologia.
W glebach pochodzących z drzewostanów olszowych wykryto na terenie Polski obecność dwóch, nieznanych dotąd nauce organizmów, należących do klasy lęgniowców
(Oomycetes). Obydwa organizmy opisane jako Phytophthora polonica Belbahri, Moralejo
& Lefort 2006 oraz Pythium sterilum Belbahri & Lefort 2006, zaliczane są do patogenów
powodujących uszkodzenia korzeni drzew, a w konsekwencji ich osłabienia i zamierania.
Rewizja taksonomiczna pasożytniczych muchówek z rodziny rączycowatych (Tachinidae) umożliwiła wyodrębnienie nowego gatunku Campylocheta mariae Bystrowski
2001. Obecnie znanych jest kilka stanowisk tego gatunku w Polsce i w Finlandii, jednak
jego szczegółowa biologia pozostaje nieznana.
Badania w dolinie Biebrzy, w północno-wschodniej Polsce, zaowocowały opisaniem
dwóch gatunków błonkówek z rodziny gąsienicznikowatych (Ichneumonidae), tj. Xorides flavotibialis Hilszczański 2000 oraz Xorides ilignus Hilszczański 2000. Niewiele
wiadomo o biologii tych owadów, jednak pokrewne gatunki z rodzaju Xorides są parazytoidami larw chrząszczy saproksylicznych.
Zagraniczne ekspedycje entomologiczne przyniosły efekt w postaci opisania nowych
gatunków owadów – Batia hilszczanskii Tokár & Jaworski 2015, saproksylicznego gatunku z rodziny Oecophoridae odkrytego na Cyprze oraz Gibbovalva squamosa Triberti
& Jaworski 2014 z rodziny Gracillariidae, minującego liście roślin z rodzaju Tabernaemontana, stwierdzonego w Gwinei.
Download