Metodyka badania natpol

advertisement
Informacje o Ogólnopolskim Badaniu Rozpowszechnienia Czynników Ryzyka Chorób
Układu Krążenia NATPOL 2011
Główne cele projektu




Ocena aktualnej skali rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego oraz innych
podstawowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym zaburzeń
lipidowych i cukrzycy w Polsce na przełomie 2010 i 2011 roku
Wskazanie trendów związanych z występowaniem głównych czynników ryzyka chorób
układu krążenia oraz ich kontroli wśród dorosłych mieszkańców Polski w latach 20022011
Określenie częstości występowania w społeczeństwie określonych zaburzeń
metabolicznych powiązanych z ryzykiem sercowo-naczyniowym
Wypracowanie
wiarygodnego
modelu
epidemiologicznego
umożliwiającego
przewidywanie zmian umieralności spowodowanej chorobą wieńcową w Polsce i
opracowanie alternatywnych scenariuszy działań w obszarze prewencji pierwotnej chorób
układu krążenia
Próba badawcza





Próba reprezentatywna dla mieszkańców Polski w wieku 18-79 lat
Liczba Polek i Polaków zbadanych w programie: 2 418
Losowy dobór próby ze względu na miejsce zamieszkania, wiek i płeć
Próba skupiona w wiązkach terytorialnych przeciętnie po 11 respondentów
Trzyetapowy dobór próby
1.
I etap – losowanie gmin (wykonane przez UCK)
II etap – losowanie wiązek w obrębie gmin wylosowanych w I etapie oraz (III etap)
losowanie indywidualnych respondentów (wykonane przez MSWiA z operatu PESEL).
Osoby wylosowane do badania otrzymały listy informujące o celu i terminie badania.
W liście był kontakt do pielęgniarki, w celu umówienia na wizytę.
2.
Metoda badawcza




Wywiad - obejmował badanie kwestionariuszowe, pomiary ciśnienia tętniczego podczas
dwóch oddzielnych wizyt, pomiary antropometryczne oraz badania krwi i moczu w celu
dokonania oznaczeń biochemicznych
Badania w terenie - wykonane przez 234-osobową grupę przeszkolonych przez autorów
projektu pielęgniarek
Wstępne opracowanie materiału biologicznego - zrealizowane przez wybrane lokalne
laboratoria. Oznaczenia materiału biologicznego zostały dokonane w Centralnym
Laboratorium Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Czas realizacji badania - marzec-czerwiec 2011r.
Główny organizator
Zespół Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w
Gdańsku, pod kierunkiem dr hab. n. med. Tomasza Zdrojewskiego i prof. dr hab. med. Bogdana
Wyrzykowskiego jest głównym realizatorem badania NATPOL 2011. Zespół tworzą specjaliści
posiadający dogłębne doświadczenie w projektowaniu i realizacji przekrojowych badań
dotyczących chorób sercowo-naczyniowych o zasięgu ogólnopolskim takich jak: NATPOL PLUS,
WOBASZ i POL-SENIOR: dr Zenon Jakubowski, dr med. Tadeusz Jędrzejczyk, lek. Agata
Ignaszewska-Wyrzykowska, lek. Marcin Rutkowski, lek. Piotr Bandosz oraz mgr Elżbieta
Wołkiewicz.
Współorganizatorzy i współautorzy



Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa
Gacionga, zespół ten odpowiada również za biobankowanie materiału biologicznego
badania NATPOL 2011
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia Instytutu Kardiologii w
Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Drygasa
Prof. Michael Pencina z Boston University, School of Public Health, który jest
współautorem projektu NATPOL 2011 i jednym z realizatorów projektu badawczego
Framingham Heart Study, prowadzonego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej
Recenzenci projektu



prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński - konsultant krajowy d.s.
geriatrii
dr hab. med. Bogdan Solnica, Uniwersytet Jagielloński - Prezes Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej
prof. nadzw. Bogdan Wojtyniak, Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego
w Warszawie
Projekt jest finansowany ze środków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Ministerstwa Zdrowia (w ramach Narodowego Programu POLKARD)
oraz partnerów ze strony przemysłu farmaceutycznego. Więcej informacji o badaniu jest
dostępnych
na www.natpol.org
Partnerzy
Głównym partnerem NATPOL 2011 jest firma Sanofi, które wsparła projekt badawczy grantem
naukowym. Do grupy Sanofi należy m.in. spółka Sanofi Pasteur, będąca największym na świecie
producentem szczepionek, Zentiva, Nepentes S.A., a od 2010 r. Genzyme, producent leków
stosowanych w chorobach rzadkich. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofiaventis.pl. Ważnymi partnerami projektu, którzy wsparli go grantami są także: Abbott
Laboratories Poland (moduł badań laboratoryjnych), Siemens Spółka z o.o. (moduł badań
laboratoryjnych) i Polfarma SA (moduł niewydolności serca, Etap1).
Koordynator projektu badawczego - Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski,
Download