Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych

advertisement
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób
Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U
MŁODYCH DOROSŁYCH
Irena Chlipała
Katarzyna Fronczewska
Piotr Wieniawski
WSTĘP
Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych
stanowi istotny problem medyczny
Nadal jest mało danych
epidemiologicznych dotyczących tej grupy
chorych
CEL PRACY
Charakterystyka kliniczna chorych z
nadciśnieniem tętniczym w wieku
18 - 26 lat
Ocena ryzyka sercowo - naczyniowego
w badanej grupie
MATERIAŁY I METODY
n=144 pacjentów Kliniki Dziennej
(01 - 12.2004)
wiek 21,9 ± 2,5 lat
K/M 38/106
MATERIAŁY I METODY
Szczegółowy wywiad i badanie fizykalne
Pomiar RR w trakcie wizyty
Pomiar ABP (SpaceLabs 90207)
MATERIAŁY I METODY
Badania dodatkowe
Badania laboratoryjne
USG jamy brzusznej
ECHO serca (Hewlett-Packard 770201)
Badanie dna oka
Stratyfikacja ryzyka wg ESH / ESC i PTNT
na podstawie uzyskanych danych
MATERIAŁY I METODY
STRATYFIKACJA RYZYKA wg. ESH/ESC i PTNT
wartości RR
prawidłowe
wysokie
prawidłowe
NT łagodne
NT umiarkowane
NT
ciężkie
0 czynników
ryzyka
przeciętne
przeciętne
małe
umiarkowane
duże
1-2 czynniki
ryzyka
małe
małe
umiarkowane umiarkowane
b. duże
3 czynniki
ryzyka lub
umiarkowane
powikłania
lub cukrzyca
choroby
współistniejące
duże
duże
duże
duże
b. duże
b. duże
b. duże
b. duże
b. duże
MATERIAŁY I METODY
PODZIAŁ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
zakres ciśnienia
tętniczego
SBP/DBP (mmHg)
ESH/ESC
JNC 7
< 120/80
optymalne
prawidłowe
120-129/80-84
prawidłowe
prehypertension
130-139/85-89
wysokie prawidłowe
prehypertension
140-159/90-99
NT stopnia 1 (łagodne)
NT stopnia 1
160-179/100-109
NT stopnia 2
(umiarkowane)
NT stopnia 2
180/110
NT stopnia 3 (ciężkie)
NT stopnia 2
MATERIAŁY I METODY
CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO – NACZYNIOWEGO
wiek (M>55 lat; K>65 lat)
palenie tytoniu
dyslipidemia
zgony sercowo - naczyniowe w rodzinie
nadwaga
MATERIAŁY I METODY
CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE
choroby naczyniowe mózgu
choroby serca
choroby nerek
miażdżyca naczyń obwodowych
zaawansowana retinopatia
cukrzyca (wg. PTNT)
MATERIAŁY I METODY
POWIKŁANIA NARZĄDOWE
przerost lewej komory
nieznaczne zwiększenie stężenia kreatyniny w
osoczu (M 1,3-1,5; K 1,2-1,4 mg%)
mikroalbuminuria (30 - 300 mg/24h)
WYNIKI
na podstawie ABPM wykluczono NT u 27 chorych
4 badanych - NT wtórne nerkopochodne
113 badanych NT pierwotne
pacjenci byli kierowani do Kliniki średnio
2 lata od chwili wykrycia NT
WYNIKI
OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO
3%
10%
przypadkowo
11%
bóle głowy
76%
krwawienia z
nosa
inne
WYNIKI
Średnie RR w chwili wykrycia
- SBP 160
- DBP
mmHg
96 mmHg
Cukrzyca
6%
4,7%wg NATPOLPLUS
w całej populacji
Nadwaga
41%
19% wg NATPOL PLUS
w grupie wieku 18 – 30
Otyłość
10%
5% wg NATPOL PLUS
w grupie wieku 18 - 30
WYNIKI
DYSLIPIDEMIE 43%
32%
35%
30%
15%
25%
20%
15%
11%
7%
10%
5%
0%
Cholesterol
>190mg%
TG >150mg%
LDL >115mg% HDL M<40mg%,
K<46mg%
WYNIKI
HIPERCHOLESTEROLEMIA
WG NATPOL PLUS
WYNIKI
Palenie tytoniu
36%
Nadmierne spożycie soli
37%
Przerost lewej komory
4%
WYNIKI
Dodatni wywiad rodzinny w kierunku
czynników ryzyka chorób sercowo –
naczyniowych:
- NT u jednego z rodziców
75%
- NT u obojga rodziców
10%
- Udar mózgu lub zawał serca u
któregokolwiek z rodziców
17%
WYNIKI
OCENA RYZYKA SERCOWO - NACZYNIOWEGO
30%
5%
10%
10%
b.duże
duże
umiarkowane
45%
małe
przeciętne
WNIOSKI
Najczęstszym rozpoznaniem nadciśnienie
tętnicze pierwotne
75% ma dodatni wywiad rodzinny
ABPM uchyla rozpoznanie u 20% chorych
WNIOSKI
Leczenie farmakologiczne konieczne u
ponad 60%
Przewaga modyfikowalnych czynników
ryzyka
Download