Odpowiedzi na zapytania – 09.07.2014 r.

advertisement
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
Bydgoszcz, dnia 9 lipca 2014 r.
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zakup dwóch ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym
w formie leasingu finansowego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
opublikowanego w dniu 11.06.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2014-074553.
W dniu 26.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r. poz. 907 ze zm.)
Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść w niżej wskazanym zakresie:
1. Pytanie: Z uwagi na tajemnicę handlową oraz fakt, iż zgodnie z art. 7091 k.c. Wykonawca zobowiązuje się
nabyć rzecz od zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu, prosimy Zamawiającego o wykreślenie
zapisu w §4 ust. 2 pkt. 6) wzoru umowy dotyczącego przekazania Zamawiającemu egzemplarza umowy lub odpis
umowy zawartej miedzy Wykonawcą a Sprzedającym. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dokumenty ubezpieczeń itp., a więc wszystkie dokumenty umożliwiające
Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu leasingu. Umowa ze Zbywcą zawiera warunki objęte tajemnicą
handlową, które nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dodatkowo zgodnie z art.7094 §3 kodeksu cywilnego
„Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu odpis umowy ze zbywcą lub inne posiadane dokumenty
dotyczące tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego…”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust. 2 pkt. 6) wzoru umowy dotyczącego
przekazania Zamawiającemu egzemplarza umowy lub odpisu umowy zawartej między Wykonawcą
a Sprzedającym.
2. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 2 wzoru umowy na: „Nabycie, o którym mowa
w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od zapłaty ostatniej raty leasingowej na podstawie oświadczenia Wykonawcy
przenoszącego własność towaru na Zamawiającego. (…)”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w §6 ust. 2 wzoru umowy na: „Nabycie, o którym
mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od zapłaty ostatniej raty leasingowej na podstawie oświadczenia
Wykonawcy przenoszącego własność towaru na Zamawiającego. (…)”.
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść §6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z prawa nabycia towaru, nabycie o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy
przenoszącej własność towaru. Cena nabycia (wysokość wykupu) płatna będzie na rachunek bankowy
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
D
o
t
y
c
z
y
:
r
e
z
y
g
n
a
c
j
a
z
p
r
e
n
u
m
e
r
a
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
Wykonawcy wskazany w umowie sprzedaży towaru w terminie do 30 dni od dnia przeniesienia własności. Cena
nabycia, o której mowa w tym ustępie określona jest w załaczniku nr 2 do niniejszej umowy” oraz dodaje do §5
ust.1 pkt 6), w brzmieniu: “przenieść własność towaru w okolicznościach opisanych w §6.
3. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nabycie, o którym mowa w §6 ust. 1 wzoru umowy
nastąpi w terminie 14 dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej pod warunkiem zapłaty wszystkich rat
leasingowych. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu w jakim nastąpi
nabycie.
Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w treści zmodyfikowanego zapisu §6 ust. 2.
4. Pytanie: Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy
Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 5 wzoru umowy na: „Za datę zapłaty ustala się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §8 ust. 5 wzoru umowy.
5. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §9 ust. 7 wzoru umowy na: „Strony zastrzegają sobie
prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar
umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §9 ust. 7 wzoru umowy.
6.Pytanie: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §15 wzoru umowy na: „Wszelkie spory wynikłe na tle
realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny w Łodzi”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §15 wzoru umowy.
7. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu spłaty rat
leasingowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu spłaty rat leasingowych.
8. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności
w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności
w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy.
wyłącznie
wyłącznie
9. Pytanie: Ze względu na długi okres leasingowania, prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia
terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści aby zabezpieczeniem umowy leasingu był weksel In blanco wraz z deklaracją
wekslową.
10. Pytanie: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In
blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu.
Odpowiedź: Tak, weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu
podpisania umowy leasingu.
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]towie.bydgoszcz.pl
11. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były sporządzone na wzorach Wykonawcy,
które Zamawiający oceni i dostosuje do celów przedmiotowej ustawy.
12. Pytanie: Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odsetki za nieterminowe płatności
kolejnych rat leasingowych w wysokości 1,5 raza odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek
maksymalnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odsetki za nieterminowe płatności kolejnych rat leasingowych w
wysokości 1,5 raza odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.
13. Pytanie: Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący. Jako informacja publiczna dokumenty te są dostępne
w siedzibie Zamawiającego a także stanowią ogólnodostępne informacje w siedzibie Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
14. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty
wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 60 równych rat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kalkulację ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej
w przypadku kwoty niepodzielnej na 60 równych rat.
15. Pytanie: Ze względu na fakt, iż Zamawiający przewiduje opłatę wstępną, prosimy o określenie terminu jej
płatności. Proponujemy, aby była ona płatna w terminie 14 dni od dnia dostawy ambulansu potwierdzonego
podpisanym protokołem odbioru. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego
terminu
płatności
opłaty
wstępnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby opłata wstępna była płatna w terminie 14 dni od dnia dostawy
ambulansu potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.
16. Pytanie: Z uwagi na brak zapisów w SIWZ oraz wzorze umowy dotyczących terminu płatności rat
leasingowych, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż raty leasingowe będą płatne ostatniego dnia każdego
kolejnego miesiąca następującego po miesiącu płatności opłaty wstępnej. W przypadku odmiennej interpretacji,
prosimy o wskazanie konkretnego terminu płatności rat leasingowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż raty leasingowe będą płatne ostatniego dnia każdego kolejnego
miesiąca następującego po miesiącu płatności opłaty wstępnej.
17. Pytanie: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ubezpieczenie ambulansów leży po stronie
Wykonawcy a koszt ubezpieczenia za cały okres trwania umowy ma być wliczony w raty leasingowe. Jeżeli
Zamawiający oczekuje innej kalkulacji, prosimy o jej wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie ambulansów leży po stronie Wykonawcy a koszt
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
ubezpieczenia za cały okres trwania umowy ma być wliczony w raty leasingowe.
18. Pytanie: Ze względu na fakt, iż w leasingu finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT
jest płatny jednorazowo, z góry na początku trwania umowy za całość umowy prosimy o określenie terminu
płatności tego podatku (wykonawca proponuje 7 dni od daty wystawienia faktury). W przypadku odmiennej
interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu płatności podatku VAT.
Odpowiedź: Zamawiający określa termin płatności podatku VAT na 14 dni od daty wystawienia faktury.
19. Pytanie: W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytania nr od 14 do 18 oraz w związku z tym, iż raty
leasingowe są ratami netto, ze względu na wcześniej zapłacony podatek VTA, prosimy o umożliwienie
wprowadzenia do formularza opłat leasingowych – zał. Nr 2A do SIWZ wszystkich niezbędnych elementów
leasingu finansowego w następujący sposób:
Rodzaj opłat
Liczba
opłat
Opłata
w%
Wartość
netto
Wartość
brutto
Opłata wstępna nie większa niż 1%
Podatek VAT płatny jednorazowo z góry
Wysokość miesięcznej raty
Wysokość ostatniej raty wyrównawczej
Wysokość wykupu nie większa niż 1 %
Opłaty inne (należy wyszczególnić)
Całkowity koszt leasingu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem
netto
vat
brutto
Odpowiedź: W dniu 02.07.2014 r. został zmodyfikowany Formularz opłat leasingowych (załącznik nr 2A do
SIWZ) poprzez dodanie pozycji: „Podatek VAT płatny jednorazowo z góry”. Zamawiający ponownie modyfikuje
ww. załącznik poprzez dodanie pozycji: „Wysokość ostatniej raty wyrównawczej” oraz załącza zmodyfikowany
formularz.
20. Pytanie: W związku z tym, iż w leasingu finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, raty leasingowe
są płatne na podstawie jednej faktury VAT w terminach określonych w harmonogramie spłaty rat leasingowych,
prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 2 wzoru umowy: „Wynagrodzenie z tytułu leasingu płatne
będzie w ratach, miesięcznie z dołu, na podstawie jednej faktury VAT w terminach określonych w
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
harmonogramie spłaty rat leasingowych będącym załącznikiem do umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §8 ust. 2 wzoru umowy na: „Wynagrodzenie z
tytułu leasingu płatne będzie w ratach, miesięcznie z dołu, na podstawie jednej faktury VAT w terminach
określonych w harmonogramie spłaty rat leasingowych będącym załącznikiem do umowy”. Nadto należy
uwzględnić odpowiedź na pytanie 16 powyżej.
21. Pytanie: W związku z tym, iż w leasingu finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, raty leasingowe
są płatne na podstawie jednej faktury VAT w terminach określonych w harmonogramie spłaty rat leasingowych,
prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 4 wzoru umowy: „Wynagrodzenie będzie wypłacane
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT w terminach określonych w
harmonogramie spłaty rat leasingowych”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §8 ust. 4 wzoru umowy na: „Wynagrodzenie
będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT w terminach
określonych w harmonogramie spłaty rat leasingowych”. Nadto należy uwzględnić odpowiedź na pytanie 16
powyżej.
22. Pytanie: Ze względu na długi okres leasingowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ubezpieczenia
przedmiotu leasingu leżało po stronie Wykonawcy, a koszt tego ubezpieczenia nie był wliczony w cenę oferty i
rozłożony równomiernie w czasie i ratach leasingowych, tylko refakturowany na rzecz Zamawiającego w cyklach
rocznych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy Zamawiającego o zmianę formularza opłat
leasingowych – zał. Nr 1A do SIWZ (wiersz 5) w następujący sposób:
Rodzaj opłat
Liczba
opłat
Opłata
w%
Wartość
netto
Wartość
brutto
Opłata wstępna nie większa niż 1%
….
Opłaty inne (należy wyszczególnić) - Koszt ubezpieczenia
przedmiotu zamówienia za okres 12 pierwszych miesięcy
licząc od daty wystawienia polisy (refakturowany na
Zamawiającego. Należności za pozostały okres
ubezpieczenia będą refakturowane na Zamawiającego w
cyklach rocznych)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Nadto należy uwzględnić odpowiedź na pytanie 17 powyżej.
23. Pytanie: Prosimy o dodanie do umowy zapisu o treści „Amortyzacji przedmiotu leasingu w rozumieniu
przepisów prawa o podatku dochodowym dokonuje Korzystający”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy zapisu o treści „Amortyzacji przedmiotu
leasingu w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym dokonuje Korzystający”.
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
24. Pytanie: Prosimy o wskazanie w jakim okresie (ile lat) po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić serwis pogwarancyjny zabudowy i wyposażenia.
Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany po upływie okresu gwarancji zapewnić serwis pogwarancyjny
zabudowy i wyposażenia na okres do 10 lat.
25. Pytanie: Prosimy o odstąpienie od zapisu §10. Przedmiotem zamówienia publicznego jest leasing Finansowy,
który polega na nabyciu przez Wykonawcę wskazanego przedmiotu umowy i oddaniu go do używania
Zamawiającemu. Zamawiający nie nabywa więc Przedmiotu Umowy do chwili zapłaty wszystkich rat i opłat
leasingowych. W związku z tym zapis §10 nie może znaleźć tutaj zastosowania, gdyż dotyczy przetargu na
dostawę.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 1 w następujący sposób: „W przypadku braku dostawy
w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo pozyskać brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw.
nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie
zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
26. Pytanie: Prosimy o wykreślenie z §11 ust. 5. Umowa leasingu jest umową o charakterze ciągłym a przypadki
wypowiedzenia umowy są wskazane w Kodeksie Cywilnym Tytuł XVII – art. 7091 - 70918
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis §11 ust. 5. bez zmian.
27. Pytanie: Prosimy o zmianę §11 ust.2 i nadanie mu brzmienia:” Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis §11 ust. 2. bez zmian.
Zamawiający modyfikuje formularz parametrów sprzętu medycznego (załącznik nr 3A do SIWZ) w zakresie
parametrów defibrylatora przenośnego oraz załącza zmodyfikowany załącznik nr 3A do SIWZ.
Załączniki:
1. Zmodyfikowany formularz opłat leasingowych (załącznik nr 2A do SIWZ),
2. Zmodyfikowany formularz parametrów sprzętu medycznego (załącznik nr 3A do SIWZ).
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
85-790 Bydgoszcz,
NIP 554-22-12-161
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
Załącznik nr 2A do SIWZ
FORMULARZ OPŁAT LEASINGOWYCH
Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DOZP.240.4.2014
ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
Czas trwania leasingu – 60 miesięcy
Rodzaj opłat
Liczba
opłat
Opłata
w%
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
Opłata wstępna nie
większa niż 1%
Podatek VAT płatny
jednorazowo z góry
Wysokość miesięcznej
raty
Wysokość ostatniej
raty wyrównawczej
Wysokość wykupu nie
większa niż 1 %
Opłaty inne (należy
wyszczególnić)
Całkowity koszt leasingu 2 ambulansów wraz
z wyposażeniem
netto
vat
brutto
wartość brutto………………………….. zł
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………..)
............................................
miejscowość i data
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
….................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
Załącznik nr 3A do SIWZ
PARAMETRY SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DOZP.240.4.2014
ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
Wymogi w zakresie sprzętu medycznego
(Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1789; PN-EN 1865)
I.
NOSZE GŁÓWNE z lawetą mechaniczną (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz
folder)
marka (należy podać) model (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
TAK/NIE*
1. przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą
płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie
wszystkich dostępnych funkcji
2. nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji
przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
3. z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami
do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej
4. z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających
pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy
noszy
5. rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do
tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak
6. nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie
elementy związane z ich obsługą
7. ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi
przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, wyposażone w
dodatkowy zestaw rączek bocznych do przenoszenia pacjentów o
znacznej wadze tzw. bariatrycznych
8. z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem
do kierunku jazdy
9. nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich
z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami
antykorozyjnymi
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
85-790 Bydgoszcz,
NIP 554-22-12-161
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
10.
11.
12.
13.
14.
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
e-mail [email protected]
z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie
przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji ,
umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji
transportowych; wyposażony w szybko demontowalną poduszkę
stabilizującą pod głowę lub wypełniającą krzywiznę szyjną
ze składanym wieszakiem do kroplówki
obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie
dopuszczalne w kg)
waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN
EN 1865 (podać wagę noszy w kg)
okres gwarancji min. 24 miesiące
II.
TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
marka (należy podać) model (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
TAK/NIE*
1. z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i
rozładunek transportera do/z ambulansu
2. z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
3.
regulację wysokości w min sześciu poziomach
4.
możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i
Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)
wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie
360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku
jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą
przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę
zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na
utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach (podać
średnicę kółek w mm)
min. dwa kółka wyposażone w hamulce
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z
wymogami PN EN 1789
dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia, w
przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a
zwolniona jest blokada przednich goleni
dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z
ambulansu w przypadku gdy podwozie nie zostanie całkowicie
otwarte i zablokowane
z systemem automatycznego składania/rozkładania podwozia przy
załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający
jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania
przycisków itp.
z systemem serwisowym wskazującym konieczność wykonania
przeglądu okresowego transportera (opisać)
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać
dopuszczalne obciążenie w kg)
waga całego zestawu (transportera i noszy) max. 51 kg zgodnie z
normą PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg)
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
14.
15.
16.
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
e-mail [email protected]
transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie
elementy związane z jego obsługą
transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez
wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie
środkami antykorozyjnymi
okres gwarancji min. 24 miesiące
III.
Nosze podbierające (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
marka (należy podać) model (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
PARAMETRY OGÓLNE
1.
6.
wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej
jakości aluminium
wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie
ich do wymiarów pacjenta
konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość
przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet
pod pewnym kątem
trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy
noszy
10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża
znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia
możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu
7.
udźwig min 160 kg
8.
waga do 10 kg
9.
regulacja długości do min 200 cm
10.
okres gwarancji min. 24 miesiące
2.
3.
4.
5.
IV.
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
Urządzenie do mechanicznego uciskania klatki piersiowej (załączyć do oferty deklarację
zgodności CE oraz folder)
marka (należy podać) model (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
1. cykl pracy: 50% kompresja, 50% dekompresja
2.
częstość kompresji zawarta w zakresie 80-110 uciśnięć na minutę
3.
4.
głębokość kompresji w zakresie 5-6 cm
5.
możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie
transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora min 45 min. oraz w
warunkach stacjonarnych bez ograniczeń
możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania
urządzenia z pacjenta
6.
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
działanie urządzenia w pełni elektrycznie
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
85-790 Bydgoszcz,
NIP 554-22-12-161
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
7.
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
8.
wyposażenie aparatu:
- torba przenośna,
- deska pod plecy,
- podkładka stabilizująca pod głowę,
- pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia,
- akumulator,
- elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min.
10 szt.),
- ładowarka do akumlatora (dodatkowa lub w urządzeniu),
waga urządzenia wraz z torbą do 10 kg
9.
serwisowanie urządzenia i gwarancja możliwości zakupu części
10.
zapewnienie szkolenia wstępnego
11.
bezpłatne przeglądy techniczne min. 1 rok
12.
okres gwarancji minimum 24 miesiące
V. Defibrylator przenośny z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, NIBP, IBP, etCO2, pomiarem
nieinwazyjnym poziomu karboksyhemoglobiny i methemogloginy oraz monitorowaniem EKG z 3/12
odprowadzeń, z możliwością transmisji danych
(załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
model (należy podać) producent (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
PARAMETRY OGÓLNE
1.
defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
2.
ciężar zestawu nie większy niż 9,1 kg z kompletem akumulatorów
3.
aparat spełnia wymagania normy PN-EN 1789
4.
5.
warunki pracy:
- temperatura min. 0-45oC
- wilgotność względna min. 15-95%
aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP44
6.
aparat odporny na wstrząsy
ZASILANIE
7.
8.
zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub
równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza
się akumulatorów Ni-Cd i SLA
komplet zapasowych akumulatorów i ładowarka zewnętrzna
9.
czas pracy na zestawie akumulatorów min. 5 godz.
10.
rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
11.
defibrylacja ręczna i półautomatyczna
12.
energia defibrylacji w zakresie min. 2 do 200J
13.
min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej
14.
rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
DEFIBRYLACJA
MONITOROWANIE I REJESTRACJA
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
85-790 Bydgoszcz,
NIP 554-22-12-161
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
15.
16.
17.
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
e-mail [email protected]
ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' o wysokim kontraście,
rozdzielczość min. 640x480 pixeli
możliwość wyświetlenia co najmniej 3 krzywych dynamicznych
jednocześnie
rejestracja, transmisja i wydruk 12 odprowadzeń EKG oraz
interpretacja słowna wyników analizy
18.
min. 6-godzinne trendy
19.
wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80
mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.
20.
pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 6-godzinnych trendów
EKG/ RESPIRACJA
21.
monitorowanie 3 odprowadzeń EKG
22.
monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną
23.
zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min
24.
pomiar częstości oddechów
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
tryb asynchroniczny i „na żądanie”
częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40-170 imp/min
prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA
PULSOKSYMETRIA
pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia
zakres pomiaru SpO2: min. 50-100%
zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min.
czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych
NIBP
pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, typowy czas
pomiaru nie dłuższy niż 60 sekund
zakres mierzonego ciśnienia min. 20 do 240 mmHg
tryb pomiarów manualny, automatyczny
w komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów
dorosłych
Kapnometria
37.
monitorowanie etCO2 dla pacjentów zaintubowanych i
niezaintubowanych
zakres pomiaru etCO2 min. 0-99 mmHg
38.
zakres pomiaru respiracji min. 0-99 odd./min.
Monitorowanie RKO
39.
defibrylator ma posiadać monitorowanie RKO
Komunikacja/ transmisja danych
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
e-mail [email protected]
możliwość transferu danych do komputera
Pozostałe
okres gwarancji min. 24 miesiące
czas reakcji serwisu max. 48 godzin
instrukcja obsługi w języku polskim
Wyposażenie
kabel EKG 3-odprow., 1 szt.
kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
kabel do stymulacji
czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt.
mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt.
linie monitorowania etCO2 dla dorosłych/dzieci, min. 25 szt.
elektrody defibrylacyjne samoprzylepne: dla dorosłych min. 8 kpl.,
dla dzieci min. 2 kpl.
torba na akcesoria i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie
ambulansu
Respirator transportowy z wyposażeniem (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz
folder)
model (należy podać) producent (należy podać) rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
Parametry ogólne
1.
respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt
2.
waga respiratora poniżej 5 kg
3.
zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar
zasilanie AC 230 V, 50-60 Hz i DC 12V zintegrowane w uchwycie
ściennym pozwalającym na ładowanie baterii zaraz po wpięciu
zasilanie z baterii min. 4 h
zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów
oddechowych – opisać
system testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora
aparat w opakowaniu transportowym, zapewniającym ochronę
przed kurzem, pyłem, płynami, krwią itp. Opakowanie musi posiadać
uchwyt do przenoszenia na ramie noszy
5.
6.
7.
8.
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych
systemów odbiorczych
VI.
4.
tel. 052 323 04 13,
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
9.
10.
konfiguracja, w opakowaniu transportowym, musi posiadać:
respirator, butlę tlenową o pojemności min. 2l, reduktor, przewód
pacjenta, przewód ciśnieniowy, maskę pacjenta nr 5, uchwyt ścienny,
płuco testowe
opakowanie transportowe wraz z mocowaniem ściennym spełniające
wymogi normy PN_EN 1789 pkt. 5.3. w zakresie odpowiedniego
umocowania w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 kg
Tryby wentylacji
IPPV
S-IPPV
12.
BiPAP lub BiLevel
13.
CPAP + ASB
14.
SIMV
15.
PCV
16.
PRVC
17.
wentylacja bezdechu
NIV dostępny dla każdego z trybów wentylacji posiadanego przez
respirator
Parametry regulowane
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 0-60
oddechów/min
objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50 – 2000 ml
przepływ wdechowy dla oddechów mechanicznych regulowany w
zakresie min. od 1 do 150 l/min
stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane w zakresie
min. od 40 do 100%
ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 30 cmH2O
Trigger przepływu regulowany osobno dla wdechu i wydechu, z
regulacją wdechu w zakresie min. 1 do 15 l/min oraz wydechu w
zakresie min. 5-50% przepływu maksymalnego
regulacja stosunku wdechu do wydechu (I:E) w zakresie min. od 4:1
do 1:4
ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w
zakresie min. od 3-60 m bar
ciśnieniowe wspomaganie oddechu w granicach do 25 mbar (przy
trybach wspomagania ciśnieniowego)
możliwość regulacji liniowego wzrostu ciśnienia w min. 3 wariantach
możliwość regulacji liniowego przepływu ciśnienia w min. 3
wariantach
Obrazowanie parametrów
30.
ciśnienie PEEP
31.
ciśnienie wdechowe
32.
ciśnienie plateau
33.
objętość oddechowa
34.
objętość minutowa
35.
częstość oddechowa
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
11.
18.
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
36.
ciśnieniowe wspomaganie oddechu
37.
przepływ
tel. 052 323 04 13,
REGON 001044962
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
Prezentacja graficzna
38.
39.
zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min. 7
cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz mierzonych w
postaci krzywych
wyświetlanie jednocześnie do min. 2 krzywych pomiarowych
(ciśnienie/czas, przepływ/czas)
Alarmy
40.
wysokiej/niskiej objętości oddechowej
41.
wysokiej/niskiej wentylacji minutowej
42.
wysokiej częstotliwości oddechowej
43.
bezdechu
44.
nieszczelności układu
45.
wysokiego/niskiego poziomu O2
46.
wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych
47.
wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia oddechowego
48.
rozładowanego akumulatora/braku zasilania
alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju
alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim
możliwość regulowania progów alarmów
Pozostałe
49.
50.
51.
instrukcja obsługi w języku polskim – przy dostawie
52.
53.
folder z dokładnymi parametrami technicznymi -załączyć
okres gwarancji min. 24 miesiące
54.
instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
55.
paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
56.
wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i
przeglądów wraz z dostawą aparatury
VII.
Ssak elektryczny akumulatorowy (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
model (należy podać) producent (należy podać) –
rok produkcji (należy podać) Lp.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
1. słój do sterylizacji w autoklawie min. poj. 1,0 L
2.
przewód ssący silikonowy z zaworkiem
3.
skokowo regulowana siła ssania w zakresie 0-80 kPa
4.
6.
podświetlane przyciski sterujące umożliwiające pracę w warunkach
ograniczonej widoczności
elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu
zassaniu tkanek miękkich
pełna informacja o stanie naładowania baterii
7.
kabel do zasilania karetkowego 12V
5.
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
85-790 Bydgoszcz,
NIP 554-22-12-161
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
płyta ścienna do montażu w karetce
9.
temperatura pracy od - 18 do 40 ºC
10.
temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC
11.
12.
komplet ( ssak z płytą ścienną ) zgodny z wymogami normy PN-EN
1789 w zakresie bezpieczeństwa przy przeciążeniach 10 g. – atest 10
g- wbudowany akumulator
czas pracy min. 40 min
13.
żywotność baterii – podać ilość cykli ładowania
14.
ezpieczenie ssaka przed ”zwarciem elektrycznym ” chroniącym
pompę ssącą i akumulatory przed uszkodzeniem spowodowanym
zmianami napięcia - opisać
okres gwarancji minimum 24 miesiące
VIII.
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
Lp.
1.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji
2.
praca ze strzykawkami 10-60 ml
3.
automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki
4.
możliwość programowania w jednostkach objętościowych
5.
możliwość programowania w jednostkach wagowych
6.
rozbudowany system alarmów
7.
wbudowana biblioteka leków
8.
wbudowany system testów
9.
historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy
10.
możliwość długotrwałej pracy z akumulatora
11.
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
IX.
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
Deska ortopedyczna z osprzętem (załączyć do oferty deklarację zgodności CE oraz folder)
Lp.
1.
Parametry techniczne wymagane/ graniczne
nośność min. 315 kg
2.
waga do 8 kg
3.
wyposażona w 14 dużych uchwytów
4.
szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym
wypełnieniem gąbkowym
specjalne zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia
usztywnienia głowy
5.
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail [email protected]
8.
15.
tel. 052 323 04 13,
TAK/NIE*
Parametr oferowany*
*wypełnia Wykonawca
*Wykonawca zobowiązany jest:
- w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego do
potwierdzenia tego zapisem „TAK " umieszczonym w kolumnie "3" oraz do opisania oferowanego parametru w
kolumnie nr „4”
Oświadczam, że podane parametry odpowiadają wymogom SIWZ.
Brak zgodność z którymkolwiek parametrem bezwzględnie wymaganym powoduje odrzucenie oferty.
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY
ul. Produkcyjna 13 ,
NIP 554-22-12-161
85-790 Bydgoszcz,
REGON 001044962
www.pogotowie.bydgoszcz.pl
............................................
miejscowość i data
Sporządził(a):
Monika Świerblewska
tel. 052 323 04 13,
fax. 052 323 04 50
KRS 0000002035
e-mail se[email protected]
….................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Download