wzor_formularza_ofertowego_po_zmianie_aktualny

advertisement
załącznik nr 1 do pisma z dnia … marca 2014 r.
[znak pisma: ZP- -DZP-2610-52/ZA/2013]
załącznik nr 1 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Formularz Ofertowy
Ja(my) niżej podpisany(-i): ________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „rozbudowę i modernizację posiadanej przez Zamawiającego platformy
oprogramowania ARIS poprzez zakup licencji oprogramowania wraz z usługą wsparcia” zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia:
Nazwa licencji
Podatek
VAT
oprogramowania
Lp.
Przedmiot zamówienia
Nazwa licencji oprogramowania / wymagane funkcjonalności lub sposób
świadczenia Usługi ZWP
równoważnego do
wskazanego w kol. [b] /
oferowane funkcjonalności
Cena
Ilość
jednostk
[szt.]
owa
netto [zł]
lub sposób świadczenia
Cena
Cena
netto
[zł]
[%]
[zł]
[f] = [d] x
[e]
[g]
[h]=[
f]x[g
]
brutto zł
Usługi ZWP
[a]
1
[b]
ARIS
Architect
YAA
Production
Named
User
cumulative
lub
równoważ
ne dla 10
użytkownik
ów
[c]
[d]
[e]
[i] = [f] + [h]
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi posiadać wszystkie funkcjonalności takie jak
posiada oprogramowanie ARIS Designer;
c)
Oprogramowanie
musi
zapewniać
możliwość
zarządzania
użytkownikami oraz uprawnieniami użytkowników – elastyczne
przydzielanie użytkownikom licencji zgodnie z bieżącymi potrzebami;
1
d) Oprogramowanie
musi
zapewniać
możliwość
kastomizacji
istniejących oraz tworzenie własnych raportów/makr/filtrów;
e)
Oprogramowanie
musi
zapewniać
możliwość
istniejących oraz tworzenie nowych typów modeli;
kastomizacji
f)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość instalowania narzędzia
Strona | 1
z lokalną bazą danych;
g) Oprogramowanie musi zapewniać automatyczne przekształcanie
wyników analizy powiązań w arkusze kalkulacyjne;
h)
Oprogramowanie musi zapewniać automatyczne przekształcanie
wyników zapytań w arkusze kalkulacyjne;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać
zarządzanie wariantami modeli;
j)
Oprogramowanie musi zapewniać konsolidację obiektów;
k)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie własnych symboli z
użyciem edytora;
l)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie własnych skryptów
kodowanych (Java Script);
tworzenie, porównywanie
i
m) Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie własnych skryptów
raportujących bez kodowania;
n)
Oprogramowanie musi zapewniać definiowanie wykresów i tabel w
raportach;
o)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie własnych skryptów
sprawdzających jakość modeli i całej zawartości;
p) Oprogramowanie musi zapewniać graficzne porównania wersji
modeli;
q) Oprogramowanie musi zapewniać rozbudowę i adaptację zestawu
modeli, symboli, powiązań i atrybutów;
r)
Oprogramowanie musi zapewniać administrowanie bazą danych
(tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie, czyszczenia baz danych z
nieużywanych obiektów);
s)
Oprogramowanie musi umożliwiać eksport/import modeli procesów
w formacie BPMN 2.0;
t)
Oprogramowanie musi zapewniać administrowanie i monitorowanie
serwera;
u)
Oprogramowanie musi zapewniać import danych w formacie MS
Excel;
v)
Oprogramowanie musi zapewniać eksport danych do MS Excel;
w) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonywania
zaawansowanych analiz (np. wskazanie wszystkich bezpośrednich i
pośrednich powiązań pomiędzy dwoma obiektami w bazie);
1a.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Architect
YAA
Production
Named
User
cumulative
x)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie
tabelarycznych wyników doraźnych analiz;
graficznych
i
y)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie i publikowanie zapytań;
z)
Oprogramowanie musi umożliwiać publikowanie modeli procesów
na portalu.
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
Strona | 2
lub
równoważ
ne dla 10
użytkownik
ów
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi pozwalać na modelowanie procesów
biznesowych, zasobów, środowiska IT, dokumentów oraz struktury
organizacyjnej;
c)
Oprogramowanie musi pozwalać na analizę modeli (np. analiza
powiązań poprzez wskazanie jakie funkcje realizuje dane stanowisko
pracy w organizacji, z jakich systemów IT korzysta dane stanowisko
pracy, analizy wg innych obiektów ujętych w opisach procesów);
d) Oprogramowanie musi dokonywać integracji wartości atrybutów z
wielu obiektów i na ich podstawie dokonywać kastomizowanych
obliczeń;
e)
Oprogramowanie musi pozwalać
repozytorium w postaci WORD;
na
publikację
elementów
f)
Oprogramowanie musi umożliwiać uwierzytelnienie w LDAP;
g) Oprogramowanie
musi zapewniać
dostęp
do
wspólnych
repozytoriów modeli i umożliwiać jednoczesną pracę na bazie
danych/modelu wielu użytkownikom w różnych lokalizacjach;
2.
ARIS
Designer
YAD
h)
Production
Named
User
cumulative
lub
równoważ
ne dla 50
i)
użytkownik
ów
j)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość mapowania procesów
z
uwzględnieniem
następujących
obiektów
widocznych
bezpośrednio na diagramie: realizowane funkcje, zdarzenia,
stanowiska realizujące funkcje, systemy IT uczestniczące w realizacji
funkcji, produkty wejściowe (np. dokumenty), produkty wyjściowe
(np. dokumenty), znaki logiczne, łączniki procesu (uwzględniające
kierunek przepływu informacji);
1
Oprogramowanie musi zapewniać modelowanie z użyciem BPMN 2.0
w zakresie Process Modeling Conformance;
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość personalizacji interfejsu
użytkownika;
k)
Oprogramowanie musi zapewnić szablony do formatowania modeli;
l)
Oprogramowanie
układu modeli;
musi
zapewnić
automatyczne
formatowanie
m) Oprogramowanie musi zapewnić wystawianie odsyłaczy do plików i
obiektów OLE;
n)
Oprogramowanie musi zapewniać podłączanie do modeli/obiektów
dokumentów zewnętrznych;
o)
Oprogramowanie musi umożliwiać eksport zawartości modeli (w tym
atrybutów obiektów) do określonego przez ARiMR wzoru Książki
Procedur (dokument Word);
p) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia procesu w
formie modelu typu EPC, EPC w wierszach, EPC w kolumnach, EPC w
tabelach;
q) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia procesu w
formie macierzy wyboru;
Strona | 3
r)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia procesu w
formie diagramu łańcucha wartości dodanej;
s)
Oprogramowanie
musi
zapewniać
możliwość
uzupełniania
atrybutów poszczególnych obiektów o specyficzne dla ARiMR opisy;
t)
Oprogramowanie
musi zapewniać
możliwość
wyszukiwania
istniejących obiektów w trakcie wprowadzania nazwy nowo
tworzonego obiektu;
u)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wypełniania/edycji
atrybutów wszystkich/wybranych obiektów na modelu w ramach
jednego okienka (np. w formie arkusza kalkulacyjnego);
v)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przechodzenia
pomiędzy różnymi modelami poprzez łączniki procesów;
w) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość porównywania modeli
i ich parametrów;
x)
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii modeli i obiektów;
y)
Oprogramowanie musi zapewniać wersjonowanie modeli obiektów;
z)
Oprogramowanie musi zapewniać blokowanie i odblokowywanie
modeli oraz obiektów;
aa) Oprogramowanie
musi
zapewniać
tryb
ukrywanie/odkrywanie obiektów w modelach;
nawigacyjny
i
bb) Oprogramowanie musi zapewniać przenoszenie modeli i folderów
między bazami danych poprzez „przenieś i upuść” (drag and drop);
cc) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeszukiwania
zawartości bazy danych z użyciem zawartości atrybutów do
filtrowania;
dd) Oprogramowanie musi zapewniać uruchamianie gotowych skryptów
raportujących i makr;
ee) Oprogramowanie musi zapewniać uruchamianie gotowych skryptów
sprawdzających jakość modeli i całej zawartości;
ff)
2a.
3.
Oprogramowanie musi zapewniać uruchamianie zapytań.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Designer
YAD
Production
Named
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
User
warunków zamówienia
cumulative
lub
równoważ
ne dla 50
użytkownik
ów
ARIS
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
Connect
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
Server YCS
programie ARIS 6.2.1;
Production
Each lub b) Oprogramowanie musi umożliwiać integracje z LDAP/MS Active
Directory;
równoważ
ne
c) Oprogramowanie
musi
zapewniać
centralne
zarządzanie
1
1
Strona | 4
użytkownikami i licencjami przez przeglądarkę;
d) Oprogramowanie
musi
zapewniać
centralne
zarządzanie
dokumentami podłączanymi do obiektów i modeli przez
przeglądarkę;
e)
Oprogramowanie musi zapewniać adaptacje do standardów ARiMR
(logo, kolory itp.);
f)
Oprogramowanie musi zapewniać konfiguracje widoków i nawigacji;
g) Oprogramowanie musi
danych w repozytorium.
3a.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Connect
Server YCS
Production
Each lub
równoważ
ne
zapewniać
nieograniczoną
liczbę
baz
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi zapewniać powiadamianie uczestników
procesu nadzoru o zadaniach poprzez pocztę elektroniczną;
c)
4.
4a.
ARIS
Connect
Server ext.
pack: Proc.
Gov
YCSPG
Production
Each lub
równoważ
ne
Usługa
ZWP dla
ARIS
Connect
Server ext.
pack: Proc.
Gov
Oprogramowanie musi zapewniać powiadamianie uczestników
procesu poprzez wiadomość w portalu;
d) Oprogramowanie musi zapewniać filtrowanie zadań użytkownika w
tablicy procesów;
e)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość odłożenia zadania do
wykonania w późniejszym terminie;
f)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość stałego przekazania
uprawnień do obsługi zadań;
g) Oprogramowanie musi
delegowania zadań;
zapewniać
możliwość
1
dynamicznego
h)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość określania kalendarza
dostępności i zastępstwa w trakcie nieobecności;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać link do modelu w bazie narzędzi
do modelowania w ramach ekranu użytkownika;
j)
Oprogramowanie musi zapewniać link do modelu w portalu w
ramach ekranu użytkownika;
k)
Oprogramowanie musi zapewniać link do modelów w wersji
poprzedniej i nowej w ramach ekranu użytkownika;
l)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość realizacji określonego
typu procesu nadzoru w różnych wersjach.
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
Strona | 5
YCSPG
Production
Each lub
równoważ
ne
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi zapewniać wprowadzanie komentarzy oraz
propozycji ulepszeń dotyczących modeli poprzez przeglądarkę
internetową;
c)
Oprogramowanie musi zapewniać odpowiadanie na komentarze
innych użytkowników poprzez przeglądarkę internetową;
d) Oprogramowanie musi posiadać wspólny dostęp do repozytorium z
narzędziem do modelowania (zmiany powinny być widoczne na
bieżąco);
5.
ARIS
Connect
Viewer
YCSCC
Production
Viewer lub
równażne
dla 500
użytkownik
ów
e)
Oprogramowanie musi zapewniać graficzny widok modelu;
f)
Oprogramowanie musi zapewniać wyszukiwanie i przeglądanie
zawartości bazy danych;
g) Oprogramowanie musi zapewniać automatyczną selekcję wstępnej
zawartości zależnie od roli i przynależności organizacyjnej
użytkownika;
h)
Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do bazy danych zgodnie z
przydzielonymi uprawnieniami;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyboru bazy danych
do przeglądania w ramach repozytorium przez użytkownika;
j)
Oprogramowanie musi zapewniać
narzędziami do modelowania;
k)
Oprogramowanie
wiadomości;
l)
Oprogramowanie musi zapewniać zarządzanie zawiadomieniami i
ich otrzymywanie;
musi
obustronną
zapewniać
integrację
konfigurację
z
1
strumienia
m) Oprogramowanie musi zapewniać widok i przeszukiwanie strumienia
wiadomości;
n)
Oprogramowanie musi zapewniać śledzenie i subskrypcję strumienia
wiadomości;
o)
Oprogramowanie
wiadomości;
p) Oprogramowanie
wiadomości;
musi
musi
zapewniać
uczestnictwo
zapewniać
w
strumieniu
wyszukiwanie
strumieni
q) Oprogramowanie
musi
zapewniać
subskrypcję
dotyczących wybranych modeli (Follow/unfollow);
5a.
Usługa
ZWP dla
komentarzy
r)
Oprogramowanie musi zapewniać uruchomienie standardowego
procesu przepływu wniosku zmian i informacji o modelu;
s)
Oprogramowanie musi zapewniać uruchomienie własnych,
dodatkowych przepływów
w
ramach
procesów
nadzoru
sterowanych modelami EPC.
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
Strona | 6
ARIS
Connect
Viewer
YCSCC
Production
Viewer lub
równoważ
ne dla 500
użytkownik
ów
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie
musi zapewniać graficzne
procesów przepływów pracy w standardzie EPC;
c)
projektowanie
Oprogramowanie musi zapewniać konfigurowanie
obiegu zmian techniką „przenieś i upuść”;
elementów
d) Oprogramowanie musi zapewniać automatyzację operacji na
repozytorium z użyciem usług sieciowych (Web Services);
6.
ARIS
Architect
ext. pack:
Proc
Governan
c YAAPG
Production
Named
User
cumulative
lub
równoważ
ne
e)
Oprogramowanie musi zapewniać predefiniowany zestaw usług
sieciowych do automatyzacji operacji;
f)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnych
usług sieciowych do integracji z aplikacjami i bazami danych;
g) Oprogramowanie musi zapewniać nieograniczoną liczbę kroków w
ramach obiegu przepływów pracy;
h)
Oprogramowanie musi zapewniać nieograniczoną liczbę poziomów
zatwierdzania modeli i dokumentów;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać
zatwierdzania modeli i dokumentów;
j)
Oprogramowanie
musi
zapewniać
dokumentów do przepływów pracy;
k)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość
uruchamiania skryptów przez przepływy pracy;
l)
Oprogramowanie musi zapewniać bazę referencyjnych modeli
procesów nadzoru;
możliwość
możliwość
2
równoległego
podłączania
automatycznego
m) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość monitorowania
instancji różnych wersji określonego typu procesu nadzoru;
n)
Oprogramowanie musi zapewniać możliwość filtrowania instancji
procesów nadzoru;
o)
Oprogramowanie musi zapewniać listę zadań niezakończonych
przez użytkowników (w trakcie realizacji);
p) Oprogramowanie
musi
zapewniać
(przerwania) procesu w trakcie realizacji.
6a.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Architect
ext. pack:
Proc
Governan
możliwość
zakończenia
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
2
Strona | 7
c YAAPG
Production
Named
User
cumulative
lub
równoważ
ne
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi zapewniać wybór języka eksportu zawartości
wybranej bazy danych w repozytorium do bazy danych;
c)
7.
d)
ARIS
Publisher e)
Server YPS
Production f)
Each lub
równoważ
g)
ne
7a.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Publisher
Server YPS
Production
Each lub
równoważ
ne
8.
ARIS
Viewer YBU
Production
Viewer lub
równoważ
ne dla
1000
jednoczesn
ych
użytkownik
ów
(nienazwa
nych)
Oprogramowanie
dokumentów;
musi
zapewniać
obsługę
powiązanych
Oprogramowanie musi zapewniać profile eksportu;
Oprogramowanie musi zapewniać
(skalowanie, kolor/brak koloru itp.);
opcję
prezentacji
modeli
Oprogramowanie musi zapewniać zakres obiektów z prezentacją
atrybutów;
Oprogramowanie musi
obiektów i atrybutów;
zapewniać
sortowanie
nazw
modeli,
h)
Oprogramowanie musi zapewniać zarządzanie eksportem z ARIS
Architect;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać
wybranego szablonu grafiki modeli;
j)
Oprogramowanie musi zapewniać automatyzację eksportu;
k)
Oprogramowanie musi zapewniać eksport zawartości bazy danych
pod postacią statycznych stron HTML.
eksport
z
1
zastosowaniem
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
a) Oprogramowanie musi umożliwiać korzystanie przez ARiMR z
użytkowanych dotychczas baz procesów przygotowanych w
programie ARIS 6.2.1;
b) Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do repozytorium poprzez
przeglądarkę internetową.
c)
Oprogramowanie powinno udostępniać informacje oraz funkcje w
oparciu o rolę użytkownika;
1
d) Oprogramowanie
musi
zapewniać
wyszukiwanie
modeli/atrybutów/dokumentów umieszczonych w repozytorium;
e)
Oprogramowanie musi pozwalać na pozyskanie przez użytkownika
dokumentacji dotyczącej wybranych modeli lub obiektów;
f)
Oprogramowanie musi umożliwiać uwierzytelnienie za pomocą
Strona | 8
usługi katalogowej (uwierzytelnienie w LDAP, w szczególności MS
Active Directory);
g) Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp anonimowy;
h)
Oprogramowanie musi zapewniać prezentację atrybutów, hierarchii,
wystąpień obiektów i powiązań;
i)
Oprogramowanie musi zapewniać wydruk modeli;
j)
Oprogramowanie
musi
reprezentację modelu;
k)
Oprogramowanie musi zapewniać nawigację
podłączenia, powiązania, wystąpienia itp.;
l)
Oprogramowanie
powiązań;
musi
zapewniać
zapewniać
interaktywną
graficzną
w
wyszukiwanie
oparciu
z
o
użyciem
m) Oprogramowanie musi zapewniać konfigurację interfejsu;
n)
Oprogramowanie
musi
wykonywania raportu;
o)
Oprogramowanie musi zapewniać otwieranie dokumentów
przechowywanych w systemie zarządzania dokumentami;
p) Oprogramowanie
administratora,
musi
zapewniać
zapewniać
informacje
wysyłanie
o
statusie
e-maila
do
q) Oprogramowanie musi zapewniać wysyłanie e-maila do właściciela
modelu;
8a.
Usługa
ZWP dla
ARIS
Viewer YBU
Production
Viewer lub
równoważ
ne dla
1000
jednoczesn
ych
użytkownik
ów
(nienazwa
nych)
r)
Oprogramowanie musi zapewniać wysyłanie e-maila do osoby, która
aktualizowała model jako ostatnia;
s)
Oprogramowanie
musi
zapewniać
uruchomienie
własnych
przepływów w ramach procesów nadzoru sterowanych modelami
EPC.
Zgodnie z Umową stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
1
∑ 1÷8a
CENA NETTO ZŁ (SŁOWNIE): ________________________________________________________________________________
CENA BRUTTO ZŁ (SŁOWNIE): _______________________________________________________________________________
Strona | 9
*UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Nazwa licencji oprogramowania równoważnego do wskazanego w kol. [b] (…)” w przypadku, gdy oferuje
równoważny produkt. Brak wypełnienia kolumny „Nazwa licencji oprogramowania równoważnego do wskazanego w kol. [b] (…)” oznacza zaoferowanie produktu wskazanego w
kolumnie „Przedmiot zamówienia (…)”.
Oświadczamy, że:
1.
Oferowane oprogramowanie równoważne wskazane w tabeli powyżej spełnia wszystkie wymagania i funkcjonalności opisane przez Zamawiającego w siwz wraz z
załącznikami
2. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy.
3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
6. Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr _________________________________________ prowadzony w banku
________________________________
natomiast
w
przypadku
wniesienia
wadium
w
innej
formie
(gwarancji
lub
poręczenia)
na
adres__________________________________________________________________________________.
8. Zobowiązujmy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Podwykonawcom
zamierzamy
powierzyć
wykonanie
następujących
części
zamówienia:
wykonanie
zamówienia
w części
(zakres
prac)
_________________________________________________________________________________________________________.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
______________________________________________________________________________________________________________________.
12. Osobą(ami) uprawnioną(ymi) do kontaktu z Zamawiającym jest: imię i nazwisko __________________________________________________, nr tel. __________________________, nr fax.
___________________________, adres e-mail: _________________________________________________________________________________________________________.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
Strona | 10
Download