OFERTA SZKOLENIA dla kierowców i osób obsługujących

advertisement
POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE „EXPERT”
ul. Nidzicka 38/2, 13-200 Działdowo
tel. +48 513 029 901, +48 793 954 769, e-mail: [email protected]
www.expertszkolenia.pl
OFERTA SZKOLENIA
dla kierowców i osób obsługujących zwierzęta podczas transportu
W myśl art. 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE
nr L 3/1), do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta,
uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja
powinna być dostępna dla kontrolujących.
Jesteśmy organizatorem kursów dla konwojentów (kierowców) zatrudnionych przy
transporcie zwierząt. Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu
żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio
uczestniczących w procesie transportu - kierowców, konwojentów, pracowników baz
przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt. Odbycie szkolenia zalecane jest również
dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację
transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.
Zakres szkolenia obejmuje praktyczne dostosowanie transportu zwierząt do wymagań
prawa. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat transportu zwierząt, od
przepisów prawnych, sporządzanie dokumentacji przewozowej, po załadunek i opiekę nad
zwierzętami podczas postoju. Szkolenie podnosi kwalifikacje, stwarza możliwość zdobycia
nowych umiejętności.
Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed
komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza
egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi
zwierząt (Dz. U. Nr 98, poz. 654). Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania
licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję
Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie
"Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do
wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski
oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 339 zł brutto
w przypadku szkoleń zamkniętych – DUŻE UPUSTY
Program szkolenia z tematu „transport zwierząt”
nazwa zajęć edukacyjnych
l.p.
wymiar godzin
zajęć edukacyjnych
1.
Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu zwierząt
2.
Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie,
omówienie dziennika podróży
0,5
3.
Dokumenty wymagane przy transporcie zwierząt
0,5
4.
Zdolność zwierząt do transportu oraz postępowanie ze zwierzętami
chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu
0,5
5.
Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mającego wpływ na
zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w
czasie transportu
0,5
6.
Załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt stosownie do gatunku
1
7.
Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia
zwierząt , wymagane postoje, karmienie i pojenie
0,5
8.
Zachowanie behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie
naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku
0,5
9.
Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
0,5
10.
Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
0,5
11.
Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach
0,5
12.
Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby
zapewniania optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu
zwierząt
0,5
13.
Egzamin test wyboru
1
1
Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto
nr 55 1020 3583 0000 3002 0017 5174
Szkolenia organizujemy: Warszawa, Lublin, Kielce, Katowice, Błonie, Mława, Białystok,
Łódź, Gdańsk bądź jeżeli uzbiera się grupa co najmniej 10 osób na terenie jednej z firm.
Przy większej grupie osób z jednego regionu termin szkolenia do uzgodnienia.
Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych (cena kursu nie
obejmuje kosztów zakwaterowania!). Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy pod
numerem 513 029 901 lub 793 954 769
Inne szkolenia i usługi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Szkolenie osób w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów.
Ubój zwierząt
Czas pracy kierowców.
Obsługa tachografu analogowego i cyfrowego.
Pobieranie i analiza danych z pojazdu i kart kierowców.
Seminarium – zmiany w przepisach o transporcie drogowym
Pomoc prawna ww. zakresie.
ZAPRASZAMY!
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards