praca magisterska

advertisement
Rodzina stanowi
podstawowe ¶rodowisko wychowawcze, wywiera największy wpływ na kształtowanie
się osobowo¶ci dziecka. Dla dziecka rodzice stanowi± najbardziej znacz±ce wzory
do na¶ladownictwa. To ona przekazuje dzieciom najistotniejsze warto¶ci, wskazuje
drogę, po której ma kroczyć. Rodzina stwarza dzieciom warunki do rozwoju i
działania, ułatwia im wej¶cie w szersze kręgi życia społecznego, stanowi oparcie w
chwilach trudnych i niebezpiecznych. Rodzice wyrabiaj± w dziecku zasady moralne i
umiejętno¶ć współżycia z innymi ludĽmi. Od rodziców i ich postępowania zależy też,
jak± wiedzę o otaczaj±cym ¶wiecie zdobędzie i w jaki sposób przystosuje się do
warunków codziennego życia. ¦rodowisko rodzinne pozostawia więc niezatarte piętno
na charakterze i zachowaniu dziecka. Wszystkie złe i dobre wzory, wszystkie
przyzwyczajenia, nakazy i zakazy wyniesione z domu rodzinnego i nabyte we
wczesnym dzieciństwie utrwalaj± się na bardzo długo, często nawet na całe życie.
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny przejawia się przede wszystkim w należytym
sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Rodzice wywi±zuj±cy się ze swych obowi±zków
wobec dziecka, zaspokajaj± w pełni jego potrzeby biologiczne i psychiczne,
wywieraj± pozytywny wpływ na jego rozwój. W zdecydowanej czę¶ci rodzin sytuacja
pod tym względem jest prawidłowa. Jednak czę¶ć rodziców nie potrafi, nie może, a
czasem nie chce wypełniać należycie zadań zwi±zanych z wychowaniem potomstwa.
Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny prowadz± często do zaburzeń w zachowaniu
dziecka. Trudna sytuacja dziecka w rodzinie rzutuje w znacznym stopniu na jego
wyobrażenia o rodzinie i jego rozwój. Od końca XIX wieku powstało wiele definicji
patologii społecznej. Pod tym pojęciem rozumie się wszelkiego rodzaju zjawiska
społeczne, których efektem oddziaływania jest bardziej lub mniej istotne zakłócenie
normalnego funkcjonowania i rozwoju dziecka w rodzinie: od samobójstwa,
alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, prostytucji, poprzez przemoc w rodzinie,
ucieczki z domów i placówek opiekuńczych, zakłócenia w realizacji obowi±zku
szkolnego, aż po uczestnictwo w subkulturach młodzieżowych i sektach oraz
afirmację przestępczo¶ci.Patologia rodziny staje się coraz częstszym zjawiskiem
społecznym. Alkoholizm, przestępstwa, rozbicie rodziny maj± ogromny wpływ na
kształtowanie wyobrażeń o rodzinie.Dzieci wychowywane w rodzinach
zdezorganizowanych maja problemy w nauce, wchodz± w konflikt z prawem. Brak
autorytetu, zainteresowania ze strony rodziców, konflikty wpływaj± na dzieci
destruktywnie. Aby wyobrażenia o rodzinie były jasne dziecko musi wychowywać się
w atmosferze zrozumienia i ciepła rodzinnego. Jednak w przypadku badanych dzieci
sytuacja ta przedstawia się inaczej. Wychowuj± się w różnych rodzinach, w czę¶ci z
nich atmosfera jest serdeczna, jednak wiele z nich wychowuje się w rodzinach
patologicznych. Rodzice spożywaj± alkohol, wchodz± w konflikt z prawem, a wobec
dzieci stosuj± kary cielesne, do¶ć często bardzo brutalne. W 26 rodzinach (63,4%)
wychowanków alkohol spożywany jest bardzo często, b±dĽ też w nadmiernych
ilo¶ciach. Sytuacja taka nie jest korzystna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Może
być ona przyczyn± niedostosowania społecznego badanej populacji. Jak wynika z
pozostałych danych 24,4% to rodziny respondentek, w których alkohol spożywany
jest rzadko, a tylko 12,2% ankietowanych stwierdziło, że nie widziało rodziców
pij±cych alkohol, b±dĽ też pijanych. Wpływ na taki stan rzeczy mog± mieć przemiany
zachodz±ce w naszym społeczeństwie, bezrobocie oraz niezaradno¶ć i zagubienie
rodziców, którzy nie potrafi± się znaleĽć w dzisiejszej rzeczywisto¶ci. Ponadto 14,6%
rodziców badanych respondentek weszło w konflikt z prawem co najmniej jeden raz.
W przypadku 4 ojców (4,9%) ich konflikt z prawem jest do¶ć częsty. S± to najczę¶ciej
kradzieże dokonane pod wpływem alkoholu. Jak wynika z powyższych badań
większo¶ć rodziców żyje zgodnie z przyjętymi normami. Jednak 19,5% stanowi±
rodzice, którzy w ten, czy inny sposób zetknęli się z wymiarem sprawiedliwo¶ci.
Dzieci pochodz±ce z takich ¶rodowisk wychowawczych mog± przenie¶ć
nieprawidłowe zachowania do swojej przyszłej rodziny. Z badań wynika, że w 39%
rodzin ankietowanych nie stosowano kar cielesnych. Kary sporadycznie zdarzaj± się
w 19,5% rodzin badanych respondentek. Współmiernie do winy karze swoje dzieci
23,3% rodziców. Najbardziej przerażaj±ce jest jednak to, że w przypadku10 ojców
(12,2%) oraz 5 matek (6,1%) kary cielesne s± częste i brutalne. Jest to pewien
sygnał, który mówi nam, że co¶ dzieje się nieprawidłowo w tych rodzinach, że jest im
potrzebna pomoc specjalistyczna. Analizuj±c powyższe dane przedstawione można
stwierdzić, że zauważalne s± przejawy patologii w rodzinach respondentek.
Zachowanie rodziców, ich agresja w stosunku do dzieci może odbijać się w
póĽniejszym życiu rodzinnym badanych dzieci. Wiele osób przejmuje zachowania
rodziców i przenosi je póĽniej w dorosłym życiu do własnej rodziny, co z kolei
poci±ga za sob± wiele zagrożeń. Podsumowuj±c powyższe badania i doniesienia z
życia codziennego dochodzimy do wniosku, że patologia rodziny wpływa ujemnie na
dorosłe życie wychowuj±cych się w niej dzieci. Osoby wychowuj±ce się w rodzinach
patologicznych maj± wiele różnych zaburzeń:·
zaburzenia zachowania
– w postaci agresywnych zachowań, okrucieństwa wobec zwierz±t, napadów
zło¶ci, nadruchliwo¶ci, wagarowaniu, zachowań przestępczych· zaburzenia
w emocjonalnych problemach – lęku, smutku, zło¶ci, wycofaniu, niskiej
samoocenie·
zaburzenia w problemach funkcjonowania społecznego
– odrzuceniu przez rówie¶ników, niezdolno¶ci do empatii, małych
umiejętno¶ciach społecznych· zaburzenia w problemach funkcjonowania
poznawczego: słabych wynikach w szkole, opóĽnieniu w rozwoju
intelektualnym· zaburzenia w zakresie zdrowia fizycznego: bezsenno¶ć,
zaburzenia jedzenia, symptomach chorób psychosomatycznych, słabym rozwoju
motorycznym i fizycznymTakie osoby maj± też trudno¶ci we wła¶ciwym rozumieniu
miło¶ci i blisko¶ci w zwi±zku, ponadto nie znaj± one normalnego życia, i zgaduj± jak
one powinno wygl±dać. Istnieje też ryzyko, iż przenios± one te zachowania na swoje
rodziny. Dzieci z rodzin patologicznych w swym dorosłym życiu s± zdane na
korzystanie z pomocy wykształconych w tym celu specjalistów.
Download