Metoda Hartree - Focka UHF

advertisement
Przedmiot specjalizacyjny II
Electronic Structure Methods
„Ab initio”
part 2
Prowadzący:
Piotr Chojnacki
Jeżeli jesteśmy zainteresowani szczegółowym
rozmieszczeniem e-, nie ma lepszej metody od
mechaniki kwantowej. Elektrony są bardzo lekkimi
cząstkami i nie mogą być opisywane nawet przez
jakościowo poprawną mechanikę klasyczną.
Jeżeli rozwiązania są generowane bez danych
eksperymentalnych metody te przeważnie nazywają
się ab initio czyli „od początku”.
30 marca 2006
2
Koopman’s Theorem
Teoremat Koopman’a
30 marca 2006
3
przypomnienie
potencjał jonizacji – molekuły M zdefiniowany jest jako minimalna energia
potrzebna do pozbawienia molekuły elektronu
powinowactwo elektronowe – energia jaką się uzyskuje w wyniku
przyłączenia elektronu do obojętnego atomu
bądź ilość energii potrzebnej do pozbawienia
elektronu molekuły M-
30 marca 2006
4
Koopman’s Theorem
założenie:
• przy wszystkich operacjach wykonywanych na molekule nie zmieniają się
zarówno orbitale molekularne jak i energie orbitalne
w praktyce:
• wszystko się zmienia i należałoby wykonać obliczenia dla każdego z
rozważanych układów osobno
30 marca 2006
5
Koopman’s Theorem
Orbitale molekularne (MO) są dogodne do fizycznej
interpretacji mnożników Lagrange.
Rozważając energię systemu z jednym e- usuniętym z
orbitalu nr k możemy zapisać:
30 marca 2006
6
Koopman’s Theorem
Posłużymy się znanym już równaniem opisującym energię:
N
1 N N
EN   hi   ( J ij  Kij )  Vnn
2 i 1 j 1
i 1
gdzie:
hi – oddziaływanie elektronów z uśrednionym polem pozostałych
elektronów
Jij – macierz oddziaływań culombowskich
Kij – całka wymienna pomiędzy dwoma elektronami
Vnn- potencjał jądro – jądro (nuklid – nuklid)
30 marca 2006
7
Koopman’s Theorem
N
1 N N
EN   hi   ( J ij  Kij )  Vnn
2 i 1 j 1
i 1
Energia systemu z jednym elektronem usuniętym z orbitalu k:
N 1
k
EN
1
1
  hi 
2
i 1
N 1 N 1
  (J
i 1
j 1
ij
 K ij )  Vnn
Odejmując dwie całkowite energie:
EN  ENk 1
30 marca 2006
1 N
1 N
 hk   ( J ik  K ik )   ( J kj  K kj )
2 i 1
2 j 1
8
Koopman’s Theorem
Ostatecznie otrzymujemy:
EN  E
N
k
N 1
 hk   ( J ki  K ki )   k
i 1
Co jest dokładnie energią orbitalu εk (energia molekularna)
Energia jonizacji MO w przybliżeniu podana jest po prostu jako energia orbitali,
efekt, skutek teorematu Koopman’a.
30 marca 2006
9
Koopman’s Theorem
Podobnie elektronowe podobieństwo neutralnej molekuły jest podana jako
energia odpowiadającego anionu lub gdy MO uznawane są za stałe, jak
energia k-tego niezajętego orbitalu w neutralnej przestrzeni.
E
30 marca 2006
k
N 1
 EN   k
10
Koopman’s Theorem
podsumowanie
Założenie orbitali molekularnych jest, oczywiście, zgrubnym
przybliżeniem do rzeczywistości.
Bardzo podobnie jest z teorematem Koopman’a, które okazuje
się słabo spełnione w większości prawdziwych molekuł.
Mimo tego oba te przybliżenia są często stosowane w
praktycznych celach.
30 marca 2006
11
The Basis Set Approximation
Przybliżenie podstawowe
30 marca 2006
12
Zasadniczo wszystkie obliczenia korzystają z rozszerzenia
bazy podstawowej w celu wyrażenia nieznanych MO jako
układ funkcji znanych.
Bazą nazywamy zbiór orbitali atomowych użytych w
obliczeniach.
30 marca 2006
13
Metoda Hartree-Focka
Metoda ta pozwala na znalezienie
optymalnych, z punktu widzenia energii,
jednoelektronowych funkcji falowych w
układzie wieloelektronowym.
30 marca 2006
14
Metoda Hartree-Focka
W metodzie Hartree – Focka poszukujemy takich orbitali,
wzajemnie ortogonalnych i unormowanych, dla których energia
całkowita układu byłaby najmniejszą możliwą energią w
ramach przybliżenia jednoelektronowego.
Badając wpływ nieskończenie małych zmian postaci orbitali
zajętych na wartość energii całkowitej elektronowej dowodzi
się, że optymalne orbitale są funkcjami własnymi operatora
energii jednoelektronowej.
30 marca 2006
15
MO-LCAO Molecular Orbitals-Linear Combination of Atomic Orbitals
Metoda Liniowych Kombinacji Orbitali Atomowych
Metoda polega na tym, że każdy orbital molekularny
przedstawiany jest jako liniowa kombinacja orbitali
atomowych χα:
M
i   ci 

orbital
molekularny
30 marca 2006
współczynniki
LCAO
orbital
atomowy
16
Równanie Hartree-Focka
Fii   ii
energia orbitalna
odpowiadająca i
operator
Focka
M
M


Fi  ci    i  ci 
30 marca 2006
17
Równanie macierzowe Roothaana-Halla
Rozwiązywanie równań Hartree-Focka jest skomplikowane.
Wszystkie M równań można zebrać w notacji macierzowej.
Za pomocą której w prosty sposób wyznacza się macierz C
współczynników LCAO:
FC  SC
macierz operatora
Focka
30 marca 2006
macierz całek
nakrywania między
funkcjami χα
macierz diagonalna
energii orbitalnych
18
Macierz całek nakładania (Sαβ)
S   |        d
*

Zawiera elementy nakładania między funkcjami bazowymi.
30 marca 2006
19
Macierz operatora Focka
F   | F |  
Każdy z elementów Fαβ zawiera dwie części z operatora Focka.
Całki obejmujące operatory jedno-elektronowe oraz całki obejmujące oddziaływania
elektron – elektron (całki dwu-elektronowe).
 | F |  

 | h |  
operator jednoelektronowy odpowiada
energii elektronu poruszającego się w
polu nieruchomych jąder
30 marca 2006

occ .M O

j 1
 | Ji  K j |  
operator dwuelektronowy odpowiada
energii potencjalnej oddziaływania itego elektronu z innymi elektronami
20
 | F |     | h |   
occ.MO

 | J j  K j |   
j
  | h |   
occ.MO
 (  
j
| g |    j    j | g |  j   ) 
j
  | h |   
c c     | g |    
 


occ.MO AO AO
j
j
    | g |    

j
  | h |   
30 marca 2006
D     | g |    



AO AO
    | g |    

21
gdzie:
h – operator jednoelektronowy
g – operator dwuelektronowy
Jj – całka odpychania elektrostatycznego (culombowska)
Kj – całka wymiany
macierz gęstości elektronowej, jest kombinacją
współczynników rozwinięcia liniowego c.
D 
occ. MO
 c c
j
j
j
30 marca 2006
22
Po uwzględnieniu gęstości elektronowej macierz Focka można zapisać w
notacji bardziej zwartej:
F = h + G·D
Gdzie G·D oznacza związek macierzy D z czterowymiarowym tensorem
G.
30 marca 2006
23
Całkowitą energię układu można obliczyć
w wyniku całkowania funkcji bazy.
Korzysta się tu z następujących wzorów:
30 marca 2006
24
N
1 N
E    i | hi | i    ( i j | g | i j 
2 ij
i
 i j | g |  ji )  Vnn
N
M
i

E   ci ci  | hi |  


E   D h
30 marca 2006



  | g |         | g |      Vnn
M

1 N M
   ci ci ci ci
2 ij 
1 M
  D D
2 

  | g |         | g |      Vnn
25
Rozwiązanie iteracyjne równania Roothaana-Halla metodą
pola samouzgodnionego SCF (Self-Consistent Field)
hipotetyczna macierz
początkowa współczynników C
tworzenie macierzy
operatora Focka
iteracja
całki
dwuelektronowe
diagonalizacja
macierzy Focka
tworzenie nowej
macierzy współczynników C
30 marca 2006
26
Kiedy zakończyć proces iteracji?
Iterację prowadzi sięhipotetyczna
do chwili,
macierzgdy współczynniki c
początkowa współczynników
C
używane do konstruowania
macierzy Focka
będą równe ze
współczynnikami uzyskanymi z diagonalizacji macierzy
tworzenie macierzy
Focka (po osiągnięciu pewnego
progu).
całki
operatora Focka
iteracja
dwuelektronowe
diagonalizacja
macierzy Focka
Uzyskane wskutek iteracji orbitale można uznać za
tworzenie nowej
samouzgodnione.
macierzy współczynników C
30 marca 2006
27
Metoda Hartree-Focka
podsumowanie
Metody Hatree-Focka ab initio, gdzie wszystkie konieczne całki
wyliczone są z danych zbiorów podstawowych, są 1-wymiarowe.
Wraz ze wzrostem rozmiaru zbiorów podstawowych, zasady
wariacyjne zapewniają, że wynik staje się lepszy (przynajmniej w
sensie energii). Jakość wyników może być oceniona/oszacowana
przez przeprowadzenie obliczeń w coraz większych bazach.
30 marca 2006
28
Alternative Formulation of the
Variational Problem
Alternatywne formułowanie
problemu wariacyjnego
30 marca 2006
29
Celem jest minimalizacja energii całkowitej f-kcji MO, poddanej
ograniczeniom ortonormalności.
Ułatwione jest to dzięki mnożnikom Lagrange’a.
30 marca 2006
30
Diagonalizacja macierzy Fock’a
Wyjściowa macierz Focka w bazie orbitali molekularnych
jest diagonalna, a jej elementy przekątniowe stanowią
energie orbitalne.
Podczas iteracyjnych technik uzyskiwania orbitali
molekularnych, czyli zanim orbitale ulegną „samouzgodnieniu”
(kolejne iteracje nie będą ich zmieniać),
macierz Focka nie jest diagonalna.
30 marca 2006
31
Transformacja unitarna
Problem ten może być sformułowany jako rotacja orbitali
(transformacja unitarna) by operator stał się diagonalny.
Rotacja orbitali zadana jest unitarną macierzą U, która może być
zapisana jako transformacja wykładnicza:
  U  e 
'
X
Macierz X zawiera parametry opisujące unitarną transformację M
orbitali, o rozmiarze M x M.
30 marca 2006
32
Ortogonalność jest wliczona przez wymagania by macierz X była
antysymetryczna (xij=-xji).

U U  (e
X
)(e )  e
X
X X
1
Normalnie orbitale są rzeczywiste, ale unitarna transformacja
staje się transformacją ortogononalną.
30 marca 2006
33
Parametry wariacyjne są elementami w macierzy X, które opisują
mieszanie się zajętych i wirtualnych orbitali (nieobsadzone
orbitale molekularne).
Celem iteracji jest wyzerowanie pozadiagonalnych elementów
bloku macierzy Focka.
30 marca 2006
34
Restricted and Unrestricted
Hartree-Fock
Ograniczony i nieograniczony
Hartree-Fock
30 marca 2006
35
Metoda Hartree - Focka
UHF
RHF
(nieograniczona
dla układów
otwartopowłokowych )
(ograniczona
dla układów
zamkniętopowłokowych)
30 marca 2006
36
UHF (Unrestricted Hartree – Fock)
Stosowana jest, gdy nie ma ograniczeń, co do przestrzennej formy
orbitali. Często metoda taka nazywana jest metodą DODS.
•
• Otwartopowłokowe układy mogą być opisane przez ograniczone funkcje
falowe, w których przestrzenna część podwójnych zapełnionych orbitali jest
zmuszona do bycia taką samą. Takie podejście nazywane jest ROHF
(Restricted Open-shell Hartree-Fock).
• Podejście UHF prowadzi do lepiej zdefiniowanej energii orbitalnej,
która może być interpretowana jako potencjał jonizacji.
30 marca 2006
37
UHF (Unrestricted Hartree – Fock)
Dla funkcji falowych w metodzie ROHF nie jest możliwy taki wybór
jednostkowej transformacji, aby mnożnik Lagrange’a był diagonalny. W
rezultacie energie orbitalne są tu niejednoznacznie zdefiniowane, przez co
nie mogą być przyrównane do potencjału jonizacji za pomocą argumentów
Koopmana.
•
Funkcja falowa UHF dopuszcza różne przestrzenne orbitale dla dwóch
elektronów. Energia funkcji falowych typu UHF jest zawsze niższa lub
równa w porównaniu z energią funkcji falowych typu ROHF.
•
30 marca 2006
38
RHF (Restricted Hartree – Fock)
W chwili, gdy interesuje nas układ z daną liczbą elektronów i
singletowym typem funkcji falowej (układ zamkniętopowłokowy),
natrafiamy na ograniczenie.
Otóż każdy przestrzenny orbital powinien posiadać dwa elektrony:
jeden ze spinem α i drugi z przeciwnym spinem β.
Liczba elektronów w takim układzie jest liczbą parzystą; liczba
orbitali jest dwa razy mniejsza niż liczba elektronów.
30 marca 2006
39
RHF (Restricted Hartree – Fock)
Dla stanów singletowych w pobliżu położenia równowagowego zazwyczaj nie
jest możliwe otrzymanie niższych energii po dopuszczeniu różności elektronów α
i β.
Dla stanów otwartopowłokowych (np. dublet) jest jasne, że wymuszanie
identyczności elektronów α i β jest pewnym ograniczeniem.
Niesparowany elektron o spinie α będzie różnie oddziaływał z innymi elektronami
α, a inaczej z elektronami β. W konsekwencji optymalne orbitale α i β będą różne.
30 marca 2006
40
30 marca 2006
41
SCF Techniques
Technika SCF
30 marca 2006
42
Technika SCF
1. Obliczenie jedno- i dwuelektronowych całek.
2. Utworzenie odpowiednich startowych współczynników MO.
3. Utworzenie początkowej macierzy gęstości.
4. Utworzenie macierzy Focka jako całek rdzenia (jedno-lektronowych)
+ macierzy gęstości (zawierającej całki dwu-elektronowe).
5. Diagonalizacja macierzy Focka. Wektor własny zawiera nowe
wartości współczynników MO.
6. Utworzenie nowej macierzy gęstości. Jeśli jest ona dostatecznie zbliżona
do macierzy wcześniejszej – kończymy; jeśli nie wracamy do punktu 4tego.
30 marca 2006
43
Dziękuję
30 marca 2006
44
Download