prezentacja 7

advertisement
Budowa atomów
i cząsteczek
D. O. Hayward „Mechanika kwantowa dla chemików”,
PWN, 2007
L. Piela „Idee chemii kwantowej”, PWN, 2006
Elektronowa struktura atomu
• Równanie Schrödingera
•  amplituda fali de Broglia
• E całkowita energia elektronu
• V energia potencjalna elektronu
Liczby kwantowe
Radialna gęstość
prawdopodobieństwa
napotkania elektronu
Sferyczne wykresy orbitali
elektronowych
orbital s
orbitale p
Orbitale
elektronowe
Orbitale f
Energia orbitali elektronowych
Absorpcja i emisja energii
Promieniowanie
elektromagnetyczne
Widmo emisyjne i absorpcyjne wodoru
Konfiguracja elektronowa
Oddziaływania elektronów w
atomach wieloelektronowych
Emisja promieniowania
Emisja promieniowania
Absorpcja promieniowania
Widmo atomowe pierwiastków
Linie spektralne są charakterystyczne dla pierwiastka,
mogą zostać wykorzystane do identyfikacji pierwiastków,
nawet w odległych od Ziemi przestrzeniach
Energia jonizacji
Orbitale molekularne
Orbitale molekularne są zapełniane na takich
samych zasadach jak atomowe
Delokalizacja orbitali
2-
O
O
C
O
O
C
O
O
C
O
O
C O
C O
C O
2-
O
O
O
O
O
2-
O
O
Delokalizacja orbitali
Delokalizacja orbitali
Delokalizacja orbitali
Mapa rozkładu gęstości elektronowej w cząsteczce
benzenu
Budowa cząsteczki
• Omówione podstawowe kształty grup atomów są obecne
we wszystkich cząsteczkach. Jak można przedstawić
strukturę przestrzenną fosforanu witaminy B6? Jaka jest
struktura przestrzenna i hybrydyzacja wskazanych
atomów?
5
H
O
O
O
P
O
H2
C
C
OH
+
2
1
3
4
O
N
H
CH3
trigonal planar sp 2 5
H
O
O
O
P
O
H2
C
O
C
OH
N
trigonal planar sp 2 1
4 bent or angular sp 3
+
CH 3
H
3 trigonal planar sp 2
2 tetrahedral sp 3
Teoria orbitali molekularnych jest
podstawą modelowania molekularnego
insulina
adrenalina
Atomy hydrofobowe są białe, słabo hydrofilowe są pastelowe –jasnoniebieski dla azotu, różowy dla tlenu, atomy silnie
hydrofilowe, obdarzone ładunkiem elektrycznym, mają kolory intensywne (niebieski dla azotu, czerwony dla tlenu. Atomy
wodoru zaznaczone takim kolorem jak atom, z którym są związane,fosforu lub siarki są żółte.
Download
Study collections