scenariusz zajęć - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna

advertisement
Współczesny model atomu
1.
Współczesny model atomu oparty jest o korpuskularno – falowy charakter
elektronu:
a. charakter korpuskularny – elektron posiada masę 9,1 *10-31kg, a zatem
mówimy o charakterze korpuskularnym (korpus – łac. ciało),
b. charakter falowy – wykazano, że elektron ulega zjawiskom
charakterystycznym dla fali – dyfrakcji (doświadczenie C. J. Davissona) –
zjawisko to jest podstawą konstrukcji mikroskopu elektronowego.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj na następującą stronę:
http://sygryda.freehost.pl/przeglad.htm
2.
Zasada nieoznaczoności Heisenberga:
„Nie można jednocześnie w sposób dokładny określić położenia i pędu
elektronu w atomie”
Konsekwencją tego jest to, że możemy jedynie mówić o prawdopodobieństwie
znalezienia elektronu w danym obszarze wokół jądra atomowego.
3.
Pojęcie orbitalu elektronowego.
W chemii kwantowej stan elektronu w atomie opisuje się za pomocą funkcji
falowej (psi) zwanej orbitalem atomowym (funkcja ta została opisana przez
Schroedingera w 1926r.).
Kwadrat tej funkcji pozwala obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia
elektronu w danym obszarze przestrzeni wokół jądra.
Dla każdego stanu kwantowego (każdego e-) w atomie funkcja falowa
przyjmuje inne wartości.
Orbital będący rozwiązaniem równania Schroedingera opisany jest liczbami
kwantowymi:
a. Główna liczba kwantowa n – decyduje o całkowitej energii elektronu, liczbie
powłok i rozmiarach obszaru orbitalnego. Przyjmuje wartości n=1-7 – dla
znanych nam atomów, ale nic nie stoi na przeszkodzie by było n>7 (kolejne
powłoki w modelu Bohra).
b. Poboczna liczba kwantowa (orbitalna) l – określa liczbę podpowłok
w powłoce i decyduje o kształcie obszaru orbitalnego. Przyjmuje wartości
od l=0 do l=n-1; zbiór orbitali na danej podpowłoce to poziom orbitalny
i odpowiada mu symbol literowy (s, p, d, f, g, h, i).
c. Magnetyczna liczba kwantowa m – określa liczbę orbitali w danej
podpowłoce i decyduje o orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego pod
wpływem pola magnetycznego, przyjmuje wartości od –l do +l (łącznie
z „0”)
d. Magnetyczna – spinowa liczba kwantowa opisuje elektron - określa spin
elektronu (spin – kręcić się) przyjmuje wartości +1/2 i -1/2
Stany kwantowe dla wybranych powłok:
Numer
powłoki
n
Symbol
Podpowłoka
l
Symbol
podpo
włoki
Magnetyczna
liczba kwantowa
m
Liczba stanów
kwantowych
1
K
0
s
0
+½; -½
Jedna wartość
więc jedna
podpowłoka
2
L
0
1
Dwa stany kwantowe –
dwa elektrony
s
p
0
-1, 0, 1
Dwie wartości
więc dwie
podpowłoki
3
M
0
1
2
Dla każdej
wartości m +½; -½
W sumie 4·2 = 8
stanów kwantowych
więc 8 elektronów
s
p
d
0
Dla każdej
-1, 0, 1
wartości m +½; -½
-2, -1, 0, 1, 2 W sumie 9·2 = 18
stanów kwantowych
więc 18 elektronów
Wnioski
a. Liczba orbitali w danej podpowłoce rośnie jak kolejne liczby
nieparzyste s – 1 orbital – 2 stany kwantowe
p – 3 orbitale – 6 stanów kwantowych
d – 5 orbitali – 10 stanów kwantowych
f – 7 orbitali – 14 stanów kwantowych
dla danego n liczba orbitali jest równa n2
b. liczba stanów kwantowych na danym poziomie orbitalnym jest równa
podwojonej liczbie orbitali:
dla danego n maksymalna liczba możliwych stanów kwantowych jest równa
2n2
4.
Przedstawianie poziomów orbitalnych
a. Za pomocą kształtów przestrzennych
 Poziomy orbitalne s mają kształt kulisty – prawdopodobieństwo występowania
elektronów we wszystkich kierunkach w tej samej odległości od środka jądra jest
jednakowe. Poszczególne poziomy orbitalne s różnią się od siebie długością
promienia
1s
2s
 Poziomy orbitalne p – mają kształt wydłużonych ósemek
 Poziomy orbitalne d – mają kształty złożone
Jeśli chcesz wiedzieć więcej to zajrzyj na następującą stronę:
http://www.chemia.dami.pl/wyzsza/rozdzial_II/kwantowa_teoria_atomu5.htm
b. Za pomocą symboli np.: 1s; 2s; 2p; 3d; 4f
c. Za pomocą zapisu klatkowego (graficznego):
1
- 1s
2
- 2p
3
- 3d
Download