Wydział: IMIR, I rok (A.Baczmański)

advertisement
ZESTAW 11
Wydział: IMIR, I rok (A.Baczmański)
1. Jaka część x energii fotonu padającego na powierzchnię metalu przypada na wyrwanie
elektronu z metalu, jeśli energia kinetyczna wylatujących elektronów wynosi E=1.2 eV, a
graniczna długość fali dla zjawiska fotoelektrycznego wynosi g=260 nm ?
2. Do jakiej maksymalnej wartości potencjału naładuje się kulka miedziana (W=4.47eV), gdy
zostanie ona napromieniowana promieniowaniem elektromagnetycznym o długości =0.140
m? Jaki ładunek zgromadzi się na kuli o promieniu R?
3. W zjonizowanym atomie helu He+, na orbicie krąży jeden elektron. Obliczyć pęd fotonu
emitowanego przy przejściu elektronu, z orbity n=2 do stanu k=1, oraz zmianę energii całkowitej,
kinetycznej i potencjalnej elektronu przy tym przejściu.
4. Atom wodoru znajdujący się w stanie podstawowym został wzbudzony na skutek pochłonięciu
fotonu o energii E=12.75 eV. Ile razy zwiększył się promień orbity elektronu ?
5. Przy oświetlaniu materiału monochromatycznym twardym promieniowaniem
rentgenowskim stwierdzono, że maksymalna energia kinetyczna komptonowskich elektronów
Emax= 0.44 MeV. Oblicz długość fali promieniowania padającego.
6. Okres połowicznego rozpadu dla izotopu wapnia wynosi 6 miesięcy. W próbce znajduje się
50 mg tego pierwiastka. Jaka masa izotopu była 3 lata wcześniej?
Download