1. Co to jest dysocjacja. Stała i stopień dysocjacji. 2. Elektrolity i

advertisement
ZAGADNIENIA
1. Co to jest dysocjacja. Stała i stopień dysocjacji.
2. Elektrolity i nieelektrolity. Podział elektrolitów.
3. Różnice między słabymi i mocnymi elektrolitami.
4. Czynniki wpływające na stopień dysocjacji.
5. Stała dysocjacji a moc kwasów/zasad.
6. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.
7. Dysocjacja związków typu HnX/M(OH)x
8. Autodysocjacja wody i iloczyn jonowy.
9. Pojęcie pH, metody pomiaru pH..
10. Na czym polega proces rozpuszczalności.
11. Czynniki wpływające na rozpuszczalność.
12. Iloczyn rozpuszczalności.
13. Iloczyn rozpuszczalności a rozpuszczalność.
14. Jak i Co to jest ....... i jak wpływa na rozpuszczalność. Uzasadnij swoją odpowiedź
15. Co to jest roztwór, typy roztworów.
16. Proces tworzenia roztworu.
17. Pojęcie rozpuszczalności.
18. Który z rozpuszczalników: ............. będzie lepszym rozpuszczalnikiem dla: ...........?
Dlaczego?
19. Zaliczenie wybranych cząsteczek do kwasów, zasad lub substancji amfoterycznych.
Uzasadnienie.
20. Wzory kwasów sprzężonych z wybranymi .... oraz zasad sprzężonych z....
21. Teorie kwasów i zasad.
22. Znajomość pojęcia hydrolizy. Typy hydrolizy.
23. Wyprowadzenie wzoru na stałą hydrolizy i pH soli hydrolizującej.
24. Amfotery, amfolity
25. Na wybranym przykładzie wyjaśnienie pojęcia amfoteru.
26. Bufory. Wyprowadzenie wzoru na pH buforu.
27. Bufory – tworzenie, działanie, bufory pochodzące od słabych kwasów zawierających
więcej niż jeden wodór (H2C2O4, H3PO4)
28. Zasadę działania buforu.
29. Pojemność buforowa.
30. Bufory krwi i tkanek.
31. Pojęcia: kompleks, związek koordynajcyjny.
32. Ligand. Typy ligandów.
33. Typy izomerii związków koordynacyjnych.
34. Nazewnictwo związków koordynacyjnych.
35. Teoria pola krystalicznego.
36. Rozszczepienie orbitali typu d w kompleksie o symetrii tetraedrycznej lub/i
oktaedrycznej.
37. Czynniki wpływające na rozszczepienie orbitali typu d.
38. Stałe tworzenia kompleksu: następcze, kumulatywne.
39. Pojęcia: atom, związek chemiczny, pierwiastek, nuklid.
40. Teorie atomistyczne.
41. Właściwości metali, niemetali, półmetali – ich położenie w układzie okresowym.
42. Budowa atomu. Liczby kwantowe.
43. Zakaz Pauliego. Reguła Hunda.
44. Jakie wspólne cechy mają atomy .............? Czym atomy różnią się?
45. Ustal liczbę protonów, neutronów i elektronów w atomie: .............
46. Czy następujące pierwiastki: ................ utworzą prawdopodobnie kation czy anion?
Uzasadnij swoją odpowiedz w kilku zdaniach. Napisz wzory przykładowych
związków.
47. Pierwiastki tej samej grupy układu okresowego tworzą związki o podobnych wzorach.
Pierwiastki grupy głównej („E”) w trzecim okresie tworzą cząsteczkowy związek ... i
jonowy ...... Do której grupy należą. Napisz nazwę i symbol pierwiastka „E”
48. Zidentyfikuj następujące substancje jako pierwiastki, związek cząsteczek lub związki
jonowe: ............. Odpowiedź uzasadnij
49. Zdefiniuj: związek jonowy, związek kowalencyjny, Jakie są typowe właściwości tych
dwóch klas związków
50. Nadaj nazwy związkom: ............................................................................
51. Napisz wzory następujących związków chemicznych:
52. a) Podaj sens pojęcia orbitalu atomowego. b) naszkicuj powierzchnię graniczną
orbitalu: ............
53. Ile podpowłok zawiera powłoka, dla której n = ......? b) Ile orbitali jest w powłoce, dla
której n = ......?
54. Ile jest orbitali w podpowłoce, dla której l jest równe .....................?
55. Ile elektronów może obsadzić podpowłokę, dla której l jest równe ......................?
Odpowiedź uzasadnij
56. Ustal liczbę a) podpowłok dla n = .....; b) orbitali dla n = ..... i 1= ......; c) orbitali dla n
= ......; d) orbitali w podpowłoce ..........
57. Ustal liczbę a) orbitali w podpowłoce .....; b) podpowłok dla n = ....; c) orbitali w
podpowłoce .....; d) orbitali w podpowłoce ........
58. Napisz oznaczenia podpowłok (np. w postaci 3d) oraz liczby orbitali w atomie
mających następujące liczby kwantowe: a) n = ...., 1= ....; b) n = ....., l = ......; c) n =
......, l= .....; d) n = ....., l=...........
59. Które z następujących podpowłok nie mogą istnieć w atomie: ......................?
Dlaczego?
60. Wytłumacz, dlaczego w atomie wieloelektronowym elektron znajdujący się na orbitalu
... jest związany silniej niż elektron ......
61. Napisz kofigurację elektronową dla ........
62. Wychodząc od poprzedzającego gazu szlachetnego, napisz konfigurację elektronową
atomu/jonu: ....
63. Orbitale molekularne oraz ich powstawanie.
64. Wiązania typu , typu . Różnice między nimi z uwzględnieniem rozmieszczenia
elektronów oraz właściwości orbitali atomowych, z których powstają.
65. Definicja hybrydyzacji oraz typy hybrydyzacji.
66. Cechy atomowych orbitali zhybrydyzowanych.
67. Orbitale molekularne zdelokalizowane
68. Struktura cząsteczki a: wiązania typu i , hybrydyzacja.
69. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
70. Wymień i opisz cząstki elementarne.
71. Co to jest izotop?
72. Trwałość jądra atomowego.
73. Energia wiązania.
74. Obliczanie energii wiązania jądra danego nuklidu.
75. Samorzutne reakcje jądrowe
76. Wymuszone reakcje jądrowe
77. Na czym polega dana przemiana jądrowa.
78. Charakter, masa, ładunek i zdolność przenikania cząstek
i β oraz promieniowania .
79. Co to jest szybkość rozpadu promieniotwórczego?
80. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie.
81. Zależność wielkości promienia atomowego od położenia w układzie okresowym
(uzasadnienie)
82. Promień jonowy.
83. Wytłumacz, dlaczego energie jonizacji maleją ku dołowi grupy i wzrastają w okresie.
84. a) Dla której grupy pierwiastków energie jonizacji są największe? b) Dla której grupy
pierwiastków energie jonizacji są najmniejsze?
85. a) Wytłumacz, dlaczego ...... ma większe powinowactwo elektronowe niż ..... b)
Wytłumacz, dlaczego atom ..... ma większe powinowactwo elektronowe niż jon .......
86. Przebieg zmian promieni atomowych i energii jonizacji w okresie i w grupie.
87. Określ ogólny kierunek zmian reaktywności chemicznej metali a) w okresie; b) w
grupie.
88. Podaj najbardziej prawdopodobne ładunki jonów utworzonych przez następujące
pierwiastki:
89. Określenie i uzasadnienie, który ze związków ma wiązania o silniejszym charakterze
jonowym lub/i kowalencyjnym.
90. Hybryda rezonansowa.
91. Znajomość zależności między elektroujemnościami dwóch atomów a typem wiązania,
które prawdopodobnie utworzą.
92. Dipol elektryczny i elektryczny moment dipolowy.
93. Wytłumacz, dlaczego cząsteczka może być niepolarna, nawet gdy zawiera polarne
wiązanie.
94. Struktura układu okresowego: charakterystyka pierwiastków bloku s, p, d
95. Co to jest: energia jonizacji/powinowactwo elektronowe/elektroujemność
96. Położenie w układzie okresowym a: rozmiary atomów, jonów, energia jonizacji,
powinowactwo elektronowe, elektroujemność
97. Typy wiązań chemicznych i ich cechy charakterystyczne
98. Wiązanie chemiczne.
99. Cechy kryształów związków z wybranym wiązaniem.
100.Typy wiązań występujących w układach biologicznych (przykłady)
101.Co to jest reakcja chemiczna?
102. Prawa rządzące reakcjami chemicznymi
103. Sens zbilansowanego równania chemicznego.
104. Opisz typy reakcji chemicznych.
105. Szybkość reakcji chemicznej i czynniki na nią wpływające.
106. Co to jest katalizator, zasada działania.
107. Typy katalizy.
108. Reakcja odwracalna a reakcja nieodwracalna.
109. Wyprowadź wzór na stałą równowagi chemicznej.
110. Prawo działania mas.
111. Na przykładzie reakcji: ............ wyprowadź wzór na gazową stałą równowagi
chemicznej.
112. Reguła przekory.
113. Co i jak wpływa na położenie stanu równowagi chemicznej.
114. Stopień utlenienia a wartościowość.
115. Co to jest utleniacz, co to jest reduktor, przykłady.
116. Na co wpływa wzrost/spadek stopnia utlenienia pierwiastka wchodzącego w skład
związku chemicznego.
117. Co to jest reakcja redoks.
118. Zbilansuj następujące reakcje chemiczne: ............
119. Co to jest reakcja dysproporcjonowania/synproporcjonowania. Przykłady.
120. Opisz mechanizmy reakcji redoks.
121. Procesy redoks:
a. wzór Nernsta i wielkości w nim występujące,
b. wpływ pH na potencjał red-ox dla reakcji:
122. Od czego zależy potencjał półogniwa redoksowego.
123. Szereg napięciowy.
124. Zależność właściwości pierwiastka od położenia w szeregu napięciowym.
125. Co to jest pasywacja. Przykłady
126.Właściwości fizyczne, chemiczne i związki wybranego pierwiastka lub wybranej
grupy pierwiastków układu okresowego
127. Podstawowe właściwości metali d-elektronowych.
128. Znajomość zjawiska alotropii. Przykłady i właściwości odmian alotropowych
pierwiastków.
129. Zastosowanie związków nieorganicznych w środkach farmaceutycznych.
130. Na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym wyjaśnić jego
właściwości chemiczne, fizyczne, różnice właściwości pierwiastków między sobą
131.Wyjaśnić związek między izomerią ….. związku kompleksowego a jego
właściwościami.
132.Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków bloku s
133.Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków bloku p
134. Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków wybranej grupy
135. Związki nieorganiczne w układach biologicznych
136. Efekt chelatacji
Download