Zapewnienie jakości

advertisement
Zarządzanie jakością

Omówienie zarządzania jakością
oprogramowania i opisanie
specyficznych czynności
zarządzania jakością
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 1
Cele




Poznać proces zarządzania jakością oraz główne
czynności procesów zapewnienia jakości, planowania
jakości i kontroli jakości.
Dowiedzieć się, jak ważne są standardy procesu
zarządzania jakością.
Poznać pojęcie miary oprogramowania i różnice między
miarami produkcyjnymi i kontrolnymi.
Dowiedzieć, w jaki sposób pomiary mogą pomóc w
oszacowaniu pewnych atrybutów jakości i poznać obecne
ograniczenia miernictwa oprogramowania.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 2
Zawartość




Zapewnienie jakości i standardy
Planowanie jakości
Kontrolowanie jakości
Miernictwo oprogramowania i miary
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 3
Jakość oprogramowania



Jest złożonym pojęciem, którego nie da się zdefiniować
w prosty sposób.
W klasycznym ujęciu jakość oznacza, że
produkt spełnia swoja specyfikację.
utworzony
W idealnej rzeczywistości ta definicja powinna dotyczyć
wszystkich produktów.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 4
Pewne uwagi dotyczące jakości



Specyfikacja powinna być poświęcona właściwościom
produktu, których klient oczekuje. Firma produkująca
może mieć dodatkowe wymagania (np. wymagania
stawiane zdatności do pielęgnacji), których nie
umieszcza się w specyfikacji.
Nie wiemy, jak specyfikować pewne jakościowe cechy
(np. zdatność do pielęgnacji) w sposób jednoznaczny.
Napisanie kompletnej specyfikacji oprogramowania jest
bardzo trudne. Bywa tak, że chociaż oprogramowanie
jest zgodne ze swoją specyfikacją, użytkownicy nie
muszą uważać go za produkt wysokiej jakości.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 5
Zarządzania jakością oprogramowania



Zapewnienie jakości. Ustalenie zrębu firmowych
procedur i standardów, które umożliwiają utworzenie
oprogramowania wysokiej jakości.
Planowanie jakości. Wybór odpowiednich procedur i
standardów z tego zrębu i dostosowanie ich do
konkretnego przedsięwzięcia informatycznego.
Kontrola jakości. Definiowanie i wdrażanie procesów,
które sprawiają, że zespół budujący oprogramowanie
przestrzega
standardów
i
procedur
jakości
przedsięwzięcia.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 6
Zarządzanie jakością
i tworzenie oprogramowania
Proces tworzenia
oprogramowania
W1
W2
W3
W4
W5
Proces zarządzania
jakością
Standardy
Plan
i procedury jakości
©Ian Sommerville 2000
Raporty z kontroli jakości
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 7
Standardy


Międzynarodowy standard, który można wykorzystać przy
opracowywaniu systemu zarządzania jakością we
wszystkich gałęziach przemysłu, nosi nazwę ISO 9000.
Jest to zbiór standardów, które można zastosować do wielu
firm, m.in. fabryk i przedsiębiorstw usługowych.
ISO 9001 to najbardziej ogólny z tych standardów.
Dotyczy firm zajmujących się procesem jakości w
przedsiębiorstwach, które produkują, tworzą i pielęgnują
produkty.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 8
ISO 9001



ISO 9001 jest ogólnym modelem procesu jakości.
Uwzględniono w nim rozmaite aspekty tego procesu
oraz określono standardy i procedury, które muszą
istnieć w firmie.
Nie zależą od gałęzi przemysłu, nie są więc
szczegółowo zdefiniowane.
W ramach konkretnego przedsiębiorstwa należy
zdefiniować i udokumentować zbiór odpowiednich
procesów jakości w postaci firmowego podręcznika
jakości.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 9
Zagadnienia uwzględnione w modelu
zapewnienia jakości ISO 9001
Zadanie kierownictwa
Kontrola niezgodnych produktów
System jakości
Kontrola projektów
Obsługa, składowanie, pakowanie
i dostarczenie
Zakupy
Produkty dostarczane przez sprzedawców
Identyfikacja i śledzenie produktów
Kontrola procesu
Inspekcja i testowanie
Osprzęt do testowania i kontroli
Stan kontroli i testów
Przegląd umowy
Czynności poprawiające
Kontrola dokumentów
Rejestry jakości
Wewnętrzne kontrole jakości
Szkolenie
Realizacja usług
Metody statystyczne
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 10
ISO 9000 i zarządzanie jakością
Model jakości
ISO 9000
jego egzemplarzem
jest
dokumentuje
Firmowy podręcznik
jakości
jego egzemplarzem
jest
jest używany
przy opracowaniu
Plan jakości
przedsięwzięcia 1
©Ian Sommerville 2000
Plan jakości
przedsięwzięcia 2
Firmowy proces
jakości
Plan jakości
przedsięwzięcia 3
Wspomaga
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Zarządzanie
jakością
przedsięwzięć
Slide 11
Zapewnienie jakości i standardy



Czynności zapewnienia jakości (Quality Assurance,
QA) prowadzą do określenia zrębu osiągania jakości
oprogramowania.
Proces QA obejmuje definiowanie i wybór standardów,
które dotyczą procesu tworzenia oprogramowania i
produktu programowego.
Te standardy można zawrzeć w procedurach lub
procesach, które są stosowane w trakcie tworzenia.
Procesy mogą być wspomagane przez narzędzia, w
które wbudowano wiedzę o standardach jakości.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 12
Typy standardów


Standardy produktowe. Są to standardy, które dotyczą
tworzenia produktu. Obejmują standardy dokumentów,
takie jak struktura dokumentacji wymagań, standardy
dokumentowania, takie jak standardowy komentarz w
nagłówku definicji klasy obiektów, i standardy
kodowania.
Standardy procesowe. Są to standardy, w których określa
się procesy do przestrzegania w czasie tworzenia
oprogramowania. Mogą to być definicje procesów
specyfikowania, projektowania i zatwierdzania oraz opisy
dokumentów, które powinny powstać w trakcie tych
procesów.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 13
Przyczyny ważności standardów
oprogramowania



Stanowią obudowę najlepszych albo co najmniej
najodpowiedniejszych praktyk. Tę wiedzę często można
zdobyć jedynie przez ogromna liczbę prób i błędów.
Stanowią zrąb, wokół którego można zaimplementować
zapewniania jakości. Przy założeniu, że standardy są
obudową najlepszych praktyk, kontrola jakości może
polegać jedynie na upewnieniu się, że starannie
przestrzegano standardów.
Pomagają w utrzymaniu ciągłości pracy wykonywanej
przez jedną osobę i podjętej przez inną. Standardy
sprawiają, że wszyscy inżynierowie firmy postępują w
podobny sposób.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 14
Standardy produktowe i procesowe
Standardy produktowe
Standardy procesowe
Formularz przeglądu projektu
Przebieg przeglądu projektu
Struktura dokumentacji wymagań
Zgłaszanie dokumentów
Format nagłówka procedury
Proces rozpowszechniania wersji
Styl programowania w Javie
Proces akceptacji planu przedsięwzięcia
Format planu przedsięwzięcia
Proces panowania nad zmianami
Formularz żądania zmiany
Proces rejestrowania testów
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 15
Standardy a biurokracja


Inżynierowie oprogramowania czasem uważają, że
standardy są biurokratyczne i nieistotne dla
technicznych czynności w trakcie budowania
oprogramowania. Jest to szczególnie prawdopodobne
wówczas, gdy standardy wymagają wypełniania
nudnych formularzy i rejestrowania pracy.
Chociaż inżynierowie ogólnie zgadzają się z
koniecznością przestrzegania standardów, często
znajdują dobre uzasadnienia nieodpowiedniości
standardów do przedsięwzięcia, które realizują.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 16
Standardy dokumentowania


Standardy dokumentowania są szczególnie ważne w
przedsięwzięciu
informatycznym,
ponieważ
dokumenty są jedynym namacalnym sposobem
przedstawiania oprogramowania i procesu tworzenia
oprogramowania.
Standaryzowane dokumenty maja podobny wygląd,
strukturę i jakość. Ich czytanie i rozumienie powinno
być więc łatwiejsze.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 17
Typy standardów dokumentowania



Standardy procesu dokumentowania. W takich
standardach definiuje się proces, którego należy
przestrzegać przy opracowywaniu dokumentów.
Standardy dokumentów. Są to standardy określające
strukturę i postać dokumentów.
Standardy wymiany dokumentów. Są to standardy,
które umożliwiają upewnienie się, że wszystkie
elektroniczne kopie dokumentów są ze sobą zgodne.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 18
Proces tworzenia dokumentów z
uwzględnieniem kontroli jakości
Utwórz wstępny
projekt
Etap 1:
Tworzenie
Wykonaj
korektę
Etap 2:
Dopracowywanie
Złóż test
Zrecenzuj
projekt
Uwzględnij
komentarze
recenzenta
Utwórz wstępny
projekt
Zaakceptowany dokument
Opracuj ostateczny
projekt
Sprawdź ostateczny
projekt
Zaakceptowany dokument
Przejrzyj skład
Utwórz matrycę
Drukuj
egzemplarze
Etap 3:
Druk
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 19
Jakość procesu i produktu



Podstawowym założeniem zarządzania jakością jest
to, że jakość procesu tworzenia oprogramowania ma
bezpośredni wpływ na jakość dostarczonych
produktów.
To założenie pochodzi z systemów produkcji, w
których jakość produktu jest ściśle związana z
procesem produkcyjnym.
W systemach automatycznej produkcji masowej po
osiągnięciu poziomu jakości procesu, jakość produktu
jest naturalnie zagwarantowana.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 20
Jakość na podstawie procesu
Zdefiniuj proces
Oceń jakość
produktu
Utwórz produkt
Nie
Ulepsz proces
©Ian Sommerville 2000
Odpowiednia Tak Opracuj standard
procesu
jakość ?
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 21
Jakość tworzenia oprogramowania
• Jakość procesu jest szczególnie ważna przy tworzeniu
oprogramowania. Przyczyną tego jest to, że np. trudno jest
ocenić zdatność do pielęgnacji, bez użytkowania tego
oprogramowania przez dłuższy okres.
• Poprawa jakości polega na znalezieniu produktów dobrej
jakości, zbadaniu procesów użytych do stworzenia tych
produktów i następnie uogólnieniu tych procesów tak, aby
można było je stosować w wielu rozmaitych
przedsięwzięciach.
• Ze względu na złożoność przedsięwzięć zmiana procesu
nie zawsze musi prowadzić do poprawy jakości produktu.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 22
Proces zarządzania jakością obejmuje:



Definiowanie standardów procesów, takich jak sposób
przeprowadzania przeglądów, czas ich wykonywania
itd.
Monitorowanie procesu tworzenia w celu zapewnienia
postrzegania standardów.
Przekazywanie kierownictwu przedsięwzięcia i
podmiotowi kupującemu oprogramowanie informacji o
procesie budowania oprogramowania.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 23
Planowanie jakości



Planowanie jakości należy rozpocząć we wczesnej fazie
procesu budowania oprogramowania. W planie jakości
należy ustalić pożądaną jakość produktu i sposób jej
oceny.
W planie wskazuje się więc, co faktycznie oznacza
„wysoka jakość” oprogramowania. Bez takich definicji
różni inżynierowie mogą działać w odwrotnych
kierunkach.
W planie jakości należy ustalić wybór standardów
firmowych, które są odpowiednie dla konkretnego
produktu i procesu tworzenia.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 24
Składowe struktury planu jakości





Określenie produktu
Plany dotyczące produkcji
Opisy procesu
Cele jakościowe
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 25
Atrybuty jakościowe oprogramowania
Bezpieczeństwo
Zrozumiałość
Przenośność
Zabezpieczenie
Zdatność do testowania
Wygoda użytkowania
Niezawodność
Zdatność do adaptacji
Odporność
Łatwość nauczenia się
Modularność
Efektywność
Solidność
Złożoność
Zdatność do użycia wielokrotnego
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 26
Kontrolowanie jakości




Kontrola jakości polega na badaniu procesu budowania
oprogramowania w celu upewnienia się, że procedury
zapewniania jakości i standardy są przestrzegane.
W ramach procesu kontroli jakości wyniki procesu
tworzenia oprogramowania sprawdza się względem
zdefiniowanych standardów przedsięwzięcia.
Proces kontroli jakości obejmuje oddzielny zbiór procedur
i raportów, które należy stosować w takcie budowania
oprogramowania.
Te procedury powinny być proste i łatwe do zrozumienia
dla inżynierów budujących oprogramowanie.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 27
Podejścia do kontroli jakości


Przeglądy jakości, w trakcie których grupa osób recenzuje
oprogramowanie, jego dokumentacje i proces użyty do
jego utworzenia. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy
przestrzegano standardów przedsięwzięcia oraz czy
oprogramowanie i dokumenty są zgodne z tymi
standardami.
Automatyczna ocena oprogramowania, w trakcie której
pewne
programy
przetwarzają
wyprodukowane
oprogramowanie i dokumenty oraz porównują je ze
standardami dotyczącymi konkretnego przedsięwzięcia.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 28
Przeglądy jakości



Przeglądy są najczęściej stosowaną metodą zatwierdzania
jakości procesu i produktu.
Bierze w nich udział grupa osób badających część lub
całość procesu tworzenia oprogramowania, system lub
związana z nim dokumentację w poszukiwaniu
potencjalnych komplikacji.
Wyniki przeglądu są formalnie spisywane i
przekazywane autorowi lub komuś odpowiedzialnemu za
usunięcie wykrytych usterek.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 29
Rodzaje przeglądów
Rodzaje przeglądów
Zasadniczy cel
Kontrola programu
lub projektu
Wykrycie szczegółowych błędów w wymaganiach, projekcie
lub kodzie. Taki przegląd należy przeprowadzić na podstawie
listy kontrolnej z potencjalnymi błędami.
Przeglądy postępu
Przekazanie kierownictwu informacji o całkowitym postępie
przedsięwzięcia. Jest to przegląd zarówno procesu, jak i
produktu. Dotyczy kosztów, planów i harmonogramów.
Przegląd jakości
Przeprowadzanie technicznej analizy komponentów produktu
lub dokumentacji w celu znalezienia niezgodności między
specyfikacją, projektem, kodem i dokumentacją komponentu
oraz upewnienia się, że przestrzegano zdefiniowanych
standardów jakości.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 30
Miernictwo oprogramowania i miary


Miernictwo oprogramowania polega na wyznaczaniu
wartości pewnych atrybutów produktu programowego
lub procesu budowania oprogramowania.
Porównując te wartości między sobą oraz ze
standardami stosowanymi w całej firmie, można
wyciągnąć wnioski o jakości oprogramowania lub
procesu tworzenia oprogramowania.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 31
Przykład

Przypuśćmy na przykład, że przedsiębiorstwo
zamierza wprowadzić nowe narzędzie programowe do
testowania. Przed wdrożeniem tego narzędzia można
rejestrować liczbę defektów oprogramowania
wykrytych w ustalonym czasie. Po wdrożeniu proces
ten powtarza się. Jeśli po wdrożeniu narzędzia w
okresie o tej samej długości wykryje się więcej
defektów, to można wywnioskować, że to narzędzie
skutecznie
wspiera
proces
zatwierdzania
oprogramowania.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 32
Związki między atrybutami zewnętrznymi I i
wewnętrznymi oprogramowania
Liczba parametrów
procedur
Zdatność do
pielęgnacji
Złożoność cykliczna
Niezawodność
Wielkość programu
w wierszach kodu
Przenośność
Liczba komunikatów
o błędach
Wielkość podręcznika
użytkownika
Wygoda użytkownika
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 34
Główne etapy procesu pomiaru produktu





Wybierz pomiary do wykonania
Wybierz komponenty do oceny
Zmierz właściwości komponentu
Zidentyfikuj anomalie w pomiarach
Zanalizuj komponenty z anomaliami
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 36
Miary produktowe



Miary produktowe dotyczą właściwości samego
oprogramowania.
Atrybuty oprogramowania, które można łatwo
zmierzyć, takie jak rozmiar i złożoność cykliczna, nie
są w jasny i uniwersalny sposób związane z
atrybutami jakościowymi, takimi jak zrozumiałość i
zdatność do pielęgnacji.
Firmy zainteresowane pomiarami musza zgromadzić
historyczne dane w bazie danych. Można jej użyć do
odkrywania
związków
atrybutami
produktu
programowego i aspektami jakości ważnymi dla
firmy.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 37
Klasy miar produktywności


Miary dynamiczne, które gromadzi się przez
pomiary wykonującego się programu.
Miary statyczne, które gromadzi się przez
pomiary reprezentacji systemu, takich jak projekt,
program i dokumentacja.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 38
Miary produktów programowych
Miara oprogramowania
Opis
Obciążenie
Obciążenie wejściowe to liczba funkcji, które wywołują pewną inną funkcję
wejściowe
(nazwijmy ją X). Obciążenie wejściowe to liczba funkcji wywoływanych przez
i wyjściowe
funkcję X. Duża wartość obciążenia wejściowego oznacza, że funkcja X jest
silnie powiązana z resztą projektu, więc zmiany w funkcji X będą miały
intensywne kaskadowe efekty. Dużą wartość obciążenia wejściowego oznacza, że
ogólna złożoność funkcji X jest duża z powodu logiki sterowania niezbędnego do
koordynacji wywoływanych komponentów.
Długość kodu
To miara wielkości programu. Na ogół im większy jest rozmiar kodu komponentu
programu, tym jest on bardziej złożony i prawdopodobnie zawiera więcej błędów.
Złożoność cykliczna To miara złożoności sterowania programu. Złożoność sterowania można powiązać
ze zrozumiałością programu.
Długość
To wynik pomiaru średniej długości różnych identyfikatorów w programie. Im
identyfikatorów
dłuższe są identyfikatory, tym większe jest prawdopodobieństwo, że są znaczące,
a to oznacza większą zrozumiałość programu.
Głębokość
To wynik pomiaru głębokości zagnieżdżenia instrukcji warunkowych w
zagnieżdżenia
programie. Głęboko zagnieżdżone instrukcje if są trudne do zrozumienia i
warunkowego
prawdopodobnie zwierają błędy.
Indeks Foga
To wynik pomiaru średniej długości słów i zdań w dokumentach. Im większa jest
wartość indeksu Foga, tym trudniej jest zrozumieć dokument.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 39
Miary obiektowe
Miara obiektowa
Wysokość
drzewa
dziedziczenia
Obciążenie
wejściowe i
wyjściowe metod
Waga metod
w klasie
Liczba unieważnianych operacji
©Ian Sommerville 2000
Opis
Jest liczbą poziomów drzewa dziedziczenia, w którym podklasy dziedziczą
atrybuty i operacje (metody) po nadklasach. Im wyższe jest drzewo
dziedziczenia, tym projekt jest bardziej skomplikowany, ponieważ żeby
zrozumieć klasy obiektów będące liśćmi tego drzewa, trzeba potencjalnie
zrozumieć wiele innych klas obiektów.
Są pośrednio związane z obciążeniami wejściowymi i wyjściowymi opisanymi
na rysunku. W zasadzie oznaczają to samo. Czasem warto jednak odróżnić
wywołania z innych metod w ramach tego samego obiektu od wywołań z metod
zewnętrznych.
Jest to liczba w klasie ważona złożonością każdej metody. Prosta metoda ma
złożoność 1. Wielka i złożona metoda może mieć tę wartość znacznie większą
im jest większa wartość tej miary, tym klasy obiektów są bardziej złożone.
Złożone obiekty będą prawdopodobnie mało zrozumiałe. Mogą nie być logicznie
spójne, nie będzie więc możliwe ich skutecznie wielokrotnie użycie w roli
nadklas w drzewie dziedziczenia.
Jest to liczba operacji nadklasy, które unieważniono w podklasie. Duża wartość
oznacza, że nadklasa nie jest odpowiednim przodkiem dla tej podklasy.
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 40
Analiza pomiarów



Jednym z problemów związanych z gromadzeniem
ilościowym danych na temat oprogramowania i
przedsięwzięć informatycznych jest zrozumienie, co te
dane naprawdę oznaczają.
Łatwo jest niewłaściwie zinterpretować dane i
wyciągnąć niepoprawne wnioski.
Pomiary trzeba starannie zanalizować, żeby zrozumieć,
co oznaczają.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 41
Główne tezy



Zarządzanie jakością oprogramowania polega na zapewnieniu,
że oprogramowanie ma małą liczbę defektów i że spełnia
wymagane standardy zdatności do pielęgnacji, niezawodności,
przydatności, itd. Czynności zarządzania jakością obejmują
zapewnienie jakości, tzn. ustalenie standardów budowania
oprogramowania, planowanie jakości i kontrolę jakości, tzn.
sprawdzenie, czy oprogramowanie spełnia zdefiniowane
standardy.
W firmowym podręczniku jakości należy udokumentować zbiór
procedur zapewnienia jakości. Jego podstawą może być ogólny
model zaproponowany w standardach ISO 9000.
Standardy oprogramowania są ważne dla zapewnienia jakości,
ponieważ stanowią wskazanie „najlepszych zwyczajów”.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 42
Główne tezy




Przeglądy wyników procesu tworzenia oprogramowania są
najczęściej stosowaną metodą oceny jakości.
Pomiary oprogramowania mogą służyć do gromadzenia
ilościowych danych o oprogramowaniu i procesie budowania
oprogramowania. Zebrane wyniki pomiarów można
wykorzystać do wyciągania wniosków o jakości produktu i
procesu.
Miary jakości produktu są szczególnie przydatne do
wykrywania anomalnych komponentów, w których występują
kłopoty z jakością. Te komponenty należy później
szczegółowo zanalizować.
Nie
ma
standardowych
ani
uniwersalnych
miar
oprogramowania. Firmy muszą wybrać miary i analizować
wyniki na podstawie lokalnej wiedzy i warunków.
©Ian Sommerville 2000
Inżynieria oprogramowania, Rozdział 24
Slide 43
Download