116. Kanały transferu środków finansowych z filii zagranicznych do

advertisement
2. RYNEK WALUTOWY
3. CECHY RYNKU WALUTOWEGO
4. TRANSAKCJE WALUTOWE
(DEWIZOWE)
5. WALUTY OBCE (DEWIZY)
6. KURS WYMIANY (EXCHANGE
RATE)
7(8). FUNKCJE
MIĘDYZNARODOWEGO RYNKU
WALUTOWEGO
13. MIĘDZYNARODOWY RYNEK
WALUTOWY
15. TENDENCJE NA R Y N K A CH
WALUTOWYCH
17. STRUTURA WALUTOWA
TRADYCYJNEGO RYNKU
WALUTOWEGO
18. ELEMENTY RYNKU
FINANSOWEGO (FINANCIAL
MARKET).
19. RYNEK PIENIĘŻNY
20. RÓŻNICE POMIĘDZY RYNKIEM
WALUTOWYM A RYNKIEM
FINANSOWYM
21. MECHANIZM FUNKCJONOWANIA
RYNKU WALUTOWEGO W POLSCE
23. ISTOTA TRANSAKCJI W
WALUTACH OBCYCH
24. ZASADY KWOTOWANIA WALUT
28. WYMOGI STAWIANE PRZEZ M FW
NOWYM KRAJOM
29. KORZYŚCI Z WYMIENIALNOŚCI
WALUTY
30. FUNKCJE WALUTY
MIĘDZYNARODOWEJ (TABELA)
31(1,2,3). POZYCJA WYMIANY
WALUTOWEJ
38. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KURSY
WALUT
39. PARYTET SIŁY NABYWCZEJ
41. EFEKT FISHERA
48. FORMY RYZYKA KURSOWEGO
49. METODY OGRANICZENIA RYZYKA
WALUTOWEGO
51. PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY
KONTRAKTAMI TYPU FUTURES A
TRANSAKCJAMI TERMINOWYMI
FORWARD
52. OPCJE WALUTOWE
58. FORMY ZAPŁATY W HZ
60. KOMPENSATA TOWAROWA
(BARTER)
61. FORMY ROZLICZEŃ
HANDLOWYCH
62. POLECENIE WYPŁATY
65. SWIFTOWE POLECENIE WYPŁATA
66. POLECENIE WYPŁATY
67. BANK KORESPONDENT
68. BANK POŚREDNICZĄCY
69. INKASO DOKUMENTOWE
70. INKASO
71. INKASO C.D
72. INKASO C.D.
73. INKASO DOKUMENTOWE
74. INKASO WADY I ZALETY
76. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
77. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
C.D
79. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
80. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
C.D
82. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
WADY I ZALETY
84. CZEK
JAKO INSTRUMENT ZAPŁATY W
OPERACJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO
85. PŁATNOŚĆ CZEKIEM
86. CZEK PEWNE ZAGROŻENIA
87. WEKSEL W OBROCIE
ZAGRANICZNYM
88. CECHY WEKSLA TRASOWANEGO
JAKO INSTRUMENTU ZAPŁATY
89. PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY
CZEKIEM I WEKSLEM TRASOWANYM
90. PODSTAWOWE RÓŻNICE
POMIĘDZY CZEKIEM I WEKSLEM
TRASOWANYM
91. W OBROCIE ZAGRANICZNYM
WEKSLE WYSTĘPUJĄ
92. RÓŻNICE MIĘDZY
FAKTORINGIEM A FORFEITINGIEM
97. LEASING
100. LEASING FINANSOWY
101. LEASING OPERACYJNY
102. LEASING
103. LEASING ZWROTNY
104. ROLA BANKÓW KOMERCYJNYCH
W OBSŁUDZE TRANSAKCJI HANDLU
ZAGRANICZNEGO
105. BANKI ROZLICZENIACH
ZAGRANICZNYCH
106. UDZIAŁ BANKÓW W OBSŁUDZE
FINANSOWEJ HANDLU
ZAGRANICZNEGO
107. RYZYKO HANDLOWE
108. RYZYKO NIEHANDLOWE
109. GWARANCJA BANKOWA
110. GWARANCJA BANKOWA
111. GWARANCJA BANKOWA
112. GWARANCJA BANKOWA
113. GWARANCJA BANKOWA
KORZYŚCI
114. GWARANCJA BANKOWA
WYGAŚNIĘCIE
116. KANAŁY TRANSFERU ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z FILII
ZAGRANICZNYCH DO CENTRALI
117. MANEWROWANIE TERMINAMI
PŁATNOŚCI
118. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
WYBÓR KANAŁÓW TRANSFERU
ŚRODKÓW FINANSOWYCH
119. CELE KORPORACJI
MIĘDZYNARODOWEJ ZWIĄZANE Z
WYKORZYSTANIEM ROŻNYCH
KANAŁÓW TRANSFERU FUNDUSZY W
SKALI MIĘDZYNARODOWEJ
120. METODOLOGIA CEN
TRANSFEROWYCH
121. TYPY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
122. PRZYKŁADY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
123. TRANSAKCJE WARTOŚCIAMI
NIEMATERIALNYMI
124. USŁUGI
125. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
126. PRZYKŁADY TRANSAKCJI
127. PRZYKŁADY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
128. PRZYKŁADY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
129. PRZYKŁADY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
130. KORZYŚCI Z POŻYCZEK
FASADOWYCH
131(1). TRANSAKCJE WALUTOWE:
131(2). TRANSAKCJE WALUTOWE
(DEWIZOWE):
134. RÓŻNICE POMIĘDZY RYNKIEM
WALUTOWYM A RYNKIEM
FINANSOWYM:
136. ANALIZA FINANSOWA
PROJEKTÓW INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH (CZYNNIKI
DODATKOWE)
137. TRAKTAT Z, MAASTRICHT
WYZNACZYŁ NASTĘPUJĄCE ZADANIA
ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIAMI
DO III ETAPU UNII:
138. WSPÓLNA JEDNOSTKA
WALUTOWA POWINNA SPEŁNIAĆ
NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
151. RYZYKO I FORMY
ZABEZPIECZEŃ W TRANSAKCJACH
HANDLU ZAGRANICZNEGO
153. NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE
RYZYKA ZWIĄZANEGO Z
OPERACJAMI HANDLU
ZAGRANICZNEGO:
150. BADANIE WIARYGODNOŚCI
HANDLOWEJ FINANSOWEJ
KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO
Kraj kontrahenta
152(1). BADANIE KONTRAHENTA
ZAGRANICZNEGO
152(2). SYTUACJA W
REPREZENTOWANEJ PRZEZ
KONTRAHENTA BRANŻY
155. ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE
BANKU
154. FORMY ZABEZPIECZENIA W
TRANSAKCJACH HANDLU
ZAGRANICZNEGO
157. STATUS PRAWNY
156(1). Z PUNKTU WIDZENIU
PODMIOTOWEGO WYRÓŻNIAMY
KREDYTY:
156(2). BANK UDZIELAJĄCY
KREDYTU KUPIECKIEGO W
EKSPORCIE POWINIEN
PRZEPROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE
DZIAŁANIA:
160. POZYCJA WYMIANY
WALUTOWEJ BANKU:
167(1). CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
POZIOM KURSU KASOWEGO:
167(2). CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
POZIOM KURSU TERMINOWEGO:
168. ZALEŻNOŚĆ OPROCENTOWANIA
STÓP:
169. KONSTRUKCJA KURSU
TERMINOWEGO:
171. CZYNNIKI ELIMINUJĄCE
KRÓTKOOKRESOWE ZAKŁÓCENIA
KURSU RÓWNOWAGI:
170(1) . CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
WZROST POPYTU NA WALUTĘ OBCĄ:
170(2). CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
WZROST PODAŻY NA WALUTĘ OBCĄ
80. WZROST RYZYKA I DOCHODU
(OD MIN DO MAX):
2. Rynek walutowy
Miejsce, w którym dochodzi do
konfrontacji popytu i podaży na
instrumenty finansowe o najwyższym
stopniu płynności pochodzące z różnych
krajów oraz zespół reguł, według których
zawierane sie transakcje walutowe, a
także ogół urządzeń i czynności
prowadzących do zawarcia tych transakcji
3. Cechy rynku walutowego
-fizycznie rozproszony,
-zdecentralizowany pod względem:
geograficznym, technicznym,
ekonomicznym.
-z natury jest rynkiem
międzynarodowym
4. TRANSAKCJE WALUTOWE
(dewizowe)
Miejsce: RYNEK WALUTOWY (dewizowy)
popyt/podaż
Przedmiot: Instrumenty finansowe o
najwyższym stopniu płynności
Pochodzące z różnych krajów.
5. Waluty obce (dewizy)
Są to krótkoterminowe należności, które
z uwagi na swoja formę i płynność mogą
być natychmiast użyte do zapłaty w
obrocie międzynarodowym.
6. Kurs wymiany (exchange rate)
Cena. po której jedna waluta jest
wymieniana na druga, również na złoto
lub Specjalne Prawa Ciągnienia SDRs.
7(8). Funkcje międyznarodowego
rynku walutowego
-wiąże, ceny towarów i usług w skali
międzynarodowej; inaczej umożliwia ich
porównanie.
- ułatwia rozwój handlu
międzynarodowego
- ceny rynku walutowego są punktami
odniesienia wszystkich innych cen.
- stanowi najważniejszy mechanizm
alokacji zasobów w skali
międzynarodowej
- umożliwia dokonywanie transferu siły
nabywczej miedzy państwami oraz
pomiotami
pochodzącymi z różnych krajów.
- wiąże narodowe rynki finansowe,
przyczyniając się do tworzenia
międzynarodowego rynku finansowego
10. Struktura i organizacja
tradycyjnego rynku walutowego:
SEGMENTY:
1- rynek międzybankowy (interbank
market) skupiający 75 - 80 % wszystkich
transakcji dewizowych w skali światowej.
Podmioty: banki handlowe, firmy
brokerskie, banki centralne,
inwestycyjne, domy papierów
wartościowych, oszczędnościowe kasy
budowlane, firmy handlujące surowcami
w skali międzynarodowej, niektóre
korporacje przemysłowe.
2- rynek transakcji z klientami (customer
market) ok. 20 – 30%rynku
Podmioty: podmioty rynku
międzybankowego, małe firmy
przemysłowe, handlowe, usługowe, duże
korporacje
3-transakcje walutowe z udziałem osób
fizycznych (rynek detaliczny) ok. l %
całości obrotów
13. Międzynarodowy rynek walutowy
był najszybciej rozwijającym się – poza
rynkiem finansowych transakcji futures i
opcyjnych rynkiem w lalach70-fcych i 80tych.
Przyczyna: załamanie się na początku lat
70-tycn systemu stałych kursów
walutowych i niemal powszechne
zastąpienie go kursami płynnymi, wzrost
ryzyka i możliwości spekulacji.
Od roku 1989 osłabienie dynamiki
wzrostu obrotów na międzynarodowym
rynku walutowym
Przyczyna: zmniejszenie wahań
wzajemnych kursów głównych walut
międzynarodowych, uzgodnienie banków
centralnych w Bazylei wprowadzające
ostrzejsze wymagania wobec banków
międzynarodowych w zakresie relacji
między ich działalnością a kapitałem.
15. TENDENCJE NA R Y N K A CH
WALUTOWYCH
1. dolar USA zajmuje dominująca
pozycję w obrotach walutowych -łącznie
około 83 % wszystkich transakcji i aż 95
% transakcji typu swap
2. coraz wyraźniej zaznacza się wzrost
transakcji w markach niemieckich
3. większość transakcji walutowych
odbywa się między dealerami
reprezentującymi głównie banki zarówno
krajowe, jak i zagraniczne
16. Koncentracja obrotów
tradycyjnego międzynarodowego
rynku walutowego w trzech ośrodkach:
1. Wielka Brytania - tradycyjnie
największy ośrodek
2. USA
- od 1977 traci znaczenie na
rzecz Japonii
3. Japonia
Dominacja geograficzna rynku USA w
zakresie międzynarodowego rynku
walutowych transakcji futures i
opcyjnych.
97 % światowego wolumenu
walutowych transakcji futures (Chicago)
98 % - 99 % światowego wolumenu
walutowych transakcji opcyjnych
( Filadelfia i Chicago )
17. STRUTURA WALUTOWA
TRADYCYJNEGO RYNKU
WALUTOWEGO
punkt odniesienia 200 % ( dwie waluty
dla jednej transakcji )
1. dolar USA
- 90 %
2. marka niemiecka - 25 %
3. jen
- 25 %
4. funt szterling
- 15 %
5. frank szwajcarski • 10 %
Najważniejszymi kursami globalnego
rynku walutowego są :
- dolar / marka
- dolar/jen
- dolar / funt szterling
- dolar /frank szwajcarski
marka/jen
18. Elementy rynku finansowego
(financial market).
- rynek pieniężny (money market),
- rynek kapitałowy (capital market),
- rynek kredytowy (credit market),
- rynek pozabilansowych instrumentów
finansowych (off-balance sheet financial
instruments market).
19. Rynek pieniężny
- tworzą transakcje instrumentami
finansowymi o najwyższym stopniu
płynności i bezpieczeństwa
- termin spłaty powyższych instrumentów
nie przekracza roku
- zasadniczo jest to rynek hurtowy
głównymi uczestnikami są klienci,
instytucjonalni np. rządy, banki,
niebankowe instytucje finansowe oraz
duże korporacje przemysłowe i handlowe
.
20. Różnice pomiędzy rynkiem
walutowym a rynkiem finansowym
Przedmiotem transakcji walutowej są
instrumenty finansowe o najwyższym
stopniu płynności, denominowane w
jednostkach pieniężnych dwóch rożnych
krajów, natomiast w transakcji
finansowej chodzi o instrumenty
finansowe o różnym stopniu płynności,
denominowane w jednostce pieniężnej
jednego kraju.
21. Mechanizm funkcjonowania
rynku walutowego w Polsce
• NBP codziennie ustala kursy centralne
(parytetowe) w oparciu o koszyk
walutowy
• koszyk walutowy posiada następującą
strukturę 45% USD, 35% DEM, 10%
GBP, 5% FRF, 5% CHF
• odchylenia od kursów parytetowych
dla poszczególnych walut na rynku
międzybankowym nie mogą być większe
niż + / - 10%; NBP rozważa możliwość
zwiększenia zakres możliwych wahań do
+ / - 20%, co spowoduje większą
zmienność kursów i większe ryzyko
kursowe
• comiesięczna dewaluacja złotówki
względem koszyka walutowego wynosi
0,8%
• NBP może wpływać na wysokość
kursów poprzez interwencje to jest
kupno/sprzedaż walut na rynku
• kurs fixingu dla DEM i USD
wyznaczany jest przez NBP w sposób
arbitralny stosownie do aktualnej polityki
pieniężnej
23. ISTOTA TRANSAKCJI W
WALUTACH OBCYCH
ZASADA USTALANIA (KWOTOWANIA)
CENY
 podwójne kwotowanie
 cena zakupu ( bid )
 cena sprzedaży ( offer)
 marża między cena zakupu a cena
sprzedaży ( spread )
 waluta kwotowana -jest to waluta,
której wysokość jest zmienna w
podawanej wartości kursu
 waluta bazowa -jest to waluta, której
wysokość jest stalą ( jeżeli l GBP =
2,2550 USD, to GBP jest walutą bazowa,
stalą wysokość = l GBP, a USD - walutą
kwotowana, jego wysokość będzie ulegać
zmianom )
24. Zasady kwotowania walut
 waluta kwotowana jest to waluta ,
której wysokość jest zmienna w
podawanej wartości kursu;
 waluta bazowa jest to waluta, której
wysokość jest stała (jeżeli l GBP 2,25
USD, to funt szterling jest walutą bazowa
stalą wysokość = l GBP, a dolar USA walutą kwotowana., jego wysokość
będzie ulegać zmianom.)
 Kwotowanie bezpośrednie - polega na
określeniu zmiennej liczby jednostek
waluty krajowej w stosunku do stałej
liczby jednostek waluty obce która w tym
przypadku jest walutą bazową (jeżeli
dealer w banku szwajcarskim podaje np.
kwotowanie 85,5 CHF=100 DEM, to
wskazuje zmienną liczbę jednostek
waluty krajowej przypadającą na zawrze
stalą liczbę jednostek waluty obcej);
 Kwotowanie pośrednie - polega na
określeniu stosunku stałej liczby
jednostek waluty krajowej do zmiennej
liczby jednostek waluty obcej (jeżeli
dealer w banku brytyjskim kwotuje na
poziomie l GBP = 4,1325 DEM, to
kwotuje on pośrednio).
28. Wymogi stawiane przez M FW
nowym krajom
ubiegającym się o uznanie ich walut za
wymienialne (wg art. VIII statutu MFW)
swoboda płatności dotycząca
zarówno rezydentów jak i nierezydentow
stosowanie jednolitego kursu
walutowego
nieuczestniczenie w
dyskryminujących inne kraje
porozumieniach walutowych
29. Korzyści z wymienialności waluty
poddanie gospodarki silniejszej
konkurencji międzynarodowej
wzrost zaufania wewnętrznego do
wymienialnej waluty co przekłada się na:
większa skłonność do
przechowywania oszczędności w tej
walucie
ułatwia przejście od urzędowego do
rynkowego ustalanie kursu waluty
możliwość powiązania wewnętrznego
rynku finansowego z międzynarodowymi
30. Funkcje waluty międzynarodowej
(TABELA)
Środek wymiany
S. Pr: rozliczanie międzynarodowej
wymiany handlowej i zobowiązań
finansowych, waluta przejściowa na
rynkach walutowych, waluta równoległa
w państwie trzecim
S.Pub.:Interwencja na rynkach
walutowych, oficjalne przepływy
finansowe
Jednostka rozliczeniowa
S.Pr: fakturowanie handlu
zagranicznego, międzynarodowe
transakcje finansowe, notowania cen
towarów na rynkach międzynarodowych
S. Pub.: Punkt odniesienia dla
sysytemów kursowych innych walut,
kotwica stabilizacyjna
Środek tezauryzacji
S. Pr: Denominowanie instrumentów
finansowych, alokacja portfelowa
S. Pub: Denominowanie oficjalnych
rezerw 'międzynarodowych
31(1,2,3). Pozycja wymiany
walutowej
Każdy podmiot zawierający określoną
transakcję w walutach obcych wchodzi w
pozycję walutową, która w ujęciu
księgowym stanowi narzędzie
podejmowania ryzyka.
Pozycję walutową inaczej można określić
jako zestawienie wierzytelności i
zobowiązań danego podmiotu w walutach
obcych.
Domknięta pozycja walutowa, występuje
wówczas, gdy wartości wdierzytelości
(należności) i zobowiązań danego
podmiotu w walutach obcych są sobie
równe;
W przeciwnym wypadku występuje tzw.
pozycja otwarta, która może przybierać
postać pozycji walutowej długiej bądź
krótkiej.
Krótka pozycja walutowa (ang. short
foreign exchange position), inaczej
ujemna na zniżkę ujemne aktywa netto
lub nadmierna sprzedaż, występuje
wówczas, gdy zobowiązania przewyższają
należności w danej walucie.
Długa pozycja walutowa (ang. long
foreign exchange position), inaczej
dodatnia, na
zwyżkę lub nadmierny zakup, występuje
wówczas, gdy należności w danej walucie
przewyższają zobowiązania w tej walucie.
 Zysk dewizowy wystąpi w przypadku
posiadania wyższych zobowiązań od
należności w danej walucie, gdy kurs tej
waluty wyrażonej w jednostkach waluty
krajowej spadnie, wówczas
automatycznie spadnie wartość naszych
zobowiązań w walucie krajowej.
 Strata dewizowa powstanie, gdy kurs
waluty obcej, w której występuje
przewaga zobowiązań nad należnościami,
wzrośnie w stosunku do wartości waluty
krajowej, tym samym wartość naszych
zobowiązań wzrośnie w wyrażeniu waluty
krajowej.
38. Czynniki kształtujące kursy walut
Cz. Monetarne - długookresowe
 podaż pieniądza na rynku krajowym
silą nabywcza pieniądza
POZIOM KURSU WALUT
Cz. Niemonetarne - krótkookresowe
 restrykcje w handlu zagranicznym
 spekulacje walutowe
 poziom inflacji
 ruchy kapitału długoterminowego
 interwencje walutowe
39. Parytet siły nabywczej
Relacja parytetów siły nabywczej
oznacza, że kurs wymiany pomiędzy
walutą krajową i zagraniczną, w sposób
samoczynny przystosowuje się do
relatywnych zmian poziomu cen
krajowych i zagranicznych.
WZOR
Z powyższego wynika, że przewidywane
zmiany w kursie kasowym powinny być
równe różnicy w stopie oczekiwanej
inflacji krajowej i zagranicznej w tym
samym okresie.
Przykład: Jeśli stopa inflacji w Niemczech
wynosi 5%, a w Wielkiej Brytanii 6%, dla
wyrównania cen towarów i usług w
markach pomiędzy tymi krajami wartość
funta w markach musi obniżyć się o 1%.
41. EFEKT FISHERA
1)
Założenie', normalna stopa
procentowa obejmuje realną stopę
procentową i stopę
oczekiwanej inflacji kraj owej. Oznacza
to, że nominalne stopy procentowe w
różnych krajach odzwierciedlają
zróżnicowane stopy inflacji w tych
krajach, podczas gdy realne stopy
procentowe zostają wyrównane w skali
międzynarodowej poprzez mechanizm
arbitrażu.
2)
Zróżnicowanie nominalnej stopy
procentowej krajowej w stosunku do
zagranicznej będzie dążyć do wyrównania
się (w przybliżeniu) z relatywnym
zróżnicowaniem oczeldwanej inflacji
krajowej względem inflacji zagranicznej,
co wyraża formuła. WZÓR
3)
OZNACZENIA
i,- stopa procentowa na krajowym rynku
kapitałowym
if- stopa procentowa na
międzynarodowym rynku kapitałowym
p - stopa oczekiwanej inflacji na rynku
krajowym
p - stopa oczekiwanej inflacji na rynku
międzynarodowym
f, - kurs terminowy waluty zagranicznej
(notowany na bazie pośredniej)
s, - kurs kasowy waluty zagranicznej w
okresie O
s, - przewidywany kurs kasowy waluty
zagranicznej w okresie t
4)
Wniosek:
W krajach o wyższej stopie inflacji,
nominalna stopa procentowa będzie
wyższa aniżeli w krajach o niższej stopie
inflacji. Jeśli zatem stopa inflacji we
Francji wynosi 5%, a we Włoszech 7%, to
zgodnie z efektem Fishera, nominalna
stopa procentowa powinna być o 2%
wyższa we Włoszech, aniżeli weFrancji.
Międzynarodowy Efekt Fishera: W
krajach oferujących relatywnie wyższą
stopę %, należy liczyć się z deprecjacja
waluty lokalnej w stosunku do walut
krajów oferujących relatywnie niższa
stopę %. WZOR
Przykład: jeśli roczna st. % wynosi w PL
23% a w USA 8%, a kurs kasowy zl
PLN3.05=$1, to przewidywany w końcu
roku kurs kasowy powinien osiągnąć
wartość: PLN/$ 3.05*1.23/1.08=3.477
48. Formy ryzyka kursowego
ryzyko konwersji (księgowe),
ryzyko transakcyjne ,
ryzyko ekonomiczne (operacyjne).
49. Metody ograniczenia ryzyka
walutowego
1. wystawianie faktur we własnej
walucie,
2. wystawianie faktur \v walucie
stabilnej,
3. wprowadzenie do kontraktu klauzuli
zmienności,
4. zawieranie terminowej transakcji
walutowej,
5. „ dopasowywanie " wpływów i
wypływów w tej samej walucie ,
6. optymalizowanie stosowania celowych
przyspieszeń oraz opóźnień płatności w
handlu zagranicznym
7. zaciąganie pożyczki w określonej
walucie
8. nabywanie opcji transakcji
walutowych,
9. dyskontowanie weksli
10. zawieranie transakcji
"headingowych".
51. Podstawowe różnice między
kontraktami typu futures a
transakcjami terminowymi forward
 Kontrakty futures nie stanowią
wzajemnego zobowiązania stron między
sobą, lecz wobec izby clearingowej;
forward stanowią wzajemne zobowiązania
stron transakcji
 Realizacja kontraktu futures
następuje przez fizyczną dostawę
(odbiór) bądź przez wyrównanie pozycji
w stosunku do izby clearingowej;
Realizacja kontraktu forward może
nastąpić przez kupno lub sprzedaż
kontraktu
 Transakcje futures są rozliczane
praktycznie jedynie przez giełdę w drodze
aukcji w systemie tzw. open outcry, czyli
ustnym zgłaszaniu ofert kupna i
sprzedaży; Kontrakty terminowe forward
są najczęściej zawierane na tradycyjnym
rynku walutowym (ang. over the counter
- OTC)
 Rynek transakcji futures w zasadzie
jest detaliczny, aczkolwiek - na przykład
— futures walutowe są częstokroć
zawierane przez dużych inwestorów i na
wysokie kwoty; Transakcje terminowe
forward są zawierane z reguły przez
instytucje finansowe - banki
 Na rynku* futures obowiązuje ścisła
standaryzacja obejmująca rodzaje walut,
w których prowadzone są transakcje na
danej giełdzie; wielkości transakcji,
terminy realizacji oraz metody
zabezpieczenia realizacji kontraktu
stosowane przez izbę clearingową;
Kwoty, terminy itd. na rynku forward, na
jakie są zawierane kontrakty terminowe,
są zasadniczo dowolne; nie występuje tu
standaryzacja
52. OPCJE WALUTOWE
1) Opcja jest instrumentem finansowym,
który daje jego posiadaczowi prawo - ale
bez zobowiązania - do sprzedaży (put)
lub zakupu (cali) innego instrumentu
finansowego po ustalonej cenie na z góry
wyspecyfikowany termin.
Sprzedawca opcji sprzedaży lub opcji
kupna musi wykonać kontrakt, o ile
kontrahent tego żąda. (asymetria – bo
nabywca opcji jest uprzywilejowany)
Przeniesienie prawa sprzedaży lub
zakupu ma pewną wartość i nabywca
musi zapłacić sprzedawcy cenę za
skorzystanie z tego przywileju. (Premia)
2) Z analizy sytuacji nabywcy opcji
zakupu i sprzedaży, wynika, że wielkość
jego zysku - bez względu na to czy
chodzi o opcję zakupu czy sprzedaży jest teoretycznie nieograniczona,
natomiast wielkość ewentualnej straty nie
może być większa od wysokości premii.
Odwrotnie jest ze sprzedawcą opcji. Bez
względu na to czy sprzedał opcje kupna
czy sprzedaży, sprzedawca nie może
zarobić więcej niż wielkość premii, zaś
jego straty są teoretycznie
nieograniczone.
3) Opcje na rynku amerykańskim mogą
być realizowane w dowolnym czasie
przed upływem terminu wygaśnięcia
kontraktu, podczas gdy opcje na rynku
europejskim muszą by ć zrealizowane w
momencie likwidacji kontraktu.
4) Opcja, której realizacja mogłaby
przynieść zyski pieniężne przy
określonym kursie walutowym posiada
tzw. wartość wewnętrzną ( ang." inthe-money").(mogłaby przynieść zyski
pieniężne przy określonym kursie
walutowym)
Opcja typu "out-of-the-money" to opcja
nie posiadająca wartości wewnętrznej.
(np.: umówiliśmy się ze kupimy
1$=3,8zl, a kurs w kantorze 1$=3,6, nie
opłaca się realizować opcji)
Opcja typu "at-the-money" występuje,
gdy kurs opcyjny jest równy lub bliski
kursowi natychmiastowemu.
58. Formy zapłaty w HZ
1. kompensata towarowa
2. polecenie wypłaty
3. inkaso dokumentowe
4. akredytywa dokumentowa
5. weksel w obrocie zagranicznym
6. czek jako instrument zapłaty w
operacjach HZ
60. KOMPENSATA TOWAROWA
(BARTER)
Często wykorzystywana metoda handlu
pomiędzy krajami o słabo rozwiniętym
systemie bankowym, przy ograniczonej
wymienialności waluty krajowej i niskim
poziomie rezerw dewizowych, polega na
wymianie towaru za towar.
61. Formy rozliczeń handlowych
Dwie przeciwstawne formy rozliczeń
handlowych stanowiące przykład
ekstremalnego ryzyka
ZAPŁATA Z DOŁU - maksymalne ryzyko
eksportera (całkowite uzależnienie od
importera)
ZAPŁATA Z GÓRY - maksymalne ryzyko
importera (od razu płaci całą kwotę)
62. POLECENIE WYPŁATY
oznacza otrzymane od banku
zagranicznego lub skierowane do banku
zagranicznego w drodze pocztowej lub
telekomunikacyjnej - zlecenie wypłaty (w
gotówce lub czekiem) na rzecz lub
przelewu na rachunek wskazanej osoby
fizycznej.(np. ebanking). ZleceniodawcaBankA-BankB-Beneficjent.
65. SWIFTOWE POLECENIE WYPŁATA
 SWIFT to skomputeryzowany system
telekomunikacyjny obsługujący banki
i inne instytucje finansowe
zaangażowane w realizację
międzynarodowych operacji
płatniczych.
 SWIFT-owe polecenie wypłaty jest
najszybszym i najbezpieczniejszym
sposobem spośród trzech
omawianych technik wykonywania
instrukcji płatniczych.
 Polecenie wypłaty są wysyłane i
otrzymywane przez urządzenia
komputerowe
 treść i układ komunikatu zapisywany
jest w sposób standardowy
zrozumiały zarówno dla nadawcy jak i
odbiorcy,
 standardowe informacje pozwalają na
dokonanie płatności automatycznie
 potwierdzenie autentyczności
komunikatu następuje automatycznie
 jest to najbardziej efektywny sposób
przekazywania instrukcji płatniczych,
w tym poleceń wypłaty
66. POLECENIE WYPŁATY
Polecenie wypłaty jako forma płatności w
operacjach handlowych charakteryzuje
się wysokim ryzykiem stron transakcji,
brakiem zabezpieczenia po stronie
eksportera i importera oraz niskimi
kosztami bankowymi.
Z tej formy korzystają kontrahenci
mający do siebie pełne za ufanie.
67. BANK KORESPONDENT
to bank zagraniczny, w którym bank
krajowy utrzymuje rachunek w obcej
walucie lub bank zagraniczny, który ma
taki rachunek w banku polskim Zasada
jest iż rachunki bankowe prowadzone są,
w walutach danych krajów (np. w
bankach brytyjskich w funtach).
Sporadycznie niektóre banki utrzymują,
rachunki w walutach innych niż waluty
krajowe (głównie tzw. "mocne" waluty)
68. BANK POŚREDNICZĄCY
Jest to bank występujący między
bankiem otrzymującym a bankiem
beneficjanta. Pole używane jedynie w
specyficznych sytuacjach, gdy niezbędne
staje się dodatkowe ogniwo w łańcuchu
płatności
69. INKASO DOKUMENTOWE
Inkaso dokumentowe jest operacją
bankową polegającą na pobraniu
należności lub zabezpieczeniu zapłaty
(np. akcept na tracie) w zamian za
dokumenty zgodnie z warunkami
określonymi szczegółowo instrukcją
zleceniodawcy inkasa.
70. INKASO
Pierwszy z dwóch podstawowych
rodzajów inkasa:
inkaso proste albo finansowe, którego
przedmiotem są dokumenty finansowe
(weksle własne, traty, czeki, itp.)
71. INKASO c.d
Drugi z dwóch podstawowych rodzajów
inkasa:
inkaso dokumentowe, którego
przedmiotem są - dokumenty handlowe'!
W ramach tej grupy wyróżniamy również:
inkaso gotówkowe
inkaso akceptacyjne
inkaso gwarantowane (w swej formie
zbliżone do akredytywy dokumentowej,
ponieważ w wypadku odmowy przezimportera wykupu dokumentów dokonuje
tego bank udzielający gwarancji
72. INKASO c.d.
W ramach operacji inkasa występują
następujące strony (wersja
uproszczona):
zleceniodawca -.eksporter
bank importera
bank eksportera
płatnik – importer
73. INKASO DOKUMENTOWE
Inkaso dokumentowe jako forma
rozliczenia transakcji handlu
zagranicznego nie w pełni zabezpiecza
interesy stron:
 importer może opóźniać wykup
dokumentów, a nawet odstąpić od
transakcji
 eksporter może wysłać niewłaściwe
dokumenty
 Koszt operacji bankowej inkasa
dokumentowego mieści się pomiędzy
tańszym poleceniem wypłaty a
droższą akredytywą dokumentową.
74. INKASO WADY I ZALETY
Wady i zalety inkasa dokumentowego
jako formy rozliczeń w operacjach handlu
zagranicznego:
 stosunkowo długi czas od chwili
złożenia dokumentów przez
eksportera do wypłaty należności
 istnieje ryzyko opóźnienia; wykupu
dokumentów przez importera
 występuje ryzyko odmowy przyjęcia
towaru przez Importera (W sytuacji
gdy cena na towar uległa obniżce i
można go zakupić na rynku taniej)
zaleta jest niski koszt operacji
bankowej
76. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
Akredytywa dokumentowa jest operacją
bankową polegającą na podjęciu przez
bank, na zlecenie importera,
samodzielnego zobowiązania na rzecz
beneficjenta (eksportera zagranicznego),
dotyczącego zapłaty lub zabezpieczenia
zapłaty określonej sumy, pod warunkiem
spełnienia przez beneficjenta akredytywy
szczególnych wymogów zawartych w jej
treści
77. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
c.d
Strony uczestniczące w otwarciu
akredytywy dokumentowej:
 zleceniodawca (importer)
 bank otwierający
 banki pośredniczące (korespondent,
awizujący)
 beneficjent (eksporter)
79. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
Akredytywa dokumentowa jest tym
instrumentem zapłaty, który w pełni
zaspakaja interesy eksportera i
importera, minimalizuje ryzyko płatności.
Jest to jednak instrument bardzo
kosztowny, przez to stosowany wyłącznie
w sytuacjach, gdy występuje wysokie
ryzyko kontrahent
80. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
c.d
Akredytywa dokumentowa jako forma
płatności w handlu zagranicznym
występuje w praktyce w dwóch
postaciach:
 akredytywa importowa; wystawiona
przez banki polskie w wykonaniu zlecenia
polskich importerów na rzecz
eksporterów zagranicznych
 akredytywa eksportowa wystawiona
przez banki zagraniczne w wykonaniu
zlecenia zagranicznych importerów na
rzecz polskich eksporterów
82. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
WADY I ZALETY
Wady i zalety akredytywy dokumentowej
jako formy rozliczeń:
 w pełni zabezpiecza eksportera przed
ryzykiem odstąpienia. od realizacji
transakcji przez importera
 ułatwia otrzymanie kredytu przez
eksportera
 przyśpiesza otrzymanie zapłaty za
wysłany towar
 jest bardziej kosztowna od inkasa

 z punktu widzenia importera
korzystne jest to iż bank sprawdza
dokumenty i dopełnienie formalności
przez eksportera przed wypłatą
należności
 z reguły importer zobligowany jest do
zablokowania części środków własnych na
rachunku celem zabezpieczenia płatności
84. CZEK
JAKO INSTRUMENT ZAPŁATY W
OPERACJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO
Czek jest to pisemny dokument, w
którym wystawca (trasant) kieruje
polecenie do płatnika (trasata),
najczęściej bankiera lub instytucji
bankowej, dokonania zapłaty określonej
kwoty pieniężnej na rzecz określonej
osoby – beneficjanta (remitenta) lub na
okaziciela ,w ciężar środków będących w
dyspozycji wystawcy, najczęściej z sum
posiadanych przez wystawcę na rachunku
bankowym
85. PŁATNOŚĆ CZEKIEM
Płatność czekiem w swej istocie
przypomina płatność banknotem jednak z
pewnych powodów Jest to instrument
bardziej bezpieczny bowiem
CZEK ZNISZCZONY LUB ZAGUBIONY
MOŻNA UMORZYĆ
A na podstawie zapisów bankowych
możliwe jest udowodnienie faktycznych
zobowiązań pomiędzy kontrahentami.
86. czek pewne zagrożenia
 Czek może nie mieć pokrycia
 Trasat okazuje się być niewypłacalny
 Istnieje prawny obowiązek przyjęcia
pieniądza na zapłatę, natomiast
można odmówić przyjęcia czeku na
spłatę zobowiązania
87. Weksel w obrocie zagranicznym
Klasyczną postacią weksla jest weksel
trasowany, w którym wystawca (trasant)
poleca płatnikowi (trasatowi) zapłatę
określonej kwoty pieniężnej na rzecz
beneficjenta (remitenta). W dokumencie
poza wymienionymi stronami operacji
winny się znaleźć :
 nazwa "WEKSEL",

miejsce, termin płatności

polecenie bezwarunkowe zapłacenia
oznaczonej sumy pieniężnej.
88. Cechy weksla trasowanego jako
instrumentu zapłaty
 Abstrakcyjność zobowiązania
 Możność przenoszenia praw z weksla
przez indos
 Możność dodatkowego zabezpieczenia
zapłaty weksla przez poręczenie osoby
trzeciej (awal)
 Solidarność zobowiązania dłużników
polega na tym, że wierzyciel może żądać
w całości lub części świadczenia od
wszystkich dłużników łącznie, od kilku z
nich, lub od każdego z osobna, a
zaspokojenie wierzyciela przez
któregokolwiek z dłużników zwalnia
pozostałych (regres).
 Siła płatnicza weksla rośnie wraz z
liczbą osób zaangażowanych w operacje
wekslową ponieważ wzrastają w ten
sposób szansę na wyegzekwowanie przez
posiadacza należności z weksla.
89. Podobieństwa pomiędzy czekiem
i wekslem trasowanym
Oba dokumenty są samoistne i
abstrakcyjne
Obydwa dokumenty są bezwarunkowymi
poleceniami zapłaty
W obydwu dokumentach bierze udział
trzech partnerów
WYSTAWCA = TRASANT
PŁATNIK=TRASAT
BENEFICJENT = REMITENT
Czek podobnie jak weksel, może być
wystawiany również przez płatnika, w
tym wypadku wystawca jest zarazem
trasatem
90. Podstawowe różnice pomiędzy
czekiem i wekslem trasowanym
 Trasatem czeku może być wyłącznie
bankier (instytucja bankowa)
 Czek jako środek płatniczy powinien
mieć pokrycie u bankiera w momencie
wystawienia - weksel, jako środek
kredytu może mieć pokrycie po
wystawieniu dokumentu
 Czek w przeciwieństwie do weksla,
może być po upływie czasu
określonego przez prawo czekowe do
prezentacji - odwołany '
 Wystawca czeku odpowiada cywilnie i
karnie za brak pokrycia w momencie
wystawiania czeku lub za
doprowadzenie do braku pokrycia w
okresie późniejszym.
91. W obrocie zagranicznym weksle
występują
 w transakcji inkasa dokumentowego
 w akredytywie dokumentowej
 w faktoringu
 w forfaitingu
92. Różnice między faktoringiem a
forfeitingiem
 Faktor płaci przedsiębiorcy za
nabywaną wierzytelność przed terminem
jej wymagalności przeciętnie 70-90 proc.
kwoty zakupionych wierzytelności. W
forfaitingu refinansowane jest 100 proc.
kwoty
 Istnieją odmiany faktoringu (np.
faktoring niezupełny), w których zakup
wierzytelności odbywa się z prawem
regresu w stosunku do sprzedawcy. W
przypadku forfaitingu finansowanie
odbywa się zawsze bez regresu.
 W faktoringu przedsiębiorca
zobowiązuje się do przedstawienia
faktorowi wykazu wierzytelności do
ewentualnego zakupu, zaś stosując
forfaiting finansowanie odbywa się na
zasadzie case-by case,
 Faktoring służy do finansowania
należności krótkoterminowych do 210
dni. W przypadku forfaitingu możemy
spotkać się z finansowaniem zakupu
wierzytelności średnio- i
długoterminowych od 6 miesięcy do 10
lat,
 Przedmiotem faktoringu oprócz kupna
(cesji) wierzytelności jest świadcze usług
dodatkowych. W forfaitingu mamy do
czynienia wyłącznie z finansowaniem
nabywania wierzytelności.
 zawarciu umowy faktoringu niemal
zawsze informowany jest dłużnik
(odbiorca towarów lub usług). Natomiast
zawarcie umowy forfaitingowej, może
pozostać dla dłużnika tajemnicą jeśli
zabezpieczeniem transakcji są weksle
zbywcy wierzytelności.
97. LEASING
Umowa leasingowa jest umową
cywilnoprawną. na mocy której
leasingodawca przekazuje leasingobiorcy
prawo do używania określonego dobra w
uzgodnionym okresie za ustalone
płatności.
100. LEASING FINANSOWY
Leasing ten polega na korzystaniu przez
leasingobiorcę z oddanego w leasing
przedmiotu przez czas zbliżony do okresu
jego używalności. Przedmiot leasingu jest
zaliczany do majątku leasingobiorcy i
przez niego amortyzowany. W leasingu
finansowym występuje opcja zakupu
przedmiotu przez leasingobiorcę w
momencie spłaty rat leasinsowych.
101. LEASING OPERACYJNY
Przedmiotem leasingu są dobra, których
okres gospodarczej używalności jest
znacznie dłuższy, niż przewidziany w
umowie leasingowej.
Przedmiot leasingu jest zaliczany do
majątku leasingodawcy i przez niego
amortyzowany.
Leasingobiorca korzysta z prawa do
odpisu w ciężar kosztów uzyskania
przychodów całych rat leasingowych.
102. LEASING
Zawarcie umowy leasingowej umożliwia
inwestorowi:
 dostęp do niezbędnych środków
trwałych i obrotowych bez
konieczności ich natychmiastowego
zakupu,
 inwestowanie przy minimalnym
zaangażowaniu środków własnych
 korzystanie z należnych
leasingobiorcom ulg podatkowych.
103. LEASING ZWROTNY
Leasing ten funkcjonuje zarówno w
postaci leasingu operacyjnego, jak i
finansowego. Jego istota polega na
odsprzedaży przez przyszłego
leasingobiorcę posiadanego dobra
leasmgodawcy, który z kolei zawiera z
poprzednim właścicielem dobra umowie
leasingową. Leasing zwrotny pozwala
uwolnić środki finansować zamrożone w
środkach trwałych oraz zapewnia
kontynuację używania dobra.
104. ROLA BANKÓW KOMERCYJNYCH
W OBSŁUDZE TRANSAKCJI HANDLU
ZAGRANICZNEGO
Przedsiębiorstwo podejmujące wymianę z
zagranicą powinno znaleźć bank, który
ma uprawnienia dewizowe i prawo
świadczenia następujących usług:
 realizowania poleceń wypłaty za
granicę i z zagranicy
 otwierania i prowadzenia rachunków
walutowych
 skupywania i sprzedawania walut
wymienialnych i czeków podróżnych
 rozliczania transakcji w formie
akredytyw i inkasa dokumentowego
 udzielania kredytów i gwarancji
dewizowych
 prowadzenia rachunków
korespondenckich Nostro i Loro
105. BANKI ROZLICZENIACH
ZAGRANICZNYCH
Obsługę finansową handlu zagranicznego
i międzynarodowe rozliczenia mają prawo
prowadzić tylko te banki, które umieściły
w swoim statucie zapis, przewidujący
posiadanie wartości dewizowych i
dokonywanie obrotów, oraz uzyskały
stosowne zezwolenie na te operacje od
NBP
106. UDZIAŁ BANKÓW W OBSŁUDZE
FINANSOWEJ HANDLU
ZAGRANICZNEGO
W praktyce ubezpieczeniowej
(szczególnie przy ubezpieczeniu kredytów
eksportowych) stosowany Jest podział
ryzyka na: ryzyko handlowe i
niehandlowe.
107. RYZYKO HANDLOWE
Ryzyko handlowa obejmuje niewykonanie
zobowiązania przez importera
zagranicznego wskutek niewypłacalności,
np. ogłoszenia upadłości, bezskutecznego
zakończenia egzekucji, likwidacji
przedsiębiorstwa dłużnika lub tzw.
niewypłacalności domniemanej, czyli
długotrwałej zwłoki w płatnościach. Do
ryzyka handlowego zaliczane jest
zazwyczaj ryzyko, nieprzyjęcia towaru i
rozwiązania umowy, pod warunkiem że
odmowa przyjęcia lub rozwiązanie umowy
stanowi naruszenie umowy sprzedaży i
nie wynika z winy eksportera.
108. RYZYKO NIEHANDLOWE
Ryzyko niehandlowe obejmuje przede
wszystkim ryzyko braku płatności ze
strony kontrahenta zagranicznego w
wyniku zdarzeń politycznych ;wojna,
zamieszki, nacjonalizacja, moratorium
płatnicze kraju kontrahenta) lub katastrof
przyrodniczych oraz ryzyko kursowe, cen,
transportowe bądź niemożność dokonania
transferu z powodu braku dewiz. Ryzyko
niehandlowe to również odmowa
dokonania zapłaty, gdy dłużnikiem jest
państwo lub urny podmiot publiczny.
109. GWARANCJA BANKOWA
Gwarancja bankowa jest pisemnym
zobowiązaniem Banku, podjętym na
zlecenie Klienta, do zapłacenia określonej
sumy pieniężnej, w przypadku gdy
zleceniodawca nie wypełni - określonych
w gwarancji -zobowiązań wobec
beneficjenta gwarancji. Z treści gwarancji
wynika rodzaj i zakres zobowiązania
Banku oraz warunki, które muszą być
spełnione, aby mogła nastąpić wypłata z
gwarancji. Zobowiązanie to -opiewa- na
określoną kwotę lub górną granicę kwoty,
do wysokości której mogą nastąpić
wypłaty z gwarancji. Gwarancja bankowa
zabezpiecza zobowiązania umowne ściśle
według jej treści.
110. GWARANCJA BANKOWA
Strony:
 zleceniodawca (eksporter lub
importer), na którego zlecenie Bank
wystawia gwarancję,
 bank zleceniodawcy (bank eksportera
lub importera), który wystawia gwarancję
pod zabezpieczenie uzgodnione ze
zleceniodawcą,
 beneficjent (importer lub eksporter),
na rzecz którego gwarancja zostaje
wystawiona,
 bank beneficjanta (bank importera lub
eksportera), który awizuje gwarancję
benencjentowi.
 Bank beneficjenta może również
potwierdzić gwarancję wystawioną przez
bank zleceniodawcy lub wystawić własną
gwarancję, jeżeli otrzyma regwarancję
banku zleceniodawcy.
111. GWARANCJA BANKOWA
Rodzaje gwarancji:
1. z punktu widzenia rodzaju
zobowiązania:
 gwarancje odwołalne
 gwarancje nieodwołalne
2. z punktu widzenia sposobu zapłaty
zobowiązania gwarancyjnego:
 gwarancje bezwarunkowe
 gwarancje uwarunkowane
112. GWARANCJA BANKOWA
Rodzaje gwarancji cd.:
3. z punktu widzenia przedmiotu
transakcji objętej gwarancją;
 gwarancie spłaty kredytu
 gwarancje zapłaty za dostarczenie
towaru lub wykonania usługi
 gwarancje zapłaty cła
 gwarancie pokrycia roszczeń z tytułu-i
odpowiedzialności za czynności agencji
celnej
 gwarancje zapłaty rat leasingowych
 gwarancje otwarcia akredytywy
 gwarancje przetargowe (wadialne)
 gwarancje dobrego wykonania
kontraktu
 gwarancje zapłaty za towary
sprzedane ze składu konsygnacyjnego
 gwarancje zwrotu zaliczki
 gwarancje udzielenia awalu na
wekslach
 gwarancie tranzytowe.
113. GWARANCJA BANKOWA
KORZYŚCI
Korzyści wynikające ze stosowania
gwarancji bankowych:
 Gwarancja jest produktem, który
zapewnia jej zleceniodawcy większą
swobodę działania.
 Firma, posiadająca gwarancję
bankową, jako powszechnie uznana,
formę zabezpieczenia płatności, może
negocjować bardziej korzystne dla siebie
warunki kontraktu, gdyż współpraca z nią
nie jest obarczona ryzykiem.
 Importer, dysponujący gwarancja,
banku, może wynegocjować wyższą cenę
i lepsze warunki płatności. Z kolei
eksporter, dysponujący gwarancją, może
uzyskać zaliczkową formę płatności i
sprzyjające terminy dostaw.
 Gwarancja ułatwia wejście na rynek
nowym firmom i umocnienie ich
wiarygodności jako partnera w
interesach. Bez gwarancji trudno takim
firmom zawrzeć pierwszy kontrakt
handlowy.
114. GWARANCJA BANKOWA
WYGAŚNIĘCIE
Gwarancja wygasa na skutek:
 upływu terminu jej ważności,
 zapłaty przez bank zleceniodawcy
sumy pieniężnej wynikającej ze
zobowiązania gwarancyjnego, pod
warunkiem, że nie istnieją klauzule
uzależniające wygaśnięcie gwarancji od
jej zwrotu,
 zwrotu oryginału gwarancji przed
terminem jej wygaśnięcia.
116. Kanały transferu środków
finansowych z filii zagranicznych do
centrali
 płatności dywidend.,
 opłaty licencyjne i usługi
menedżerskie,

ceny transferowe,
 manewrowanie terminami płatności,
 pożyczki fasadowe,
 przymusowa reinwestycje.
117. MANEWROWANIE TERMINAMI
PŁATNOŚCI
przyśpieszanie (leading) lub opóźnianie
(lagging)
płatności z tytułu produkcji i poddostaw
między filiami korporacji
międzynarodowej
118. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
WYBÓR KANAŁÓW TRANSFERU
ŚRODKÓW FINANSOWYCH
liczba powiązań finansowych, wielkość
obrotowa, typ własności filii zagranicznej,
zakres standaryzacji dostarczanych
produktów lub usług, rządowe regulacje
prawne.
119. CELE KORPORACJI
MIĘDZYNARODOWEJ ZWIĄZANE Z
WYKORZYSTANIEM ROŻNYCH
KANAŁÓW TRANSFERU FUNDUSZY W
SKALI MIĘDZYNARODOWEJ
 finansowanie działalności filii
zagranicznych,
 obniżka kosztów odsetek od
pożyczek,
obniżenie płatności podatkowych,
wydrenowanie zablokowanych
funduszy filii zagranicznej.
120. Metodologia cen transferowych
1. różnorodne typy transakcji o różnym
stopniu złożoności
2. fakt, że niektóre transakcje nie
zaistniałyby pomiędzy podmiotami nie
powiązanymi
121. TYPY TRANSAKCJI
POWIĄZANYCH
 majątkiem rzeczonym
 wartościami niematerialnymi
 usługami
 wspólne przedsięwzięcia
122. Przykłady transakcji
powiązanych
Spółka G z siedzibą w Polsce importuje
hurtowo piwo od spółki powiązanej H z
siedzibą w Holandii, Jest wyłącznym
importerem tego piwa do Polski. Spółka G
butelkuje piwo w Polsce i sprzedaje z
narzutem 15% w stosunku :do ceny
płaconej spółce holenderskiej,


123. Transakcje wartościami
niematerialnymi
- oploty licencyjne za siec dystrybucji
/klientelę
- sprzedaż/ "dzierżawa" patentów
- opłaty za użytkowane znaków
towarowych lub nazw towarów
- opłaty za użytkowanie
oprogramowania komputerowego
124. Usługi
 marketingowe /reklamowe
 zarządcze
 badawczo-rozwojowe
 finansowe
 doradztwa
 najem środków trwałych
125. Wspólne przedsięwzięcia
(Uczestniczenie w kosztach
przedsięwzięcia)
 projekt badawczo-rozwojowy
 opracowanie nowego oprogramowania
dla sprawozdawczości grupy
 wspólne finansowanie kampanii
reklamowej dla grupy
 rozliczenia kosztów sprawozdawczości
wewnętrzne/przygotowywanej w centrali
126. Przykłady transakcji
Opłata licencyjna
Spółka C z siedzibą w USA udostępnia
spółce B z siedzibą Polsce (którą
pośrednio kontroluje) znak towarowy, za
który otrzymuje 2% prowizji od
sprzedanych towarów ze znakiem.
127. Przykłady transakcji
powiązanych
Spółka A z siedzibą w RFN świadczy
usługi zarządzania, na rzecz spólki-córki
B z siedzibą w Polsce, Za te usługi spółka
A obciąża spółkę B kwotą 100.000 DEM
miesięcznie.
128. Przykłady transakcji
powiązanych
1. Spółka E z siedziba w Polsce
przystępuje do wspólnego finansowania
projektu badawczo-rozwojowego w
ramach grupy mającego na celu
wyprodukowanie leku przecinko AIDS.
2. Spółka E powstała w 1996 roku -jej
100% udziałowcem jest spółka z USA.
Projekt rozpoczęto w 1993 roku, a jego
zakończenie planowane jest na
1997/1998 rok.
 opłata za przystąpienie
 uczestnictwo w kosztach
129. Przykłady transakcji
powiązanych
Spółka J z siedzibą -we Francji udziela
pożyczki spółce K z siedzibą w Polsce, w
której ma 40% udziałów. Pożycza jest
denominowana w FFR z oprocentowaniem
15% w skali roku. Odsetki mogą być
płacone ^tedy, gdy spółki to uzgodnią,
lecz nie rzadziej niż co dwa lata. Odsetki
nie podlegają kapitalizacji
130. Korzyści z pożyczek fasadowych
a) oszczędności odsetkowe, dzięki
możliwości finansowania filii
zagranicznych w krajach utrzymujących
wysokie stopy oprocentowania
b) oszczędności podatkowe ; z tytułu
różnic w opodatkowaniu odsetek od
zaciągniętych pożyczek od firm
międzynarodowych i odsetek od pożyczek
zaciągniętych w bankach komercyjnych
c) zmniejszenie ryzyka zablokowania
transferu w kraju o ograniczeniach
dewizowych
131(1). Transakcje walutowe:
1. tradycyjne
 natychmiastowe (SPOT)
 terminowe (FORWARD)
 swap (SWAP)
2. nowe rodzaje transakcji walutowych:
 futures
 opcje
 operacje będące kombinacją futures i
opcji
131(2). Transakcje walutowe
(dewizowe):
miejsce: RYNEK WALUTOWY (dewizowy)
popyt/podaż
przedmiot: Instrumenty finansowe o
najwyższym stopniu płynności
pochodzące z różnych krajów
134. Różnice pomiędzy rynkiem
walutowym a rynkiem finansowym:
Przedmiotem transakcji walutowej są
instrumenty finansowe o najwyższym
stopniu płynności, denominowane w
jednostkach pieniężnych dwóch różnych
krajów, natomiast w transakcja
finansowej chodzi o instrumenty
finansowe o różnym stopniu płynności,
ale denominowane w jednostce
pieniężnej jednego kraju
136. Analiza finansowa projektów
inwestycji zagranicznych (czynniki
dodatkowe)
 projekcja strumieni pieniężnych z
punktu widzenia zlokalizowanej inwestycji
zagranicznej (filii),
 "projekcja strumieni pieniężnych z
punktu widzenia inwestora zagranicznego
(centrali),
 wycena aportów korporacji
międzynarodowej wnoszonych do
projektu inwestycji zagranicznej,
 zmiany kursu walut,
 zróżnicowanie stóp podatkowych ,
 opłaty licencyjne i usługi
menedżerskie traktowane jako —
przychody transferowane,
 restrykcje dewizowe ograniczające
transfery finansowe z filii zagranicznej do
firmy macierzystej (inwestora),
137. Traktat z, Maastricht wyznaczył
następujące zadania związane z
przygotowaniami do III etapu unii:
 rozwijanie procedury i procedury
niezbędnych dla wprowadzenia jednolitej
waluty europejskiej,
 harmonizacji metod opracowywania
danych statystycznych w celu możliwości
ich porównywalności w krajach
członkowskich,
 opracowanie zasad działalności
rynkowych banków centralnych w ramach
Europejskiego Systemu Banków
Centralnych,
 poprawa efektywności rozliczeń
zagranicznych,
 nadzór nad przygotowaniami
technicznymi do emisji banknotów ECU.
138. Wspólna jednostka walutowa
powinna spełniać następujące
zadania:
 dokładnie określać odchylenia
między walutami krajów
członkowskich,
 określać wartości w całym
mechanizmie kursowym,
 określić jednostki rozliczeń operacji
kredytowych i interwencyjnych,
 ustalić jednostkę rozrachunkową dla
krajów Wspólnoty.
151. RYZYKO I FORMY
ZABEZPIECZEŃ W TRANSAKCJACH
HANDLU ZAGRANICZNEGO
Ryzyko jest to zagrożenie nie osiągnięcia
zamierzonych celów
Czynniki wpływające na rozmiary ryzyka:
- czynniki ogólnogospodarcze – poziom
wzrostu gospodarczego
- czynniki społeczne – strajki, pozycja
związków zawodowych
- czynniki demograficzne,- wzrost
demograficzny
- czynniki techniczne – telekomunikacja,
drogi
153. Najważniejsze rodzaje ryzyka
związanego z operacjami handlu
zagranicznego:
 Ryzyko utraty płynności
 Ryzyko kredytowe
 Ryzyko kursowe
 Ryzyko niesprawności technicznej i
organizacyjnej
 Ryzyko kraju kontrahenta
Prowadząc analizę zagrożeń należy
odróżniać indywidualne ryzyko
każdej operacji od kompleksowego
ryzyka banku.
Łączne ryzyko nie jest prostą, sumą
zagrożeń, a na jego wysokość wpływają:
 wielkość poszczególnych zagrożeń,
 prawdopodobieństwo ich wystąpienia
 ich wzajemna korelacja.
150. BADANIE WIARYGODNOŚCI
HANDLOWEJ FINANSOWEJ
KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO
Kraj kontrahenta
1. Polityka gospodarcza kraju
 podatki,
 ułatwienia w obrocie (liberalizacja
H.Z.).
 ulgi.
 polityka kursowa.
 przepływ dewiz.
2. wskaźniki ekonomiczne
 inflacja
 bezrobocie,
 bilans handlu zagranicznego
 deficyt handlowy
 wskaźniki wzrostu (np. PKB)
152(1). Badanie kontrahenta
zagranicznego
 Dotychczasowa współpraca
 Kontrakty realizowane na terenie
Polski
 Rating (w przypadku dużych
przedsiębiorstw) - ocena zdolności
kredytowej emitenta papierów
wartościowych przygotowywana przez
uznane firmy audytorskie np. Standard &
Poors. Moody's.
 Wywiadownie gospodarcze
 Zapytania wysyłane do banków
zagranicznych
 Rating banków
 Dane dotyczące zadłużenia
zagranicznego
cena długu państwa,
rating (ocena) papierów
wartościowych
emitowanych
zagranicą
 Aktualne przepisy regulujące obrót
zagraniczny
 Składy wolnocłowe i koszty
składowania (w przypadku eksportu
Polski)
152(2). Sytuacja w reprezentowanej
przez kontrahenta branży
 Analiza koniunktury (popyt-podaż na
dany towar)

Perspektywy rozwoju
 Analiza zagrożeń
 Przepisy i zwyczaje związane z
obrotem danym towarem (usługą
155. zabezpieczenia wewnętrzne
banku
lub działania o charakterze rutynowym
(obowiązujące zwyczaje stosowane w
odniesieniu do kontrahentów), na ten
element zabezpieczenia wpływ mają ni.
in. następujące czynniki;
 poziom uświadomienia zarządu co do
skali zagrożeń związanych z podjęciem
ryzyka,
 poziom wyszkolenia personelu,
 tradycja związana z funkcjonowaniem
firmy/banku
 właściwa polityka wewnętrzna
zarządu w odniesieniu do analizy
przypadków strat poniesionych przez
firmę/bank
 wykorzystanie zewnętrznych
instrumentów - ubezpieczenie ryzyka,
instrumenty bankowe i rynkowe.
154. Formy zabezpieczenia w
transakcjach handlu zagranicznego
Współdziałające strony realizujące
kontrakt handlowy mogą korzystać z
następujących form zabezpieczeń;
1. instytucjonalne (ochrona prawna
oraz instytucje odpowiedzialne za
egzekwowanie prawa, przepisy
wewnętrzne)
2. wywiadownie gospodarcze udzielają informacji w następującym
zakresie:
 profil działalności oraz historia firmy
 wysokość kapitału założycielskiego
 główni udziałowcy
 skład zarządu
 skala i struktura obrotów
 rozmiary obrotów z zagranicą
 formy własności użytkowanych
nieruchomości
 liczba zatrudnionych pracowników
 udziały w innych firmach
 wartość majątku oraz struktura jego
pokrycia finansowego
 dane dotyczące banku obsługującego
firmę
157. Status prawny
1. Bank ma prawną gwarancję wsparcia
ze strony rządu,
2. Nie ma prawnych podstaw pomocy ze
strony rządu lub banku centralnego ale
historycznie rzecz biorąc jest to bardzo
3. prawdopodobne.
4. W razie potrzeby bank może liczyć na
wsparcie finansowe
5. właścicieli,
6. Można liczyć na wsparcie właścicieli
lub państwa ale nie jest to
zagwarantowane, (mało
prawdopodobne),
Brak pomocy z zewnątrz.
156(1). Z punktu widzeniu
podmiotowego wyróżniamy kredyty:
- państwowe,
- organizacji międzynarodowych,
- bankowe,
- kupieckie (mające charakter
krótkoterminowy i służące realizacji
konkretnej umowy).
Biorąc pod uwagę okres na jaki kredyt
jest udzielany, wyróżniamy kredyty:
- Krótkoterminowe - do 12 mieś.
- średnioterminowe - od roku do 5 tal,
- długoterminowe- ponad 5 lal.
156(2). Bank udzielający kredytu
kupieckiego w eksporcie powinien
przeprowadzić następujące działania:
- przeprowadzić wnikliwa analizę
rynkową w kraju odbiorcy
- dokładnie sprecyzować czas na jaki
zostanie kredyt udzielony (od dnia
wysyłki towaru) i sposób rozliczenia,
- ustalić wysokość oprocentowania
liczonego albo od wartości fakturowej
towaru tub wliczając odsetki w cenę
towaru,
- określenie odsetek na bazie np.
stawek LIBOR,
- określenie zabezpieczenia spłaty
kredytu lip za pomocą traty terminowej
poręczonej przez bank zagraniczny lub
gwarancji bankowej,
160. Pozycja wymiany walutowej
banku:
Pozycja wymiany walutowej banku
nazywana często pozycją walutową
banku służy do pomiaru ryzyka
walutowego
Każdy podmiot zawierający określona
transakcję w walutach obcych wchodzi w
pozycje walutową, która w ujęciu
księgowym stanowi narzędzie oceny
podejmowanego przez bank ryzyka
walutowego, dzięki analizie wpływu zmian
kursów walut obcych w stosunku do
waluty krajowej na odpowiednie pozycje
bilansowe i pozabilansowe. Ze względu
na dokonywane przeliczenia wartości
wszystkich kontraktów walutowych na ich
równowartość w walucie krajowej, ryzyko
pozycji wymiany, czyli tzw. ryzyko
pozycji otwartej często nazywane jest
ryzykiem przeliczenia. Sens ekonomiczny
jest tych określeń jest zawsze taki sam.
Pozycję walutową można określić jako
zestawienie wierzytelności i zobowiązań
danego podmiotu w walutach obcych.
167(1). Czynniki kształtujące poziom
kursu kasowego:
- kurs złotego do danej waluty
- kurs kupna (sprzedaży) innych
banków
- zamierzenia dotyczące pozycji
dewizowych
167(2). Czynniki kształtujące poziom
kursu terminowego:
- kurs kasowy
- oprocentowanie walut
168. Zależność oprocentowania stóp:
zróżnicowanie stóp % = zróżnicowanie
kursu kasowego i terminowego
stąd
stosunek stóp % = stosunek pomiędzy
kursem terminowym i kasowym
169. konstrukcja kursu
terminowego:
kurs natychmiast X + wartość stopy% A
+ wartość stopyB
171. Czynniki eliminujące
krótkookresowe zakłócenia kursu
równowagi:
1. Kurs walutowy > poziom siły
nabywczej

Spadek popytu na walutę
krajową

Wzrost popytu na walutę obcą

Obniżenie kursu walutowego do
poziomu parytetu siły nabywczej
2. Kurs równowagi

Wzrost kursu walutowego do
poziomu parytetu siły nabywczej

wzrost popytu na walutę krajową
3. Kurs walutowy < parytet siły
nabywczej
170(1) . Czynniki wpływające na
wzrost popytu na walutę obcą:

Wzrost stopy %waluty obcej

Spadek stopy% waluty krajowej

Wewnętrzna inflacja

Wzrost realnych dochodów
krajowych

Zmiana oczekiwań kursowych –
przewidywany wzrost kursu waluty obcej
170(2). Czynniki wpływające na
wzrost podaży na walutę obcą

Spadek stopy %waluty obcej

wzrost stopy% waluty krajowej

inflacja za granicą

Wzrost realnych dochodów za granicą

Zmiana oczekiwań kursowych –
przewidywany wzrost kursu waluty
krajowej
80. Wzrost ryzyka i dochodu (od min
do max):
lokaty bankowe ~ bony skarbowe ~
obligacje ~ akcje
f. rynku pieniężnego ~ f. obligacji ~ f.
zrównoważony (mieszany) ~ fund. akcji
Download