akredytywa dokumentowa

advertisement
Instrumenty międzynarodowych
rozliczeń handlowych
Akredytywa dokumentowa, inkaso
dokumentowe, polecenie wypłaty
AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
 Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego
akredytywę z polecenia zleceniodawcy (importera lub
kupującego) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej
kwoty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi lub sprzedawcy),
pod warunkiem złożenia przez niego wymaganych dokumentów
w terminie ważności akredytywy, potwierdzających wypełnienie
wszystkich warunków, od których uzależniona została zapłata z
akredytywy. W transakcjach handlowych rozliczanych za
pomocą akredytyw zazwyczaj biorą udział 4 podmioty:
zleceniodawca, bank otwierający (zwany też bankiem
zleceniodawcy), beneficjent akredytywy oraz bank
pośredniczący (zazwyczaj będący bankiem beneficjenta).
Schemat działania akredytywy
dokumentowej

Źródło:
http://www.brebank.pl/kii/zagraniczne_transakcje_handlowe/Akredytywa_dokumentowa_wla
sna/#schemat
Każde zlecenie otwarcia akredytywy zawiera standardowo następujące
elementy:









nazwę i adres zleceniodawcy
nazwę i adres beneficjenta
walutę i kwotę
termin i miejsce ważności
podstawowe warunki transakcji
opis dokumentów, jakie ma złożyć beneficjent (np. faktura, konosament,
list przewozowy, dokument ubezpieczeniowy, weksel trasowany)
określenie akredytywy jako odwołalnej i/lub przenośnej, jeśli
zleceniodawca założył taki przypadek
określenie sposobu realizacji akredytywy poprzez wskazanie: czy
akredytywa jest dostępna przez płatność czy przez akceptację; czy
płatność ma nastąpić na bazie a vista, czy przewidziane jest jej
odroczenie; czy wymagana jest prezentacja weksla trasowanego
określenie miejsca realizacji akredytywy, tj. wyznaczenie banku, który
dokona sprawdzenia dokumentów i wypłaty z akredytywy
Źródło:
http://www.brebank.pl/kii/zagraniczne_transakcje_handlowe/Akredytywa_dokumentowa_wlasna/#
opis%20i%20korzy%C5%9Bci
INKASO DOKUMENTOWE
 Inkaso dokumentowe jest formą rozliczenia, w której bank
importera (na podstawie instrukcji wystawionej przez
eksportera, bądź przez jego bank) zobowiązuje się do wydania
dokumentów handlowych importerowi. Następuje to po
dokonaniu przez importera zapłaty lub zabezpieczeniu płatności
w odroczonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla
własnego lub akcept weksla trasowanego.
Schemat działania inkasa
dokumentowego

Żródło:
http://www.kredytbank.pl/korporacje_instytucje/obsluga_handlu_zagranicznego/Obsluga_transakcji_handlo
wych/inkaso_dokumentowe/
BRE Bank oferuje poniższe rodzaje inkasa dokumentowego.
 Inkaso gotówkowe (D/P – “documents against payment” lub CAD -
“cash against documents”). Bank jako inkasujący wydaje
dokumenty handlowe importerowi tylko za dokonaną przez niego
zapłatą.
 Inkaso akceptacyjne (D/A – “documents against acceptance”).
Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe w zamian za
akceptację terminowego weksla trasowanego.
 Inkaso w zamian za weksel własny (""promissory note”). Bank
jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi w
zamian za przedłożenie przez niego zobowiązania zapłaty
określonej sumy, w określonym terminie i miejscu, w formie
określonej prawem wekslowym.
 Inkaso kapitańskie (inkaso bezpośrednie - “direct collection”).
Wysyłka dokumentów handlowych następuje pocztą kapitańską
wraz z towarem, bezpośrednio do banku inkasującego, z
pominięciem banku podawcy (eksportera).
Źródło:
http://www.brebank.pl/msp/zagraniczne_transakcje_handlowe/inkaso_dokumentowe_eksportowe
/#pytania_i_odpowiedzi
INKASO TOWAROWE
 Importer dysponuje od razu towarem, a zapłaty za dokumenty
dokonuje w terminie późniejszym. Stosowane tylko wobec
bardzo wiarygodnych partnerów handlowych.
POLECENIE WYPŁATY
 Przekaz (polecenie wypłaty), jest to otrzymane od banku
zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy), lub
skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz
importowy), zlecenie przelania na wskazany rachunek
określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.
 Pole: Realizacja płatności w trybie: - należy zakreślić jeden z nw.
trybów



Zwykłym - realizacja polecenia wypłaty odbywa się z datą waluty SPOT.
Oznacza to, iż wykonanie zlecenia następuje z datą waluty w drugim dniu
roboczym licząc od następnego dnia po dniu złożenia dyspozycji, po
uwzględnieniu cut-off time obowiązującego w banku.
Pilnym - oznacza realizację płatności z datą waluty “jutro”, czyli SPOT-1.
Ekspresowym - oznacza realizację płatności z datą waluty “dziś” , czyli SPOT-2.
 Pole: 70: Tytuł płatności - należy wpisać nazwę i numer dokumentu,
na podstawie którego wykonywana jest zapłata, np. Commercial
Invoice No … lub Handelsrechnung NR …lub Faktura Nr lub Sales
Contract No, Handelsvertrag Nr lub Umowa Nr lub Potwierdzenie
Zamówienia z dnia...
 Pole: 71A: Opcje kosztowe: BEN – wszystkie koszty (BZWBK,
banków pośredniczących oraz banku Odbiorcy) pokrywa Odbiorca
płatności , SHA – koszty BZ WBK pokrywa Zleceniodawca, a koszty
banku pośredniczącego i odbiorcy pokrywa Odbiorca, OUR – wszystkie
koszty pokrywa zleceniodawca płatności.

Zwyczajowo każda ze stron pokrywa koszty swojego banku, ale zawsze jest to
kwestia umowy między stronami.
Źródło: http://indywidualni.bzwbk.pl/przewodniki/polecenie-wyplaty/dyspozycja-wystawieniapolecenia-wyplaty-formularz-przewodnik.html
 Koniec
Download