Polecenia wyplaty:

advertisement
Instrumenty międzynarodowych
rozliczeń handlowych:
akredytywa dokumentowa, inkaso
dokumentowe, polecenie wypłaty,
inkaso towarowe.
Tomek Surzyn, Paul Kaczmarczuk
Polecenia wyplaty:
Jest to bezwarunkowe polecenie dokonania wypłaty
lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej,
prawnej lub jednostki organizacyjnej, określonej
kwoty pieniężnej. Polecenie wypłaty przesyłane jest
do banku zagranicznego lub innego banku w Polsce, z
którym rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem
banku- korespondenta za pomocą rachunków Nostro,
Loro.
Szczególne rodzaje poleceń wypłaty
- przelew transgraniczny
- polecenie wypłaty w systemie SEPA
• System Polecenia Przelewu SEPA (Single Euro
Payments Area)
• Cele :
– Zwiększenie bezpieczeństwa
– Ujednolicenie zasad płatności krajowych i
transgranicznych
– Harmonizacja usług płatniczych
– Zwiększenie konkurencyjności banków europejskich
Liczba transakcji SEPA w systemie
EuroELIXIR
Źródło: NBP
Wartość transakcji SEPA w systemie
EuroELIXIR (w mln euro)
Źródło: NBP
Źródło: Forsal.pl
Wady i zalety:
+ Szybki transfer środków
+ Globalny zasięg
+ Wysokie bezpieczeństwo transferu
- Trudności w oszacowaniu ostatecznej
wysokości opłaty przy opcji OUR
Inkaso dokumentowe
Jest to forma zabezpieczenia transakcji najczęściej
stosowana w handlu zagranicznym. Polega na
wydaniu importerowi odpowiednich dokumentów
(umożliwiająca i upoważniająca importera do
odbioru towaru od przewoźnika) przez bank w
zamian za zapłatę określonej sumy, bądź też
zabezpieczenie tej zapłaty w przyszłości.
Inkaso dokumentowe
Wady i zalety:
Eksporter
Importer
Korzyści
- niskie prawdopodobieństwo nieotrzymania
zapłaty w ustalonym terminie
-niskie koszty,
- trzymywanie kontroli nad wysyłanym
towarem
- możliwość udzielenia kredytu kupieckiego
nabywcy.
- możliwość odroczenia
terminu płatności do
momentu fizycznego
odebrania towaru
-prostsze procedury i niższe
koszty niż w przypadku
akredytywy dokumentowej.
Wady
· Brak pewności otrzymania zapłaty (brak
zobowiązań banku)
· Ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów
wynikających z opóźnień importera.
· Niemożność kontrolowania
terminu wysyłki
· Możliwość wcześniejszego
przybycia dokumentów do
banku niż faktycznie dotarcie
towaru do miejsca
przeznaczenia
· Możliwość utraty zaufania
eksportera.
Inkaso towarowe
Jest to forma zabezpieczenia transakcji najczęściej
stosowana w handlu zagranicznym. Dokumenty są
wykupione przez importera w pewnym terminie
uzgodnionym w kontrakcie po odbiorze towaru.
Dzięki temu, ta forma jest preferowana dla
eksportera.
Akredytywa dokumentowa
Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i
zagranicznych za pośrednictwem banku
stosowana jako instrument zabezpieczający
interesy stron kontraktu. Dokument
określający warunki tych rozliczeń, zwany jest
także listem kredytowym (ang. Letter of
Credit)
Wady i Zalety
•
IMPORTER:
+
pewność, że płatność nastąpi za takie dokumenty, jakie są wymienione w
akredytywie,
+
pewność kontroli bankowej przedłożonych przez eksportera dokumentów,
+
importer nie musi płacić za towar, dopóki ten nie znajduje się efektywnie w
drodze (świadczy o tym dokument przewozowy), stąd pewność co do realizacji
wysyłki w uzgodnionym terminie.
kosztowna i pracochłonna
blokuje swoje środki obrotowe musi zaciągnąć kredyt na otwarcie
akredytywy,
ponosi koszty bankowe otwarcia akredytywy (całość lub koszty krajowe,
zależnie od uzgodnień z eksporterem),
nie ma pewności, że eksporter wywiąże się ze swoich zobowiązań
(dokumenty prezentowane przez eksportera mogą być prawidłowe, natomiast
dostarczony towar może odbiegać od ustaleń w kontrakcie).
Wady i Zalety
•
EKSPORTER:
+
pewność otrzymania zapłaty (pod warunkiem spełnienia wymagań
akredytywy), gdyż za zapłatę odpowiada bank otwierający (a przy
akredytywach potwierdzonych również bank potwierdzający),
+
sprzedając towar importerowi, w. Kredycie może uzyskać
wcześniejszą zapłatę (dyskontując tratę terminową),
+
może wykorzystać akredytywę (przenośną) jako środek płatniczy dla
swoich dostawców i poddostawców,
+
może, na podstawie akredytywy, uzyskać kredyty bankowe na
sfinansowanie produkcji lub zakupu towaru.
-
skomplikowany przebieg płatności,
koszty bankowe,
uciążliwość w opracowaniu i skompletowaniu dokumentów.
Download