regulamin korzystania z terminala płatniczego

advertisement
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TERMINALA PŁATNICZEGO
1. Przedmiotowe urządzenie to terminal internetowy, służący do pośrednictwa
pieniężnego świadczonego przez MTKiosk Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy
ul.Marsz.Focha 2/6, 85-070 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000670446; NIP: 5542947804, jako biuro usług płatniczych.
2. Korzystanie z terminala możliwe jest na zasadach wdrożonych przez
przedsiębiorstwo MTKiosk Polska Sp. z o.o. (patrz strona www.mtkiosk.com) oraz z
poszanowaniem ogólnych zasad prawa, wynikających zwłaszcza z ustawy o usługach
płatniczych. Z urządzenia korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Główny ekran urządzenia jest dotykowy, a przycisk na urządzeniu odpowiada
lewemu przyciskowi myszy komputera.
4. Dysponentem tego urządzenia jest MTKiosk Polska Sp. z o.o. (na podstawie
umowy dzierżawy zawartej pomiędzy MTKiosk Polska Sp. z o.o. a Deep Blue
s.r.o.,zarejestrowaną pod numerem: CZ29454204).
5. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz procedury AML
wdrożone przez MTKiosk Polska, przy akceptacji Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej,
urządzenie
uniemożliwia
jednorazowe
wpłaty
przewyższające
równowartość 1000 EUR oraz wypłaty ponad równowartość 15 tyś EUR.
6. Ze względu na przepisy prawa podatkowego, w przypadku korzystania z pluginu
doładowań i wypłat CSANI.com należy BEZWZGLĘDNIE zabrać ze sobą dowód
zrealizowanej wpłaty/wypłaty.
Przypominamy jednocześnie, że współpraca pomiędzy MTKiosk Polska Sp. z o.o. a
dostawcą platformy CSANI.com polega na umożliwieniu dokonywania szybkich
przekazów pieniężnych do tego zdefi niowanego odbiorcy oraz wyświetlaniu bez
ponoszenia dodatkowych opłat jego stron www. Przypominamy też, że wizualizacje
niektórych platform inwestycyjnych na stronie CSANI.com nie mają nic wspólnego z
hazardem, a uzyskiwane wypłaty zawsze zależą wyłącznie od zmian wartości
instrumentu bazowego dla instrumentów pochodnych oferowanych przez CSANI.com.
Prosimy w związku z tym nie mylić naszego terminala z AUTOMATEM DO GIER!
Download