tutaj - MTKiosk

advertisement
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERMINALA
PŁATNICZEGO
1. Przedmiotowe urządzenie to terminal internetowy, służący do pośrednictwa pieniężnego
świadczonego przez MTKiosk Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Marsz.Focha 2/6, 85-070
Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000670446; NIP:
5542947804, jako biuro usług płatniczych.
2. Korzystanie z terminala możliwe jest na zasadach wdrożonych przez przedsiębiorstwo MTKiosk
Polska Sp. z o.o. (patrz strona www.mtkiosk.com) oraz z poszanowaniem ogólnych zasad prawa,
wynikających zwłaszcza z ustawy o usługach płatniczych. Z urządzenia korzystać mogą wyłącznie
osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Główny ekran urządzenia jest dotykowy, a przycisk na urządzeniu odpowiada lewemu
przyciskowi myszy komputera.
4. Dysponentem tego urządzenia jest MTKiosk Polska Sp. z o.o. (na podstawie umowy dzierżawy
zawartej pomiędzy MTKiosk Polska Sp. z o.o. a
Deep Blue s.r.o.,zarejestrowaną pod
numerem: CZ29454204).
5. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz procedury AML wdrożone przez
MTKiosk Polska, przy akceptacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, urządzenie
uniemożliwia jednorazowe wpłaty przewyższające równowartość 1000 EUR oraz wypłaty ponad
równowartość 15 tyś EUR.
6. Ze względu na przepisy prawa podatkowego, w przypadku korzystania z pluginu doładowań i
wypłat CSANI.com należy BEZWZGLĘDNIE zabrać ze sobą dowód zrealizowanej
wpłaty/wypłaty.
Przypominamy jednocześnie, że współpraca pomiędzy MTKiosk Polska Sp. z o.o. a dostawcą
platformy CSANI.com polega na umożliwieniu dokonywania szybkich przekazów pieniężnych do
tego zdefiniowanego odbiorcy oraz wyświetlaniu bez ponoszenia dodatkowych opłat jego stron
www. Przypominamy też, że wizualizacje niektórych platform inwestycyjnych na stronie
CSANI.com nie mają nic wspólnego z hazardem, a uzyskiwane wypłaty zawsze zależą wyłącznie
od zmian wartości instrumentu bazowego dla instrumentów pochodnych oferowanych przez
CSANI.com. Prosimy w związku z tym nie mylić naszego terminala z AUTOMATEM DO GIER!
Download