Protokol zdawczo-odbiorczy

advertisement
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
w dniu ……………… roku w …………….…. dokonano wydania/zwrotu* obiektu zdjęciowego
położonego w miejscowości …………………..
przez
………………….………….., (firma, imię i nazwisko) zamieszkałym/z siedzibą w
……………..……….……, przy ul. …………………………………. legitymujący się numerem PESEL/
działający pod numerem NIP ……………...…………, zwanym dalej “Wynajmującym”
na rzecz
Wytwórnia Doświadczalna Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. KS. BP. WINCENTEGO
TYMIENIECKIEGO, nr 25C, lok. 127 , kod 90-350, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi pod numerem
KRS: 0000598068, NIP:7282805800, REGON: 363559074, kapitał zakładowy w wysokości:
5.000,00 zł reprezentowaną przez:
Jana Jakuba Kolskiego – prezesa zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Producentem”.
zgodnie z umową najmu z dn. ………………
Obecni przy odbiorze :
Przedstawiciel
………………………..…
(imię i nazwisko)
Przedstawiciel Wynajmującego:
……………………………….
(imię i nazwisko)
……………..
(funkcja)
właściciel
(funkcja)
1. …………… potwierdza, że obiekt zdjęciowy wraz z terenem, na którym jest położony, został
w wydany/zwrócony* w dn. …………….……. o godz. …………….w stanie …………………………....
UWAGI:
2. Wyposażenie części mieszkalnej OBIEKTU i stan techniczny wyposażenia:
3. Wyposażenie części gospodarczej OBIEKTU i stan techniczny wyposażenia:
4. Strony zgodnie stwierdzają, że stan liczników w momencie wydania / zwrotu* obiektu
zdjęciowego był następujący:
energia elektryczna ………………………………………………………………………………………………………….
5. …………….. stwierdza, że w momencie wydania/zwrotu* nie zgłasza zastrzeżeń do stanu
obiektu poza wyżej opisanymi i określonymi w niniejszym protokole.
6. Najemca otrzymał komplety kluczy do zamków w OBIEKCIE wg poniższej specyfikacji:
7. Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze Stron.
PODPISY
ZA PRODUCENTA
ZA WYNAJMUJĄCEGO
Download