pobierz plik

advertisement
JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO
SEPA
SEPA w Europie i w Polsce
Implementacja
Dr Remigiusz W. Kaszubski
Koordynator Implementacji Programu SEPA w Polsce
Związek Banków Polskich
Warszawa, 3 października 2006r.
Komisja Europejska
• Utworzenie jednolitego rynku płatności
możliwe tylko w oparciu o wspólne ramy
prawne, które zniwelują krajowe
przeszkody i różnice
• Odpowiedź: NLF/ PSD
• 2002 r.- White Paper „ Euroland: our
Single Euro Payments Area- SEPA”
• Zaangażowanie Europejskiego Banku
Centralnego
• Powstaje Europejska Rada ds. Płatności
Inicjatywa SEPA
1990 rok- Koncepcja jednolitego obszaru
płatności wg. Komisji Europejskiej
Cel:
• realizacja zasady otwartych i
konkurencyjnych rynków
• wzmocnienie konkurencji
• harmonizacja
Przeszkody:
• zróżnicowanie krajowych standardów
• bariery prawne
Dziś
Jutro
12 euro
29
Populacja
310m
470m
Przedsiębiorcy
17m
25m
Banki
7-8k
9k
Izby rozliczeniowe
10
20+
Systemy kartowe
14+
18+
POS
4.5m
6.2m
ATMs
238k
326k
Transakcje elektroniczne
50bn
73bn*
Euro-Area
Dziś – Zróżnicowanie krajowe
EU-25
EEA
Euro
01/01/07
Jutro – Harmonizacja SEPA
 Krajowe / lokalne rozwiązania
 Wspólne rzowiązania z “additional optional services”
 Różne systemy, praktyka, standardy, ochrona konsumenta
 Główne instrumenty platnicze i praktyka- wspólne, jednolite,
spójne standardy, stosowanie zharmonizowanych praw dot.
ochrony konsumenta
 Brak interoperacyjności
 Zwiększona interoperacyjność
 Różne wdrożenia krajowe
 Harmonizacja i konsolidacja
 Ryzyko i złożonośc transakcji transgranicznych
 Uproszczenie, zwiększenie efektywności, redukcja ryzyka
* Not all euro transactions
WIZJA SEPA
Jednolity Obszar Płatności w Eurotakie same, proste zasady, reguły i
standardy dokonywania płatności
krajowych i transgranicznych- bez
względu na położenie
Europejska Rada ds. Płatności
• Ciało decyzyjne i koordynacyjne
europejskiego sektora bankowego w
dziedzinie płatności
• Wspieranie i promocja budowy
otwartego, zharmonizowanego i
interoperacyjnego rynku płatności
poprzez samoregulację
• Kształtowanie i specyfikacja głównych
usług wspólnych
• Standardy i dobre praktyki
SEPA TIMELINE
2005
Q1
Budowa &
przygotowania
Q2
2006
Q3
Budowa
Q4
Q1
Q2
Q3
2007
Q4
Q1
Q2
Q3
2008
Q4
Q1
Q2
Q3
2009
Q4
Q1
Q2
Q3
2010
Q4
Q1
Q2
Q3
Specyfikacje
1
Implementacja
& rozwój
Implementacja
Pilotaż
“Early
adopters”
Koegzystencja &
stopniowa
migracja
Działalnośc zw.
z Programem
2
Start
Migracja krajowa
Zarządzanie programem, planowanie, komunikacja, monitoring
Kamienie milowe
1- instrumenty EPC dostępne dla obywateli
2- migracja krytycznej masy- SEPA staje się niedowracalna
Q4
SEPA TIMELINE
KAMIENIE MILOWE
• 1 STYCZNIA 2008- Wprowadzenie
na rynek pierwszych instrumentów
SEPA- rozpoczęcie okresu
przejściowego
• 31 GRUDNIA 2010- Zakończenie
migracji- wszystkie instrumenty
płatności w euro muszą być
zgodne z SEPA
Implementacja SEPA w Polsce
Krajowe asocjacje wszystkich państw
należących do obszaru SEPA ( 25+4)będące tym samym członkami EPCzobowiązane były do przygotowania
narodowych planów implementacji SEPA
oraz do zbudowania krajowych struktur
organizacyjnych
Zarząd ZBP utworzył strukturę SEPA PL
SEPA Polska
ZBP
- Wspieranie i promocja wizji SEPA wśród
swoich Członków
- Rola głównego koordynatora
narodowego planu implementacji SEPA:
planowanie, wdrażanie, monitoring
- Biuro SEPA Polska
Biuro SEPA Polska
Zgodnie ze standardami przyjętymi przez EPC i
praktyką krajów SEPA zadaniem Biura SEPA
Polska jest:
• komunikacja pomiędzy uczestnikami sektora
usług płatniczych
• prowadzenie działań promocyjnych
rozpowszechniających wiedzę nt. założeń
Programu SEPA
• koordynacja działań związanych z
implementacją
• organizacja prac i wsparcie dla Grup
Roboczych i SEPA Forum Polska
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów
prawnych związanych z SEPA i PSD
STRUKTURA SEPA PL
NBP
--------------Rada ds. Systemu
Płatniczego
ZARZĄD ZBP
Ministerstwo
Finansów
Komitet ds.
Systemu
Płatniczego
Rada
Bankowości
Elektronicznej
Rada Wydawców
Kart Bankowych
Komitet Agentów
Rozliczeniowych
Grupa ds.
Polecenia
Przelewu
Przedstawiciele
konsumentów i
użytkowników
SEPA
FORUM
POLSKA
Koordynator Krajowy SEPA Polska
Zastępca Koordynatora Krajowego
Sekretarz
Grupa ds.
Polecenia Zapłaty
Grupa ds. Gotówki
Grupa ds. Kart
Europejska
Rada ds.
Płatności (EPC)
Grupa ds.
Infrastruktury
KOORDYNATOR KRAJOWY
PROGRAMU SEPA
• Osoba odpowiedzialna za implementację
SEPA w Polsce, odpowiada za
koordynację procesu przygotowania
planu implementacji a następnie za
zarządzanie procesem wdrażania SEPA
zgodnym z decyzjami Zarządu ZBP
• Koordynator bierze udział w Forum
Koordynatorów Krajowych przy EPC
• Monitoruje i szacuje wpływ nowych
regulacji europejskich na planowanie i
realizację Programu SEPA PL
Wyzwania SEPA
• Kompleksowe zmiany w całym rynku
płatności
• Harmonizacja trudna i kosztowna
• Nowa infrastruktura, nowe standardy,
rozwiązania technologiczne- tak, ale...
• Prawo- problemy prawne są głównymi
barierami rozwoju i harmonizacji
• SEPA to nie tylko standardy, SEPA dla
pomyślnej implementacji wymaga
odpowiednich ram prawnych
Wyzwania SEPA
• Kompleksowe zmiany w prawie dot.
sektora płatniczego
• Nowa jakość regulacji
• Priorytetowe cele nie tylko dla sektora
płatności ale także dla prawników!
• Ustawy, umowy, regulacje wewnętrzne
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
www.zbp.pl
Download