Strategia Powiatu Łobeskiego - Starostwo Powiatowe w Łobzie

advertisement
STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU ŁOBESKIEGO
Łobez, kwiecień 2004r
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................................... 2
1.
WPROWADZENIE ........................................................................................................................................... 3
PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA .............................................................................................................................. 3
AUTORZY OPRACOWANIA .......................................................................................................................................... 3
ŹRÓDŁA DANYCH ...................................................................................................................................................... 3
2.
ANALIZA STANU - DIAGNOZA POWIATU ŁOBESKIEGO ................................................................... 5
ANALIZA I OCENA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ....................................................................................... 5
Ład przestrzenny i gospodarka terenami gminy .................................................................................................. 5
Budownictwo mieszkaniowe ................................................................................................................................. 8
Połączenia transportowe. Lokalny transport zbiorowy ..................................................................................... 10
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna .................................................. 11
Efekty ekologiczne i rzeczowe inwestycji ekologicznych w Powiecie Łobeskim ................................................ 20
Telekomunikacja ................................................................................................................................................ 21
Telefonia bezprzewodowa .................................................................................................................................. 22
Sieć gazowa i energetyczna ............................................................................................................................... 22
Targowiska i hale............................................................................................................................................... 23
Cmentarze .......................................................................................................................................................... 23
ANALIZA I OCENA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ................................................................................ 25
Walory krajobrazowe ......................................................................................................................................... 25
Tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe ........................................................................................................ 27
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego .................................................................................................... 31
GOSPODARKA .......................................................................................................................................................... 32
Instytucje ............................................................................................................................................................ 32
Przedsiębiorstwa ................................................................................................................................................ 33
Banki .................................................................................................................................................................. 35
Ubezpieczenia .................................................................................................................................................... 36
Tendencje rozwoju gospodarczego .................................................................................................................... 36
ANALIZA I OCENA STANU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ LEŚNICTWA .................................................. 38
Struktura agrarna i własności gospodarstw rolnych ......................................................................................... 38
Gospodarka leśna .............................................................................................................................................. 40
ANALIZA I OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I RYNKU PRACY ............................................................................. 41
Populacja – struktura wiekowa i płciowa .......................................................................................................... 41
Siła robocza – kluczowe kwalifikacje, rozmiar i struktura bezrobocia .............................................................. 44
Szkolnictwo podstawowe i zawodowe ................................................................................................................ 47
Infrastruktura społeczna .................................................................................................................................... 48
PODSUMOWANIE DIAGNOZY POWIATU ŁOBESKIEGO ................................................................................................ 61
3.
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO .............................................................................. 63
STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU .......................................................................................................... 63
ANALIZA SWOT .................................................................................................................................................. 64
Grupa I............................................................................................................................................................... 64
Grupa II ............................................................................................................................................................. 65
Zbiorcza analiza SWOT ..................................................................................................................................... 66
ANALIZA PROBLEMÓW .................................................................................................................................... 67
ANALIZA CELÓW ............................................................................................................................................... 70
PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)..................................................................................... 80
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ............................................................................................................................. 85
SKŁAD OSOBOWY GRUPY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO .............................................................. 102
2
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
1.
WPROWADZENIE
PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest strategia powiatu łobeskiego.
Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie najważniejszych atutów i słabości powiatu oraz
analiza możliwości i zagrożeń znajdujących się w bliższym i dalszym jego otoczeniu i
wypracowanie propozycji zadań i przedsięwzięć na najbliższe lata.
AUTORZY OPRACOWANIA
Strategię opracował Zarząd Powiatu Łobeskiego w oparciu o materiały opracowane przez zespół
konsultantów Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą w Szczecinie w
składzie: dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki – kierownik projektu, Mirosław Gębski, Janusz
Jozel, dr Tomasz Wiśniewski, Magdalena Kisielewska, Katarzyna Byrka-Kita. Podstawowe
znaczenie dla definiowania strategii miały opinie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w
Łobzie oraz materiały wypracowane w trakcie warsztatów , w których brali udział pracownicy
Starostwa Powiatowego w Łobzie, gmin wchodzących w skład powiatu, przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oraz przedsiębiorcy prowadzącymi
działalność gospodarczą na terenie powiatu.
ŹRÓDŁA DANYCH
W opracowaniu wykorzystano następujące źródła informacji:

sprawozdawczość finansowa i dane z zasobów powiatu łobeskiego,

dane statystyczne dotyczące powiatu, gmin powiatu, województwa zachodniopomorskiego,
publikowane w oficjalnych wydawnictwach Urzędu Statystycznego,

bezpośrednie rozmowy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Łobzie, gmin
wchodzących w skład powiatu,

warsztaty i konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu,

warsztaty i konsultacje z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie
powiatu,
3
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

konsultacje z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,

dane z oficjalnych stron internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Dobrej, Łobzie, Radowie
Małym, Resku, Węgorzynie.
Z uwagi na brak możliwości uzyskania danych na ten sam moment (za ten sam okres), diagnozę
przeprowadzono posługując się najbardziej aktualnymi informacjami, jakie były dostępne
autorom niniejszego opracowania. Warto również podkreślić, że powiat łobeski został
utworzony 1 stycznia 2002 roku i jest jednym z najmłodszych powiatów w Polsce. Stanowiło to
obiektywną przeszkodę w dostępie do wielu, często nawet podstawowych, danych
statystycznych.
4
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
2.
ANALIZA STANU - DIAGNOZA POWIATU ŁOBESKIEGO
ANALIZA I OCENA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ład przestrzenny i gospodarka terenami gmin
Powiat łobeski jest jednym z najmłodszych powiatów w Polsce. Powstał 1 stycznia 2002 roku.
Położony jest w centralnej części województwa zachodniopomorskiego.
Powiat graniczy z powiatami:

gryfickim,

świdwińskim,

drawskin,

kołobrzeskim,

stargardzkim,

goleniowskim.
W skład powiatu wchodzi 5 gmin:

Dobra,

Łobez,

Radowo Małe,

Resko,

Węgorzyno.
Gospodarkę terenami powiatu prezentują: Tabela 1 oraz poniższe wykresy. Obszar powiatu
obejmuje 106,4 tys. hektarów, z czego 2,5 tys. ha przypada na obszar miejski, a 103,9 tys. ha na
tereny wiejskie. 60% ogólnej powierzchni zajmują użytki rolne, 31% stanowią lasy i grunty
leśne, a 9% obszaru to pozostałe tereny i nieużytki. Taka struktura gruntów sugeruje naturalny
kierunek rozwoju powiatu jako kierunek rolny. Drugim kierunkiem jest rozwój ukierunkowany
na rozwój turystyki, produkcji zdrowej żywności bowiem posiadamy 31 % lasów i gruntów
leśnych.
5
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 1. Struktura gruntów powiatu łobeskiego pod względem sposobów wykorzystania
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
106 423
Powierzchnia w hektarach
Dobra
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
2 514 103 909 11 576 22 719
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Dobra
18 036 28 507
25 585
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
użytki rolne
64 012
1 274 62 738
9 175 12 701
12 170 14 214
15 752
grunty orne
51 717
940 50 777
7 240 10 215
10 287 11 447
12 528
164
5
159
32
24
26
44
38
łąki trwałe
5 808
159
5 649
1 064
841
895
1 452
1 556
Pastwiska trwałe
4 679
108
4 571
671
1 230
632
882
1 264
grunty rolne zabudowane
1 204
56
1 148
117
326
243
260
258
440
6
434
51
65
87
129
108
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Dobra
Sady
Rowy
grunty
leśne
zakrzewione
oraz
zadrzewione
Lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
i 32 651
245 32 406
32 225
228 31 997
426
17
409
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
1 478
7 883
4 693 12 312
6 293
1 443
7 789
4 637 12 235
6 121
35
94
Dobra
56
77
164
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
4 190
743
3 447
409
1 031
557
1 135
1 059
tereny mieszkalne
203
186
17
33
81
0
56
33
tereny przemysłowe
100
95
5
7
68
0
15
10
tereny zabudowane
92
89
3
10
59
0
13
10
Zurbanizowane tereny niezabudowane
68
62
6
11
29
0
13
15
422
90
332
28
70
73
110
141
2 884
164
2 720
274
631
463
832
684
tereny kolejowe
389
57
332
21
87
20
96
165
użytki kopalne
32
0
32
25
6
1
0
0
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Dobra
grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
drogi
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
grunty pod wodami
2 563
161
2 402
50
379
251
161
1 722
Powierzchniowo płynącymi
1 976
138
1 838
50
230
125
112
1 459
Powierzchniowo stojącymi
587
23
564
0
149
126
49
263
0
0
0
0
0
0
0
0
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Dobra
użytki ekologiczne
Nieużytki
tereny różne
2 837
2 763
461
Powiat Powiat Powiat
ogółem obszar obszar
miejski wiejski
Dobra
170
74
17
153
3
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
692
353
600
731
Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
33
12
85
37
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
6
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Wykres 1. Gospodarka gruntami powiatu łobeskiego
nieużytki
2.7%
grunty pod wodami
2.4%
tereny różne
0.2%
grunty zabudowane i
zurbanizowane
3.9%
użytki rolne
60.1%
grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione
30.7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 1.
Strukturę własności gruntów powiatu łobeskiego przedstawia Tabela 2 oraz poniższy wykres.
Tabela 2 Struktura własności gruntów powiatu łobeskiego
POWIAT
DOBRA
ŁOBEZ
RADOWO
MAŁE
RESKO
83577
7838
16923
15724
23779
282
21
155
0
19
Grunty gmin i związków międzygminnych z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w
użytkowanie wieczyste (w ha)
2082
81
544
281
363
Grunty gmin i związków międzygminnych
przekazane w użytkowanie wieczyste (w ha)
226
17
121
6
28
Grunty gminne i inne osoby prawne , których
organami założycielskimi są organy gmin (w ha)
2
0
0
2
0
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie wieczyste (w ha)
Grunty Skarbu
Państwa
użytkowanie wieczyste (w ha)
przekazane
w
Grunty osób fizycznych (w ha)
16834
2410
3407
1914
3880
Grunty spółdzielni (w ha)
105
32
6
56
4
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
(w ha)
211
16
46
50
32
Grunty powiatów i związków powiatowych (w ha)
79
19
5
0
55
3025
1140
1512
3
347
Grunty spółek prawa handlowego (w ha)
Źródło: Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Łobzie
7
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Wykres 2 Struktura własności gruntów powiatu
Grunty spółek prawa
handlowego Pozostałe
3%
3%
Grunty osób fizycznych
16%
Grunty Skarbu Państwa z
wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie
wieczyste
78%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych, które przedstawia Tabela 2.
Dominującą formą własności gruntów w powiecie jest własność państwowa – prawie 80%. W
rękach osób fizycznych znajduje się jedynie 16% ogółu gruntów. Taka struktura własności jest
typowa dla tzw. obszarów popegeerowskich. Własność państwową należy jednak postrzegać w
ten sposób, że zdecydowana większość tych gruntów jest dzierżawiona lub użytkowana przez
osoby fizyczne i firmy, które prowadzą na nich normalną gospodarkę. Brak środków
finansowych i skomplikowana procedura nabycia powoduje , że grunty te sa jeszcze własnością
skarbu państwa.
Budownictwo mieszkaniowe
Tabela 3. Najważniejsze dane na temat budownictwa mieszkaniowego w powiecie łobeskim
liczba mieszkań
oddanych do
użytku
(w ostatnich
latach)
zapotrzebowanie
plany remontów
na mieszkania
mieszkań
(obecnie)
prognozy
budowy nowych
mieszkań
POWIAT
35
315
210
89
g. Radowo Małe
8
50
20
8
g. Resko
4
40
60
10
g. Łobez
19
100
40
40
g. Dobra
0
60
60
20
8
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
g. Węgorzyno
4
65
30
11
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
W roku 2002 na terenie gmin, które wchodzą w skład powiatu łobeskiego znajdowało się 12 137
mieszkań, w których było łącznie 43 771 izb. Największy odsetek mieszkań znajdował się w
gminie Łobez - 38%, Resko -22% i Węgorzyno -19%. W gminie Dobra znajdowało się 12%
wszystkich mieszkań, a gminie Radowo Małe tylko 10%. Powierzchnia użytkowa wszystkich
mieszkań w powiecie wynosiła razem 743 131 m2, zamieszkiwało ją łącznie 38 717 osób.
Przeciętnie jedno mieszkanie w powiecie zamieszkiwało 3,19 osób, natomiast liczba osób
przypadająca na jedną izbę wynosiła średnio 0,89 osoby. Średnia powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła w 2002 roku 62,02 m2, na jedną osobę przypadało przeciętnie 19,46 m2.
Tabela 4. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w roku 2002 w powiecie łobeskim
przeciętna
Wyszczególnienie Mieszkania
Izby
Powierzchnia
użytkowa
mieszkań w m2
Ludność w
mieszkaniach
liczba osób
Powierzchnia użytkowa w
m2
w
na 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę
1 mieszkaniu
Dobra
1 501
5 336
91 649
4 635
3,09
0,87
61,1
19,8
Resko
2 632
9 394
157 751
8 376
3,18
0,89
59,9
18,8
Radowo Małe
1 188
4 227
78 320
3 842
3,23
0,91
65,9
20,4
Łobez
4 567
16 613
272 528
14 530
3,18
0,87
59,7
18,8
Węgorzyno
2 249
8 201
142 883
7 334
3,26
0,89
63,5
19,5
Powiat
12 137
43 771
743 131
38 717
3,19
0,89
62,02
19,46
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
W 2002 roku 1481 mieszkań w gminach powiatu stanowiło własność gmin, co stanowiło 12%
wszystkich mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań należących do gmiy stanowiła
9% całkowitej powierzchni wszystkich mieszkań i wynosiła 69 626m2.
Tabela 5. Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gmin w 2002 roku
Mieszkania
Izby
Powierzchnia
użytkowa mieszkań
w m2
Dobra
326
980
16 326
Resko
192
526
8 303
Wyszczególnienie
Radowo Małe
15
42
1 266
Łobez
729
2 164
33 332
219
628
10 399
1 481
4 340
69 626
Węgorzyno
Powiat
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
9
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Połączenia transportowe. Lokalny transport zbiorowy
Podstawowy szlak komunikacyjny znajdujący się na obszarze powiatu stanowią drogi:
1. krajowe
 droga nr 20 Stargard Szczeciński - Chociwel - Węgorzyno – Drawsko Pomorskie,
2. wojewódzkie
 droga nr 144 Dobra – Chociwel,
 droga nr 146 Strzmiele – Nowogard,
 droga nr 147 Łobez – Strzmiele,
 droga nr 151 Łobez – Węgorzyno,
 droga nr 152 Płoty- Resko- Świdwin,
 droga nr 148 Drawsko Pomorskie – Starogard,
3. powiatowe o długość 380 km (w tym ulice) w tym najdłuższa i najważniejsza droga dla
powiatu Węgorzyno- Resko, która spełnia też rolę drogi turystycznej.
Gęstość dróg powiatowych wynosi 0,35 km na km². Odległość do najbliższego wjazdu na
autostradę tj. autostradę A20 wynosi 50 km. W granicach administracyjnych miast powiatu
położonych jest 22 km dróg gminnych, w tym 16 km dróg o twardej nawierzchni. Zamiejskie
drogi gminne zajmują 376 km, wśród nich jest 25 km dróg o powierzchni twardej.
Tabela 6. Drogi gminne powiatu łobeskiego
w granicach administracyjnych miast
Wyszczególnienie
Zamiejskie
Ogółem w w tym o twardej nawierzchni
Ogółem w w tym o twardej nawierzchni
km
km
razem
W tym ulepszonej
razem
w tym ulepszonej
Dobra
1
1
1
12
12
12
Łobez
10
5
5
38
3
3
Resko
7
6
6
10
1
0
Radowo Małe
0
0
0
288
1
0
Węgorzyno
4
4
0
28
8
8
Powiat Łobeski
22
16
12
376
25
23
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
Na terenie Powiatu w gminie Łobez znajduje się trakcja kolejowa PKP, Berlin – Olsztyn.
Trakcja ta łączy bezpośrednio dwie gminy powiatu Łobez – Węgorzyno. Stacje kolejowe
znajdują się w miejscowościach Łobez, Węgorzyno i Runowo Pomorskie, powiat posiada
połączenie kolejowe z miejscowościami Szczecin, Koszalin, Gdynia, Olsztyn, Szczecinek,
Stargard Szczeciński.
10
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Przewozy autobusowe na terenie powiatu obsługiwane są przez PKS Stargard, PKS Gryfice,
PKS Szczecinek, PKS Świdwin, PKS Szczecin i prywatne biura transportowe. W ostatnich
latach
w
związku
z
restrukturyzacją
i
prywatyzacją
państwowych
przedsiębiorstw
samochodowych (PKS) zmniejszyła się częstotliwość przewozów pasażerskich. Przyczyny
takiego stanu rzeczy są złożone. Najogólniej można stwierdzić, że firmy transportowe, w tym
zwłaszcza przedsiębiorstwa komunikacji regularnej (PKS), chcąc zwiększyć rentowność, a w
skrajnych przypadkach zmniejszyć ponoszone straty, podniosły ceny swoich usług i
zlikwidowały część deficytowych kursów. W związku z powyższym ograniczeniu uległ popyt na
usługi przewozowe, bowiem dla wielu dotychczasowych klientów stały się one za drogie.
Sytuację tę wykorzystały firmy prywatne, z reguły mniejsze od firm komunikacji regularnej, i
zaczęły oferować tańsze przewozy, co wpłynęło znacząco na poprawę częstotliwości
przewozów.
Gospodarka odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wysypiska odpadów komunalnych
1. Wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniku, gmina Węgorzyno:

Rok budowy – 1993r.,

Pojemność zapełniona – 13 600 m3,

Pojemność pozostała - 20 400 m3,

Uszczelnienie geomembraną HDPE o grubości 2mm,

Obecność drenażu odcieków – brak,
Na wysypisku w Kraśniku odcieki są rozdeszczowywane na złożu odpadów. Część odcieków
wywożona jest na oczyszczalnię ścieków. Główna studnia jest niedrożna (na skutek przykrycia
odpadami). Odcieki są zbierane do studzienki zapasowej.

Ogrodzenie – tak,

Rejestracja wjazdów – tak,

Pomiar przyjmowanych odpadów – pomiar objętości,

Ilość odpadów przyjmowanych rocznie – 1200 ton/rok, poniżej 10 ton na dobę.
2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Komorowie, gmina Resko:

Rok budowy – 1995r,

Pojemność zapełniona – 58 045 m3,

Pojemność pozostała - 21 469 m3,
11
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Opis uszczelnienia:
Do uszczelnia składowiska wykorzystano materiał naturalny – glinę po jej uprzednim
uplastycznieniu. W poszczególnych kwaterach ułożono warstwę gliny – w dnie 30 cm grubości,
na skarpach 40 cm grubości oraz warstwę filtracyjną.

Obecność drenażu,

System drenażowo-zbiorczy odcieków, odcieki gromadzone w szczelnym zbiorniku
bezodpływowym,

Ogrodzenie – tak,

Pełne i ażurowe elementy żelbetonowe o wysokości 2,1m,

Rejestracja wjazdów – tak,

Pomiar przyjmowanych odpadów – pomiar objętości (m3),

Ilość odpadów przyjmowanych rocznie – 2000 ton/rok, poniżej 10 ton na dobę,

Planowany rok zamknięcia – 2010r.
3. Składowisko odpadów Komunalnych w Prusinowie, gmina Łobez:

Rok budowy – 1986r.,

Pojemność zapełniona – 146 105 m3,

Pojemność pozostała - 46 139 m3,

Opis uszczelnienia,
Składowisko posiada podłoże dna zbudowane ze słabo przepuszczanych utworów gliniastych.

Obecność drenażu – brak,

Ogrodzenie – tak,

Rejestracja wjazdów – tak,

Pomiar przyjmowanych odpadów:
Określanie ilości przywożonych do składowania odpadów odbywa się na podstawie pojemności
pojazdów, które je przywożą oraz przybliżonej gęstości tych odpadów, (przy czym waga „netto”
w/w pojazdów jest dokładnie znana).

Ilość odpadów przyjmowanych rocznie – ok.6000 ton/rok,10-20 ton na dobę,

Planowany rok zamknięcia – maksymalnie 2004r.
4. Składowisko odpadów w Słajsinie, gmina Nowogard obsługuje gminę Dobra w pełnym
zakresie. Posiada dopuszczenie do eksploatacji do 2010 r. ,planowana jest jego rozbudowa w
ramach celowego związku gmin „R-XXI”.
12
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
1.
Gmina Łobez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łobzie jest zarówno organizatorem jak i
wykonawcą całości gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Łobez.
Od 2001r. – PUK Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Łobez jest również wykonawcą i organizatorem
selektywnej zbiórki odpadów na w/w terenie.
Od roku 2002 Spółka jest również administratorem Gminnego Składowiska Odpadów w
Prusinowie.
PUK Sp. z o.o zajmuje się przede wszystkim zbieraniem i transportem odpadów komunalnych,
przemysłowych, poprodukcyjnych, poremontowych i poinwestycyjnych, powstałych w wyniku
działalności prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Łobez.
Do transportu w/w odpadów – PUK Sp. z o.o w Łobzie posiada następujące środki:

Śmieciarki uniwersalne typu Jelcz i Mercedes – 3 szt.,

Samochód do kontenerowego transportu odpadów – 1 szt.,

Samochód uniwersalny samowyładowczy – 1 szt.,

Ciągniki rolnicze – 3 szt.,

Przyczepy samowyładowcze 4 szt.,

Kontenery typ otwarty i zamknięty i pojemniki o pojemności od 0,11 do 7 m3,

Ładowacz chwytakowy,

Spycharka gąsienicowa.
2.
Gmina Węgorzyno
Na terenie gminy Węgorzyno funkcjonuje Zakład Usług Komunalnych, Makarski K. – Makarska
M., Węgorzyno.
Zakład zajmuje się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych od 1996r.. Powstał on z
przekształcenia Komunalnego Zakładu MZGKiM Węgorzyno.
ZUK posiada aktualne koncesje na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Węgorzyno.
Dysponuje również własnymi pojemnikami do składowania nieczystości stałych o pojemności
120, 240 i 1100 l. Zakład prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy (makulatura,
butelki PET oraz szkło).
13
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Środkami transportu do przewozu oraz zagęszczania odpadów komunalnych są:

Samochód MAN zabudowa FAUN, pojemność skrzyni ładownej 22m3, bęben zagęszczający,

Samochód STAR SM 56, pojemność 5m3,

Samochód STAR SK 4, pojemność beczki asenizacyjnej 5m3,

Zestaw – ciągnik rolniczy plus naczepa asenizacyjnej.
Gmina Resko i Radowo Małe
3.
Gospodarką odpadami na terenie Gminy Resko zajmuje się między innymi Zakład Usług
Budowlanych i Komunalnych Sp. z o.o., mający swoją siedzibę w Resku.
Z obszaru Gminy Resko oraz Gminy Radowo Małe odpady zbierane i transportowane są także
przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie. Odpady transportuje się
na wysypisko w Słajsinie.
4. Gmina Dobra
Na terenie gminy funkcjonuje zakład budzetowy Administracja Mienia Komunalnego, który
zajmuje się gospodarką odpadami. Dysponuje śmieciarką LIAZ, samochodami ciężarowymi i
sprzętem odpowiednim do przewozu odpadów na wysypisko w Słajsinie. Zakład prowadzi pełną
obsługę, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów tzn. makulatury, szkła i opakowań
plastikowych.
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Powiat zaopatrywany jest w wodę poprzez sieć wodociągową. Na koniec 2001 długość sieci
wodociągowej wynosiła 221,4 km, a liczba podłączeń prowadzących do budynków
mieszkalnych 4 181. Łącznie za 2001 rok zużycie wody w gospodarstwach domowych w całym
powiecie wyniosło 1 511,40 dam3, co daje 190,7 m3 na 1 mieszkańca powiatu.
Użytkowanie sieci wodociągowych w gminach przedstawia się następująco:

Dobra - 95% mieszkańców,

Łobez - 98% mieszkańców,

Węgorzyno - 95% mieszkańców,

Radowo Małe - 97,4% mieszkańców,

Resko - 70% mieszkańców.
Znaczny odcinek łobeskiej sieci wodociągowej pochodzi sprzed II wojny światowej. Część sieci
głównej wykonana została z rur żeliwnych kielichowych, uszczelnianych pakietami
14
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
wykonanymi ze sznura grafitowego oraz ołowiu. Uszczelnienia te nie są już trwałe. Część sieci
została wykonana z rur azbestowo-cementowych mało odpornych na naprężenia zewnętrzne
(pękają pod przejeżdżającymi coraz cięższymi pojazdami). Pozostała część infrastruktury to rury
stalowe ocynkowane, które jednak leżąc w wilgotnym środowisku, a nawet na dnie Regi czy
Łożnicy są coraz bardziej nadwątlane przez korozję. Coraz częstsze są awarie wodociągowe,
które powodują brak wody w całym mieście. W związku z powyższym niezbędne jest
przeprowadzenie gruntownej modernizacji sieci.
Najmniejszy odsetek osób korzystających z sieci miejskiej występuje w gminie Resko i tam
należy podjąć szybkie działania związane z rozbudową sieci. Jest to jednak zadanie gminy.
Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i na ścieki gospodarcze w powiecie na koniec roku
2001 wynosiła 53,5 km. Liczba połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków
mieszkalnych wyniosła w 2001 roku 774.
Użytkowanie sieci kanalizacyjnych w gminach przedstawia się następująco:

Dobra - 65% mieszkańców,

Łobez - 60% mieszkańców,

Węgorzyno - 35% mieszkańców,

Resko - 30% mieszkańców,

Radowo Małe - 30% mieszkańców.
Tabela 7. Zestawienie danych charakteryzujących infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w
powiecie łobeskim w roku 2002
Powiat łobeski
Dobra
Łobez
Radowo
Małe
Resko
Węgorzyno
Długość sieci wodociągowej w km
221,40
27,90
59,10
25,80
58,00
50,60
Długość sieci kanalizacyjnej w km
53,50
10,10
21,50
1,90
9,80
10,20
Połączenia wodociągowe prowadzące
do budynków mieszkalnych
4181
469
1176
437
1179
920
Połączenia kanalizacyjne prowadzące
do budynków mieszkalnych
774
210
193
33
186
152
Zużycie wody z wodociągów w dam 3
1511,40
169,70
554,50
139,40
428,70
219,10
Zużycie wody na 1 mieszkańca w m 3
190,70
36,90
37,80
36,10
50,00
29,90
11
-
4
5
2
-
Wyszczególnienie
Zdroje uliczne
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
15
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Na terenie powiatu funkcjonuje 8 oczyszczalni ścieków:

8 biologicznych,

1 z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Jest to stosunkowo dobra sytuacja jednak biorąc pod uwagę dodatkowe wymagania i ostrzejsze
kryteria oczyszczania ścieków jakie narzuci nam prawo Unii Europejskiej, będzie to z pewnością
podstawowy kierunek inwestycyjny gmin w najbliższych latach. Szczególnie trudnym
problemem będzie eliminacja związków fosforu i azotu, bowiem jest to możliwe dzięki dużym
nakładom inwestycyjnym.
16
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 8. Zestawienie danych na temat oczyszczalni komunalnych w powiecie łobeskim
Typ oczyszczalni
Wyszczególnienie
Z podwyższonym
Ścieki oczyszczone
w dam3/rok
Mechaniczna
Biologiczna
Powiat Łobeski
-
8
1
1248
Dobra
-
1
-
112
Łobez
-
3
1
758
Radowo Małe
-
1
-
38
Resko
-
2
-
272
Węgorzyno
-
1
-
68
usuwaniem biogenów
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
Charakterystyka ważniejszych oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków Radowo Małe
Użytkownikiem oczyszczalni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „RADOWIANKA” w Radowie
Małym. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: krata koszowa, przepompownia
ścieków surowych, rów cyrkulacyjny, dwa pionowe osadniki wtórne.
Stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń oczyszczalni jest poprawny, jednak oczyszczalnię
należy uznać za przestarzałą technicznie i technologicznie. Użytkownik posiada właściwe
pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni i odprowadzanie ścieków do rzeki
Wilkowej za pośrednictwem ok. 2km odcinka rowu melioracyjnego.
Tabela 9. Charakterystyka odprowadzanych ścieków – oczyszczalnia Radowo Małe
Przeciętny dobowy odpływ
ścieków [m3/d]
130,0
Przeciętne dobowe ładunki
zanieczyszczeń [kg/d]
BZT5
1,7
ChZT
9,4
Zawiesina
ogólna
4,6
Azot ogólny
4,8
Fosfor ogólny
0,5
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Komunalna oczyszczalnia ścieków Resko
Użytkownikiem oczyszczalni jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Resku. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: punkt zlewny ścieków
dowożonych, przepompownia ścieków surowych, piaskownik pionowy, zestaw „BIOBLOK”
typu PS-1200 oraz węzeł przeróbki osadów (stacja mechanicznego odwadniania osadu
nadmiernego typu „DRAIMAD”, składowisko osadu odwodnionego, składowisko kompostowe
skratek, składowisko ociekowe piasku). Stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń oczyszczalni
jest dobry.
17
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Użytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni i odprowadzanie
ścieków. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rz. Rega.
Tabela 10. Charakterystyka odprowadzanych ścieków – oczyszczalnia Resko
Przeciętny dobowy
odpływ ścieków [m3/d]
670,0
Przeciętne dobowe ładunki
zanieczyszczeń [kg/d]
BZT5
4,5
ChZT
23,6
Zawiesina
ogólna
3,6
Azot ogólny
6,2
Fosfor ogólny
3,0
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Oczyszczalnia ścieków Starogard Łobeski
Użytkownikiem przedmiotowej oczyszczalni jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Resku. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: punkt zlewny
ścieków dowożonych, przepompownia ścieków surowych, krata koszowa, zestaw „BIOBLOK”
typu Mu-200a, zagęszczacz osadu, poletka osadowe oraz składowiska osadów i skratek.
Stan techniczny przestarzałej technologicznie oczyszczalni jest mierny. Aktualny użytkownik
przejął zaniedbany obiekt w 1999 roku i dotychczas zdołał zapewnić jedynie podstawową
sprawność technologiczną nadal prowadząc prace dla przywrócenia wymaganego stanu
technicznego.
Użytkownik posiada właściwe pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni i
odprowadzanie ścieków do Kanału Sosnowo za pośrednictwem rowu melioracyjnego.
Tabela 11. Charakterystyka odprowadzanych ścieków – oczyszczalnia Starograd Łobeski
Przeciętny dobowy
odpływ ścieków [m3/d]
70,0
Przeciętne dobowe ładunki
zanieczyszczeń [kg/d]
BZT5
1,5
ChZT
3,3
Zawiesina
ogólna
1,6
Azot ogólny
3,6
Fosfor ogólny
1,4
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Dobrej
Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrej. Podstawowy ciąg
technologiczny oczyszczalni stanowi zestaw „BIOBLOK” typu WSm-400. Ponadto w skład
obiektu wchodzą: punkt zlewny ścieków dowożonych, przepompownia ścieków surowych z
18
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
kratą koszową, poletka osadowe oraz składowisko skratek i osadów. Oczyszczalnia
współpracuje z ogólnospławną siecią kanalizacyjną. Wskutek niewielkiej retencji sieci, w
okresach intensywnych opadów atmosferycznych oraz
roztopów, efektywność pracy
oczyszczalni ulega istotnemu obniżeniu. Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu jest
zadowalający. Wobec przestarzałej technologii jednostopniowego biologicznego oczyszczania,
w najbliższych latach obiekt powinien być zmodernizowany. Eksploatacja oczyszczalni i
odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Dobrzenicy odbywa się na
podstawie ważnego pozwolenia wodno-prawnego.
Tabela 12. Charakterystyka odprowadzanych ścieków – oczyszczalnia Dobra
Przeciętny dobowy
odpływ ścieków [m3/d]
308
Przeciętne dobowe ładunki
zanieczyszczeń [kg/d]
BZT5
5,5
ChZT
26,5
Zawiesina
ogólna
5,5
Azot ogólny
9,5
Fosfor ogólny
1,0
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „NOWAMYL” S.A. Łobez
Ścieki socjalne wraz z nadmiarem wód spławiakowych pobieranych z zamkniętego obiegu są
oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni „BIOBLOK" typu Mut-300a i
odprowadzane do rzeki Regi. Ścieki technologiczne po mechanicznej sedymentacji w ziemnych
osadnikach, są utylizowane poprzez rolnicze wykorzystanie na 54 kwaterach pola o łącznej
powierzchni 48 ha. Zakład posiada wszystkie niezbędne pozwolenia w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej.
19
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 13. Charakterystyka odprowadzanych ścieków – PPZ „NOWAMYL” SA Łobez
Przeciętny dobowy
odpływ ścieków [m3/d]
Przeciętne dobowe ładunki
zanieczyszczeń [kg/d]
Ścieki z oczyszczalni „BIOBLOK”
300
BZT5
6,4
ChZT
16,8
Zawiesina
ogólna
2,4
Azot ogólny
1,5
Fosfor ogólny
0,6
Ścieki technologiczne
5 300
BZT5
9 895
ChZT
20 570
Zawiesina
ogólna
3 482
Azot ogólny
1 065
Fosfor ogólny
376
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Efekty ekologiczne i rzeczowe inwestycji ekologicznych w Powiecie Łobeskim
Dział: Ochrona wód
Miejsce inwestycji: Łobez
Inwestor: Gmina Łobez
Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Łobez.
Efekt ekologiczny:
Redukcja zanieczyszczeń: BZT5=608,171MgO2/rok, Zawiesina og.=504,692Mg/rok, Azot
og.=89,252MgN/rok, Fosfor og.=9,653MgP/rok.
Technologia- krótki opis: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości
Qdśr.=4640m3/d.
Dział: Ochrona atmosfery
Miejsce inwestycji: Łobez
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łobezianka"
Nazwa inwestycji:
Modernizacja kotłowni osiedlowej w Łobzie.
Efekt ekologiczny:
Redukcja roczna emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ilości: SO2 - 6,49 Mg, pyły - 11,94 Mg, NO2 - 2,221
Mg, CO – 14,54 Mg
Efekt rzeczowy:
Kotłownia o mocy 1.760 kW
Technologia - krótki opis:
Modernizacja kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową
Dział: Ochrona wód
Miejsce inwestycji: Łobez
Inwestor: Gmina Łobez
Nazwa inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej "Zatorze" w Łobzie.
Efekt ekologiczny:
Redukcja roczna zanieczyszczeń w ilości: BZT 5 - 28,751 MgO2, zawiesina ogólna - 28,470 Mg, azot ogólny 7,792 MgN, fosfor ogólny - 0,440 MgP.
20
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Efekt rzeczowy:
Kanały grawitacyjne wykonane z PVC o średnicach 160, 200, 315 mm długości 2.534 mb, kanały tłoczne o
średnicy 110 mm wykonane z PE długości 307 mb oraz przepompownie ścieków - 2 sztuki.
Technologia - krótki opis:
Przepustowość kanalizacji wynosi Qdśr. = 300 m3/d.
Dział: Ochrona wód
Miejsce inwestycji: Resko
Inwestor: Gmina Resko
Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji dla miasta Reska.
Efekt ekologiczny:
Redukcja zanieczyszczeń: BZT5=89,035MgO2/rok, Zawiesina og.=67,741Mg/rok, Azot og.=11,798MgN/rok,
Fosfor og.=2,366MgP/rok.
Technologia - krótki opis:
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qdśr.=1200m3/d oraz kanalizacja
sanitarna z przepompowniami sieciowymi.
Dział: Ochrona wód
Miejsce inwestycji: Węgorzyno
Inwestor: Gmina Węgorzyno
Nazwa inwestycji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Węgorzyno.
Efekt ekologiczny:
Redukcja zanieczyszczeń: BZT5=11,372MgO2/rok, Zawiesina og.=27,924Mg/rok, Azot og.=1,196MgN/rok,
Fosfor og.=0,862MgP/rok.
Efekt rzeczowy:
Kanały grawitacyjne śr.160mm-625mb,śr.200mm-508,5mb, kanały tłoczne śr.110mm-339,5mb,
przepompownie ścieków-1 szt.
Technologia - krótki opis:
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qdśr.=600m3/d oraz kanalizacja sanitarna
wykonana z rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi.
Inwestycje związane z ochroną środowiska w powiecie to przede wszystkim budowa
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej (Łobez, Resko, Węgorzyno). W tych
przypadkach inwestorem były poszczególne gminy. Dodatkowo, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Łobezianka” przeprowadziła modernizację kotłowni osiedlowej na paliwo stałe na kotłownię
gazową. Przeprowadzone inwestycje zredukowały zanieczyszczenia środowiska w skali
przedstawionej w powyższych tabelach.
Telekomunikacja
Na terenie powiatu funkcjonuje 7 central telefonicznych (po jednej w gminach Łobez, Resko,
Dobra i po dwie w gminach Radowo Małe i Węgorzyno). Łącznie na obszarze powiatu działa
7 805 telefonicznych łączy głównych:

Gmina Dobra - 859 łączy,

Gmina Resko - 1750 łączy,

Gmina Radowo Małe - 411 łączy,
21
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Gmina Łobez - 3629 łączy,

Gmina Węgorzyno - 1156 łączy.
Powiat posiada 14 placówek pocztowo-telekomunikacyjnych:

Gmina Dobra - 2 (w tym 1 w mieście)

Gmina Resko - 3 (w tym 1 w mieście)

Gmina Radowo Małe - 2

Gmina Łobez - 4 (w tym 2 w mieście)

Gmina Węgorzyno - 3 (w tym 1 w mieście)
Na jeden obiekt przypada 2 650 osób w powiecie.
Telefonia bezprzewodowa
Obok telefonii przewodowej mieszkańcy mają do dyspozycji sieć operatorów telefonii
bezprzewodowej. Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu działania telefonii komórkowej: Era
GSM, Plus GSM oraz Idea Centertel.
Sieć gazowa i energetyczna
Sieć gazowa
Spośród wszystkich gmin powiatu, tylko gmina Łobez posiada sieć gazową. Istnieje 1 107
połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych, łączna długość sieci wynosi 30,3 km. W
roku 2001 w gminie Łobez zużycie gazu wynosiło 1,94 hm3.
Sieć energetyczna
Na terenie powiatu w roku 2001 było 7 115 odbiorców energii elektrycznej. Roczne zużycie
energii elektrycznej wynosiło 11 819 MWh, mieszkaniec powiatu zużywał przeciętnie
592,6 KWh.
Tabela 14. Zużycie energii elektrycznej w powiecie łobeskim w roku 2001
Zużycie energii elektrycznej
Wyszczególnienie
Dobra
Łobez
Resko
Węgorzyno
Powiat Łobeski
odbiorcy
energii
elektrycznej
783
3802
1591
939
7115
w MWh
1484
5894
3023
1418
11819
na 1 mieszkańca na 1 odbiorcę w
w kWh
kWh
692,8
544,7
641,1
491,8
474,08
1890,4
1549,4
1901,3
1518,2
1371,86
22
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
Targowiska i hale
Ogółem na terenie powiatu w roku 2001 funkcjonowało 412 sklepów, zatrudniających łącznie
731 osób. Największe skupisko sklepów położone jest w gminie Łobez (202 sklepy), a
najmniejsze w gminie Radowo Małe – 30 sklepów. W pozostałych gminach liczba sklepów
kształtuje się odpowiednio: Dobra – 41, Węgorzyno – 66, Resko – 73.
W danym roku w powiecie działało 12 punktów sprzedaży paliw, zatrudniały one 28 osób.
Na terenie powiatu funkcjonują 3 targowiska stałe i 1 sezonowe.
Tabela 15. Sklepy, punkty sprzedaży paliw i targowiska na obszarze powiatu łobeskiego w
roku 2001
Targowiska
Punkty sprzedaży paliw
Sklepy
Stałe
Wyszczególnienie
Ogółem
Pracujący
Ogółem
Pracujący
Ogółem
Powierzchnia
Sezonowe
Dobra
41
60
2
2
1
300
0
Łobez
202
365
3
12
1
4000
0
Resko
73
152
3
6
0
0
1
Radowo Małe
30
42
0
0
0
0
0
Węgorzyno
66
112
4
8
1
6640
0
Powiat Łobeski
412
731
12
28
3
10940
1
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
Cmentarze
Gmina Resko
Cmentarze czynne:

Resko, pow. 3,48 ha,

Stara Dobrzyca, pow. 0,92 ha,

Starogard, pow. 0,73 ha.
W gminie znajduje się również kilkanaście
nieczynnych cmentarzy żydowskich i
poniemieckich.
Gmina Dobra
Cmentarze czynne:

Dobra, pow.2,8 ha.
W gminie znajduje się także 40 cmentarzy nieczynnych, żydowskich bądź poniemieckich.
23
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Gmina Łobez
Cmentarze czynne:

Łobez, pow. 4,83 ha,

Bełczna, pow.0,41 ha,

Worowo, pow.0,33 ha,

Karwowo, pow. 0,67 ha,

Zajezierze, pow. 0,39 ha.
Cmentarze nieczynne:

Przyborze,

Klępnica,
 Rożnowo.
Oprócz tego kilkadziesiąt cmentarzy nieczynnych, poniemieckich i żydowskich.
Gmina Węgorzyno
Cmentarze czynne:

Węgorzyno, pow. 2,60 ha,

Sielsko, pow. 0,46 ha,

Mieszewo, pow.0,36 ha,

Cieszyno, pow. 0,55 ha,

Runowo, pow. 0,46 ha.
Oprócz tego kilkadziesiąt cmentarzy nieczynnych, poniemieckich i żydowskich.
Gmina Radowo Małe
Cmentarze czynne:

Radowo Małe, pow.0,31 ha,

Rogowo, pow. 0,61 ha,

Borkowo Wielkie, pow. 0,57 ha,

Dobrkowo, pow. 0,27 ha,

Rekowo, 0,32 ha,

Radzim, pow. 0,28 ha,

Czachowo, pow. 0,17 ha,

Sienno Dolne, pow. 0,19 ha,

Orle, pow.0,39 ha,
24
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Orle, pow. 0,21 ha,

Sienno Górne, pow. 0,16 ha,

Radowo Wielkie, pow. 0,42 ha,

Siedlice, pow.0,22 ha.
Oprócz tego w gminie znajdują się nieczynne cmentarze poniemieckie i żydowskie.
Jak widać na terenie gmin powiatu znajduje się bardzo duża liczba cmentarzy nieczynnych, o
znaczeniu historycznym. Są to w większości obiekty zaniedbane w związku z czym należy
nakłaniać poszczególne gminy aby dokonały zabiegów pielęgnacyjnych. Po wstąpieniu do Unii
Europejskiej należy się liczyć z nasileniem odwiedzin turystów , potomków byłych
mieszkańców tych terenów.
OCENA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Walory przyrodnicze naszego powiatu, perspektywy, prognozy są obszernie przedstawione w
opracowaniu Program Ochrony Środowiska w Powiecie Łobeskim. W związku z przyjęciem już
przez Radę Powiatu tego dokumentu należy go traktować jako integralną część strategii. W
związku z tym analiza przedstawiona poniżej jest ograniczona do niezbędnego minimum.
Walory krajobrazowe
Powiat łobeski położony jest na obszarze Równiny Gryfickiej, Nowogardzkiej i Wysoczyźnie
Łobeskiej. Na terenach powiatu znajduje się część Pojezierza Ińskiego i Ińskiego Parku
Krajobrazowego wraz z otuliną (gminy Węgorzyno i Dobra Nowogardzka) oraz część Pojezierza
Drawskiego (gmina Łobez). Na krajobraz powiatu składa się pradolina Regi, w której położone
są gminy Łobez i Resko oraz dorzecze Regi z gminą Węgorzyno i Radowo Małe.
Równina Nowogardzka
Równina Nowogardzka to region w północno-zachodniej Polsce, wchodzący w obręb Pobrzeża
Szczecińskiego. Leży na zachód od Stargardu Szczecińskiego i Goleniowa. Powierzchnia 1223
km2.
Obszar wznoszący się powyżej 50 m n.p.m. ma powierzchnię falistą, rozciętą zabagnionymi
dolinkami rzek. Występuje tu kilka niewielkich jezior. Region jest słabo zalesiony, przeważają
tereny uprawne. Z południowego zachodu na północny wschód Równinę Nowogardzką
przecinają linie komunikacyjne łączące Szczecin z Koszalinem i Gdańskiem.
25
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Wysoczyzna Łobeska
Jest to kraina geograficzna w większości zajmująca obszar położony poniżej 100 m n.p.m.,
najwyższe wzniesienia sięgają 124 m n.p.m. Wysoczyzna pocięta jest głęgokimi rynnami
dolinnymi utworzonymi przez wody wypływające spod lodowca, w której płyną rzeki i
strumienie oraz znajdują się nieliczne, małe jeziorka. Przepływająca w głębokiej dolinie rzeka
Rega, w rejonie Łobza tworzy przełomowy zakręt (zakole). Różnice względne doliny Regi
i otaczających ją wzniesień dochodzą do 50-70 metrów.
Pojezierze Ińskie
Pojezierze Ińskie bardzo często nazywane jest Wyżyną Ińską ze względu na znaczne (jak na
warunki nizinne) wysokości moren, które zgromadzone są w rejonie Ińska. Pojezierze leży w
położonej najwyżej części województwa zachodniopomorskiego i zajmuje ponad 750 km2
powierzchni. Obszar ten jest niezwykle urozmaiconą pod względem rzeźby moreną czołową
ciągnącą się równolegle do wybrzeża Bałtyku przez całe Pomorze Zachodnie. Na Pojezierzu
Ińskim linia główna moreny czołowej zmienia ostrym łukiem kierunek z równoleżnikowego na
południkowy, by następnie na styku z Wysoczyzną Łobeską zmienić kierunek na północnowschodni.
Iński Park Krajobrazowy
Iński Park Krajobrazowy obejmuje większość Wyżyny Ińskiej w środkowej części Pojezierza
Ińskiego. Obejmuje on powierzchnię 17 763 ha, a wraz z otuliną 44 003 ha. Jest to obszar o
dużym zróżnicowaniu wysokości względnych. Tutejszy krajobraz tworzą dochodzące do
180 m n.p.m. wały moreny czołowej poprzecinane licznymi rynnami jezior i torfowisk.
Typowymi jeziorami rynnowymi są Dłusko ( Długie), a w otulinie duże Jezioro Woświn.
Pojezierze Drawskie
Jest największym skupiskiem jezior na Pomorzu Zachodnim. Znajduje się tu prawie 400 jezior o
powierzchni przekraczającej 1 ha. Przeważają jeziora rynnowe, długie i wąskie, często położone
w głębokich dolinach moreny czołowej. Jeziora w morenie dennej są płytkie, owalne. Występują
tzw. Oczka, czyli jeziora wytopiskowe. Do osobliwości zalicza się jeziora lobeliowe, niewielkie
zbiorniki z ubogą florą i fauną, ale o przeźroczystej wodzie i piaszczystym dnie. Na Pojezierzu
Drawskim swoje źródła mają m.in. rzeki: Rega i Drawa.
Rega
Najważniejsza rzeka regionu Rega ma długość 179 km i bierze swój początek na Pojezierzu
Drawskim w gminie Połczyn Zdrój, w lasach na wysokości 177,5 m n.p.m. Należy do
bezpośredniego zlewiska Bałtyku. W górnym biegu (odcinek ok. 30 km) spadek rzeki wynosi
26
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
4 m, w środkowym - 0,5-0,6 m, w dolnym zaś, poniżej ujścia Mołstowy - 0,3 m. Na trasie
znajduje się sześć miast, dogodne dojazdy i wiele miejsc nadających się do biwakowania. Rzeka
nie przepływa przez większe kompleksy leśne, mimo to robi wrażenie rzeki śródleśnej.
W okolicach Łobza, gdzie rzeka przełamuje się przez wzgórza morenowe, projektowane jest
utworzenie rezerwatu "Przełom Rzeki Regi". Pradolina rzeki Regi o wysokich zboczach,
dochodzących nawet do 50 m, porośnięta jest starymi lasami i urozmaicona trasami rzecznymi i
dolinkami erozyjnymi, w których płyną strumyki lub małe rzeczki. Rega ma liczne dopływy.
Przez teren powiatu płyną: Ukleja, Mołstowa, Piaskowa, Rekowa, Stara Rega, Brzeźnicka
Węgorza.
Największe jeziora występujące w powiecie łobeskim:

Gmina Łobez - jeziora: Klępnica, Karwowo, Nowe Zajezierze, Radostowo, Miejskie, Unimie
(Moszczenica), Chełm i Biały Zdrój.

Gmina Resko – jeziora: Dobrzyca, Łabuń.

Gmina Węgorzyno – jeziora: Woświn (największe w powiecie – 831 ha), Węgorzyno,
Brzeźnia, Żabice, Przytoń, Mielno, Okrzeja, Zajezierze, Dłusko, Sielsko, Gardno.

Gmina Radowo Małe - jeziora: Okrzeja, Głębokie.

Gmina Dobra - jezioro Dobre.
Tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
Na terenie powiatu łobeskiego dynamicznie rozwija się turystyka i rekreacja. Z uwagi na duże
kompleksy leśne, akweny wodne i pagórkowate tereny, na tutejszym obszarze występują dobre
warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
Na obszarze powiatu znajdują się następujące szlaki rowerowe:

szlak niebieski – doliną rzeki Regi,

szlak zielony – pomniki i rezerwaty przyrody,

szlak żółty – zabytkowe kościoły wiejskie,

szlak Resko – Łagiewniki,

13 tras rowerowych w gminie Węgorzyno,

szlak rowerowy „Równina Nowogardzka” prowadzący po gminie Dobra .
Istnieją także piesze szlaki turystyczne:

pieszy „Szlak błękitny Pojezierza Ińskiego”,

pieszy szlak „Wzniesienia moreny czołowej” po gminie Węgorzyno,
27
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

leśna ścieżka edukacji ekologicznej po gminie Łobez,

ścieżka przyrodniczo-historyczna „Szlak Olbrzymów” po gminie Dobra.
Krajobraz rzeki Regi jest atrakcją dla osób lubiących sporty wodne, organizowane są po niej
liczne spływy kajakowe.
Duża ilość jezior na terenie powiatu zachęca do czynnego wypoczynku. W ciągu roku
kilkakrotnie organizowane są konkurencje sportowe dla wędkarzy jako imprezy powiatowe a
także gminne, co przyciąga turystów, którzy przyjeżdżają na zawody z całej Polski.
Niewątpliwą atrakcją powiatu są konie. W Świętoborcu od roku 1876 istnieje Stado Ogierów
słynne w kraju i za granicą z koni hodowlanych. Na jej terenie znajduje się doskonała baza do
jazdy konnej, dwie kryte ujeżdżalnie oraz hipodrom z trybunami. Poza działalnością hodowlaną
organizuje liczne zawody konne, gonitwy za lisem oraz powożenie zaprzęgami. Na odpoczynek
w siodle zapraszają też ośrodki konne we wsi Bonin, a także gospodarstwa agroturystyczne.
Przez obszary gmin Łobez i Węgorzyno przebiega szlak konny Łobez –Biały Bór.
Na terenie powiatu łobeskiego jest wiele parków krajobrazowych, parki angielskie, dworskie,
pałacowe, naturalistyczne, miejskie i wiejskie.
Do najciekawszych parków należą:

parki dworskie: Dobropole ( wpisany do rejestru zabytków), Anielino, Błądkowo, Grzęzno,
Wrześno, Łagiewniki,

parki pałacowe: Bienice, Krzemienna, Wojtaszyce, Zajezierze, Bełczna, Grabowo, Radzim,
Żerzyn, Sielsko, Przytoń, Zwierzynek, Dłusk,

parki podworskie: Łobżany, Zachełmie, Wysiedle,

parki krajobrazowe: Dobra, Starogard, Dargomyśl, Dorowo, Krosino, Lubień Górny, Łabuń
Wielki, Miłogoszcz, Mołstowo, Naćmierz, Świekotki, Święciechowo, Starogard,

parki angielskie: Iglice, Przemysław.
Parki znajdują się także w miejscowościach Czachowo, Dobrkowo, Gostomino, Karnice,
Maliniec, Orle, Rekowo, Sienno Dolne, Smorawina, Wołkowo, Potuliny, Resko, Dobra,
Rynowo, Mołdawin.
Oprócz niewątpliwych atrakcji krajobrazowych, na terenie powiatu znajduje się wiele
interesujących i dobrze zachowanych obiektów turystycznych. Do ciekawszych z nich należą
liczne pałace, m.in. w Bienicach, Dobropolu, Żelmowie, Radzimiu, Bełcznej, Iglicach,
28
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Lesięcinie,
Łagiewnikach,
Łosośnicy,
Starogardzie.
Do
oryginalnych
obiektów
architektonicznych należą m. in. budowle sakralne, wsie dworskie i chłopskie z XIX w.,
zabudowa o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w., parki z pomnikami przyrody oraz grodziska.
Są to niewątpliwe skarby naszych gmin i powiatu. Wyeksponowanie tak bogatego zasobu
parków, dworków , pałacyków jest z pewnością szansą turystyczna dla naszego powiatu. Mając
takie zasoby wydaje się , że nie należy szukać innych filarów rozwoju naszego terenu. Jest to
znakomita renta historyczna i krajobrazowa, której mądre zagospodarowanie może być
ogromnym atutem powiatu.
Baza noclegowa powiatu łobeskiego:
Gmina Łobez

Hotel Słowiański - 30 miejsc,

Stado Ogierów – Świetoborzec - 16 miejsc,

Zajazd „Stodoła” - 4 miejsca,

pokoje gościnne OHP - w okresie wakacyjnym 90 miejsc, w ciągu roku 13 miejsc,

Centrum Informacji Turystycznej, ul. T. Kościuszki 40- 72 miejsca

kilka pól biwakowych.
Gmina Węgorzyno

ośrodek wypoczynkowy PTHW Szczecin w Trzebawie - 15 domków, 63 miejsca,

ośrodek kolonijno-wypoczynkowy AWRSP Szczecin w Cieszynie Łobeskim,- 85 miejsc, w
tym 15 w hotelu,

ośrodek wczasowy „Przytoń” w miejscowości Przytoń- 10 domków 4 - osobowych.
Radowo Małe
Gmina Radowo Małe jest typową gminą rolniczą, o słabo rozwiniętej infrastrukturze
turystycznej. Na terenie gminy działają jedynie 2 gospodarstwa agroturystyczne.
Gmina Resko

stanica młodzieżowa w Starej Dobrzycy,

stanica młodzieżowa prowadzona w Hotelu Rega,

pokoje do wynajęcia w szkole podstawowej w Resku.
Gmina Dobra

pensjonat Taber,Dbra ul.T. Kościuszki 2 - 10 miejsc,

pole namiotowe w Tuczy przy j. Woświn,
29
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

ośrodek turystyczno-wypoczynkowy Tucze - 5 domków campingowych.
W powiecie rozwija się agroturystyka. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się między
innymi w następujących miejscowościach: Klępnica, Karwowo, Prusinowo, Radowo Małe,
Łobez, Sielsko, Trzebawie, Cieszyno, Wiewrzecko, Brzeżniak, Węgorzyno, Sarnikierz. W
Łobzie działa Centrum Informacji Agroturystycznej.
Niewątpliwym atutem powiatu są jego walory krajobrazowe. W jego granicach znajduje się
część Pojezierza Drawskiego i Ińskiego, stwarzając znakomite warunki dla czynnego
wypoczynku. Swoistą wizytówką powiatu jest także stado ogierów w Łobzie. To tylko niektóre z
atrakcji. Generalnie jednak powiat nie posiada odpowiedniego zaplecza turystycznego, aby w
pełni wykorzystać piękno środowiska naturalnego. Odnosi się to do liczby miejsc noclegowych
jak również oferowanego standardu usług. Dla przykładu, na tych atrakcyjnych krajobrazowo
terenach nie można zakwaterować w jednym ośrodku stuosobowej grupy. Największą liczbą
miejsc dysponuje Ochotniczy Hufiec Pracy – 90 miejsc w okresie wakacyjnym i zaledwie 15
poza sezonem. W rezultacie niezwykle utrudniona jest promocja tego regionu jako obszaru
turystycznego. Większe grupy turystów zmuszone są do poszukiwania noclegów w innych
powiatach, a co się z tym wiąże często przenoszą tam całą swoją aktywność.
Baza gastronomiczna powiatu
Dobra

Pensjonat „Taber”,

Stołówka w Szkole Podstawowej w Dobrej, ul.Mieszczańska 2
Łobez

Zajazd "Stodoła",

Cafe "Kosmos",

Pizzeria "Roma",

Bar "Borko",

Bar "U Jasia i Małgosi",

Pub "Ten Club".
Węgorzyno

Restauracja „Słowiańska”,

Stołówka przyszkolna,

Bar szybkiej obsługi Wodnik.
30
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Resko

Restauracja „Rega”,

Bar samoobsługowy,

Kawiarnia,

Kawiarnia disco.
Najważniejsze obiekty sportowe
Do najważniejszych obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie powiatu należą:

stadion sportowy w Łobzie, w którego skład wchodzi kompleks boisk i urządzeń
sportowych: 2 boiska piłkarskie, bieżnia 400 m., skocznie, 2 korty tenisowe, boisko
asfaltowe do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, ścieżka zdrowia, szatnie, boisko do
siatkówki plażowej oraz trybuna na 1200 osób,

stadion miejski w Resku, na który składają się 2 boiska do piłki nożnej o nawierzchni
ziemnej i trawiastej, 3 korty tenisowe, rynna do jazdy na rolkach,

stadion miejski w Węgorzynie, na który składa się pełnowymiarowa piłkarska płyta trawiasta
otoczona bieżnią oraz zaplecze socjalne w budynku klubowym,

hala sportowo - widowiskowa w Węgorzynie z nawierzchnią sportową. Hala posiada 4
boiska do rozgrywek koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, badmintona. Wyposażona
jest w pełne zaplecze, tj. natrysk, szatnię, salkę rehabilitacyjną, elektroniczną tablicę
informacyjną,

stadion miejski w Dobrej- posiada pełnowymiarowe boiski trawiaste do piłki noznej, bieznię,
trybunena ok. 200 miejsc,

hala sportowa w Dobrej, posiada pełne zaplecze natryskowe, szatnie, pelnowymiarowe
boisko do piłki recznej, koszykówkii siatkówki.

dom sportowca i boisko w Radowie Małym,- pełnowymairowe boisko dogry w płkęnozną,
zaplecze socjalne,

hala widowiskowo-sportowa w Radowie Małym-pełnowymiarowe boisko do piłki recznej,
pełne zaplecze, trybuny na ok. 300 osób,

w powiecie zlokalizowanych jest także wiele sal gimnastycznych, boisk oraz placów do gry.
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego
W roku 2002 w powiecie łobeskim wytworzono 11 900 ton odpadów, z czego 400 ton zostało
unieszkodliwione.
31
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Do składowisk odpadów istotnie oddziałujących na stan środowiska należą:

składowisko odpadów w Komorowie (gmina Resko),

skąłdowisko odpadóww Prusinowie,

składowisko odpadów niebezpiecznych (mogilnik) w Nowej Dobrzyckiej (gmina Resko),

składowisko odpadów niebezpiecznych (mogilnik) w Dobrej,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Resku - składowiska odpadów w
Komorowie,

PPHU „Agromarket” Spółka z o.o. w Wiewiecku - obiekt handlu pestycydami,

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” S.A. Łobez - obiekt
handlu pestycydami.
Na terenie powiatu łobeskiego w roku 2001 wyprodukowano 76 ton zanieczyszczeń pyłowych, z
czego 63 tony, czyli 83%, stanowią zanieczyszczenia powstałe na skutek spalania paliw. W
badanym roku wyemitowanych zostało 295 ton zanieczyszczeń gazowych, wśród których
dominował:

dwutlenek siarki - 106 ton rocznie,

tlenek azotu - 35 ton rocznie,

dwutlenek węgla - 18 ton rocznie.
GOSPODARKA
Instytucje administracyjne i obsługi ludnosci
Dobra

Urząd Miejski w Dobrej, Poczta Polska, Rewir Dzielnicowych, Ośrodek Zdrowia, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Posterunek Energetyczny, Ochotnicza Straż Pożarna, Leśniczówka w
Dobrej, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Biblioteka Publiczna, Centrum Aktywizacji
Społeczne, Apteka,
Łobez

Starostwo Powiatowe,Urząd Gminy i Miasta w Łobzie, Straż Miejska, Sąd Rejonowy,
Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż Pożarna w Łobzie,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Łobzie, Agencja Nieruchomości Rolnych
przedstawicielstwo w Łobzie, Zachodniopomorska Składnica Akt w Łobzie, MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Paszportowe, Inspekcja Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie, Oddział Terenowy Świdwin z siedzibą
32
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
w Łobzie, Telekomunikacja Polska S.A., Poczta Polska , PKP Stacja Kolejowa, Biblioteka
Publiczna, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia z przychodnią,
Radowo Małe

Urząd Gminy w Radowie Małym, Poczta Polska, Rewir Dzielnicowych, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia , Biblioteka Publiczna, Apteka,
Resko

Urzad Miejski w Resku, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy w Resku, Posterunek
Energetyczny, Apteka, Szpital Powiatowy, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka z Domem Kultury,
Filia Powiatowego Urzędu Pracy, Nadleśnictwo Resko, Ochotnicza Straż Pożarna,
Węgorzyno

Urząd Gminy i Miasta, Poczta Polska, Rewir Dzielnicowych, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia , Biblioteka Publiczna, Apteka,
Przedsiębiorstwa
Tabela 16. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w gminach
Powiatu Łobeskiego
Z ogółem
Sektor
Wyszczególnienie
Radowo Małe
publiczny prywatny
Ogółem
spółka
akcyjna
spółka z
o.o.
spółka
jawna
spółka
cywilna
osob.
fizyczne.
spółdzielnie
0
169
169
0
8
0
0
160
1
10
94
104
0
7
0
1
94
2
Węgorzyno
2
327
329
0
12
3
0
310
2
Resko
0
269
269
0
6
0
0
260
3
Łobez
1
1 089
1 090
1
16
2
8
1 058
4
13
1 948
1 961
1
49
5
9
1 882
12
Dobra
Powiat łobeski
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Jak wynika z powyższego zestawienia prawie wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w
powiecie znajdują się w rękach prywatnych (99,3%). Tylko 50 z prawie 2 tys. firm powiatu to
spółki prawa handlowego (2,6% ogółu przedsiębiorstw). Nieliczne są także spółki jawne i spółki
cywilne. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią firmy prowadzone przez osoby fizyczne
(96% wszystkich firm).
Listę najważniejszych przedsiębiorstw zlokalizowanych w powiecie przedstawia zestawienie
poniżej.
Gmina Łobez

"Provimi" Polska Holding Sp. z o.o. Oddział w Łobzie- skup i magazynowanie
zboża,produkcja pasz, sprzedaż zboąz i pasz,

Nadleśnictwo Łobez,
33
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "Nowamyl" S.A.- przetwórstwo zimniaków

Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A.,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

Rozdzielnia Gazu Łobez, Zakład Gazowniczy Szczecin,

Zakład Energetyki Cieplnej,

Rolmłyn s.c. Golczewo,

Rivaal Sp. z o.o.,

Stalexport Wielkopolska Poznań, Oddział Łobez,

Drut-Pol Sp. z o.o. Golub Dobrzyń, Zakład Produkcyjny w Łobzie,

Bo-De Sp. z o.o.,

Szczecińska Centrala Nasienna Sp. z o.o. Oddział Łobez,
Gmina Radowo Małe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TOMEX”- produkcja małej architektury z
drewna, meble ogrodowe, place zabaw,

Zakład Metalowy „BJM”,

„FAMA-ROL” Sp. z o.o. Wołkowo,

„ORLOP” Sp. z o.o. Orle,

„AGROPOL” Żelmowo, siedziba w Golczewie,

„AGROPOL2” Sp. z o.o. Maliniec,

„DANFAR 94” Sp. z o.o. Lubień Górny,

„EKODAN” Sp. z o.o. w Siennie Dolnym,

„BOR-FARM” Sp. z o.o. Borkowo Wielkie,

„RADPOL” Sp. z o.o. Radowo Wielkie,
Gmina Resko

Swedwood Poland S.A.- produkcja mebli drewnianych,

Bamor Sp. z o.o.,

Immoprojekt,-przetwórstwo krewetek, wyroby z wikliny,

Imotrel Sp. z o.o.,

Diagnosta s.c.,

Administrator Sp. z o.o.,

Spółka Wodna,
34
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Agencja Rezerw Materiałowych,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze”,

Nadleśnictwo Resko,
Gmina Dobra

A-C METAL Spółka z o.o.,- produkcja urzadxeń wentylacyjnych, wyroby metalowe

„Jot-a” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe,- zakałd krawiecki

IMOPROJEKT- Zakład Obróbki Krewetek,

PARAMIX s.c.,- produkcja świec,

„NOVA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe,- produkcja palet

Masarnia –Marian Kowalczyk, Krzemienna,

TUCZ-DAN, Tucze,- produkcja rolna, speclaizacja – ziemniaki,

Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi- produkcja rolna,

LARDREW, Spółka z o.o.,- tartak, przeróbka drewna,

Żwirownia Dobra
Gmina Węgorzyno

Zakłady Przetwórcze Tworzyw Sztucznych,

Fabryka Mebli,

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych,

Masarnia,

GS "Samopomoc Chłopska",

Tartak.
Banki

Bank Spółdzielczy Goleniów O/Chociwel, Filia w Dobrej,

PKO BP SA O/Łobez,

Grupa Pekao SA I/O Łobez,

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Łobez,

Bank Spółdzielczy w Węgorzynie- Punkt Kasowy w Radowie Małym,

Oddział Banku Spółdzielczego Gryfice w Resku.
35
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Ubezpieczenia
Do podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie powiatu należą:

PZU S.A., PZU Życie,

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A.,

"Polonia" S.A.,

Korporacja Ubezpieczeniowa "Filar" terenowe biuro ubezpieczeń w Łobzie,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Łobzie.
Tendencje rozwoju gospodarczego
Gmina Łobez
Rozwój gospodarczy gminy w dużej mierze zależał będzie od rozwoju przemysłu i usług. W
mieście funkcjonują dwa duże zakłady przetwórstwa rolniczego: Zakład Przemysłu
Ziemniaczanego „Nowamyl” i „Provimi” Polska Holding zajmujaca się skupem, przechowaniem
i sprzedażą zbóżi pasz. Umożliwiają one pełne zagospodarowanie upraw ziemniaków a
wytwórnia pasz, koncentratów i elewator skupione w firmie "Provimi" zapewniają
zagospodarowanie całej produkcji zbóż. Obydwa zakłady, które są bardzo nowoczesne, nadal
modernizują się i kształtują kierunek rozwoju produkcji rolnej.Bazą dla sektora rolniczego jest
również Centrala Nasienna.
Wydaje się, że w nowych warunkach gospodarczych rozwijać się będzie rolnictwo, które po
upadku PGR-ów przeżywa regres. Są warunki dla rolnictwa ekologicznego i rozwoju bazy
letniskowej i rodzinnej działalności gospodarczej. Dobre warunki lokalizacyjne, tańsza
robocizna, niskie koszty transportu, wszechstronne zaplecze materiałowe oraz ulgi podatkowe
zachęcają firmy do inwestycji i lokalizacji nowych zakłądów.
Rozwojowi podlegać również będą usługi dla ludności, handel, rzemiosło, plantacje rolnicze.
Rozwiązane problemy zaopatrzenia w wodę, oczyszczalnia ścieków, ciepłociąg i gazociąg
miejski wpłyną na wszechstronny rozwój działalności gospodarczej oraz budownictwa.
Gmina przeznaczyła tereny na inwestycje przemysłowe, usługi, rzemiosło, posiada jesczec
niewykorzystane obiekty po upadłych firmach.
Władze gminy rozwijają turystykę, przemysł rolno-spożywczy (przetwórstwo ziemniaczane,
przetwórstwo zbożowo-młynarskie i obsługę mechanizacji rolnictwa.
36
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Gmina Węgorzyno
Gmina rozwija rolnictwo oraz przetwórstwo rolne i drzewne. Przygotowane są do sprzedaży w
pełni uzbrojone tereny (z zachowaniem strefy ochronnej) pod zabudowę przemysłową.
Inicjatywa, która może mieć kapitalny wpływ na rozwój gminy, całego powiatu jest projekt
budowy zakładu produkującego komponenty do produkcji biopaliw. Byłby to nowoczesny
zakład, który produkowałby komponenty w oparciu o żyto. Spowoduje to wzrost popytu,
zwiększy opłacalność produkcji, spowoduje wzrost znaczenia regionu.
Urozmaicona rzeźba terenu, duża liczba jezior, rzek i ogromne obszary leśne sprawiają, że rejon
gminy doskonale nadaje się do wypoczynku i turystyki (pieszej, rowerowej, wodnej). Władze
gminy starają się ten kierunek intensywnie rozwijać. Do sprzedaży pod zabudowę rekreacyjną
przeznaczony jest dziesięciohektarowy kompleks atrakcyjnego terenu w rejonie ekologicznie
czystym - nad jeziorem Woświn i Cieszyno.
Rozbudowa bazy turystyczno-noclegowej stanowi szansę rozwoju gminy. Gmina znajduje się w
obszarze zagrożonym bezrobociem strukturalnym i z tego powodu potencjalni inwestorzy mogą
liczyć na ulgi podatkowe.
Gmina Resko
W planach strategii rozwoju gminy przedstawiono trzy kierunki rozwoju:

turystyka (w tym agroturystyka),

przemysł lekki,

rolnictwo.
Gmina posiada dobre walory krajobrazowe, posiada dobre warunki dla funkcjonowania
rodzinnych firm.Dobrze rozwinieta produkcja roślinna,przetwórstwo żywności.
Gmina Dobra
Dobra dysponuje terenami uzbrojonymi, gruntami i zabudowaniami z przeznaczeniem na
działalność turystyczno-rekreacyjną oraz produkcję rolną i nieuciążliwą dla środowiska
produkcję przemysłową. Jest szansa uzyskania funduszy pomocowych na aktywizację terenów
miejskich i likwidację bezrobocia, tworzenie gospodarstw agroturystycznych. Potencjalni
inwestorzy mogą liczyć na zakup atrakcyjnych terenów nad jeziorami. Posiada dobra bazę do
rozwoju rolnictwa i przetwurtswa żywności. Duże gospodarstwa rolnicze zaczynają
specjalizować się w produkcji ziemnaków, warzyw. Znacznie wzrasta świadomość rolników w
zakresie produkcji zdrowej żywności.
37
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Gmina Radowo Małe
Gmina posiada na swoim terenie kilka atrakcyjnych obiektów do zagospodarowania oraz działek
rekreacyjnych. Inwestorzy mają do dyspozycji duże zasoby siły roboczej, mogą też liczyć na
pomoc ze strony gminy w rozwinięciu działalności, preferencyjny zakup i dzierżawę mienia
komunalnego. Główny kierunek rozwoju to turystyka, w tym agroturystyka nastawiona na
turystę indywidualnego, wymagającego spokoju, obcowania z naturą..
ANALIZA
I OCENA STANU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ
LEŚNICTWA
Struktura agrarna i własności gospodarstw rolnych
Teren powiatu łobeskiego to w dużej mierze obszar tzw. popegeerowski. Grunty rolne stanowią
60% powierzchni powiatu, choć w poszczególnych gminach sytuacja ta kształtuje się różnie.
Największy odsetek powierzchni grunty rolne zajmują w gminie Dobra (79%) i Radowo Małe
(67%), a najmniejszy w Resku . Gminy Łobez i Węgorzyno są pod tym względem zbliżone do
charakterystyk powiatu z udziałem użytków rolnych na poziomie odpowiednio 56% i 62%
ogólnej powierzchni gminy.
Tabela 17 Zagospodarowanie gruntów w powiecie łobeskim
Grunty
użytki rolne w ha
grunty orne
Powiat
ogółem
Powiat obszar
miejski
Powiat obszar
wiejski
Dobra Łobez
Radowo
Małe
Resko
Węgorzy
no
64 012
1 274
62 738
9175 12701
12170
14214
15752
51 717
940
50 777
7240 10215
10287
11447
12528
164
5
159
32
24
26
44
38
łąki trwałe
5 808
159
5 649
1064
841
895
1452
1556
pastwiska trwałe
4 679
108
4 571
671
1230
632
882
1264
grunty rolne
zabudowane
1 204
56
1 148
117
326
243
260
258
440
6
434
51
65
87
129
108
32 651
245
32 406
1478
7883
4693
12312
6293
923
2 135
1 173
1 981
3 549
11 576 22 719
18 036
28 507
25 594
sady
rowy
grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione
pozostałe grunty
Powierzchnia ogólna
9 760
995
8 765
106 423
2 514
103 909
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Tabela 18 Liczba gospodarstw rolnych w powiecie łobeskim
wielkość gospodarstwa w
ha
DOBRA ŁOBEZ RADOWO MAŁE RESKO WĘGORZYNO
POWIAT
1 - 2 ha
26
67
61
43
2 - 3 ha
8
28
33
22
-
91
3 - 5 ha
7
29
18
20
83
157
116
313
38
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
5 - 7 ha
8
12
11
13
26
70
7 - 10 ha
6
27
11
14
37
95
10 - 15 ha
25
28
24
47
56
180
15 - 20 ha
22
16
15
24
42
119
20 - 30 ha
15
19
15
35
45
129
30 - 50 ha
15
16
10
12
20
73
50 - 100 ha
7
14
8
5
11
45
powyżej 100 ha
15
18
7
11
12
63
RAZEM
154
274
213
246
448
1 335
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Wykres 3 Struktura wielkości gospodarstw rolnych w powiecie łobeskim
5%
3%
5%
24%
10%
7%
9%
12%
13%
7%
1 - 2 ha
2 - 3 ha
3 - 5 ha
5 - 7 ha
7 - 10 ha
10 - 15 ha
15 - 20 ha
20 - 30 ha
30 - 50 ha
50 - 100 ha
powyżej 100 ha
5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Tabeli 3.
Wśród gospodarstw rolnych pod względem wielkości dominują gospodarstwa o powierzchni do
2 ha, które stanowią 24% ogółu. Łącznie gospodarstwa o wielkości do 5 ha stanowią 42% ogółu
gospodarstw. Natomiast gospodarstwa o największej powierzchni, ponad 100 ha, stanowią
niecałe 5% wszystkich gospodarstw. Oznacza to, że rolnictwo w powiecie
cechuje duże
rozdrobnienie, co stanowi ograniczenie w wykorzystaniu zasobów rolnych. Należałoby
inicjować powstanie spółdzielni lub związków rolniczych.
39
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Gospodarka leśna
Obszary leśne i zadrzewienia w poszczególnych gminach powiatu łobeskiego:

Gmina Dobra
12,4%,

Gmina Łobez
34,6%,

Gmina Węgorzyno
24,1%,

Gmina Resko
44,4%

Gmina Radowo Małe
26,0%.
We wszystkich gminach przeważająca część powierzchni leśnej należy do Skarbu Państwa.
Teren powiatu położony jest na obszarze 4 nadleśnictw: Łobez, Resko, Nowogard, Dobrzany.
Począwszy od lat dziewiędziesiątych, nadleśnictwa przejmują stopniowo grunty porolne od
Agencji Nieruchomości Rolnych i systematycznie je zalesiają. Efektem tego jest zwiększanie się
powierzchniowego udziału pożądanych gatunków drzew leśnych, takich jak buk, olszyna, dąb.
Ponadto nadleśnictwa zajmują się pielęgnacją upraw i młodników, odnawianiem lasu,
nasiennictwem oraz ochroną lasu.
Nadleśnictwo Łobez prowadzi dużą, pięknie utrzymaną szkółkę leśną, która jest zlokalizowana
przy wyjeździe z miasta w kierunku Zajezierza. Rokrocznie produkuje ona sadzonki głównych
gatunków drzew, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie na materiał zalesieniowy. Prowadzona
jest także produkcja krzewów, drzew i roślin ozdobnych.
Wysoczyzna Łobeska
Przeważają lasy mieszane z udziałem sosny, buka i dębu. Na Wysoczyźnie Łobeskiej zachowało
się wiele parków z cennymi, sędziwymi bukami, lipami, a także egzotycznymi drzewami.
Niewielkie leśne jeziora są siedliskiem ptaków, m.in. kaczek krzyżówek, cyranek, kulików,
łysek, a także łabędzi niemych i żurawi. Spotyka się tutaj rzadkie okazy znajdujących się pod
ochroną ptaków takich jak: orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny.
Na Ziemi Łobeskiej występują liczne cenne obszary florystyczne. Na szczególną uwagę
zasługuje lobelia jeziorna, rosnąca w jeziorze Chełm. Roślina ta jest ginącym, chronionym
gatunkiem ujętym w Polskiej „Czerwonej Księdze Roślin”. Ekosystem jeziora Chełm jest
obszarem przyrodniczym o walorach ponadregionalnych - jednym z nielicznych zachowanych
stanowisk lobelii w naszym województwie. Planuje się utworzenie częściowego rezerwatu flory
w celu ochrony oligotroficznego jeziora.
40
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Iński Park Krajobrazowy
Niezwykłemu zróżnicowaniu krajobrazu odpowiada bogactwo tutejszej fauny i flory. Wśród
występujących tu roślin naczyniowych jest 28 gatunków prawnie chronionych, w tym grzybień
biały, pełnik europejski, storczyki, rosiczki i widłaki.
Wyróżniono 13 zespołów roślinnych - wodnych, torfowiskowych, łąkowych, źródliskowych i
leśnych. Pokrywające blisko połowę powierzchni Parku lasy, to w północnej części głównie
buczyny, w południowej lasy mieszane.
Tereny te są ostoją wielu gatunków zwierząt takich jak: dziki, jelenie, sarny, borsuki, gronostaje,
jenoty, tchórze, łasice, lisy, okresowo pojawiają się też wilki. Coraz liczniejsze są wprowadzone
w połowie lat dziewięćdziesiątych bobry. Mają tu swoje siedliska ptaki, które wymieniane są w
światowej „Czerwonej Księdze” jako gatunki zagrożone wyginięciem. Są nimi: bocian biały,
orzeł bielik, kania ruda, a także bąki, błotniaki stawowe, bocian czarny, kania czarna, orlik
krzykliwy, rybitwa zwyczajna i czarna, żuraw i zimorodek - zagrożone wyginięciem w skali
europejskiej.
Pojezierze Drawskie
W drzewostanie przeważają sosny, które wraz z bukami, dębami i brzozami tworzą piękne lasy
mieszane. W lasach żyją jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny leśne, borsuki, tchórze, nad wodami
wydry i piżmowce. Z ptaków najczęściej można spotkać kaczki, perkozy i łabędzie oraz rzadkie
i podlegające ochronie orliki krzykliwe i bieliki, bociany czarne i puchacze. W wodach żyje
ponad 30 gatunków ryb, w tym tak popularnych jak szczupak, leszcz, okoń, sandacz, płoć, a
także rzadkich jak sieja, sielawa, pstrąg potokowy.
ANALIZA I OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I RYNKU PRACY
Populacja – struktura wiekowa i płciowa
Powiat zamieszkuje 40 370 osób (dane z 31.12.2001): 20 557 kobiet i 19 813 mężczyzn. Gminy
największe pod względem liczby ludności to: Łobez, Resko i Węgorzyno. Współczynnik
feminizacji wynosi 103,8%. Współczynnik urbanizacji dla całego powiatu wynosi 53,4% i
wartości do niego najbardziej zbliżone charakteryzują gminy Resko i Dobra (odpowiednio:
55,1%, 51,7%). Z kolei najwyższy współczynnik urbanizacji charakteryzuje gminę Łobez
(73,7%). W granicach powiatu znajduje się także gmina wiejska – Radowo Małe.
Na 1 km2 powierzchni w powiecie przypada 38 mieszkańców.
41
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się liczby ludności w powiecie i poszczególnych
gminach przedstawiają poniższe tabele i wykresy.
Tabela 19 Liczba ludności w gminach na obszarach wiejskich i miejskich powiatu łobeskiego
według stanu na dzień 31.12.2001
ludność ogółem
kobiety
mężczyźni
miasto
wieś
gęstość
zaludnienia
na 1 km2
POWIAT
40 370
20 557
19 813
21 567
18 803
37,9
g. Łobez
15 200
7 822
7 378
11 200
4 000
41,74
g. Resko
8 712
4 394
4 318
4 803
3 909
66,66
g. Węgorzyno
7 632
3 833
3 799
3 060
4 572
22,13
g. Dobra
4 842
2 497
2 345
2 504
2 338
30,56
g. Radowo Małe
3 984
2 011
1 973
----
3 984
29,81
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Tabela 20 Rozwój ludności w gminach powiatu łobeskiego w latach 1996-2001
Łobez gmina i
miasto
Dobra gmina i
miasto
Radowo gmina
Węgorzyno
gmina i miasto
Resko gmina i
miasto
Powiat
31.12.1996
14 736
4 847
4 163
7 691
8 740
40 177
31.12.1997
14 820
4 837
4 070
7 652
8 732
40 111
31.12.1998
14 818
4 812
4 103
7 629
8 730
40 092
31.12.1999
14 737
4 839
4 103
7 646
8 734
40 059
31.12.2000
14 763
4 831
3 999
7 626
8 743
39 962
31.12.2001
15 200
4 842
3 984
7 632
8 712
40 370
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Liczba ludności w powiecie w latach 1996-2001 była stosunkowo stabilna i średnio kształtowała
się na poziomie 40 tys. W latach 1996-2000 liczba ludności charakteryzowała się nieznaczną
tendencją spadkową (ok. 0,2% spadku średniorocznie), natomiast na koniec 2001 roku
odnotowano 1-procentowy wzrost liczby ludności w porównaniu z końcem 2000.
42
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Wykres 4 Rozwój zaludnienia w gminach powiatu łobeskiego w latach 1996-2001
40 500
40 400
40 300
Liczba ludności
40 200
40 100
40 000
39 900
39 800
39 700
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
31.12.2000
31.12.2001
Źródło: opracowanie własne na postawie danych ze Starostwa Powiatowego w Łobzie.
Tabela 21. Ruch naturalny w powiecie łobeskim
Powiat
Łobeski
Dobra
Małżeństwa
204
18
Urodzenia
451
55
Zgony
378
53
Przyrost naturalny
73
2
Ruch naturalny
ludności
Resko
Radowo
Małe
Węgorzyno
79
48
20
39
147
100
54
95
121
79
50
75
26
21
4
20
Łobez
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
Pozytywnym zjawiskiem jest przyrost naturalny (73 dla całego powiatu). W powiecie
obserwowane jest także coraz częstsze przemieszczanie się ludności ze wsi do miasta.
Na dzień 31.12.2001 w powiecie łobeskim liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
wynosiła
22 336 mieszkańców
i
stanowiła
59%
ogółu
ludności
powiatu.
Ludność
nieprodukcyjna stanowiła 41%, w tym 10 822 mieszkańców (28%) w wieku przedprodukcyjnym
i 5 032 mieszkańców (13%)w wieku poprodukcyjnym.
43
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 22Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w
powiecie łobeskim na dzień 31.12.2001
Wiek
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny
( 0-17 lat)
(18-60 lat)
(65 i więcej)
POWIAT
10 822
22 336
5 032
g. Łobez
3 602
9 158
2 002
g. Dobra
1 273
1 551
296
g. Węgorzyno
2 029
4 407
1 192
g. Resko
2 629
4 874
1 209
g. Radowo Małe
1 289
2 346
333
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Wykres 5 Struktura ludności w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym w
powiecie łobeskim według stanu na dzień 31.12.2001
13%
w iek poprodukcyjny
w iek
przedprodukcyjny
28%
59%
w iek produkcyjny
Źródło: Na podstawie danych z Tabela 22
Siła robocza – kluczowe kwalifikacje, rozmiar i struktura bezrobocia
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, w dniu 30 września 2002 na terenie
powiatu łobeskiego zarejestrowanych było 5 644 bezrobotnych, wśród których 51,1 % stanowiły
kobiety. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 39,4% i była najwyższa w województwie
zachodniopomorskim. Bezrobocie jest kluczowym problemem regionu. Dokładne dane
obrazujące liczbę bezrobotnych prezentują poniższe zestawienia.
44
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 23 Liczba bezrobotnych w powiecie łobeskim na dzień 30.09.2002
OGÓŁEM
kobiety
POWIAT
mężczyźni
Z PRAWEM DO ZASIŁKU
razem Kobiety mężczyźni
razem kobiety
ZAM. NA WSI
WSKAŹNIK
mężczyźni
BEZROBOCIA
razem
2 886
2758
5644
365
659
1024
1578
1441
3019
24,20%
Dobra
359
378
737
31
109
140
219
206
425
27,40%
Łobez
1066
976
2042
186
193
379
365
315
680
22,60%
Radowo M.
371
311
682
33
95
128
371
311
682
30,10%
Resko
548
618
1166
55
153
208
279
307
586
22,70%
Węgorzyno
542
475
1017
60
109
169
344
302
646
24,10%
GMINY :
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie.
Najwyższy wskaźnik bezrobocia (30,10%) odnotowano w gminie Radowo Małe, co
bezpośrednio związane jest z jej charakterem, bowiem jest to gmina wiejska. Natomiast
najniższe bezrobocie w powiecie zarejestrowano w dwóch gminach największych pod względem
liczby ludności: Łobez i Resko (wskaźniki bezrobocia odpowiednio: 22,60% oraz 22,70%).
Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 25-34 lata, którzy stanowią
26,6% ogółu bezrobotnych. Równie dużą grupę (25%) stanowią absolwenci szkół (osoby w
wieku 18-24) oraz osoby w wieku 35-34 lata (24,5%). Pod względem wykształecnia największą
grupę bezrobotnych tworzą osoby tworzą osoby z wykształceniem gimnazjalnym i
ponadpodstawowym (46% zbiorowości), które nie mogą znaleźć pracy ze względu na brak
kwalifikacji. Drugą co do liczebności grupę stanowią bezrobotni o wykształceniu zasadniczym
zawodowym.
Problem bezrobocia jest podstawowym problemem powiatu. Jest on na tyle poważny, że dla jego
zdiagnozowania powstał osobny dokument, Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu,
opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie i przyjęty przez Rade Powiatu. Program
ten jest integralna częścią strategii.
45
Tabela 24 Struktura bezrobotnych w powiecie łobeskim według wieku na dzień 30.09.2002
wyszczególnienie
wiek
liczba
bezrobotnych
z tego pozostawanie bez pracy w miesiącach
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.24
liczba
bezr.kobiet
z tego pozostawanie bez pracy w miesiącach
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.24
Struktura
wiekowa
15-17
7
3
3
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0,13%
18-24
1 398
167
181
187
296
306
261
719
59
98
91
106
174
191
25,00%
25-34
1 487
90
177
177
244
310
489
864
28
85
99
98
174
380
26,60%
35-44
1 369
65
120
135
223
289
538
689
21
57
65
81
113
352
24,49%
45-54
1 219
49
75
102
218
252
523
550
13
36
41
70
92
298
21,80%
55-59
100
3
6
7
14
19
51
30
1
1
2
2
1
6
1,79%
60-64 lat
11
0
0
1
3
2
5
5 591
377
562
609
998
1 178
1 867
ogółem
0,20%
2 855
122
280
298
357
554
1 227
100,00%
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Tabela 25 Struktura bezrobotnych w powiecie łobeskim według wykształcenia na dzień 30.09.2002
wyszczególnienie
liczba
bezrobotnych
z tego pozostawanie bez pracy w miesiącach
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.24
liczba
bezr.kobiet
z tego pozostawanie bez pracy w miesiącach
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow.24
Struktura
wyższe
80
6
11
10
12
11
12
39
3
10
12
3
3
8
1,43%
polic. i śr. zaw.
622
53
69
103
94
143
160
395
19
43
73
49
85
126
11,14%
wykształce śr.
ogólnokształ.
nie
zasadnicze
zaw.
gimnazjum i
pon.
393
42
62
69
65
81
86
287
26
45
51
37
54
74
7,04%
1 906
144
201
196
370
404
591
811
34
83
68
103
165
358
34,14%
2 582
137
210
222
457
358
1 018
1 323
40
99
94
165
248
669
46,25%
ogółem
5 583
382
553
600
998
997
1 867
2 855
122
280
298
357
555
1 235
100,00%
Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie.
Szkolnictwo podstawowe i zawodowe
W roku szkolnym 2001/2002 na terenie powiatu funkcjonowało 14 przedszkoli do których
uczęszczało 798 dzieci. Na obszarze powiatu istnieje 15 szkół podstawowych,
zatrudniających łącznie 226 nauczycieli i szkolące 3 548 uczniów. W gminie Łobez istnieje
specjalna szkoła podstawowa, do której uczęszcza 8 uczniów.
We wszystkich 5 gminach działają gimnazja, do których łącznie uczęszcza 1 311 uczniów. 2
gimnazja specjalne funkcjonują w gminie Łobez, uczęszcza do nich 53 uczniów.
W miastach Resko i Łobez istnieją licea ogólnokształcące prowadzone przez powiat. W roku
szkolnym 2000/2001 w liceach kształciło się 958 uczniów, natomiast ukończyły je 193 osób.
W Resku i Łobzie działają także zasadnicze szkoły zawodowe, w których w badanym roku
uczyły się 494 osoby, natomiast edukację w nich zakończyło 141 uczniów. Powiat prowadzi
równiez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zajezierzu oraz Dom Dziecka.
Na terenie powiatu istnieje także szkolnictwo dla dorosłych. Działają 2 wieczorowe licea
ogólnokształcące dla dorosłych w Resku i Łobzie oraz zasadnicza szkoła zawodowa dla
dorosłych w Łobzie. Łącznie szkoły te w roku 2000/2001 szkoliły 540 osób dorosłych - 439
w liceach i 101 w szkołach zawodowych. W Łobzie funkcjonują także 2 szkoły policealne.
47
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tabela 26. Zestawienie danych charakteryzujących szkolnictwo na terenie powiatu łobeskiego
Wyszczególnienie
Powiat
Łobeski
14
497
52
798
Dobra
Łobez
Resko
Węgorzyno
4
342
26
385
Radowo
Małe
3
51
4
85
4
85
10
136
4
70
9
141
Wychowanie przedszkolne
Placówki
Miejsca
Nauczyciele
Dzieci
Szkolnictwo podstawowe
Szkoły
Pomieszczeni
a
Nauczyciele
Uczniowie
Szkoły
specjalne
15
184
226
3548
2
2
26
24
422
-
4
51
73
1311
2
2
20
25
395
-
4
49
52
730
-
3
38
52
690
-
Szkolnictwo gimnazjalne
Szkoły
Pomieszczeni
a
Nauczyciele
Uczniowie
Gimnazja
specjalne
5
65
70
1311
2
1
12
9
176
-
1
23
24
485
2
1
7
135
-
1
11
19
280
-
1
12
18
235
-
Szkolnictwo średnie Dla młodzieży
ogólnokształcące
Średnie
Ogólnokształcące
Szkoły
Uczniowie
Absolwenci
2
958
193
-
1
664
146
-
1
294
47
-
Dla dorosłych
Szkoły
Uczniowie
Absolwenci
2
439
85
-
1
309
85
-
1
130
-
-
Dla młodzieży
Szkoły
Uczniowie
Absolwenci
Szkoły
Uczniowie
Absolwenci
2
494
141
1
101
26
-
1
315
91
1
101
26
-
1
179
50
-
-
Szkoły
Uczniowie
Absolwenci
2
132
42
-
2
132
42
-
-
-
Zasadnicze
zawodowe
Zawodowe
Dla dorosłych
Policealne dla dorosłych
Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001
Infrastruktura społeczna
Ochrona zdrowia
Do najważniejszych placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu łobeskiego
należy Szpital w Resku. Do dnia pisania strategii szpital funkcjonuje w strukturach
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie, którego
organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim. Jest to
zaszłość spowodowana wcześniejszym powołaniem powiatu stargardzkiego, w skład którego
wchodziła gmina Łobez. W związku z zadłużeniem SP ZZOZ do dnia dzisiejszego nie
nastąpiło formalne przekazanie szpitala w Resku pod władztwo powiatu Łobeskiego. Pomimo
tego szpital funkcjonuje i świadczy usługi zdrowotne. Nastąpiło jego wydzierżawienie
podmiotowi niepublicznemu i z takim kierunkiem powiat łobeski widzi szansę utrzymania
jego charakteru w dalszej przyszłości.
48
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Na obszarze powiatu działa 6 placówek ambulatoryjnych, w tym:

5 przychodni,( w Łobzie, Dobrej, Wegorzynie)

Ośrodki Zdrowia w Radowie Małym i Resku.
W powiecie prowadzonych jest 10 praktyk lekarskich: po 3 w gminach Łobez i Resko, 2 w
gminie Węgorzyno i 2 w dobrej. W gminach powiatu działa 6 aptek. W roku 2001 na terenie
powiatu udzielono ogółem 206 091 porad w placówkach ambulatoryjnych, większości z nich,
bo aż 54,9%, udzielono w gminie Łobez, 20,8% w gminie Resko, 12,4% - w Węgorzynie,
7,1% - w Dobrej i 4,7% - Radowie Małym. 87,5% porad stanowiły porady lekarskie,
natomiast 12,5% porady dentystyczne.
Placówki kulturalne
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym ,powiat prowadzi placówki o zsięgu
powiatowym.
Zadania
Powiatowej
Biblioteki
Publicznej
powierzono
na
zasadzie
porozumienia Bibliotece Publicznej w Łobzie. Zadania Powiatowego Domu Kultury
powiarzono do wykonania przez Łobeski Dom Kultury.
Łobeski Dom Kultury propaguje kulturę i sztukę poprzez zajęcia w sekcjach zainteresowań
oraz zespołach artystycznych. Należą do nich:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta,

Kapela Ludowa "Łobuziacy",

Ognisko Muzyczne,

zespół instrumentów dętych, zespoły rockowe i estradowe,

sekcja plastyczna prowadząca zajęcia w trzech kategoriach wiekowych.

Prywatna Szkoła Tańca Towarzyskiego "Iskra",

teatrzyk "Figielek",

Zespół Tańca Ludowego,

Centrum Sportu i Rekreacji (sekcja karate, aerobik, kulturystyka),

Chór Emerytów i Rencistó.
Na obszarze powiatu działa także Dom Kultury w Resku, natomista zadania domu kultury w
dObrej przejęło Centrum Aktywizacji Społecznej. Ponadto działa klub „RELAX” w Radowie
Małym i klub w Rogowie. W Sosnowie, Ługowinie, Lubieniu Dolnym, Łabuniu Wielkim,
Iglicach funkcjonują Sale Wiejskie.
49
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
W dziedzinie kultury dużą rolę kształcąco-rozrywkową odgrywają miejscowe szkoły. Dzięki
pracy nauczycieli rozwija się amatorski ruch artystyczny, skupiający dzieci i młodzież w
kołach teatralnych, kabaretowych, recytatorskich, muzycznych, plastycznych, wokalnotanecznych, fotograficznych i innych.
Działalność kulturalną prowadzą także biblioteki zlokalizowane na terenie powiatu. Należą do
nich:

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie,

Biblioteka Pedagogiczna w Łobzie będąca filią Pedagogicznej Biblioteki Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

Biblioteka Publiczna w Dobrej,

Gminna Biblioteka Publiczna w Radowie Małym z filią w Rogowie,

Biblioteka Miejska w Resku,

Biblioteka Publiczna w Węgorzynie.
Na terenie powiatu łobeskiego wydawane są czasopisma lokalne. Należą do nich:

miesięcznik "Wiadomości Łobeskie", wydawany przez Łobeski Dom Kultury,

miesięcznik "Łobeziak",

Klubowy Okazjonalnik Literacki "Łabuź",

"Tygodnik Łobeski" w którym co miesiąc ukazuje się informator powiatowy”Goniec
Powiatowy”,

„Ziemia Reska”,

Gazeta Węgorzyńska.
Dobra kultury i zabytki
Na terenie powiatu znajduje się wiele interesujących i dobrze zachowanych zabytków. Są to
przede wszystkim budowle sakralne, pałace, zamki, wsie dworskie i chłopskie, grodziska,
zabudowa o konstrukcji ryglowej, parki z zabytkami przyrody oraz pomniki.
Najistotniejsze zabytki na terenie powiatu:
Dobra Nowogardzka

ruiny
średniowiecznego
zamku
Dewitzów
należący
kiedyś
do
jednego
z
najpotężniejszych rodów Pomorza - rodziny von Dewitz. Nad górującym nad miastem
wzgórzu już w drugiej połowie XIII wieku istniał gródek, na początku drewniany, potem
murowany z pierścieniem murów. W I połowie XVI wieku Jobst I von Dewitz
50
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
przebudował zamek w imponującą renesansową rezydencję magnacką. Wojna
trzydziestoletnia (1618-48) i spory rodzinne doprowadziły obiekt do ruiny. Od początku
XVIII wieku nie był już zamieszkiwany;

kościół św. Klary z bogato zdobioną XVI-wieczną amboną i dwukondygnacyjnym
ołtarzem z 1614r. Kościół powstał w 3 etapach. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z
1461roku. Wzniesiono wtedy prezbiterium i zakrystię; w następnym etapie w XVI w.
zbudowano korpus nawowy, kaplicę z lożą kolatorańską i kaplicę NMP. Z końca XIX
pochodzi najważniejszy element budowli - dzwonnica kościelna;

ratusz miejski z XIX stulecia,

zabudowa starego miasta - ten średniowieczny układ przestrzenny jest zapisem historii
miasta, sięgającej XIII wieku, mówiącej o przemianach politycznych zachodzących na
obszarach księstwa wołogoskiego i szczecińsko-pomorskiego oraz o wpływach
osadnictwa rycerskiego z Meklemburgii, a także roli rodu von Dewitz w budowie miasta;

pałac w Bienicach i Dobropolu,

pensjonat „Taber” – znajduje się w najstarszy dom mieszkalnym z 1695r..
Łobez

kościół farny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w XV w. i odbudowany
w 1949 r., późny gotyk; w prezbiterium współczesne witraże;

domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w.;

zespół rezydencjonalny pałacowy na terenie stada ogierów (Świętoborzec) z XIX w.
(pałac w odbudowie).
Łobez (Świętoborzec)

grodzisko położone na południe od miasta, między Regą a jez. Miejskim, o wymiarach
24x12 m., z zachowanymi wałami o wysokości 3-4 m. i widoczną fosą. Służyło ono
ochronie granic plemiennych.
Wysiedle

perła Ziemi Łobeskiej: kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany przed 1580 r. z drewnianą
wieżą, wewnątrz cenne renesansowe wyposażenie z XVII w.: najwcześniejszy i
najpiękniejszy na Pomorzu ołtarz protestancki (1606 r.), chrzcielnica, ambona i empory
kolatorskie - wszystko bogato ozdobione scenami biblijnymi; są to przedstawienia typowe
dla ewangelickich programów religijnych; pojawiają się też treści prywatne - herby
fundatorów; w podziemiach krypta grzebalna;

park podworski ze starodrzewem.
51
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Dobieszewo

kościół p.w. św. Mateusza, z kamienia nieciosanego, z XVI w., wewnątrz drewniany
tryptyk z XIII w.;

dzwon i dzwonnica drewniana z XVII w.;

dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.
Bełczna

kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła, styl neogotycki z XVIII wieku, wewnątrz
cztery witraże z 1914 r.;

zespół pałacowo-parkowy z XIX w.
Klępnica

pałac w odbudowie z XIX w.
Łobżany

dwór z 1880 r. o cechach renesansowych.
Worowo

ryglowy kościół z 1707 r. p.w. Imienia Marii, z drewnianą wieżą.
Poradz

ceglany wiatrak typu holenderskiego z XIX w.
Przyborze

dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.
Karwowo

ryglowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1777 r.;

grodzisko usytuowane na wysokim brzegu doliny Regi - o czworobocznym kształcie i
zaokrąglonych narożnikach oraz zachowanych wałach o wysokości od 2 do 8 m. i
głębokich fosach z zachowanymi śladami mostów. Zajmuje ono obszar 125x130 m. Taka
wielkość wskazuje na to, że była to siedziba władcy plemiennego. Z obiektem tym
związane było znajdujące się nad Regą bogate cmentarzysko kurhanów wzmocnionych
kamieniami.
Grabowo

kościół z 1909 r., murowany, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego;

zespół pałacowo-parkowy z XIX w.
52
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Rynowo

dwór z 1890 r.
Zajezierze

kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z kamienia łupanego, styl
neoromański.
Zagórzyce

kościół p.w. św. Marcina Bp. z XIX w., z kamienia nieciosanego;

zabytkowa dzwonnica.
Bonin

kościół z 1845 r.; wieża z barokowym chełmem z XVIII w.;

pałacyk myśliwski z XIX w.
Radowo Małe

kościół zbudowany z kamienia w 1840 roku, w 1999 roku dobudowano prezbiterium i
zakrystię.
Borkowo Wielkie

kościół zbudowany około 1506 roku z głazów narzutowych, przebudowany w drugiej
połowie XIX wieku.
Karnice

kościół zbudowany w 1493 roku, przebudowany w 1894 roku, dwór zbudowany w
połowie XIX wieku.
Strzmiele

dwór z 1780 roku, zabytek epoki baroku, z którym związane są bogate legendy i coroczne
„Spotkania historyczne z Sydonią”.
Dargomyśl

dwór zbudowany w 1854 roku przez Friedricha Hermana von Bulow z parkiem o
charakterze krajobrazowym z licznym starodrzewem.
Gostomin

kościół zbudowany na początku XVII wieku, budowla ryglowa z drewnianą wieżą.
53
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Maliniec

dwór z oranżerią zbudowany w 1804 roku z otaczającym pałacem.
Radowo Wielkie

kościół zbudowany z cegły w II połowie XVII wieku, zwieńczony drewnianą dzwonnicą.
Radzim

zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku.
Rekowo

kościół ryglowy z 1802 roku z drewnianą wieżą.
Rogowo

młyn nad rzeką Ukleją zbudowany w połowie XIX wieku.
Zelmowo

pałac eklektyczno-secesyjny z końca XIX wieku.
Dorowo

kościół barokowy z XVIII wieku konstrukcji ryglowej, tryptyk z XVI wieku, wieża
zwieńczona boczną latarnią.
Iglice

kościół z 1696 roku konstrukcji ryglowej, drewniana wieża z latarnią i barokowym
hełmem.
Resko

kościół gotycki z XV wieku, przebudowany w 1882 roku, wewnątrz prospekt organowy
barokowy z XVIII wieku. W parku miejskim wzniesienie ze śladami dawnego zamku
założonego około roku 1450, przebudowanego w XVIII wieku (istniał jeszcze w 1774
roku);

zespół domów konstrukcji ryglowej z pierwszej połowy XIX wieku.
Siwkowice

gotycki kościół kamienny z początku XVI wieku, szczyt wschodni zdobiony blendami i
sterczynami.
Stara Dobrzyca

kościół z XVIII wieku o konstrukcji ryglowej.
54
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Starogard

kościół z drugiej połowy XVI wieku o konstrukcji ryglowej, w roku 1908 odbudowano
wieżę;

ruiny pałacu z początku XVIII wieku.
Dłusk

ruiny kościoła z XVIII wieku z kamienia polnego, na wzgórzu tzw. "Węgorzyński
Trzęsacz".
Przytoń

dom ryglowy kryty strzechą.
Lesięcin

reprezentacyjny pałac w stylu barokowym.
Runowo Pomorskie

kościół parafialny p.w. Św. Tomasza Apostoła. Kościół jest późnogotycki z XV wieku,
przebudowany w 1860 roku, murowany z kamienia, wschodni szczyt ozdobiony blendami
w XIX wieku, dach kryty blachą. Położony w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg.
Neogotycka wieża z 1882 roku z cegły glazurowanej. Wyposażenie renesansowe z XVII
wieku. W małych okienkach witraże z herbami.
Winniki

kamień w kształcie owalnego trójkąta odkryty przez mieszkańców w kwietniu 2000 roku
podczas prac porządkowych. W kamieniu wykuta jest głowa żołnierza w hełmie, u dołu
napis w języku niemieckim.
Węgorzyno

grodzisko z XII-XIII w. o kształcie ściętego stożka o wysokości około 10 m.
Pomniki i tablice pamiątkowe:
Łobez

Pomnik Wdzięczności „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”, zlokalizowany w parku miejskim
im. T. Kościuszki, poświęcony żołnierzom poległym walkach o wyzwolenie Ziemi
Łobeskiej;

Samolot LIM2 z lat 60. XX w., pomnik poświęcony współpracy miasta z jednostką
wojskową nr 1958 ze Świdwina;
55
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Pomnik
poświęcony
żołnierzom
poległym
na
frontach
II wojny
światowej
przedstawiający średniowiecznego rycerza Rolanda, trzymającego miecz w pozie salutu.
Łobez Świętoborzec

Pomnik poświęcony poległym żołnierzom 43 Pułku Artylerii Lekkiej walczących z
oddziałami niemieckimi.
Tarnowo

Pomnik upamiętniający walki toczone wiosną 1945 roku z oddziałami niemieckimi
zamkniętymi w okrążeniu pomiędzy Łobzem a Świdwinem.
Węgorzyno

Pomnik Żołnierza Polskiego, który postawiono w XX rocznicę odzyskania ziem
zachodnich według proj. Sławomira Lewińskiego. Pierwotnie miał stanowić część
pomnika na cmentarzu Żołnierzy I Armii WP w Siekierkach;

Głaz narzutowy (na cmentarzu, przeniesiony - pierwotnie znajdował się ok. 1km na zach.,
przy drodze do Chociwla) - upamiętnia Friedricha Ludwiga Jahna (1778 - 1852) znanego
niemieckiego teoretyka gimnastyki. Jego teoria zakładała ćwiczenia na specjalnych
przyrządach (koń, trapez, poręcze drążek itp.). Propagował również gimnastykę dla celów
wojskowych, jako środek podnoszący tężyznę fizyczną. Głaz postawiono w 1913 r.
Runowo Pomorskie

pomnik z głazów (w kształcie kapliczki) upamiętniający mieszkańców wsi poległych w I
wojnie światowej.
Winniki

Kamień w kształcie owalnego trójkąta odkryty przez mieszkańców w kwietniu 2000 roku
podczas prac porządkowych. W kamieniu wykuta jest głowa żołnierza w hełmie, u dołu
napis w języku niemieckim.
Przyborze

głaz narzutowy o obwodzie 8,6 m.
56
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Zabytki przyrody
Na ziemi łobeskiej znajduje się wiele pomników przyrody, sędziwych drzew rosnących
pojedynczo, w alejach, szpalerach, a także tworzących piękne parki. Pomniki przyrody
zostały szczegółowo zestawoen i opisane w opracowniu Program Ochrony Środowiska w
Powiacie łObeskim. Opracowanie to jest integralną częścią strategii.
Najciekawsze zabytki przyrody usytuowane w powiecie:
 Pomniki przyrody w Łagiewnikach:

buki zwyczajne o pniach 360 cm, 470 cm i 600 cm,
 modrzew polski o pniu 282 cm.
 Pomniki przyrody w Starogardzie:

dąb o pniu 500 cm,

wiąz pospolity o pniu 375 cm,
 3 buki o pniach 250÷395 cm.
 Pomniki przyrody w Żerzynie:

2 dęby szypułkowe o pniach 440÷510 cm,
 buk zwyczajny o pniu 390 cm.
 Lipa i 2 dęby w parku w Resku.
 Tulipanowiec w Przemysławiu.
 3 dęby w Iglicach.
 2 sosny wejmutki w parku w Łagiewnikach.
 Aleja dębowa w Łosośnicy.
 Park podworski ze starodrzewem w Wysiedlu.
 Wiekowy dąb przy drodze Dobieszewo – Unimie.
 Pomnikowe cisy w Bełcznej.
 Droga Bełczna - Klępnica obsadzona gruszami.
 Pomnikowy dąb o obwodzie 425 cm w Klępnicy.
 Pomnikowe cisy przed dworem w Łobżanach.
 Park podworski z olbrzymimi modrzewiami w Łobżanach.
 Pomnikowy dąb w Karwowie.
 Zachełmie:

pomnikowe dęby, na jednym z nich bocianie gniazdo,
57
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

największy w gminie park podworski z pomnikami przyrody,
 aleja starych lip (droga Zachełmie - Meszne).
 Park z ciekawym drzewostanem w Rynnowie.

Aleja starych dębów w Boninie.
 Park powstały w XVIII wieku z piękną aleją grabową w Mołdawinie.
 Park krajobrazowy z XVIII wieku w Starogardzie
 Aleje Bukowe wzdłuż drogi Dobra –Dobropole i Dobra- Wojtaszyce,
 Grochodrzew kasztan jadalny w cmentarzu w Dobrej.
Organizacje społeczne i stowarzyszenia
Na terenie powiatu istnieje duża liczba organizacji społecznych i stowarzyszeń.
1. Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łobzie,
2. Łobeska Izba Gospodarcza,
3. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Łobzie,
4. Caritas w Dobrej,
5. Polski Czerwony Krzyż z zarządem rejonowym w Łobzie i oddziałami w Dobrej,
Radowie Małym i Resku,
6. Klub Honorowego Dawcy Krwi w Radowie Małym i Łobzie,
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łobzie,
8. Klub Diabetyków w Resku,
9. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Łobzie,
10. Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala w Resku,
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie,
12. Łobeska Fundacja Pomocy Dzieciom "Święto Radości",
13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radowie Małym,
14. Młodzieżowy Klub „Milenium” w Łobzie,
15. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Węgorzynie,
16. Polski Związek Niewidomych w Łobzie,
17. Klub Abstynenta w Węgorzynie,
18. Liga Obrony Kraju w Łobzie i Radowie Małym,
19. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło w Łobzie, Dobrej,
58
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
20. Związek Sybiraków Koło Terenowe w Łobzie,
21. Związek Inwalidów Wojennych w Łobzie,
22. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację w Resku,
23. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Łobzie,
24. Polski Związek Rencistów i Emerytów w Węgorzynie, Resku, Łobzie (oddział miejski) i
Dobrej,
25. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Łobzie,
26. Klub Nauczyciela w Łobzie,
27. Koło Gospodyń Wiejskich w Radowie Małym,
28. Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Radowie Małym,
29. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie, Koło Pszczelarzy w Łobzie,
30. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej i Radowie Małym (6 drużyn),
31. Stowarzyszenie śpiewacze Chór "Kantylena" w Węgorzynie,
32. Szkolny zespół wokalny w Węgorzynie,
33. Klub Literacki - "SARN KIERZ 15" w Węgorzynie,
34. Stowarzyszenie "Fral" w Łobzie,
35. Stowarzyszenie "Łabuź".
Organizacje sportowe
Na terenie Powiatu usytuowanych jest wiele klubów sportowych, większość z nich mieści się
stolicy powiatu Łobzie. Nalezą do nich:
1. MKS "Światowid” – największy, posiadający wieloletnią tradycję, klub sportowy
(założony w 1963 roku). Klub prowadzi działalność w kilku sekcjach, z których wiodącą
jest piłka nożna. Piłkarze szkoleni są w 5 zespołach: młodsi trampkarze, trampkarze,
juniorzy, seniorzy, grający w IV lidze polskiej i zespół old bojów, grający w I lidze
pomorskiej old bojów.
2. LKJ "Hubal" - klub oparty o działalność Stada Ogierów Skarbu Państwa w Łobzie.
Posiada doskonałą bazę sportową: hipodrom, krytą ujeżdżalnię, cross terenowy. Istnieją w
nim następujące sekcje: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, zaprzęgi dwukonne i
czterokonne. Klub odniósł wiele znaczących sukcesów w kraju i zagranicą - zawodnicy
zdobywali medale na mistrzostwach świata w zaprzęgach. Ośrodek jeździecki zajmuje się
organizacją rekreacji dla dzieci i dorosłych, obozów specjalistycznych, kuligów i
wycieczek powozami konnymi.
59
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
3. MKS "Olimp" - międzyszkolny klub sportowy działa wśród uzdolnionej ruchowo
młodzieży szkół podstawowych i średnich. Aktywnie działające sekcje to: lekkoatletyka,
koszykówka, badminton, szachy. Sekcja szachowa należy do najlepszych w
województwie. Klub zajmuje się propagowaniem sportu wśród najmłodszych, organizuje
liczne imprezy masowe.
4. SKS "Rega" - klub strzelecki działający przy Lidze Obrony Kraju w Łobzie, szkoli
młodzież i dorosłych w dziedzinach strzelectwa sportowego i sportów obronnych. Jest
organizatorem cyklu imprez w strzelaniu z broni pneumatycznej i kulowej.
5. "Sho-bu-kan"- łobeski ośrodek karate, skupia dzieci, młodzież i dorosłych szkolących się
w sztuce walk Wschodu. Młodzi karatecy odnieśli wiele sukcesów w zawodach
wojewódzkich.
W obrębie powiatu działają także Ludowe Zespoły Sportowe, zajmujące się sportem i
rekreacją wśród mieszkańców wsi:

Ludowy Klub Sportowy „RADOWIA” w Radowie Małym,

Ludowy Klub Sportowy „SARMATA” w Dobrej,

Ludowy Klub Sportowy „MEWA” Resko,

Ludowy Klub Sportowy w Łobzie,

Ludowy Klub Sportowy "SPARTA Węgorzyno".
Kluby cyklicznie organizują rozgrywki piłkarskie drużyn wiejskich i zakładowych, a także
turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego i szachów. W okresie jesienno-zimowym działa
m.in. Łobeska Amatorska Liga w koszykówce i siatkówce. Organizowany jest też
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Oldbojów".
W powiecie istnieje także Uczniowskie Kluby Sportowe. W gminie Łobez przy każdej szkole
działa co najmniej jeden taki klub. Jest to duży sukces organizacyjny sportu szkolnego.
Uczniowskie Kluby Sportowe funkcjonujące w powiecie to:

UKS "POLON" w Łobzie - koszykówka, dziewczęta i chłopcy do 13 lat,

UKS "GAMBIT" w Łobzie - szachy,

UKS "KOMETA" w Łobzie - siatkówka, dziewczęta i chłopcy do 13 lat,

UKS "PAT-MAT" w Łobzie - szachy,

UKS "BADMINTON" w Łobzie - badminton, tenis stołowy, siatkówka,
60
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

UKS "TRÓJKA" w Łobzie - lekkoatletyka, siatkówka, dziewczęta i chłopcy do 15 lat,
koszykówka, dziewczęta i chłopcy do 15 lat,

UKS "GÓRAL" w Łobzie - turystyka rowerowa, turystyka górska,

UKS "SPŁYW" w Łobzie - spływy kajakowe,

UKS w Radowie Małym,

UKS przy Zespole Szkółw Resku,

UKS „Arbot” w Dobrej,

UKS "ZNICZ" w Węgorzynie - lekkoatletyka.
W powiecie działa także 8 kół łowieckich - 4 koła łowieckie w Łobzie: „Lis" Łobez, „Jeleń"
Łobez, „Cyranka" Szczecin i „Rogacz" Węgorzyno oraz 4 koła łowieckie w Radowie Małym:
”Łoś” Goleniów, „Diana” Szczecin, „Jeleń” Łobez, „Cyranka” Szczecin. Istnieją też 2 koła
wędkarskie: Koło Wędkarskie „Sumik” w Radowie Małym i Koło Wędkarskie w Resku.
PODSUMOWANIE DIAGNOZY POWIATU ŁOBESKIEGO
Powiat łobeski został utworzony 1.01.2002. Należy do najmłodszych powiatów w Polsce.
Jest to powiat o, zarówno bezwzględnie jak i relatywnie, niskim poziomie dochodów na
jednego mieszkańca. Stopa bezrobocia, wynosząca na 30.09.2002 roku 39,4%, jest jedną a
najwyższych w województwie zachodniopomorskim i sytuuje powiat łobeski w czołówce
polskich powiatów o najwyższym bezrobociu. Od momenty powstania powiatu odnotowuje
się nieznaczny ale stały spadek stopy bezrobocia. Jest to tendencja najbardziej oczekiwana.
Najlepszym sposobem przeciwdziałania bezrobociu jest wspieranie przedsiębiorczości.
Paradoksalnie, trudna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu stwarza duże szanse na
skorzystanie z poważnych środków Unii Europejskiej przeznaczonych na wyrównywanie
różnic w regionach, edukację, infrastrukturę, rozwój obszarów wiejskich, wspieranie
przedsiębiorczości i inne cele. Kluczową kwestią jest odpowiednie przygotowanie się do
absorpcji potencjalnie ogromnych funduszy. Warunkiem koniecznym jest dysponowanie
pakietem gotowych, dobrze sporządzonych projektów oraz – w wielu przypadkach –
określonym wkładem własnym. Już teraz więc należy intensywnie kształcić i przygotowywać
kadry odpowiedzialne za przyszłe wnioski o fundusze europejskie.
Gospodarka powiatu łobeskiego opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużej
części powiązanych z rolnictwem. Coraz większą rolę odgrywają firmy związane z turystyką i
61
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
wypoczynkiem, w tym agroturystyka. Walory środowiska przyrodniczego należą do
największych atutów powiatu. Atuty te nie są dotychczas w pełni wykorzystywane. Kluczem
do dynamicznego rozwoju turystyki jest odpowiednia strategia inwestowania w infrastrukturę
oraz wspieranie wszelkich przejawów przedsiębiorczości sprzyjających przyciąganiu
inwestorów.
Pomysłem na pobudzenie wzrostu gospodarczego może być budownictwo, przy czym nie tyle
mieszkaniowe, z uwagi na stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na mieszkania, co
infrastrukturalne. Pewne szanse dają potrzeby powiatu w zakresie rozbudowy sieci
wodociągowej i gazowej, sieci kanalizacji i budowy oczyszczalni, a także budowy składowisk
odpadów, remonty i inwestycje w drogi powiatowe.
Unikalnym, nawet w skali światowej, atutem powiatu łobeskiego jest słynne Stado Ogierów
w Łobzie. Znakomicie prosperująca w przeszłości stadnina znajduje się obecnie w bardzo
trudnej sytuacji i wymaga zdecydowanego wsparcia ze strony władz gminy, powiatu,
województwa i Agencji Nieruchomości
Rolnych w Warszawie. Stado Ogierów może i
powinno być niepowtarzalną wizytówką i wyjątkową atrakcją powiatu, przyciągającą rzesze
turystów, hodowców i sportowców, zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Powiat łobeski ma poważne atuty, których wykorzystanie może znakomicie zdynamizować
rozwój wszystkich wchodzących w jego skład gmin. Ogromną szansą powiatu jest bliska już
perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej (1.05.2004), dlatego programy unijne
powinny stać się przedmiotem szczególnej uwagi wszystkich urzędników starostwa, a także
instytucji, przedsiębiorstw i pojedynczych mieszkańców.
62
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
3.
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO
STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU
Strategia Powiatu Łobeskiego musi brać pod uwagę cele i misję opracowaną w Narodowym
Planie Rozwoju, która brzmi:
„Rozwijanie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego , harmonijnego rozwoju,
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i
krajowym”
Misją i celem strategii Woj. Zachodniopomorskiego jest:
„Stworzenie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju,
zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, poprzez optymalne wykorzystanie
wszystkich dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez
Polskę warunków akcesji”
Cel strategiczny powiatu łobeskiego
Cel strategiczny dla powiatu łobeskiego został określony przez Zarząd Powiatu i grupę
ekspertów jako:
„ZINTEGROWANY I ROZWINIĘTY GOSPODARCZO POWIAT”
Jest to cel główny strategii rozwoju, do którego realizacji będą dążyć wszystkie
zaangażowane podmioty. Jest tak sformułowany, aby jego realizacja wypełniał cele
Narodowego Planu Rozwoju i Strategii Rozwoju Woj. Zachodniopomorskiego. Strategia
rozwoju dla powiatu łobeskiego opracowana została na lata 2004-2015.
63
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
ANALIZA SWOT
Grupa I
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY





Turystyka:
- tereny leśne
- jeziora
- rzeka z ujściem do morza
- stado ogierów
- szkoły jeździeckie
- łowiectwo
Hodowla strusi
Agroturystyka
Miasto tranzytowe dla turystów i transportu
Zabytki















ZAGROŻENIA
SZANSE







Napływ kapitału zewnętrznego (polski i
zagraniczny)
Napływ funduszy rządowych i
pozarządowych
Rozwój budownictwa
Produkcja biopaliw
Wejście Polski do Unii Europejskiej
Współpraca transgraniczna
Rozwój szlaków komunikacyjnych (drogi
szybkiego ruchu)
Tereny po Państwowych Gospodarstwach
Rolnych
Zdekapitalizowany majątek
Brak aktywności społecznej (marazm)
Młody powiat
Bezrobocie najwyższe w Polsce
Brak dobrych wzorców
Ubóstwo i nałogi
Brak należytej współpracy między
samorządami
Brak empatii wśród urzędników
Brak przygotowanych terenów pod inwestycje
Lokalizacja poza głównymi trasami
komunikacyjnymi
Niskie kwalifikacje siły roboczej
Uboga baza szkolnictwa
Słabe zaplecze hotelarskie
Słabo funkcjonujący handel





Upadek stoczni w Szczecinie
Działania urzędników w Warszawie celem
doprowadzenia do upadku stada ogierów
Niestabilność przepisów prawa
Wadliwy system finansowania samorządów
Likwidacja tras kolejowych i PKS
64
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Grupa II
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
















Walory turystyczne i krajobrazowe
(lasy, jeziora, łowiectwo)
Stado ogierów
Usługi motoryzacyjne
Zabytki
Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa
Tanie grunty
Ekologiczna żywność – produkcja
Gospodarstwa agroturystyczne
Możliwości pozyskania runa leśnego
Poligon drawski
Kopaliny: żwir, kreda, itp.
Centralne położenie w województwie
Tania siła robocza
Elektrownie wodne
Hale widowiskowe
Wykorzystanie potencjału młodzieży


















SZANSE





Wejście do Unii Europejskiej
Strefa transgraniczna
Wolontariat
Powszechny dostęp do internetu
Rozwój telefonii komórkowej
Słaba infrastruktura turystyczna (baza
noclegowa, drogi dojazdowe)
Słaba współpraca między powiatem i
gminami
Zły stan dróg
Brak przygotowanych terenów pod inwestycje
Dużo niezagospodarowanych gruntów
Brak zakładu utylizacji odpadów
Mała ilość zakładów przetwórstwa rolnospożywczego
Słaba komunikacja publiczna pomiędzy
miejscowościami
Wysokie bezrobocie
Niski poziom wykształcenia społeczeństwa
Zubożenie społeczeństwa
Niedostatek mieszkań
Brak filii szkoły wyższej
Niska aktywność społeczna
Wzrastająca ilość patologii w rodzinach
Słabe wykształcenie młodzieży wiejskiej
Niedostateczna informacja o Unii
Europejskiej
Niedostatek nauczycieli języków obcych
ZAGROŻENIA







Wzrastająca przestępczość (narkotyki)
Zubożenie społeczeństwa
Migracja młodzieży
Utrudniony dostęp do służby zdrowia
Utrwalająca się bezradność społeczeństwa
Niż demograficzny
Nieświadomość społeczeństwa wobec
obowiązujących przepisów prawnych
65
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Zbiorcza analiza SWOT
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY

















Walory turystyczne i krajobrazowe
(lasy, jeziora, łowiectwo)
Stado ogierów
Usługi motoryzacyjne
Zabytki
Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa
Tanie grunty
Ekologiczna żywność – produkcja
Gospodarstwa agroturystyczne
Możliwości pozyskania runa leśnego
Poligon drawski
Kopaliny: żwir, kreda, itp.
Centralne położenie w województwie
Miasto tranzytowe dla turystów i transportu
Tania siła robocza
Elektrownie wodne
Hale widowiskowe
Wykorzystanie potencjału młodzieży

























ZAGROŻENIA
SZANSE









Wejście do Unii Europejskiej
Napływ kapitału zewnętrznego (polski i
zagraniczny)
Strefa transgraniczna
Rozwój budownictwa
Produkcja biopaliw
Powszechny dostęp do internetu
Rozwój telefonii komórkowej
Rozwój szlaków komunikacyjnych (drogi
szybkiego ruchu)
Wolontariat
Słaba infrastruktura turystyczna (baza
noclegowa, drogi dojazdowe)
Słaba współpraca między powiatem i
gminami
Brak empatii wśród urzędników
Młody powiat
Zły stan dróg
Brak przygotowanych terenów pod inwestycje
Dużo niezagospodarowanych gruntów
Brak zakładu utylizacji odpadów
Mała ilość zakładów przetwórstwa rolnospożywczego
Słabo funkcjonujący handel
Lokalizacja poza głównymi trasami
komunikacyjnymi
Słaba komunikacja publiczna pomiędzy
miejscowościami
Wysokie bezrobocie
Niski poziom wykształcenia społeczeństwa
Niskie kwalifikacje siły roboczej
Zubożenie społeczeństwa
Niedostatek mieszkań
Brak filii szkoły wyższej
Uboga baza szkolnictwa
Niska aktywność społeczna
Brak dobrych wzorców
Wzrastająca ilość patologii w rodzinach
Słabe wykształcenie młodzieży wiejskiej
Niedostateczna informacja o Unii
Europejskiej
Niedostatek nauczycieli języków obcych











Upadek stoczni w Szczecinie
Wzrastająca przestępczość (narkotyki)
Zubożenie społeczeństwa
Wadliwy system finansowania samorządów
Migracja młodzieży
Utrudniony dostęp do służby zdrowia
Utrwalająca się bezradność społeczeństwa
Niż demograficzny
Niestabilność przepisów prawa
Likwidacja tras kolejowych i PKS
Działania urzędników w Warszawie celem
doprowadzenia do upadku stada ogierów
66
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
ANALIZA PROBLEMÓW
Grupa ekspertów lokalnych przyjęła, że problemem kluczowym dla powiatu łobeskiego jest:
REGRES GOSPODARCZY POWIATU
W wyniku tak sformułowanego problemu kluczowego zidentyfikowano następujące
problemy:

Bezrobocie strukturalne

Narastające zubożenie społeczeństwa

Brak perspektyw dla młodzieży

Odpływ młodych, wykształconych do dużych miast

Brak informacji preferencji dla inwestorów,

Brak warunków do inwestowania

Słaby stan infrastruktury technicznej

Słaba integracja gmin w powiecie – walka o własną sprawę

Słabo rozwinięta baza turystyczna

Brak kreatywności

Brak wykazującej inicjatywę kadry kierowniczej oraz średniego szczebla urzędniczego

Słaba komunikacja pomiędzy gminami (PKS, PKP)

Nadmierny fiskalizm państwa

Centralizacja finansowania samorządów i obciążanie gmin zadaniami bez dodatkowych
środków

Brak niektórych instytucji do realizacji zadań powiatu.
Strukturę „drzewa problemów” wraz z powiązaniami przyczynowo – skutkowymi
przedstawia tablica 1 i tablica 1a.
67
Tablica 1. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych
Odpływ młodych,
wykształconych do
dużych miast
Narastające
zubożenie
społeczeństwa
Bezrobocie
strukturalne
Brak perspektyw dla
młodzieży
Problem kluczowy:
REGRES GOSPODARCZY
POWIATU
Brak warunków do
inwestowania
Słaby stan
infrastruktury
technicznej
Słaba integracja
gmin w powiecie –
walka o własną
sprawę
Słabo rozwinięta
baza turystyczna
Brak kreatywności
Tablica 1a. Analiza problemów: struktura powiązań przyczynowo-skutkowych
68
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Brak wykazującej
inicjatywę kadry
kierowniczej oraz
średniego szczebla
urzędniczego
Słaba komunikacja
pomiędzy gminami
(PKS, PKP)
Nadmierny fiskalizm
państwa
Centralizacja finanso
wania samorządów i
obciążanie gmin zada
niami bez środków
finsow.
Brak niektórych
instytucji do realizacji
zadań powiatu
69
ANALIZA CELÓW
Składa się z przeformułowania problemów na cele, łączenia ich w związek celów i środków
do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego.
Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami,
nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”. Na tym etapie następuje również
uzupełnienie o inne cele.
Przy określaniu celów należy kierować się tym, aby były one mierzalne i realnie osiągalne.
„Drzewo celów” nie stanowi hierarchii celów, kolejność ich realizacji jest określona przez
grupę planowania strategicznego w harmonogramie działań jako, tzw. „ścieżka dojścia
realizacji celu”.
Struktura „drzewa celów”
EFEKT „K”
EFEKT „L”
CEL
STRATEGICZNY
CEL „A”
CEL „B”
CEL „C”
Cel strategiczny dla powiatu łobeskiego został określony przez Zarząd Powiatu jako:
ZINTEGROWANY I ROZWINIĘTY GOSPODARCZO POWIAT
i możliwy jest do osiągnięcia po zrealizowaniu następujących celów cząstkowych
(operacyjnych):

Dobry stan infrastruktury technicznej

Dobre warunki do inwestowania

Sprzyjające warunki dla edukacji i rozwoju młodzieży

Świadomość wspólnych celów
70
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego

Rozwinięta baza turystyczna

Dobrze funkcjonująca infrastruktura społeczna

Decentralizacja finansów państwa

Nowoczesna gospodarka rolna i leśna, działania proekologiczne, ochrona środowiska
Efektami celu strategicznego są te cele, których realizacja nastąpi samoistnie po
zrealizowaniu celu strategicznego.
Tak więc efektami wynikającymi z realizacji celu strategicznego będą:

Niski poziom bezrobocia

Wzrost konkurencyjności powiatu.
Okres realizacji strategii przyjęto na lata 2004-2015.
Strukturę „drzewa celów” przedstawiają tablice 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f.
71
Tablica 2. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Dobry stan infrastruktury
technicznej
Regulacja stosunków wodnych
Nowoczesna gospodarka
odpadami
Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej
Poprawa infrastruktury drogowej
Pełna gazyfikacja powiatu
Unowocześnienie sieci
telekomunikacyjnej
Elektrownie wodne
Odtworzenie i konserwacja
urządzeń wodnych
Selektywna zbiórka odpadów u
źródła
Budowa lub uczestniczenie w
zadaniu budowy składowiska
odpadów zapewniającego odbiór
odpadów z terenu powiatu
Rozbudowa sieci wodociągowej
na terenach miejskich i wiejskich,
Wymiana sieci azbestowej.
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
Pełna kanalizacja miast, rozdział
kan. deszczowej od ściekowej
Budowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków na terenach wiejskich
Budowa obwodnic w Łobzie i
Dobrej
Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego- wykonanie
chodników w miejscowościach
wzdłuż drogi Resko- Węgorzyno
Przystosowanie parametrów dróg
do ciężkiego transportu kołowego
Poprawa nawierzchni dróg
Poprowadzenie gazociągów do
wszystkich miast i w miarę
możliwości do wsi
Poprawa funkcjonowania sieci
połączeń bezprzewodowych
Wprowadzenie połączeń
cyfrowych – telefonia liniowa
72
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2a. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Dobre warunki do
inwestowania
Stworzenie warunków do
przygotowania zawodowego
pracowników
Profesjonalna obsługa inwestora
Wspieranie powstawania nowych
podmiotów gospodarczych
Preferencje dla inwestorów,
zestawienie preferencji
stosowanych w gminach
Rozwinięcie infrastruktury
technicznej
Uregulowanie stanów prawnych
terenów przeznaczonych pod
inwestycje
Opracowanie nowych planów
zagospodarowania
przestrzennego w gminach
Szkolenia, kursy, tworzenie
prywatnych podmiotów pośredni
ctwa pracy, współpraca z Unią
Europejską w zakresie kursów,
szkoleń ,przekwalifikowań
Kompetentna i kompletna
obsługa inwestora w gminach
Stworzenie bazy danych w
Starostwie Powiatowym do
obsługi inwestora
Utworzenie lub uczestnictwo w
Funduszu Poręczeń Kredytowych
Utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości
73
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2b. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Sprzyjające warunki dla
edukacji i rozwoju młodzieży
Edukacja dostosowana do
potrzeb rynku pracy
Zaplecze kulturalno-sportoworozrywkowe
Zaplecze socjalne umozliwiają
ce kształtowanie zachowań i
prawidłowych postaw
Dobre warunki dla rozwoju
działalności gospodarczej i
tworzenia nowych miejsc pracy
Poprawa bazy edukacyjnej,
jakości nauczania, rozszerzenie
oferty edukacyjnej.
Międzynarodowa
wymiana młodzieży z
terenu powiatu
Dostosowanie kierunków
kształcenia do potrzeb
rynku, tworzenie szkół nie
publicznych,
Utworzenie filii szkoły
wyższej,
Kluby sportowe, rozwój
bazy i oferty
Obiekty sportowe, budowa
hal sportowych w Resku i
Łobzie
Domy kultury, ośrodki
kultury- utrzymanie
działających i tworzenie
nowych
Przedszkola, świetlice
wiejskie, TPD
Służba zdrowia, profilakty
ka, wytwarzanie nawyku
zdrowego zywienia, trybu
życia
Utworzenie lub
uczestnictwo w Funduszu
Poręczeń Kredytowych
Utworzenie organizacji
zrzeszającej przedsiębior
ców
Wsparcie lokalnych
przedsiębiorców
Ściągnięcie inwestorów
Utworzenie zielonej
szkoły
Racjonalizacja sieci
obiektów szkolnych
Wyremontowanie
obiektów szkolnych
Odkryty basen
kąpielowy
Ulokowanie szkoły zaw. w
obiekcie liceum, lepsze
wykorzystanie obiektu inter
natu, wygaszenie działalności SOSW
Przygotowanie terenów pod
inwestycje, preferencje
podatkowe
74
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2c. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Świadomość wspólnych
celów
Dobrze rozwinięta
komunikacja
Aktywne społeczeństwo
Współpraca z partnerami
krajowymi i zagranicznymi
Współpraca samorządów
gminnych z powiatowym
(koordynacja działań)
Więcej połączeń
komunikacyjnych
(międzygminnych, wojewódz.)
Poprawa stanu dróg, poprawa
parametrów dróg, poprawa
oznakowania
Kreowanie liderów, pomoc w
szkoleniach, stwarzanie
warunków do ich zaistnienia
Propagowanie dobrych
wzorców poprzez konkursy,
promocje medialną
Czynne uczestnictwo w
imprezach masowych,
integracyjnych
Aktywizacja organizacji
pozarządowych, powołanie
zrzeszenia, uczestnictwo w
opracowywaniu programów
Nawiązanie współpracy z
powiatem partnerskim w kraju
i za granicą
Tworzenie wspólnych
projektów w celu pozyskania
środków pomocowych
Czynne uczestnictwo w
spotkaniach integracyjnych
Świadomość jedności
społeczeństwa powiatu
75
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2d. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Rekreacja konna jako
produkt regionalny w
oparciu o Stado Ogierów
w Świetoborcu i Boninie
Agroturystyka – rozwój
jako sposób na poprawę
efektywności prod. rolnej
Promocja walorów
turystycznych, sportowych
i rekreacyjnych powiatu
Gastronomia, tworzenie
dogodnych warunków jej
rozwoju, promowanie
kuchni regionalnej
Stanice nastawione na
tyrystykę konną,kajakową
Baza noclegowa,
utworzenie bazy o
możliwościach przyjęcia
większych grup
Rozwój hodowli
Uczestnictwo w imprezach
promocyjnych, kolportarz
materiałów reklamowych i
promocyjnych
Utworzenie Centrum
Informacji Turystycznej
Organizacja wypoczynku w
siodle(kolonie, obozy
rodzinne ,hipoterapia, itp.)
Rozwój sportów hipicznych
76
Opracowanie charakterysty
cznej dla powiatu pamiątki,
herbu , flagi
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego
terenów pod rozwój gospodarczy,
sport i turystykę
Drogi dojazdowe, oznakowanie
miejsc, szlaków atrakcyjnych
turystycznie, pomników
przyrody, zabytków.
Wykonanie infrastruktury
technicznej w miejscach
atrakcyjnych turystycznie
Utworzenie Centrum
Szkoleniowo-Konferencyj
nego,
Infrastruktura
techniczna
Niski poziom
bezrobocia
Wzrost konkurencyjności powiatu
Cel strategiczny:
ZINTEGROWANY I ROZWINIĘTY
GOSPODARCZO POWIAT
Rozwinięta baza
turystyczna
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2e. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Decentralizacja finansów
państwa
Dobrze funkcjonująca
infrastruktura społeczna
Zmiana systemu przepływu
środków finansowych
pochodzących z podatków
Zwiększony udział
samorządów w korzystaniu z
podatków
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców
Likwidacja barier
architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja organizacji
pozarządowych
Rozwój szkolnictwa
ponadgimnazjalnego, rozwój
rzemiosła
Powołanie brakujących
instytucji
„powiatotwórczych”
Zapewnienie prawidłowo
funkcjonującej służby
zdrowia
Zapewnienie prawidłowych
warunków funkcjonowania
administracji gminnych,
powiatowej i zespolonej.
Utworzenie Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Poprawa warunków
funkcjonowania Powiatowej
Straży Pożarnej i Policji
Systematyczne doposażanie
w sprzęt PSP, Policji.,
poprawa systemów łączności
i zarządzania
Korzystanie z funduszu
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dostosowanie obiektów
uzyteczności publicznej dla
osób niepełnosprawnych
Rozwój działalności Powiato
wego Centrum Pomocy
Rodzinie
Powołanie Urzedu
Skarbowego
Zapewnienie odpowiedniej
liczby lekarzy - specjalistów
Uregulowanie sytuacji
prawnej ZOZ-u, zapewnienie
ciągłości funkcjonowania
szpitala w Resku
Powołanie Punktu
Interwencji Kryzysowej
Powołanie zespołu ds
orzekania o niepełnospr.
Lub współpraca z już
funkcjonującym.
77
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 2f. Analiza celów: struktura powiązań - cel i środek do jego realizacji. Okres realizacji strategii 2004-2015 r.
Nowoczesna gospodarka rolna
i leśna, działania proekologiczne, ochrona środowiska
Racjonalna gospodarka
leśna
Racjonalna gospodarka
gruntami rolnymi
Produkcja żywności
ekologicznej
Przetwórstwo rolnospożywcze
Produkcja płodów rolnych do
przemysłowego
wykorzystania
Pozyskiwanie i przetwórstwo
runa leśnego
Gospodarka łowiecka
Zagospodarowanie turystyczne
terenów zielonych
Ochrona przyrody
Odłogowanie jako element
świadomej ochrony gruntów
rolnych
Świadomy płodozmian,
edukacja związana z produkcją
rolną
Propagowanie zalesień
Rozwój gospodarstw
specjalizujących się w
produkcji ekologicznej
Przetwórstwo produktów
zwierzęcych
Unowocześnienie i utrzymanie
bazy przetwórstwa płodów
rolnych
Rozwinięcie baza przetwórs
twa owoców, warzyw i ziół
Produkcja komponentów
przemysłowych
Produkcja ekologicznej energii
cieplnej
Produkcja biopaliw
Materiał genetyczny
Adaptacja gorzelni do
rektyfikacji wyrobów
spirytusowych
Dostosowanie do
standartów UE zakładów
przetwórstwa mięsnego
Reaktywowanie
przetwórstwa mleka
Szkolenia, doradztwo, baza
laboratoryjna
78
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
79
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII (MIERNIKI)
Przegląd planowania strategii polega na:

opracowaniu streszczenia strategii

określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów

ustaleniu źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników

analizie ryzyka związanego z założeniami przyjętymi w strategii.
Podstawowym zadaniem mierników jest wskazywanie na stopień realizacji określonych
celów. Tak, więc każdy miernik powinien być obiektywnie sprawdzalny. Tą własność
miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie, w jaki sposób cel, wynik projektu, rezultat lub
działanie są osiągalne w odniesieniu do:

Ilości
Ile? lub Jak wiele?

Jakości
Jak dobrze?

Czasu
Do kiedy?

Miejsca
Gdzie?
Wskaźniki muszą skupiać się na najważniejszych cechach celu stanowiąc podstawę
monitoringu.
Przegląd planowania strategii (mierniki)
80
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Tablica 3. Przegląd planowania strategii (mierniki)
CELE
MIERNIK/
WSKAŹNIK
INFORMACJA O
MIERNIKU/
WSKAŹNIKU
CEL STRATEGICZNY
Zintegrowany i rozwinięty
gospodarczo powiat
CELE CZĄSTKOWE
Ilość nowych nawierzchni w
1. Dobry stan
infrastruktury technicznej km/rocznie
2. Dobre warunki do
inwestowania
Zarząd Dróg
Powiatowych
Ilość zmodernizowanych dróg
dostosowanych do ciężkiego
transportu kołowego w km/rocznie
Zarząd Dróg
Powiatowych
Pełna kanalizacja miast do 2015 r.
Metry ułożonych rurociągów
wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych.
Urzędy Miast
Uporządkowanie problemów
składowania odpadów do 2007 r.
Starostwo
Powiatowe,Związki
Gmin
Ilość nowo utworzonych podmiotów Urzędy Gmin
gospodarczych netto/rocznie
Ilość nowych inwestorów
zewnętrznych (spoza powiatu) do
2015 r.
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Ilość nowych miejsc pracy rocznie
Powiatowy Urząd
Pracy
Spadek poziomu bezrobocia rocznie Powiatowy Urząd
Pracy
3. Sprzyjające warunki dla Utworzenie organizacji zrzeszjącej
przedsiębiorców do 2007 r.
edukacji i rozwoju
młodzieży
Utworzenie lub uczestnictwo w
Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe
81
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych do
2005 r.
4. Świadomość wspólnych
celów
Ilość podmiotów gospodarczych
zakładanych przez absolwentów
szkół do 2015 r.
Urzędy Gmin
Otwarcie filii szkoły wyższej do
2007 r.
Starostwo Powiatowe
Wykonanie remontów szkół
Starostwo Powiatowe
Wybudowanie hal sportowych w
Łobzie i Resku do 2006r.
Samorządy gmin
Ilość spotkań rocznie samorządów
gmin i powiatu
Starostwo Powiatowe
Ilość wspólnych projektów
współfinansowanych ze środków
pomocowych do 2015 r.
Starostwo Powiatowe
Ilość partnerskich powiatów z kraju
i zagranicy do 2012 r.
Starostwo Powiatowe
Ilość imprez o zasięgu powiatowym Starostwo Powiatowe
rocznie
5. Rozwinięta baza
turystyczna
Ilość nowych miejsc noclegowych:
- hotele
- gospodarstwa
agroturystyczne
- pola namiotowe
do 2015r.
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Ilość nowych punktów informacji
turystycznej do 2015 r.
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Ilość nowych szlaków
turystycznych:
- pieszych
- rowerowych
- wodnych
- konnych
w km do 2015 r.
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Ilość organizowanych imprez
rekreacyjno-sportowych rocznie
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
82
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Ilość turystów odwiedzających
powiat rocznie
6. Dobrze funkcjonująca
infrastruktura społeczna
Starostwo Powiatowe
Ilość lekarzy- specjalistów do 2015r Starostwo Powiatowe
Ilość powołanych instytucji
ponadgminnych do
2007 r.
Starostwo Powiatowe
Ilość obiektów użyteczności
publicznej dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych do 2015 r.
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Ilość nowych kierunków kształcenia Starostwo Powiatowe
w szkołach ponadgimnazjalnych do
2015 r.
Zintegrowany system ratownictwa
do 2006 r.
Starostwo Powiatowe
Ilość organizowanych rocznie
spotkań w zakresie bezpieczeństwa
publicznego oraz patologii
społecznych
Starostwo Powiatowe
Ocena bezpieczeństwa
mieszkańców- ankietyzacja
Starostwo Powiatowe
Zakupy nowego sprzętu
specjalistycznego dla PSP,Policji
Starostwo Powiatowe
Komendy Główne
Straży i Policji
Starostwo Powiatowe
Ilość organizacji pozarządowych
7. Nowoczesna gospodarka Ilość przedsiębiorstw zajmujących
się przetwórstwem rolnorolna i leśna, działania
spożywczym do 2015 r.
proekologiczne, ochrona
środowiska
Odsetek gruntów przeznaczonych
pod produkcję żywności
ekologicznej do 2015 r.
Ilość szkoleń oraz wyjazdów
studialnych rocznie
Ilość gruntów rolnych
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
Starostwo Powiatowe,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Starostwo Powiatowe,
Lasy Państwowe
83
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
przeznaczonych pod zalesianie
rocznie
Ilość firm zajmujących się
przetwórstwem owoców i warzyw
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin
84
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Harmonogram działań polega na zamieszczeniu programu w formie tabeli, która zawiera w
sobie cele cząstkowe (operacyjne), podcele oraz zadania, dzięki którym osiągnięte zostaną
wymienione cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy wykaz kolejnych zadań
służących do realizacji celu i zawiera:

zwięzły opis danego zadania

horyzont czasowy trwania danego zadania

określenie wysokości niezbędnego budżetu

określenie źródeł pochodzenia budżetu

określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.
Harmonogram działań
Pełen zakres harmonogramu działań przedstawia tablica 4.
85
Tablica 4. Harmonogram działań.
CELE/ZADANIA
ŻRÓDŁO
POCHODZENIA
BUDŻETU
OD
KIEDY
DO
KIEDY
1.1 Unowocześnienie sieci telekomunikacyjnej
2004
2005
Inwestor
1.1.1 Wprowadzenie połączeń cyfrowych – telefonia
liniowa
2004
2005
Inwestor
1.1.2 Poprawa funkcjonowania sieci połączeń
bezprzewodowych
2004
2005
Inwestor
1.2 Pełna gazyfikacja powiatu
2004
2015
Inwestor
1.2.1 Poprowadzenie gazociągu dla wszystkich miast
i w miarę możliwości do wsi
2004
2015
Inwestor
1.
JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA
DOBRY STAN INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1.3 Poprawa infrastruktury drogowej
2004
2015
Budżet powiatu, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich,
Środki pomocowe
1.3.1 Poprawa nawierzchni dróg (priorytet- droga
Resko- Węgorzyno)
2004
2015
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
1.3.2 Przystosowanie parametrów dróg do ciężkiego
2004
2015
Budżet powiatu,
Firmy telekomunikacyjne,
Samorządy
Firmy telekomunikacyjne,
Samorządy
Firmy telekomunikacyjne,
Samorządy
Samorządy gmin,
Inwestor
Samorządy gmin,
Inwestor
Zarząd powiatu,
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, Samorządy
Gmin.
Zarząd powiatu,
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
Zarząd powiatu,
86
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
transportu kołowego
1.3.3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegowykonanie chodnikóww miejscowościach wzdłuż
drogi Resko-Wegorzyno
Środki pomocowe
2004
2015
1.3.4 Budowa obwodnic w ciągu dróg krajowych i
wojewódzkich (Łobez, Dobra)
2004
2015
1.4 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
2004
2015
1.4.1 Wspieranie budowy i rozbudowy oczyszczalni
ścieków na terenach wiejskich
2004
2015
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska,
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska,
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
1.4.2 Wspieranie pełnej kanalizacji miast, rozdział
kan. Deszczowej od ściekowej
2004
2015
1.4.3 Wspieranie budów przydomowych oczyszczalni
ścieków
2004
2015
1.4.4 Wspieranie rozbudowy sieci wodociągowej na
terenach miejskich i wiejskich, wymiana sieci
azbestowej
2004
2010
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
1.5 Nowoczesna gospodarka odpadami
2004
2015
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
2005
2007
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
2004
2012
Budżety samorządów,
1.5.1 Budowa lub uczestnictwo w zadaniu budowy
skałdowiska odpadów zapewniającegoodbiór odpadów
z terenu powiatu
1.5.2 Selektywna zbiórka odpadów u źródła
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
Zarząd powiatu,
Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
Zarządy dróg,
Samorządy
Samorządy gmin
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Zarząd powiatu we
współpracy z samorządami
gmin
Zarząd powiatu we
współpracy z samorządami
gmin
Samorządy gmin we
87
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Środki pomocowe
1.6 Regulacja stosunków wodnych
2004
2015
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Budżety samorządów,
Środki własne
użytkowników,
Środki pomocowe
Inwestorzy,
Środki pomocowe
współpracy z zarządem
powiatu
Zarząd Melioracji
Urządzeń Wodnych,
Właściciele,
Samorządy
Zarząd Melioracji
Urządzeń Wodnych,
Właściciele,
Samorządy
1.6.1 Odtworzenie i konserwacja urządzeń wodnych
2004
2015
1.6.2 Elektrownie wodne
2004
2015
2004
2005
Budżety samorządów
Samorządy gmin
2004
2005
Budżety samorządów
Samorządy gmin
Inwestorzy
2. DOBRE WARUNKI DO
INWESTOWANIA
2.1 Opracowanie nowych planów zagospodarowania
przestrzennego w gminach
2.2 Uregulowanie stanów prawnych terenów
przeznaczonych pod inwestycje
2.3 Rozwinięcie infrastruktury technicznej
2004
2015
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
2.4 Preferencje dla inwestorów, zestawienie
preferencji stosowanych w gminach
2004
2006
Budżety samorządów
Samorządy gmin
2.5 Wspieranie powstawania nowych podmiotów
gospodarczych
2004
2015
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
2.5.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
2004
2007
Budżety samorządów,
Środki pomocowe
2.5.2 Utworzenie lub uczestnictwo w Funduszu
2004
2005
Budżety samorządów,
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
88
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Poręczeń Kredytowych
Środki pomocowe,
Banki, Budżet Powiatu
współpracy z zarządem
powiatu
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu
2.6 Profesjonalna obsługa inwestora
2004
2015
Budżety samorządów
2.6.1 Stworzenie bazy danych w Starostwie
Powiatowym do obsługi inwestora
2004
2005
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
2.6.2 Kompetentna i kompletna obsługa inwestora w
gminie
2004
2005
Budżety gmin
Samorządy gmin
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa,
Budżet powiatu
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Agencja Niruchomości
Rolnych Skarbu Państwa,
Budżet powiatu, EFS,
środki pomocowe
Zarząd powiatu,
Powiatowy Urząd Pracy,
Jednostki szkolące,
Szkoły
2.7 Stworzenie warunków do przygotowania
zawodowego pracowników
2.7.1 Szkolenia, kursy, tworzenie prywatnych
podmiotów pośrednictwa pracy, współpraca z Unią
Europejską w zakresie kursów, szkoleń,
przekwalifikowań.
2004
2004
2015
2015
Zarząd powiatu,
Powiatowy Urząd Pracy,
Jednostki szkolące,
Szkoły
3. SPRZYJAJĄCE WARUNKI DLA
EDUKACJI I ROZWOJU
MŁODZIEŻY
3.1 Poprawa bazy edukacyjnej, jakości nauczania,
rozszerzenie oferty edukacyjnej.
2004
3.1.1 Wyremontowanie obiektów szkolnych
2004
2006
2006
Budzet Powiatu,
Samoarządów, Min.
Edukacji
Budzet Powiatu,
Fundusze pomocowe
Zarzad Powiatu,
Burmistrzowie, Wójt
Banki
89
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
3.1.2 Racjonalizacja sieci obiektów szkolnych
3.1.3 Utworzenie zielonej szkoły
3.2 Dobre warunki dla rozwoju działalności
gospodarczej i tworzenia nowych mijsc pracy
3.2.1 Ściągnięcie inwestorów ( Przygotowanie terenów
pod inwestycje, preferencje podatkowe)
3.2.2 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców
3.2.3 Utworzenie organizacji zrzeszającej
przedsiębiorców
3.2.4 Utworzenie lub uczestnictwo w Funduszu
Poręczeń Kredytowych
2004
2004
2004
2004
2006
2006
2015
2015
Budżet Powiatu
Budzet Powiatu
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Agencja Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa,
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Agencja Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa,
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa,
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Środki własne
beneficjentów
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Kierownik PUP,
Inwestorzy
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Kierownik PUP
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu,
Kierownik PUP
2004
2015
2004
2006
Przedsiębiorcy
Starostwo Powiatowe
2004
2006
Budzet Powiatu,
Samorządów Gmin
PUP, StarostwoPowiatowe
90
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
3.4 Zaplecze socjalne umożliwiające kształtowanie
zachowań i prawidłowych postaw
2004
2012
3.4.1 Służba zdrowia,profilaktyka, wytwarzanie
nawyków zdrowego żywienia, trybu zycia
2004
2012
3.4.2 Ogólnodostępne przedszkola,świetlice
wiejskie.TPD.
2004
2012
3.5 Zaplecze kulturalno-sportowo-rozrywkowe
2004
2015
3.5.1 Domy kultury,ośrodki kultury – utrzymanie
działających i tworzenie nowych.
2004
2015
3.5.2 Obiekty sportowe, budowa hal sportowych w
Resku i Łobzie
2004
2010
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Narodowy Fundusz
Zdrowia
Budżet powiatu,
Kasa Chorych
Zarząd powiatu we
współpracy z samorządami
gmin,
Budżety gmin
Samorządy gmin
Budżety samorządów,
Środki pomocowe,
Sponsorzy,
Inwestorzy
Budżety samorządów,
Środki pomocowe,
Sponsorzy
Budżety gmin, środki
pomocowe
3.5.3 Kluby sportowe, rozwój bazy i oferty
2004
2012
Budżety samorządów,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
3.5.3.1 Odkryty basen kąpielowy
2008
2015
Budżety samorządów,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
Budżet samorządu
województwa,
Budżet powiatu,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Budżet samorządu
3.6 Edukacja dostosowana do potrzeb rynku pracy
2004
2012
3.6.1 Utworzenie filii szkoły wyższej
2006
2015
Zarząd powiatu
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Inwestorzy
Zarząd powiatu we
współpracy z samorządami
gmin
Samorządy gmin
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu,
Inwestorzy
Samorządy gmin we
współpracy z zarządem
powiatu,
Inwestorzy
Zarząd powiatu,
Władze szkół
Zarząd powiatu – inicjator,
91
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
województwa,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
3.6.2 Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb
rynku, tworzenie szkół niepublicznych
2004
2015
3.6.3 Międzynarodowa wymiana młodzieży z terenu
powiatu
2004
2015
4.1 Współpraca samorządów gminnych z powiatowym
(koordynacja działań)
2004
2015
4.1.1 Rozbudzanie świadomości jedności
społeczeństwa powiatu
2004
2015
4.1.2 Czynne uczestnictwo w spotkaniach
integracyjnych
2004
2015
4.1.3 Tworzenie wspólnych projektów w celu
pozyskania środków pomocowych
2004
2015
2004
2015
2004
2006
Władze szkół wyższych
Budżet powiatu Inwestorzy Zarząd powiatu
Kurator Oświaty
Budżet powiatu,
Zarząd powiatu,
Budżety samorządów,
Samorządy gmin
Środki pomocowe
4. ŚWIADOMOŚĆ WSPÓLNYCH
CELÓW
4.2 Współpraca z partnerami krajowymi i
zagranicznymi
4.2.1 Nawiązanie współpracy z powiatem partnerskim
w kraju i za granicą
4.3 Aktywne społeczeństwo
2004
2015
4.3.1 Aktywizacja organizacji pozarządowych,
2004
2015
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Sponsorzy
Budżet powiatu,
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu
Zarząd powiatu
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Stowarzyszenia, fundacje
Zarząd powiatu,
92
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
powołanie zrzeszenia , uczestnictwo w
opracowywaniu programów
4.3.2 Czynne uczestnictwo lokalnych społeczności w
imprezach masowych, intergracyjnych
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Sponsorzy
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Sponsorzy
Budżet powiatu,
Budżety gmin
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Budżet powiatu,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Samorządy gmin,
Stowarzyszenia, fundacje
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Stowarzyszenia, fundacje
2004
2015
2004
2015
2004
2015
4.4 Dobrze rozwinięta komunikacja zbiorowa
2004
2015
4.4.1 Poprawa stanu dróg, poprawa parametrów dróg,
poprawa oznakowania
2004
2015
4.4.2 Większa ilość połączeń komunikacyjnych
(międzygminnych i wojewódzkich)
2004
2015
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Inwestorzy
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Inwestorzy
2004
2015
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Inwestorzy
2004
2005
Budżety gmin
Samorządy gmin
2004
2015
Budżet powiatu,
Zarząd powiatu,
4.3.3 Propagowanie dobrych wzorców poprzez
konkursy, promocje medialną
4.3.4 Kreowanie liderów, pomoc w szkoleniach,
stwarzanie warunków do ich zaistnienia
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Stowarzyszenie, fundacje
Zarząd powiatu,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Inwestorzy
Zarząd Dróg Powiatowych
5. ROZWINIĘTA BAZA
TURYSTYCZNA
5.1 Infrastruktura techniczna
5.1.1 Przeznaczenie w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów pod rozwój gospodarczy, sport
i turystykę
5.1.2 Drogi dojazdowe, oznakowanie miejsc, szlaków
93
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
atrakcyjnych turystycznie, pomników przyrody,
zabytków
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Inwestorzy,
Lasy Państwowe
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
5.1.3 Wykonanie infrastruktury technicznej w
miejscach atrakcyjnychturystycznie
2004
2015
5.2 Utworzenie Centrum SzkoleniowoKonferencyjnego
2004
2006
Budżet Powiatu, Środki
pomocowe,Inwestorzy
Samorządy gmin,
Inwestorzy,
Dyrekcja Lasów
Państwowych
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Inwestorzy
Zarząd Powiatu,Inwestorzy
we współpracy z
samorządami gmin
Zarząd powiatu we
współpracy z samorządami
gmin
Samorządy gmin,
Inwestorzy,
Dyrekcja Lasów
Państwowych
5.3 Baza noclegowa, utworzenie bazy o
mozliwościach przyjecia większych grup
2004
2015
Budżet Powiatu,Budżety
gmin, Srodki
Pomocowe,Inwesytorzy
5.4 Stanice nastawione na turystykę konną, kajakową
2004
2015
Budżety gmin,
Inwestorzy,
Lasy Państwowe
5.5 Gastronomia, tworzenie dogodnych warunków jej
rozwoju, promowanie kuchni regionalnej
2004
20015
Inwestorzy
5.6 Promocja walorów turystycznych, sportowych,
rekreacyjnych powiatu
2004
2015
5.6.1 Materiały promocyjne, uczestnictwo w
imprezach promocyjnych
2004
2015
5.6.2 Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej
2004
2006
2004
2006
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
2004
2015
Agencja Nieruchomosci
Rolnych Skarbu Państwa,
Zarząd powiatu,
Powiatowy Urząd Pracy,
5.6.3 Opracowanie charakterystycznej dla powiatu
pamiątki
5.7 Rozwój agroturystyki jako sposobu na poprawę
efektywności produkcji rolnej
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Sponsorzy
Budżet powiatu,
Budżety gmin,
Sponsorzy
Budżet powiatu,
Środki pomocowe
Samorządy Gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin
94
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Budżet powiatu,
Środki pomocowe,
Inwestorzy
Stowarzyszenia i fundacje
5.8 Rekreacja konna jako produkt regionalny w
oparciu o Stado Ogierów w Świetoborcu i Boninie
2004
2015
Właściciele ośrodków
Właściciele ośrodków
5.8.1 Organizacja wypoczynku w siodle (kolonie,
obozy rodzinne,hipoterapia, itp.)
2004
2015
Właściciele ośrodków
Właściciele ośrodków
5.8.2 Rozwój sportów hippicznych
2004
2015
Właściciele ośrodków,
Sponsorzy
Właściciele ośrodków
2003
2012
Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa,
Właściciele ośrodków
Polski Związek Jeździecki,
Właściciele ośrodków
6.1 Prawidłowe funkcjonowanie administracji
powiatowej i gminnych
2004
2006
Budżety Gmin,Budzet
Powiatu
6.1 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
służby zdrowia
2004
2015
Fundusz NFZ, Budzetu
Gmin i Powiatu
Samorząd Powiatowy i
Gmin
Zarząd powiatu,
Zarząd NFZ,Ministerstwo
Zdrowia
2004
2015
Fundusz NFZ, Budzet
Powiatu
Zarząd powiatu,
Zarząd NFZ
2004
2015
Fundusz NFZ,
Niepubliczne ZOZ
Zarząd powiatu,
NFZ,NZOZ
5.8.3 Rozwój hodowli
6. DOBRZE FUNKCJONUJĄCA
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
6.2.1 Uregulowanie sytuacji prawnej ZOZ-u,
zapewnienie ciągłości funkcjonowania szpitala w
Resku
6.2.2 Zapewnienie odpowiedniej liczby lekarzyspecjalistów
95
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
6.3 Powołanie brakujących instytucji
„powitotwórczych”
6.3.1 Powołanie Urzędu Skarbowego
6.3.2 Rozwój działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
6.3.2.1 Powołanie Punktu Interwencji Kryzysowej
6.3.2.2 Powołanie zespołu ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności lub współpraca z już istniejącym
2004
2015
Zarząd powiatu
2004
2006
Budżet Państwa
Zarząd powiatu –
inicjatywa,
Minister finansów
2004
2005
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
2004
2006
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
2004
2015
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
Budżet samorządu
województwa,
Budżet powiatu
Budżet powiatu,
Środki pomocowe,
Stowarzyszenia i fundacje
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
Budżet powiatu,
Budżety gmin
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
Budżet powiatu,
Budżety gmin
Zarząd powiatu,
Dyrektorzy szkół,
Powiatowy Urząd Pracy
Zarząd powiatu,
Zarządy stowarzyszeń i
fundacji
6.4 Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego, rozwój
rzemiosła
2004
2015
6.5 Aktywizacja organizacji pozarządowych
2005
2015
6.6 Likwidacja barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych
2004
2015
6.5.1 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej
dla osób niepełnosprawnych
2004
2015
6.5.2 Korzystanie z funduszy Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2004
2015
6.6 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Budżet państwa,
Budżet powiatu
2004
2015
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Zarządzający obiektami
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Zarządzający obiektami
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Zarządzający obiektami
Budżet państwa,
Budżet samorządu
województwa,
Zarząd powiatu
96
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Budżet powiatu,
Sponsorzy
6.6.1 Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
2004
2006
Budżet powiatu
Zarząd powiatu
Komenda Główna Policji,
Komenda Główna
Budżet państwa,
Państwowej Straży
Budżet samorządu
Pożarnej,
województwa,
Komenda Wojewódzka
Budżet powiatu,
Policji,
Sponsorzy ,Budżet powiatu Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży
Pożarnej
Budżet państwa,
Budżet samorządu
Zarząd powiatu,
województwa,
Komendanci jednostek
Fundacje, sponsorzy
6.6.2 Zwiększenie kadr policji, straży pożarnej i
ratownictwa medycznego
2004
2015
6.6.3 Unowocześnienie sprzętu celem usprawnienia
działań ratownictwa
2004
2015
6.6.4 Zwiększenie świadomości społeczeństwa
powiatu w zakresie współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo
2004
2015
Budżet powiatu,
Sponsorzy
Zarząd powiatu
6.6.4.1 Aktywizacja społeczeństwa poprzez
Stowarzyszenie „Bezpieczny powiat łobeski”
2004
2015
Środki własne
Stowarzyszenia,
Sponsorzy
Zarząd Stowarzyszenia
6.6.4.2 Poprawa bezpieczeństwa poprzez realizację
programów prewencyjnych
2004
2015
Budżet powiatu,
Sponsorzy,
Stowarzyszenia, fundacje
Zarząd powiatu,
Komendanci jednostek
powiatowych
2008
2015
7. DECENTRALIZACJA FINANSÓW
PAŃSTWA
7.1 Zwiększony udział samorządów w korzystaniu z
podatków
Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej
97
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
7.2 Zmiana systemu przepływu środków finansowych
pochodzących z podatków
2008
2015
8.1 Produkcja płodów rolnych do przemysłowego
wykorzystania
2004
2015
8.1.1 Produkcja biopaliw
2006
2015
8.1.2 Produkcja ekologicznej energii cieplnej
2004
2015
8.1.3 Produkcja komponentów przemysłowych
(produkcja uboczna gorzelni, zakładów
ziemniaczanych i innych)
2004
2015
8.2 Przetwórstwo rolno-spożywcze
2004
2015
2004
2015
2004
2007
2004
2007
8.2.3 Przetwórstwo produktów zwierzęcych
2004
2012
8.2.3.1 Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej
zakładów przetwórstwa mięsnego
2004
2004
8.2.3.2 Reaktywowanie przetwórstwa mleka
2004
2010
Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej
8. NOWOCZESNA GOSPODARKA
ROLNA I LEŚNA
8.2.1 Rozwinięta baza przetwórstwa owoców, warzyw
i ziół
8.2.2 Unowocześnienie i utrzymanie bazy
przetwórstwa płodów rolnych
8.2.2.1 Adaptacja gorzelni do rektyfikacji wyrobów
spirytusowych
8.3 Produkcja żywności ekologicznej
2004
2015
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Inwestor,
Samorządy gmin
Środki własne inwestora
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Środki własne inwestora,
Środki pomocowe
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Środki własne producenta,
Środki pomocowe
Inwestor
Inwestor
Inwestor,
Samorządy – inicjator
Inwestor
Inwestor
Producenci,
Samorządy – inicjator,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
98
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
8.3.1 Wspieranie rozwoju gospodarstw
specjalizujących się w produkcji ekologicznej
2004
2015
Środki własne producenta,
Środki pomocowe
8.3.1.1 Szkolenia, doradztwo, baza laboratoryjna
2004
2015
Budżet państwa,
Środki pomocowe
8.3.1.2 Materiał genetyczny
2004
2015
Budżet państwa,
Środki własne producenta,
Środki pomocowe
8.4 Racjonalna gospodarka gruntami rolnymi
8.4.1 Propagowanie zalesień
2004
2004
2015
2015
Budżet państwa,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Lasy Państwowe,
Środki pomocowe,
Właściciele gruntów
rolnych
Budżet państwa,
Lasy Państwowe,
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
Producenci,
Samorządy – inicjator,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,
Producenci
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,
Właściciele gruntów
rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich we współpracy z
samorządami,
Właściciele gruntów
rolnych
99
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Właściciele gruntów
rolnych
8.4.2 Odłogowanie jako element świadomej ochrony
gruntów rolnych
2004
2015
Środki pomocowe krajowe
i zagraniczne
8.4.3 Świadomy płodozmian, edukacja związana z
produkcją rolną
2004
2015
Środki własne inwestora
8.4.4 Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych
2004
2015
Budżety samorządów,
Środki własne inwestora
8.5 Racjonalna gospodarka leśna
2004
2015
8.5.1 Ochrona przyrody
2004
2015
8.5.2 Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych
2004
2015
Budżet państwa,
Lasy Państwowe,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
Właściciele gruntów,
Koła łowieckie
Budżet państwa,
Lasy państwowe,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
Właściciele gruntów
Budżety samorządów,
Lasy Państwowe,
Inwestorzy
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,
Właściciele gruntów
rolnych
Inwestor,
Ośrodki Doradztwa
Rolniczego
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Właściciele gruntów
rolnych
Dyrekcja Lasów
Państwowych,
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Koła łowieckie
Dyrekcja Lasów
Państwowych,
Zarząd powiatu,
Samorządy gmin,
Właściciele gruntów
Lasy Państwowe Nadleśniczy
100
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
8.5.3 Gospodarka łowiecka
2004
2015
Lasy Państwowe,
Koła łowieckie
8.5.4 Pozyskiwanie i przetwórstwo runa leśnego
2004
2015
Środki własne inwestora
Dyrekcja Lasów
Państwowych,
Zarząd powiatu,
Zarządy kół łowieckich
Lasy Państwowe Nadleśniczy, Leśniczy,
Inwestor
101
SKŁAD OSOBOWY GRUPY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Dokument pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Łobeskiego” powstał przy bardzo dużym
zaangażowaniu zespołu planującego. Dziękując za wkład pracy, przedstawiamy członków
zespołu planowania strategicznego.
Lp.
Nazwisko i imię
1.
BĄK Małgorzata
2.
BLUMENSZTAJN Piotr
Miejsce pracy
Starostwo Powiatowe
Urząd Gminy i Miasta
Łobez
Obszar zainteresowań
Turystyka, promocja
Turystka, gospodarka,
promocja
102
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Lp.
Nazwisko i imię
3.
BYRKA-KITA Katarzyna
4.
CIECHAŃSKA Ewa
5.
CIUKA Włodzimierz
6.
DANIELEWSKI Ryszard
7.
DOMAŃSKI Tomasz
8.
DYNARSKI Ryszard
9.
GAWRYLUK Aleksander
10. GĘBSKI Mirosław
11. JARUZEL Joanna
12. JOZEL Janusz
13. KALKOWSKI Sławomir
14. KISIELEWSKA Magdalena
15. KOT Waldemar
16. KOTWICKI Aleksander
17. LASOTA Czesława
Miejsce pracy
Obszar zainteresowań
Fundacja na Rzecz
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Uniwersytet Szczeciński
Urząd Gminy i Miasta
Łobez
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Łobez
Konsultant
Ochrona środowiska,
gospodarka komunalna
Ochrona zdrowia
Kopalnia kredy jeziornej
Gospodarka, turystyka,
Gospodarstwo rolne
usługi
Piotr Ordon
Starostwo Powiatowe
Ochrona środowiska,
Wydział Ochrony
gospodarka,
Środowiska
agroturystyka, rolnictwo
Urząd Gminy i Miasta
Turystyka, sport, rozwój
Węgorzyno
gospodarczy
LKS „Sparta”
Urząd Gminy
Rolnictwo, turystyka
Firma projektowa
Gospodarstwo rolne
EURO-INVESTMENT
Moderator
Centrum Rozwoju
Regionalnego i
Przedsiębiorczości Toruń
Starostwo Powiatowe
Gospodarka, usługi
UTECH Sp. z o.o.
Fundacja na Rzecz
Konsultant
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Stowarzyszenie
Absolwentów MBA US,
Eko-Farm Sp. z o.o.
Stado Ogierów S.P. Łobez
Turystyka, sport
Administrator
Fundacja na Rzecz
Konsultant
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Uniwersytet Szczeciński
Cech Rzemiosł Różnych Rozwój małych i średnich
Łobez
przedsiębiorstw, usługi
motoryzacyjne
Zarząd Dróg Powiatowych Infrastruktura techniczna
Dyrektor
Koło Diabetyków Łobez
Ochrona zdrowia
103
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Lp.
Nazwisko i imię
18. LENKIEWICZ Irena
19. MAGDALAN Anna
20. MAŁY Joanna
21. MAŁY Wiesław
22. MIELCAREK Danuta
23. MODRZEJEWSKA Elżbieta
24. NAMACZYŃSKI Jarosław
25. PAŁUBIAK Zbigniew
26. PASZKIEWICZ Jan
27. PONIECKA Danuta
28. ROKOSZ Dorota
29. RZEŹNIK Robert
30. SABATOWICZ Jacek
31. SEMANIUK Joanna
32. SIEMASZKO Wanda
33. SOLA Ryszard
Miejsce pracy
Obszar zainteresowań
Komenda Powiatowa
Policji Łobez
Naczelnik Sekcji
Prewencji i Ruchu
Drogowego
Starostwo Powiatowe
Bezpieczeństwo
publiczne, gospodarka
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie Łobez
Edukacja, turystyka,
kultura i sport
Ochrona zdrowia,
edukacja
Starostwo Powiatowe
Gmina Radowo Małe
Turystyka, sport,
Rekreacja
Urząd Miejski w Resku
Inspektor Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Klub Honorowych
Dawców Krwi przy PCK
Łobez
Powiatowy Urząd Pracy
Łobez
Doradca zawodowy
Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony
Środowiska
ZNMR S.A. Łobez
Edukacja ekologiczna
Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony
Środowiska, Geologii,
Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe
Komenda Powiatowa
Policji
Komendant
Stowarzyszenie
MONAR-MARKOT
Szkółka Jazdy Konnej
Łobez
Cech Rzemiosł Różnych
Łobez
Lasy Państwowe Łobez
Ochrona zdrowia
Bezrobocie, turystyka,
kultura, promocja
Ochrona środowiska
Gospodarka, ochrona
środowiska, administracja
samorządowa
Rolnictwo, turystyka,
energia odnawialna,
zmniejszenie bezrobocia
Ochrona zdrowia, sprawy
społeczne
Bezpieczeństwo publiczne
Turystyka, ochrona
zdrowia, gospodarka
Agroturystyka
Rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw
Leśnictwo i rolnictwo
104
Strategia rozwoju powiatu łobeskiego
Lp.
Nazwisko i imię
34. SZCZEPANIAK Włodzimierz
35. TOKARSKI Grzegorz
36. TRZCIŃSKA Katarzyna
37. WASILEWICZ Grzegorz
38. WAWRZYNIAK Krystyna
39. WIŚNIEWSKI Tomasz
40. ZARZECKI Dariusz
41. ZIĘBA Andrzej
42. ŻABIŃSKA Halina
Miejsce pracy
Obszar zainteresowań
Urząd Kontroli Skarbowej
Radny powiatowy
Starostwo Powiatowe
Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Łobeski”
Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony
Środowiska
Starostwo Powiatowe
Budownictwo, turystyka,
administracja
Gospodarka, ekologia
Urząd Miejski Dobra
Fundacja na Rzecz
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Uniwersytet Szczeciński
Fundacja na Rzecz
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Uniwersytet Szczeciński
Urząd Gminy i Miasta
Łobez
Nadleśnictwo Łobez
Ochrona środowiska,
turystyka, rolnictwo
Gospodarka,
bezpieczeństwo publiczne
Infrastruktura techniczna,
bezrobocie
Konsultant
Konsultant
Pozyskiwanie funduszy
pomocowych
Gospodarka
105
Download