podstawy nauki o finansach grupa a

advertisement
PODSTAWY NAUKI O FINANSACH
test I
Pytania TAK – NIE
1. Zwolnienie z podatków odsetek od oszczędności spowodować może zwiększenie
oszczędności ludności w bankach
2. Teoria Keynesa mówi, że przeciwdziałanie recesji i bezrobociu przy pomocy wydatków
budżetowych jest ważniejsze niż wydatki na rzecz utrzymania niskiej inflacji. Czy
doświadczenie potwierdza racje Keynesa w odniesieniu do przeszłości? Tak
3. Czy w krajach UE deficyty budżetowe mierzone udziałem w PKB rosną? Tak
3. Czy deficyt budżetowy, który przekłada się na emisję wysoko oprocentowanych obligacji
może hamować rozwój inwestycji prywatnych?
4. Czy są bariery w zakresie wysokości zaciągania długu publicznego? Tak
5. Weksle skarbowe są krótkoterminowymi papierami wartościowymi. ? Tak
6. Czy fundusze celowe stanowią część budżetu państwa? Tak
7. Czy wysokość dochodów funduszy celowych na dany rok ustala Rada Ministrów? Tak
Wybór jednej prawidłowej odpowiedzi
1. Czy deficyt budżetowy można zmniejszać przez ograniczanie wydatków
socjalnych
A. przez poszukiwanie złotego środka tj. przez właściwą proporcję procesów: rozwoju i wzrostu
gospodarczego, ograniczanie wydatków i wzrostu podatków,
B. przez ograniczanie wydatków jak radzą liberałowie,
C. głównie przez zwiększanie podatków ja radzą neokeynesiści,
D. przez większe obciążanie ludności osiągającej wysokie dochody.
2. Jakie cele nadaje się polityce pieniężnej w Polsce, a jakie cele nadaje się
np. w USA i w Niemczech?
A. w Niemczech i w USA - szybki wzrost gospodarczy, wysokie zatrudnienie, korzystny
handel zagraniczny, rozsądny rozwój cen, prawidłowy rozwój kraju, a w Polsce
jedynym celem polityki jest ograniczanie inflacji,
B. we wszystkich krajach głównym celem polityki pieniężnej jest
hamowanie wzrostu cen,
C. regulacja i ograniczanie stóp procentowych,
D. przeciwdziałanie napływowi kapitału spekulacyjnego do kraju.
3. Kiedy władze NBP zalecają zrealizować wymianę złotego na euro?
A. najpóźniej jak to tylko jest możliwe,
B. najwcześniej jak tylko jest to możliwe,
C. w 2009 roku,
D. w 2011 roku.
4. Czy sugerowana obniżka podatków, która miała spowodować wzrost
liczby miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia spełniły swój cel w latach
1999-2003?
A. nie spełniła bo obniżkom podatku towarzyszył ubytek 1,3 min miejsc pracy,
B. spełniła swój cel,
C. nie wyjaśniono sprawy, nie wyjaśniono kwestii,
D. w Polsce nie działa prawidłowość wzrostu liczby miejsc pracy gdy
spadają podatki przedsiębiorstw.
5. Jak wielka była pomoc Unii Europejskiej dla Polski w latach 20042006?
A. pomoc była bardzo mała,
B. pomoc w latach 2004-2006 była taka sama jak dla krajów, które były już wówczas
członkami UE,
C. pomoc w latach 2004-2006 była realizowana przez 3 Fundusze (Phare, Sapard,
ISPA) i
stanowiła około 2% PKB Polski,
D. pomoc w latach 2004-2006 miała charakter eksperymentalny i nie była limitowana.
6. Jaką rolę w wykorzystaniu pomocy unijnej miały i mają odgrywać
samorządy terytorialne?
A. samorządy rejonów opóźnionych w rozwoju są często adresatami pomocy,
B. Unia stawia warunki aby 50-60% pomocy było kierowane do dyspozycji
samorządów. Pomoc jest obliczona na aktywizację samorządów,
C. Samorządy powinny być inicjatorami wykorzystania pomocy,
D. Samorządy powinny nadzorować wykorzystywanie pomocy.
7. Jakie istnieją zagrożenia procesu inwestycyjnego przewidzianego w
programach wykorzystywania pomocy unijnej w Polsce w latach 20072013?
A. brak samorządom środków finansowych na współfinansowanie inwestycji,
B. łączny brak środków finansowych na współfinansowanie inwestycji oraz na
wykonawstwo inwestycji przed dopływem unijnych środków finansowych z tytułu
refundacji za wykonane zadania,
C. zagrożenia w postaci braku przygotowań technicznych projektów inwestycyjnych
konkretnych inwestycji,
D. brak programu organizacyjnego inwestycji.
8. Co oznacza pojęcie sektor publiczny?
A. majątek państwowy,
B. organy władzy i administracji państwowej, organy kontroli państwowej, wszystkie
jednostki budżetowe, fundusze celowe, państwowe szkoły wyższe, zakłady
ubezpieczeniowe, publiczne
C. gospodarkę stanowiącą własność państwową i samorządową
D. zakłady opieki zdrowotnej, PAN, d instytucje świadczące usługi obywatelom.
9. W jaki sposób polityka fiskalna rozumiana jako podatki i wydatki może
sprzyjać stabilizowaniu wzrostu gospodarczego?
A. przez manipulowanie wysokością podatków,
B. przez stosowanie ulg,
C. może sprzyjać oszczędzaniu i transformacji oszczędności na ważne cele. Może też
pobudzać w różny sposób popyt na zakup towarów. Może oddziaływać na NBP aby ten
kreował korzystne dla rozwoju stopy procentowe,
D. może tworzyć bariery przeciw niekorzystnym kierunkom rozwoju.
10. Które kraje członkowskie nie otrzymują od Unii Europejskiej pomocy
bezzwrotnej na cele gospodarcze? ( Nie wiem które wybrać albo B albo D )
A. kraje najwyżej rozwinięte,
B. kraje, które nie mają żadnego regiony, w którym PKB na 1mieszkańca jest niższy
niż 75% PKB średniego w Unii,
C. kraje, które nie mają bezrobocia,
D. kraje, których średnia wartość PKB na 1 mieszkań jest wyższa niż 75% poziomu
PKB w UE na 1 mieszkańca.
11.
Jak wielki ma być budżet UE na lata 2007-2013
A. wysokość budżetu UE na lata 2006-2013 określona została w pierwszej fazie dyskusji
na 975 mld euro,
B. Istnieją dwie wersje projektu: 826 mld euro oraz 975 mld euro. Istnieje przekonanie, że
będzie to kwota kompromisowa,
C. brak przesłanek do odpowiedzi,
D. nie wiadomo jaki będzie budżet, ciągle ulega manipulacjom.
12.
Jakie nowe instrumenty finansowe są potrzebne aby wykonać program
autostrad przewidziany na lata 2007-2013?
A. przygotować projekty techniczne autostrad,
B. stosować poręczenia Skarbu państwa dla przedsiębiorców biorących udział w
budowie autostrad,
C. ułatwiać dostęp do kredytów przedsiębiorcom biorącym udział w budowie,
D. objąć autostrady wykonawstwem państwowym.
13.
Jakie sprawy i procesy objęte są kontrolą NIK?
A. wszystkie sprawy publiczne i prywatne,
B. finanse publiczne,
C. zachowanie obywateli,
D. działalność instytucji publicznych i prywatnych.
14.
Warunki na jakich budżet państwa najczęściej zezwala polskiemu
rządowi na udzielenie kredytów dla innych państw?
A. budżet nie określa warunków,
B. gdy umowy kredytowe przewidują zakup towarów w Polsce za
udzielone innym krajom kredyty,
C. udzielanie kredytów jest rolą banków a nie państwa,
D. wysokość kredytów udzielanych innym państwom jest niewielka.
15.
Jakie są skutki nadmiernego fiskalizmu w przedsiębiorstwach na
własnym rozrachunku?
A. fiskalizm jako nadmiernie wysokie opodatkowanie ogranicza
akumulację wewnętrzną w przedsiębiorstwie, a także nakłady na rozwój a w tym na
inwestycje,
B. fiskalizm może powodować ucieczkę przedsiębiorstw do szarej strefy (do strefy
oszustw),
C. fiskalizm stanowi barierę dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
D. fiskalizm jest hamulcem rozwoju.
16.
Znaczenie dochodów własnych w budżetach samorządu terytorialnego.
Warunki zwiększenia udziałów dochodów własnych w gminach.
A. dochody własne samorządowych jednostek terytorialnych stanowią ciągle mniej, niż
połowę dochodów ogółem. Zależą one od pozycji gospodarki gminnej w całości gospodarki.
Tylko te gminy mogą mieć duży udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Takich
jednostek jest mało. Wbrew ideologii, myśl której dochody własne powinny przeważać w
budżecie samorządowym środki finansowe z transferów są dochodami głównymi,
B. co najmniej połowa gmin nie posiada warunków do osiągnięcia większości dochodów
własnych w dochodach ogółem,
C. warunkiem większego znaczenia dochodów własnych jest rozwój gospodarki gmin,
aktywizacja gmin jest bardzo powolna.
Download