Związek Leśników Polskich Parków Narodowych

advertisement
Kontakt:
ZWIĄZEK
LEŚNIKÓW
POLSKICH
JEZIORY
62 - 050 MOSINA
Tel. 061 8982 313
Fax 061 8982 301
Kom. 509 068 883
PARKÓW NARODOWYCH
90 lat ZLP 1918-2008
L.dz.171/09
Jeziory dnia 09 października 2009r.
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Pan
Maciej Nowicki
Minister Środowiska
W związku z otrzymanym wyjaśnieniem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pismo
z dnia 30.09.2009 r. Zn.spr.DAS-215-5(2)109 132054/09), w sprawie dotyczącej projektu
ustawy „o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych
innych jednostkach sektora finansów publicznych” oraz w związku z sporem zbiorowym z
Rządem, Związek Leśników Polskich Parków Narodowych stwierdza, że oczekiwał działań,
które wyłączą z przedmiotowego projektu ustawy pracowników parków narodowych
(nieprawdziwe jest stwierdzenie w piśmie: „nie jest przewidywane umieszczenie w projekcie
ustawy wyłączeń poszczególnych podmiotów”, ponieważ takie wyłączenia projekt przewiduje!
Ponadto ustawa jest na etapie projektu!), jednak takiego zapewnienia w przesłanym piśmie
nie otrzymaliśmy! Z wyjaśnień w przedmiotowym piśmie wynika również, iż jest możliwe
dokonanie wyłączenia parków narodowych w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
(art.17 ust. 3 projektu), na podstawie przekazanego uzasadnienia (uzasadnienie i prośba
zostały przekazane pismem Ministra Środowiska z dnia 23.09.2009 r. Zn.spr.DOPpn-4102183-681/09/wh). ZLP PN działania Ministra Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody
przyjmuje pozytywnie, gdyż są one zgodne z oczekiwaniami parków narodowych i
zatrudnionych w nich pracowników.
W związku z powyższym
1. ZLP PN oczekuje zapewnienia, iż zaproponowany projekt przedmiotowej
ustawy będzie przewidywał wyłączenie parków narodowych!
W związku z ustawą o finansach publicznych z dnia 16 lipca 2009 r. i zawartymi w niej
przepisami dotyczącymi parków narodowych, w tym działalności gospodarstw pomocniczych
przy parkach narodowych, ZLP PN otrzymał zapewnienie na piśmie Głównego Konserwatora
Przyrody (z dnia 29.09.2009 r., Zn.spr.DOPpn-4102-187-753-09an/ad), że sprawa
funkcjonowania parków narodowych, w tym gospodarstw pomocniczych przy parkach
narodowych zostanie rozwiązana w projekcie nowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, wg
poprawek zgłoszonych przez nasz Związek oraz środowisko pracowników parków
narodowych.
1
W związku z powyższym
2. Oczekujemy na zapewnienie, iż zmiany powyższe zostaną uchwalone
przez Sejm R.P. w roku 2010, a pracownicy gospodarstw pomocniczych z
chwilą wydania rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie (w związku z
art.116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach
publicznych) pozostaną nadal pracownikami parku narodowego!
ZLP PN oczekuje zarazem, iż Rząd R.P. zainteresuje się ochroną przyrody w parkach
narodowych i podejmie stosowne działania w celu wzmocnienia parków narodowych
dodatkowymi etatami i środkami finansowymi, w celu należytego wykonania zadań
nałożonych ostatnio ustawowo na parki narodowe.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozdz. 2,
art. 7.1,
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych będąc w sporze
zbiorowym z Rządem, oczekuje na stosowne zapewnienia na piśmie
w okresie 14 dni.
W przeciwnym razie ZLP PN będzie zmuszony do podjęcia działań przewidzianych w
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (podobnie jak w 2006 r.), do ogłoszenia
strajku włącznie, w obronie żywotnych interesów pracowników parków narodowych!
Przewodniczący ZLP PN
(-)
…………………………
Piotr Kozłowski
Do wiadomości:
Prezydent RP,
Marszałek Sejmu R.P. – do wiadomości Posłów,
Marszałek Senatu R.P. – do wiadomości Senatorów,
Prezes Rady Ministrów – do wiadomości Członkowie Rady Ministrów,
Główny Konserwator Przyrody,
Departament Ochrony Przyrody,
Parki narodowe,
ZLP w RP,
Związki Zawodowe działające w parkach narodowych,
Środki przekazu.
KONTO: GBS MOSINA, O/PUSZCZYKOWO, Nr 26 9048 0007 0000 7302 2000 0001
REGON: 630757439
NIP: 777 3067 808
KRS: 103761
[email protected],
www.zlppn.pl
62-040 PUSZCZYKOWO, ul. WYSOKA 5
2
Download