Stanowisko ZZ Krajowych - Związek Leśników Polskich Parków

advertisement
ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH
PARKÓW NARODOWYCH
KRAJOWA SEKCJA PPN
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pan
Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Główny Konserwator Przyrody
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych i Krajowa Sekcja
Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność” w nawiązaniu do pisma Związków
Zawodowych działających w parkach narodowych, złożonego na ręce Pana Ministra w dnia
13.11.2012 r. informują o podjętych próbach separowania się od zawarcia Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Działania dyrektora
Biebrzańskiego Parku Narodowego Pana Romana Skąpskiego zmierzające do zastąpienia
układu ponadzakładowego układem zakładowym dla BPN musimy ocenić negatywnie.
Popieramy stanowisko Zakładowych Organizacji Związkowych działających w BPN,
ujawnione w piśmie z dnia 26.11.2012 r. (w załączeniu) i uważamy, że tylko zawarcie PUZP
rozwiąże część bieżących problemów pracowników zatrudnionych w parkach narodowych.
Działania dyrektora BPN muszą być ocenione tym bardziej negatywnie, że łączą się one z
pomijaniem organizacji zakładowych przy tworzeniu nowych struktur organizacyjnych Parku.
Związki zawodowe mają prawo przypuszczać, że pominięcie było celowe, gdyż działania
dyrektora BPN zmuszają do rozwiązania stosunku pracy z niektórymi pracownikami, na co
związki zawodowe wyrazić zgody nie mogą i nie wyrażą. Pomysły likwidacji stanowisk
związanych z gospodarką leśną, o których wspomina dyrektor Skąpski, w sytuacji istnienia
ok. 15 tys ha gruntów leśnych na terenie BPN, jest niezrozumiałe i nierozważne. W wielu
parkach narodowych przy powierzchni gruntów leśnych kilkakrotnie mniejszych prowadzona
jest gospodarka leśna przynosząca zyski finansowe.
Jeszcze raz zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o wsparcie mając na uwadze, że
wielokrotnie zapewniał Pan o swojej przychylności dla działań związanych z
wynegocjowaniem PUZP oraz o podjecie rozmów z dyrektorem Skąpskim w celu odstąpienia
od rewolucyjnych zmian, które są zagrożeniem dla przyrody BPN oraz jego pracowników.
Przewodniczący KS PPN „Solidarność”
Stanisław Skupień
Przewodniczący ZLP PN
z upoważnienia Związków ………………………….
Piotr Kozłowski
Otrzymują:
Prezes Rady Ministrów,
Minister Środowiska,
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
Dyrektor BPN Pan Roman Skąpski,
Związki Zawodowe w Parkach Narodowych,
Parki Narodowe.
Download