Działalność naukowo-badawcza w roku 2006

advertisement
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2006 R.
W YKAZ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH REALIZOWANYCH SIŁAMI PARKU W 2006 R.
Lp.
Tytuł projektu
1
Flora roślin naczyniowych BPN
2
Wierzby Biebrzańskiego Parku Narodowego
3
Możliwości dyspersyjne niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne (L.) w
warunkach Bagien Biebrzańskich i perspektywy ochrony w Biebrzańskim Parku
Narodowym
4
Analiza porównawcza zgrupowań sówkowatych (Noctuidae, Lepidoptera) doliny Biebrzy
na obszarze Biebrzańskiego Parku
6
Wpływ terminu wykaszania na zdolność odnawiania się trzciny i skład gatunkowy
zbiorowisk
7
Zmiany roślinności basenu dolnego doliny Biebrzy i związanych z nią walorów
przyrodniczych
Wykonawcy
Cezary Werpachowski
Cezary Werpachowski
Krzysztof Frąckiel
Maciej Konopiński
Czas realizacji projektu
20002004-2008
2002-2006
Krzysztof Frąckiel
1997-2006
Helena Bartoszuk
1998-2010
Helena Bartoszuk
2005-2008
W YKAZ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2006 R.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Tytuł projektu
Ocena oraz prognoza stanu ekologicznego
przyrodniczo cennego ekosystemu rzecznego
Basenu Dolnego Biebrzy w oparciu o metodę
modelowania matematycznego procesów
naturalnych
Wpływ redukcji liczebności norki amerykańskiej na
sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych
gniazdujących w dolinie Biebrzy w okolicy Brzostowa
Wpływ wgłębnego pożaru torfowiska na glebę
torfową, profil wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych i sukcesję ekologiczną na terenie
pożarzyska
Wykorzystanie środowiska i interakcje pomiędzy
Instytucja(e)
realizująca(e) projekt
Politechnika Krakowska
Kierownik
projektu
mgr S. Bielak
Czas trwania
projektu
2006 - 2008
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
mgr M. Skierczyński, dr W.
Chętnicki
2005 - 2008
Instytut Botaniki UW; Instytut Melioracji prof. dr hab. B. Wiłkomirski
i Użytków Zielonych w Falentach,
Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych, Katowice
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin dr Z. Borowski
2004 - 2007
1
2003 - 2008
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
współbytującymi gatunkami ssaków drapieżnych:
gronostajem i łasicą łaską - konkurencja czy
koegzystencja?
Monitoring dynamiki populacji nornika północnego
Microtus oeconomus
Badania reakcji antydrapieżniczych drobnych
ssaków - nornik północny Microtus oeconomus jako
gatunek modelowy
Różnorodność gatunkowa chrząszczy
saprofagicznych biotopów podmokłych BPN
Kózkowate i bogatkowate BPN
Ekologiczne i genetyczne zróżnicowanie polskich
populacji myrmekofilnych motyli z rodzaju
Maculinea: modraszka ariona (M. arion) i modraszka
alkona (M. alcon) w kontekście ich ochrony
Badania porównawcze wybranych elementów
biologii oraz różnic międzygatunkowych orlika
grubodziobego i orlika krzykliwego w BPN
Powierzchniowe Badanie Pokrycia oraz
Użytkowania Ziemi
Badania batrachofauny BPN
Monitoring zalewów
Inwentaryzacja stanowisk lęgowych sowy uszatej,
płomykówki i pójdźki
Badania faunistyczne i powiązania środowiskowe
wybranych grup stawonogów – Ichneumonidae,
Araneae
Status fitocenotyczny, warunki siedliskowe i stan
populacji brzozy niskiej w warunkach zróżnicowanej
presji antropogenicznej we wschodniej Polsce
Badania obecności wirusa grypy w odchodach
ptaków przelotnych
Hydrochemia układu hydrologicznego Ełk - Jegrznia
- Biebrza
Zmienność zbiorowiski bentosu wzdłuż biegu
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin
dr Z. Borowski
2002 – 2008
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin
dr Z. Borowski
2002 – 2008
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, dr W. B. Jędryczkowski
Warszawa
Instytut Badawczy Leśnictwa,
doc. dr hab. J. M. Gutowski
Białowieża
Szkoła Główna Gospodarstwa
dr M. Sielezniew
Wiejskiego, Warszawa
2006 - 2008
2002 - 2006
05.2006 09.2008
Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr inż. G. Maciorowski
dr inż. T. Mizera
1994 - 2015
Techmex S.A., Bielsko-Biała
J. Martyńska
04. - 10.2006
Uniwersytet w Białymstoku
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa
Północnopodlaskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków
Uniwersytet w Białymstoku
dr W. Chętnicki
dr J. Chormański
04. - 07.2006
2004 -
dr A. Dmoch
03. - 07.2006
dr hab. J. Sawoniewicz
2003 – 2008
Uniwersytet Warszawski
mgr E. Jabłońska
2004 - 2006
Uniwersytet Gdański
2003 - 2006
Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. B. Szewczyk,
doc. dr hab. Z. Minta
dr P. Zieliński
Uniwersytet w Białymstoku
dr P. Zieliński, prof. A.
06.2005 -
2
05. - 10.2006
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Biebrzy
Zróżnicowanie fitosocjologiczne kwaśnych młak
mszysto-turzycowych związku Caricion nigrae
Monitorowanie populacji Irys aphylla na wyspie
mineralnej w O.O. Kapice w środkowym basenie
doliny Biebrzy
Monitorowanie populacji gatunków chronionych i
rzadkich z rodziny Orchidaceae występujących na
wyspach mineralnych
Ocena liczebności populacji ptaków wodno-błotnych
w Biebrzańskim Parku Narodowym
Analiza bazy żerowej łosia
Opracowanie i analiza charakterystyk procesów
pęcznienia-kurczenia do prognozowania
uwilgotnienia gleb torfowo-murszowych z
uwzględnieniem zmian ich geometrii
Monitorowanie populacji Epipactis helleborine, E.
palustris, E. atrorubens występujących na wyspach
mineralnych
Stopień zachowania i naturalności flory porostów na
terenie BPN
Wpływ wypasu konika polskiego na strukturę i
dynamikę populacji roślin chronionych w dolinie
Biebrzy
Ecological responses to changing hydrological
conditions in floodplains
Wpływ intensywności użytkowania rolniczego na
roślinność i cenne gatunki roślin półnaturalnych
wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk Molinietalia
Fauna wybranych grup muchówek (Diptera,
Brachycera) BPN
Analiza zależności elementów
hydromorfologicznych, fizyko-chemicznych oraz
dynamiki fitoplanktonu
The influence of micro-topography on the
Uniwersytet Wrocławski
Górniak
mgr A. Kazuń
07.2006
06.2005 08.2006
05.2004 -
Uniwersytet w Białymstoku
dr A. Wróblewska
Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. E. Brzosko, dr A.
Wróblewska
2002 -
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków
Akademia Rolnicza, Kraków
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa
mgr inż. Piotr
Marczakiewicz
dr inż. A. Siuta
dr inż. R. Oleszczuk
2005 - 2006
Uniwersytet w Białymstoku
mgr I. Tałałaj, mgr A.
Hermaniuk
2004 -
Uniwersytet w Białymstoku
dr K. Kolanko
2003 - 2006
Uniwersytet w Białymstoku
dr E. Pirożnikow
2005 -
05.2006
05. - 12.2006
Szkoła Główna Gospodarstwa
A. Brandyk, M.
Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Stelmaszczyk, P. Meire
Uniwersytety w Ghent, Antwerpii,
Brukseli, Utrechcie i Delft
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych mgr K. Brzezińska
w Falentach
2005 - 2006
Instytut Badawczy Leśnictwa,
Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa
dr C. Bystrowski
06.-11.2006
dr T. Okruszko
2006 - 2008
Uniwersytet w Antwerpii
B. Gielen
08.2006
3
2006 - 2008
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
greenhouse gas emissions of an undisturbed
wetland
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu oraz
Monitoring Biologiczny
Możliwości ochrony i kształtowania walorów
przyrodniczych obszarów dolinowych w warunkach
zróżnicowanej gospodarki rolnej
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a baza
turystyczna BPN i otuliny
Detection of wetland cover change using objectoriented image classification. A case study for the
Biebrza river valley wetlands
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000,
Arkusz Nowa Wieś (298)
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej
ochrony siedlisk Natura 2000
Wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa
metabolizmu na dostosowanie osobników nornika
północnego
Analiza systemu hydrologicznego górnej Biebrzy w
aspekcie działań ochronnych BPN
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
J. Półtorak
Leśnej, Oddział w Białymstoku
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, dr J. Kamiński, dr S.
Biebrza
Chrzanowski
08.2006
Uniwersytet Warszawski
J. Kijewski
09.2006
International Institute for Geoinformation, Science and Earth
Observation (ITC), Holandia
POLGEOL S.A., Warszawa
W. Kawule
09.-10.2006
A. Parecki
2005 - 2009
Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Kraków
M. Wołkowycki
10.-11.2006
Zakład Badania Ssaków PAN,
Białowieża
dr Z. Borowski, dr K. Zub
2006 - 2008
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa
P. Popławski
2005 - 2006
2003 - 2006
W YKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PARK (LUB NA TERENIE PARKU PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE) W 2006 R.
Lp.
Tytuł konferencji
1 85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy
2 Biebrzański Park Narodowy w zrównoważonym rozwoju regionu
3 Warsztaty „Opracowanie planu zarządzania dla gatunku obuwik
pospolity”
4
1st Aquatic Warbler Life Best Practice Workshop
5
Higrofilne motyle - stan aktualny i zagrożenia
Organizatorzy
BPN
Monieckie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi, BPN
Ministerstwo Środowiska w ramach realizacji projektu „Opracowanie
planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na
obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych
gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”
OTOP, BPN w ramach realizacji projektu LIFE05 NAT/PL/000101
“Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i w Niemczech
Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Sekcja Lepidopterologiczna
4
Download