Zobacz warunki konkursu - Stowarzyszenie Architektów Polskich

advertisement
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział „Wybrzeże”
WARUNKI KONKURSU SARP NR 907
NA
KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNĄ,
„WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWO – WIDOWISKOWEJ
NA GRANICY GDAŃSKA I SOPOTU”
GDAŃSK
LIPIEC- GRUDZIEŃ 2000 R.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
1
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział „Wybrzeże”
80-836, Gdańsk, Targ Węglowy 27, /fax (0-58)301-41-52; 301-04-53
na zlecenie
- Zarządu Miasta Gdańska
80- 803, Gdańsk ul. Długie Ogrody 8/12
- Zarządu Miasta Sopotu
81- 704, Sopot ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
KONKURS SARP NR 907
OGÓLNOPOLSKI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNY
W FORMULE OTWARTEJ
zorganizowany na podstawie regulaminu konkursów
architektonicznych i urbanistycznych SARP, przyjęty przez Zarząd Główny SARP
Uchwałą nr 17 z dnia 28 marca 1998 r.
oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 100, poz.619)
NA
KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNĄ
„WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ, NA
GRANICY GDAŃSKA I SOPOTU” Z WIDOWNIĄ NA 10 TYS.
WIDZÓW.
GDAŃSK, LIPIEC – GRUDZIEŃ 2000 r.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
2
.SPIS TREŚCI:
OD ORGANIZATORA
strona
4
CZĘŚĆ I
 USTALENIA WSTĘPNE
1.Rodzaj i formuła Konkursu
2.Cel Konkursu
3.Uczestnicy Konkursu
5
5
5
CZĘŚĆ II
1. Informacje i obowiązujące ustalenia merytoryczne
1.1.Teren opracowania konkursowego
1.2.Charakterystyka stanu istniejącego
1.2.1. Opis terenu lokalizacji
1.2.2. Informacje o infrastrukturze
1.2.3. Warunki gruntowo- wodne
1.2.4. Ukształtowanie terenu
5
6
6
6
6
6
2. Wytyczne urbanistyczne i komunikacyjne
2.1 Granice opracowania konkursowego
2.2.Możliwości etapowego realizowania inwestycji
2.3.Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne
6
6
7
3. Wytyczne programowe
3.1. Funkcja sportowa
3.2. Funkcja widowiskowa
3.3. Parkingi
3.4. Możliwość korekty trasy Drogi Zielonej
8
11
11
12
4.
12
Kryteria oceny prac konkursowych
CZĘŚĆ III
 FORMALNE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Materiały dostarczone uczestnikom Konkursu
2. Zakres i sposób opracowania prac konkursowych
3. Obowiązujące wymagania wobec uczestników konkursu
4. Sposób oznakowania i opakowania prac konkursowych
5. Sposób eksponowania prac konkursowych
6. Terminy Konkursu
7. Składanie prac
8. Klasyfikacja prac do grupy „O” i „N”
9. Sąd konkursowy
10. Nagrody i wyróżnienia
11. Dyskwalifikacja prac po otwarciu kopert
12. Ustalenia dodatkowe
12
12
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
CZĘŚĆ IV
ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW I ZLECENIODAWCY PO ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU
17
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
3
ZAŁĄCZNIKI:
1. CD-ROM zawierający podkład syt.- wys., uzbrojenie podziemne oraz tekst warunków
konkursu.
2. Mapa syt.- wys. w skali 1 : 1000 z naniesionymi granicami inwestycji i opracowania..
3. Mapa poglądowa m. Sopotu w skali 1 : 20000.
4. Tabela bilansowa terenu.
5. Tabela bilansowa projektowanych usług.
6. Wyliczenie szacunkowych nakładów finansowych
7. Załącznik graficzny.
8. Załącznik do wytycznych urbanistyczno-architektonicznych.
9. Karta pokwitowania złożonej pracy.
OD ORGANIZATORA
W dniu 7 lipca 2000 r. p.p. Prezydenci Miast: Gdańska i Sopotu zawarli umowę w celu
realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą „Wielofunkcyjna Hala Sportowo-widowiskowa na
granicy Gdańska i Sopotu”.
Miasto Gdańsk i Miasto Sopot postanowiły zlokalizować Inwestycję na gruntach należących
do obu miast oraz uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędnych
do rozpoczęcia Inwestycji. Na początku tej procedury mieszczą się prace projektowe, których
zaczątkiem będzie wynik konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną
wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu.
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wybrzeże w Gdańsku otrzymało zamówienie
p.p. Prezydentów na organizację takiego konkursu z progowym terminem ogłoszenia
wyników konkursu w dniu 15 grudnia 2000 r.
Od dnia 7 lipca 2000 r. „Organizator” konkursu SARP O/Wybrzeże wszystkie swoje
umiejętności merytoryczne i organizacyjne skierowało na sprostanie zadaniu jakie nieczęsto
stawiane jest do wykonania środowisku w tak niezwykle krótkich terminach.
W konstruowaniu programu i warunków konkursu Stowarzyszenie „SARP” dzięki otwartości
p.p. Prezydentów mogło zająć pozycję partnerską (a nie roszczeniową). Z tego względu
pewne elementy „warunków” będą dopracowywane we wrześniu 2000 r. Chodzi o analizę
obsługi transportowej projektowanej hali.
Wyniki tej analizy będą dostarczone uczestnikom konkursu w pierwszych dniach
października 2000 r.
Organizator, wyprzedzając wyniki analizy transportowej pozwala sobie sugerować
możliwości wykorzystywania miejsc parkingowych przez Halę i Tor Wyścigów Konnych
(T.W.K.) - parking na 1000 stanowisk.
Organizator prosi również uczestników konkursu o zwrócenie uwagi na funkcje widowiskowe
hali. W tym przypadku chodzi o wartości akustyczne , elastyczność użytkowania, sprawność
napełniania widowni i ewakuacja w krótkim czasie kilkunastu tysięcy widzów, selektywność
wejść dla widzów i kreatorów widowisk oraz koncertów.
Oczywistym jest, że obowiązujące współcześnie przepisy i zasady bezpieczeństwa organizacji
imprez i widowisk muszą być zachowane.
Organizator w pracy nad warunkami konkursu w zakresie lokalizacji Hali wykorzystał
informacje Urzędu Miasta Sopotu i potwierdza, że tereny na granicy Gdańska i Sopotu
przeznaczone dla sportu i rekreacji, tworzące obszar podobny funkcjonalnie na przestrzeni od
zalesionych wzgórz poprzez AWF, TWK, planowaną Marinę w Sopocie i Jelitkowie, są
właściwie jedynym miejscem umożliwiającym dwom miastom Sopotowi i Gdańskowi
wspólną budowę Hali.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
4
CZĘŚĆ I
USTALENIA WSTĘPNE
1. RODZAJ I FORMUŁA KONKURSU:
Konkurs ogłasza się na zlecenie Zarządów Miasta Gdańska i Sopotu jako ogólnopolski w
formule otwartej. Konkurs jest organizowany w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 05.08.1997 r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz trybu
prowadzenia konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w
dziedzinie kultury i sztuki, (Dz.U. nr 100, poz. 619).
Przedmiotem konkursu jest projekt o zakresie koncepcji architektonicznourbanistycznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowo- widowiskowej z widownią na 10
tys. widzów, zlokalizowanej na granicy Gdańska i Sopotu.
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z „ Regulaminem Konkursów Architektonicznych i
Urbanistycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich”
zatwierdzony przez Zarząd Główny SARP w dn. 28 marca 1998r.
2. CEL KONKURSU:
Celami konkursu są:
2.1.Uzyskanie właściwego rozwiązania przestrzennego i funkcjonalnego w powiązaniu z
najbliższym otoczeniem : osiedlem Żabianka i terenami Toru Wyścigów Konnych.
2.2.Uzyskanie koncepcji zagospodarowania całego terenu przewidzianego pod lokalizacje
obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych, oraz ich obsługę z uwzględnieniem
powiązań komunikacyjnych ( komunikacja kołowa i piesza) w strukturze miasta
(przystanki SKM Żabianka i Sopot Wyścigi).
2.3.Uzyskanie koncepcji architektonicznej hali sportowo – widowiskowej, głównego obiektu
lokalizowanego na w/w terenie z uwzględnieniem strony ekonomicznej przedsięwzięcia.
2.4.Sformułowanie dyspozycji przestrzennych , umożliwiających Zarządom Miast
prowadzenie wszechstronnej polityki przestrzennej i sterowania procesami rozwojowymi
obu Miast.
2.5.Wyłonienie zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze fazy projektowe z
nadzorem autorskim włącznie.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły z obszaru całej Polski , które posiadają
(co najmniej jeden z członków zespołu) nieograniczone uprawnienia do projektowania
architektonicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
CZĘŚĆ II
USTALENIA KONKURSOWE
INFORMACJE I OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA MERYTORYCZNE
1.1. Teren opracowania konkursowego obejmuje :
 od południa – osiedle Żabianka
 od zachodu – ulica Władysława Łokietka
 od północy – istniejące ogródki działkowe i projektowany ciąg pieszy
 od wschodu -- przebiegający wzdłuż wschodniej granicy kolektor sanitarny  500.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
5
1.2. Charakterystyka stanu istniejącego.
1.2.1. Opis terenu lokalizacji
Teren przewidziany pod przyszłą lokalizację hali sportowo – widowiskowej jest nie
urządzony i zdewastowany. Pokrywają go liczne nasypy, chwasty i krzewy. Brak
trwałych inwestycji i zieleni wysokiej.
1.2.2. Informacje o infrastrukturze
Istniejące uzbrojenie nie koliduje z przyjętą lokalizacją hali sportowo- widowiskowej
na tym terenie. W części południowej terenu przebiegają kolektory : deszczowy 1000 i
sanitarny 400. Ich lokalizacja pokrywa się z przewidywanym przebiegiem
przyszłościowej „Drogi Zielonej”.
Pozostałe uzbrojenie to: 2 kolektory sanitarne 500/900 i 500 przebiegające wzdłuż
wschodniej granicy terenu oraz sieci: elektroenergetyczna NN oraz oświetleniowa
przechodzące wzdłuż ul Łokietka. W części północnej , na terenie ogródków
działkowych są ułożone sieci wodociągowe 40 rozdzielcze – zasilające poszczególne
działki ogrodnicze , z przebiegiem których autorzy opracowania nie muszą się liczyć.
1.2.3. Warunki gruntowo- wodne
Na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wykonanej przez firmy
geologiczne : Przedsiębiorstwo Wdrożeń Technicznych „GEOTEST” sp. z o.o. w
Gdańsku oraz Zakład Usług Geotechnicznych „GEODEM” w Gdańsku, stwierdza się
,że budowa geologiczna tego terenu wykazuje duże zróżnicowanie. W profilach
geologicznych wykonanych wierceń stwierdzono występowanie utworów
czwartorzędowych- holoceńskich reprezentowanych przez:
- Antropogeniczne nasypy niekontrolowane i gleby.
- Utwory zastoiskowe zbiorników bezodpływowych; torfy, kredę jeziorną i namuły oraz piaski
próchnicze.
- Osady stożków napływowych, piaski , pospółki i żwiry. W czasie wykonywania
wierceń stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych w obrębie
gruntów sypkich. Jest to poziom o swobodnym zwierciadle , stabilizującym się na
głęb. 1,5 do 3,7 m.p.p.t. t.j. na rzędnych 3,35 do 3,43 m.n.p.m. Lokalnie wody
tego poziomu napinane są przez nadległe grunty organiczne. Gruntami zdolnymi
do przejęcia obciążeń bezpośrednich od fundamentów hali są wszystkie grunty
mineralne występujące w opracowywanym terenie. W pewnych fragmentach
terenu zalegają , o niewielkiej miąższości (do 2,5 m p.p.t.) grunty słabonośne. Są
to: torfy, kreda jeziorna, namuły i piaski próchnicze.
Gdyby w poziomie posadowienia hali zalegały torfy, należy je całkowicie usunąć,
a ubytki uzupełnić podsypką żwirową o zagęszczeniu ID> 0,5. Głębokość
przemarzania gruntu dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi wg PN 1,0 m
p.p.t.
Fundamenty należy posadowić poniżej tej głębokości. Pełna dokumentacja
geologiczno – inżynierska dla tego terenu znajduje się do wglądu w siedzibie
Oddziału SARP „Wybrzeże” w godz. od. 1000 do 1600 (pn. – pt.).
1.2.4. Teren przyszłej lokalizacji hali sportowo – widowiskowej posiada urozmaiconą rzeźbę.
W części północnej występuje jednolity spadek terenu w kierunku połd. – wschodnim
o nachyleniu ok. 1,3 %. W części południowej znajduje się zaklęsina terenowa. Dno
zaklęsiny jest położone na wys. 5,0 m.n.p.m., zaś spadki w jej pobliżu dochodzą do 5%.
2. WYTYCZNE URBANISTYCZNE I KOMUNIKACYJNE
2.1. Granice opracowania konkursowego wyznaczone są jako stałe linie na podkładzie
mapowym w skali 1:1000
2.2. Możliwości etapowego realizowania inwestycji.
Zamiarem Władz Miejskich jest etapowe realizowanie hali i obiektów towarzyszących.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
6
2.3. Wytyczne urbanistyczno - architektoniczne
Na podstawie zapisów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Sopotu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Sopotu nr LII/491/94 z dnia 19 maja
1994 roku, rozdział I p.8, wydaje się , na wniosek Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Sopotu
z dnia 06.03.2000 poniższe wytyczne dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dla budowy wielofunkcyjnej hali sportowo- widowiskowej, zlokalizowanej na granicy
Gdańska i Sopotu, w rejonie ul. Władysława Łokietka ( działki 45-2/1 i 45-2/2)
2.3.1. Hala jest wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym gmin Gdańsk i Sopot,
realizowanym w całości na terenie Sopotu.
2.3.2. W oparciu o w/w plan ogólny, działki o których mowa we wniosku, znajdują się w
jednostce oznaczonej symbolem R-4 (główna funkcja to rekreacja z funkcjami
towarzyszącymi, w obszarze wydzielonym R-4.2, o pow. ok. 18 ha.). Obszar
wydzielony R- 4.2 to: „rezerwa terenu z przeznaczeniem dla rozwoju funkcji
rekreacyjnej (sport, hotele), usługowej (obsługa konferencji, wystawiennictwo). Należy
zachować 70 – 80% powierzchni niezabudowanej, zielonej, czynnej biologicznie .
Ustala się konieczność zapewnienia około 2,0 ha terenu dla potrzeb parkingu
miejskiego (strategicznego). Jakiekolwiek działania inwestycyjne w tym obszarze
powinny zostać poprzedzone planem koordynacyjnym. Ochrona przed hałasem
komunikacyjnym: zabudowa w odległości mniejszej niż 50 m od krawędzi jezdni Drogi
Zielonej i ul. W. Łokietka wymaga technicznych zabezpieczeń akustycznych”.
2.3.3. Do terenu inwestycyjnego hali należy także obszar wydzielony R-4.3, o pow. ok. 3,0
ha, przeznaczony w planie ogólnym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Rada
Miasta Sopotu uchwaliła „przystąpienie do zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego (...), dla terenu przy ul. W. Łokietka 63,
oznaczonego w planie symbolem R-4.3, poprzez dopuszczenie alternatywnej funkcji
parkingowej”. Wg uzasadnienia dołączonego do uchwały, na obszarze tym może
nastąpić konieczność przeznaczenia w/w terenu pod parking, obsługujący halę
wielofunkcyjną.
2.3.4.W przygotowaniu ( w fazie uzgodnień) jest projekt uchwały Rady Miasta Sopotu,
dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połączenia drogowego
dolnego tarasu Sopotu i Oliwy z obwodnicą Trójmiasta – „ Nowa Spacerowa” (zwanego
także „Drogą Zieloną”) Według tego planu modyfikacji ulega , w stosunku do
rozwiązania w obowiązującym obecnie planie ogólnym, węzeł drogowy – skrzyżowanie
ulic Nowa Spacerowa i W. Łokietka – Gospody. Do celów niniejszych wytycznych
przyjmuje się rozwiązanie drogowe w/w projektu planu za obowiązujące. Załącznik
graficzny do wytycznych również zawiera to rozwiązanie.. Projekt planu przewiduje
wlot na teren parkingu na 2000 stanowisk z ul. Gospody, oraz ewentualnie z Drogi
Zielonej. Wlot na skrzyżowanie ul. W. Łokietka (przewiduje się) dwujezdniowy, na
odcinku od skrzyżowania do wlotu ulicy obsługującej projektowaną Halę Sportowo –
Widowiskową (wielofunkcyjną)
2.3.5. Wytyczne niniejsze wydaje się na potrzeby konkursu architektonicznourbanistycznego na projekt koncepcyjny wielofunkcyjnej hali widowiskowej.
Rozwiązania konkursowe traktowane będą jako plany koordynacyjne wspomniane w p.
2 wytycznych i po konkursie będą mogły podlegać modyfikacjom. Rozwiązania , w
szczegółach niezgodne z zapisami wymienionych planów, posłużą jako podstawa do ich
ewentualnej zmiany. W załączeniu – mapa terenu z naniesionymi elementami planów i
granicami terenu objętego wnioskiem.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
7
3. WYTYCZNE PROGRAMOWE
WIELOFUNKCYJNOŚĆ HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
Projekt powinien zapewnić łatwe i szybkie zmiany przeznaczenia areny, budowy sceny,
podwieszania dekoracji i eksponatów, a także możliwość wprowadzenia na arenę widzów i
innych użytkowników.
Przewidzieć należy łatwy wjazd na arenę dużych samochodów dostawczych w tym TIRów i dźwigów.
3.1
FUNKCJA SPORTOWA
3.1.1. ARENA SPORTOWA
Arena sportowa powinna pomieścić bieżnię okólną 6-torową (tory szerokości 1,0 m.) o
długości 200m. Standardowa bieżnia składa się z dwóch łuków o promieniu 17,204 m
mierzonych od środków do skraju wewnętrznego toru, połączonych dwoma krzywymi
przejściowymi (typ klotoidy) o długości 10,022 m. z dwoma prostymi o długości 35,00m..
Wiraże nachylone są pod kątem = 10,09 stopni. Bieżnia może być skonstruowana z
rozbieralnych segmentów. Wewnątrz bieżni znajdują się w czasie zawodów lekkiej atletyki
pozostałe urządzenia lekkoatletyczne rozbieralne.
 bieżnia prosta 8 – torowa długości 60 m. + 15 m. rozbiegów, szerokość toru bieżni
1,22 – 1,25 m.
 urządzenie do pchnięcia kulą
 urządzenie do skoku wzwyż
 urządzenie do skoku w dal i trójskoku
 urządzenie do skoku o tyczce.
Ponadto na arenie sportowej przewiduje się boiska:
 koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, badmintona, piłki nożnej halowej itp.
 turnieje sportów walki jak judo, zapasy, karate, kung-fu, takewondo itp.
 występy artystyczne i muzyczne,
 wystawy,
 kongresy.
Rodzaj podłogi w hali powinien zapewniać szybkie aranżacje nawierzchni dla różnych
sportów.
Załącznik graficzny Nr 7.
3.1.2. WIDOWNIA
3.1.2.1. Przyjmuje się stałą widownię na 10.000 widzów – dla lekkiej atletyki. W razie
rozgrywania zawodów w sportach o mniejszych parametrach boiska widzowie
będą mogli zajmować miejsca na arenie, podobnie jak na imprezach
artystycznych, muzycznych, w czasie kongresów, wystaw itp. Należy zapewnić
obsługę widzów na arenie oraz opracować podstawowe charakterystyczne
warianty użytkowania, podając ilość widzów dla każdego wariantu.
Kształt i przekrój widowni powinien zapewnić dobrą widoczność areny dla
każdego miejsca. Oprócz tego należy przewidzieć w odpowiednim miejscu
tablice wideo właściwej wielkości.
3.1.2.2. Należy zaprojektować min. 12 lóż dla osób oficjalnych o pow. 15 – 18 m2 z dobrą
widocznością areny.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
8
3.1.2.3. Przyjmuje się trybuny dla sponsorów z fotelami do sprzedania na ok. 600 miejsc.
Liczba ta mieści się w ilości ogólnej.
3.1.2.4. Przyjmuje się balkon dla mass-mediów - reporterów prasowych, radiowych i
telewizyjnych na ok. 250 miejsc, z tego połowa ze stolikami w razie potrzeby.
Suma ta mieści się w ilości ogólnej.
3.1.2.5. Należy przewidzieć miejsca i odpowiednią komunikację dla ok. 80 osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z opiekunami w kilku mniejszych
zespołach.
3.1.3. ZAPLECZE WIDZÓW
3.1.3.1.Halle wejściowe i ewakuacja: zależnie od przyjętego napełnienia widowni należy
przewidzieć halle wejściowe i kuluary w odpowiednich proporcjach.
Halle wejściowe winny być poprzedzone przedsionkami z systemem kontroli i kasami.
Jednakże większość biletów na imprezy sprzedawana będzie na zewnątrz lub
automatycznie. Sposób rozmieszczenia dojść i wymiary wyjść ewakuacyjnych winny
być zgodne z odpowiednimi normami.
3.1.3.2.Zaplecze szatniowe: należy zaprojektować szatnie dla wierzchnich ubrań widzów
przyjmując ok. 30% wykorzystania, z możliwością zmiany przeznaczenia na
powierzchnie wystawiennicze lub sklepy.
3.1.3.3.Ustępy: przewidzieć odpowiednią liczbę WC i umywalni zgodnie z normami oraz WC
dla niepełnosprawnych w pobliżu ich miejsc na widowni.
3.1.3.4.Bufety: należy zaprojektować bufety i bary dla obsługi widowni w czasie przerw.
Bufety te, rozmieszczone w hallach i kuluarach, mogą być stałe lub rozkładane przed
imprezami w przewidzianych miejscach, zaopatrzonych w odpowiednie połączenia.
Należy przewidzieć łatwe zaopatrywanie bufetów w produkty.
3.1.3.5.Kawiarnia na 200 miejsc z odpowiednim zapleczem powinna mieć widok na arenę i
powinna być dostępna także wtedy, gdy nie ma imprez.
3.1.3.6.Wskazane jest zaprojektowanie sklepów o charakterze sportowym.
3.1.3.7. Należy zaprojektować punkt opieki nad dziećmi.
3.1.4.
ZAPLECZE OSOBISTOŚCI I SPONSORÓW
3.1.4.1.Należy zaprojektować oddzielne wejście dla osób oficjalnych i sponsorów, połączone
dogodnie z poziomem lóż osób oficjalnych i balkonem sponsorów.
Przy wejściu tym trzeba usytuować pokój dla hostess i szoferów.
3.1.4.2.Należy zaprojektować salon osób oficjalnych o pow. 250 m2 z bufetem i możliwością
podziału.
3.1.5. ZAPLECZE MASS-MEDIÓW
3.1.5.1.Zaprojektować niezależne wejście dla przedstawiciele mass-mediów, połączone
dogodnie z balkonem mass-mediów. Przy wejściu tym przewidzieć recepcję i pokój
sekretariatu.
3.1.5.2.Należy przewidzieć salę pracy mediów - ok. 100 m2 z bufetem
3.1.5.3.Zaprojektować pomieszczenia dla telefonów, faksów, komputerów, kopiarek itp.
3.1.5.4.Zaprojektować „salę pierwszego wywiadu” w celu przeprowadzenia reportaży zaraz
po występie zawodników – ok. 80 m2
3.1.5.5.Przewidzieć 3 kabiny radiowe.
3.1.5.6.Przewidzieć kabiny techniczne TV 2 szt.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
9
3.1.6. ZAPLECZE ZAWODNIKÓW
3.1.6.1.Należy przewidzieć salę rozgrywkową i treningową o wymiarach min. Netto 30 x
17 x 7 m. Zapewnić bezkolizyjne przejście na główną arenę.
3.1.6.2.Program sportowy uzupełniony będzie salą treningu siły, używaną także dla celów
rekreacyjnych, o pow. 250 m2, wys. min. 4 m.
3.1.6.3.Przy salach treningowych przewidzieć pokój instruktorów i magazyny.
3.1.6.4.Zaprojektować osobne wejście dla zawodników, w którym znajdzie się restauracja i
niewielki barek.
3.1.6.5.Należy zaprojektować stołówkę dla zawodników i pracowników ok. 60 m2 z
odpowiednim zapleczem.
3.1.6.6.Przewidzieć min. 8 przebieralni grupowych, każda na ok. 30 osób, z odpowiednim
zapleczem.
3.1.6.7.Przewidzieć 4 przebieralnie indywidualne dla gwiazd estrady z pełnym zapleczem
sanitarnym o wysokim standardzie, klimatyzowane, które muszą pomieścić
swobodnie 6 osób.
3.1.6.8.Zaprojektować 2 pokoje trenerów z zapleczem sanitarnym.
3.1.6.9.Toalety dla zawodników dostępne z areny i sal pomocniczych.
3.1.6.10.Przewidzieć magazyny sprzętu sportowego ok. 100m2.
3.1.7. ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE
3.1.7.1.Zaprojektować 10 pokoi administracji, razem ok. 300m2
3.1.7.2.Zaprojektować 4 pokoje związków sportowych ok. 120 m2
3.1.7.3.Przewidzieć pokój inżynierów zespołu 30 m2
3.1.7.4.Zaprojektować zespół badania dopingu z pokojem lekarza, małą poczekalnią, 2
sanitariatami i magazynkiem próbek.
3.1.7.5.Punkt pierwszej pomocy, wspólny dla zawodników i widzów, winien się składać co
najmniej z 2 pomieszczeń z pełnym zapleczem sanitarnym, z łatwym dojazdem
karetki pogotowia.
3.1.7.6.Przewidzieć w odpowiednim miejscu kabinę kinową i ekran, pozwalający na
organizowanie premier filmowych itp.
3.1.7.7.Zaprojektować kabinę do ustawiania fotokomórki na linii mety bieżni.
3.1.7.8.Przewidzieć pokój służb bezpieczeństwa z widokiem całej areny.
3.1.7.9.Zaprojektować pokój strażaków.
3.1.7.10.Przewidzieć pokój spikera
3.1.7.11.Przewidzieć pokój elektryka i akustyka.
3.1.7.12.Przewidzieć pokój obsługi tablic video.
3.1.7.13.Przewidzieć 2 szatnie dla personelu obsługi codziennej. Obsługa imprez,
sprzątanie, przygotowanie areny itp. wykonywane będzie przez specjalnie
wynajęte firmy dla których należy przewidzieć odpowiednie pomieszczenie.
3.1.7.14.Przewidzieć przebieralnię sędziów.
3.1.7.15.Zaprojektować pokój komisji technicznej.
3.1.7.16.Przewidzieć przebieralnię osób oficjalnych.
3.1.7.17.Przewidzieć biuro organizatorów zewnętrznych.
3.1.7.18.Toaleta dla pracowników zaplecza.
3.1.8. ZAPLECZE MAGAZYNOWE I TECHNICZNE
3.1.8.1.Przewidzieć magazyny krzeseł, trybun rozsuwanych, dużego sprzętu sportowego,
dekoracji, pomostów itp., min. 700m2, usytuowane w pobliżu wjazdu na arenę i
umożliwiające sprawny i szybki montaż.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
10
3.1.8.2.Przewidzieć pomieszczenia techniczne, przede wszystkim miejsca na
wentylatornię, klimatyzację, węzeł elektryczny, itp.




Przyjęte rozwiązania techniczne powinny uwzględniać w maksymalnym stopniu
oszczędności energii poprzez:
Wprowadzenie skutecznej wentylacji naturalnej, współdziałającej z mechaniczną.
Oświetlenie światłem dziennym areny dla celów treningowych z możliwością regulacji.
Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii
Wykorzystanie wody deszczowej.
3.2. FUNKCJA WIDOWISKOWA
Od kilkudziesięciu lat, szczególnie w porze letniej widowiska, koncerty estradowe,
muzyki poważnej organizowane w Gdańsku, Sopocie i Gdyni stały się nieodłącznym
atutem atrakcyjności Wybrzeża Gdańskiego w Polsce i za granicą.
Sopot z Operą Leśną, T.W.K. jest w stanie podejmować obecnie na swych estradach
największe światowe sławy muzyki popularnej i innych dziedzin sztuki. W porach
jesiennych, zimowych, wiosennych możliwości w tym zakresie są ograniczone.
Funkcja widowiskowa wielofunkcyjnej hali wspólnej dla Sopotu i Gdańsk ma
równie ważne znaczenie jak funkcja sportowa.
W tym zakresie program konkursu uznaje za ważne wytyczne dla uczestników
konkursu:
- Naczelnym elementem programu jest dobra akustyka.
- Harmonijne związki funkcjonalne widowni i gastronomii.
- Należyte oświetlenie dla prac przygotowujących widowiska i dla widowisk.
- Sprawna ewakuacja widowni.
- Segregacja wejść dla publiczności i artystów.
- Loża honorowa do 100 miejsc z własnym zapleczem kierunku oglądalności
zależnie od organizacji sceny.
- Stanowiska telewizyjne i dziennikarskie.
- 10 pokoi hotelowych dla potrzeb organizowanych imprez widowiskowych.
- Przewidzieć klimatyzację w części gastronomicznej oraz w przebieralniach dla
gwiazd estrady (pkt. 3.1.6.7.)
W związku z koncertami duże znaczenie ma kształt wnętrza i materiały, pozwalające
na słyszalność muzyki i mowy.
3.3. PARKINGI
W pobliżu hali należy przewidzieć:
- parking dla widzów na ok. 1000 samochodów osobowych, w tym 75 dla pojazdów
osób niepełnosprawnych.
- parking dla 10 autokarów (wycieczkowych)
- parking dla sportowców i administracji na 50 sam. osob. i 2 autobusy.
- parking dla osób oficjalnych i sponsorów na ok. 150 samochodów osobowych
- parking dla mass-mediów na ok. 50 samochodów osob.
- parking dla 2 wozów transmisyjnych
- parking rowerowy na ok. 500 m2
- parking motocyklowy na ok. 50 miejsc.
- parking dla 4 TIR-ów.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
11
3.4. MOŻLIWOŚĆ KOREKTY TRASY „DROGI ZIELONEJ”
W oparciu o ostatni fragment wytycznych urbanistyczno-architektonicznych warunki
konkursu dopuszczają korektę rezerwy terenowej dla Drogi Zielonej w obszarze
wyznaczonym dla lokalizacji Hali.
Należy dążyć aby głównym środkiem komunikacji widzów był transport zbiorowy,
najlepiej szynowy - SKM. Na parkingi otwarte należy wprowadzić zieleń. Ze względu na
okresowy charakter parkowania w czasie imprez względy ekonomiczne przemawiają za
wykorzystaniem parkingu przy hali sportowo – widowiskowej także dla innych celów.
Dotyczy to szczególnie ewentualnych parkingów kilkukondygnacyjnych. Sugeruje się
parking na 1000 stanowisk (projekt planu przestrzennego przewiduje 2000 stanowisk).
4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
4.1.Zgodność z obowiązującymi ustaleniami.
4.2.Uzyskanie maksymalnie atrakcyjnych rozwiązań kompozycji przestrzennej, w tym
właściwych powiązań z otoczeniem.
4.3.Trafność doboru i rozmieszczenia programu.
4.4.Elastyczność i podatność na przekształcenia , możliwość etapowania.
4.5.Wyrazistość i charakter projektowanej architektury dostosowanej do rangi
projektowanego obiektu.
4.6.Kompleksowość, funkcjonalność i czytelność rozwiązań.
4.7.Realność realizacji (ekonomia i praktyczność rozwiązań).
CZĘŚĆ III
FORMALNE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. MATERIAŁY DOSTARCZONE UCZESTNIKOM KONKURSU
1.1. CD- ROM zawierający podkład syt.–wys. z uzbrojeniem podziemnym oraz tekst
warunków konkursu – zał. Nr 1
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000 z naniesionymi granicami inwestycji i
projektowania – zał. Nr 2
1.3. Mapa poglądowa m. Sopotu w skali 1 : 20000– zał. Nr 3
1.4. Tabela bilansowa terenu – zał. Nr 4
1.5. Tabela bilansowa projektowanych usług – zał. Nr 5
1.6. Wyliczenie szacunkowe nakładów finansowych – zał. Nr 6
1.7. Załącznik graficzny – zał. Nr 7
1.8. Załącznik do wytycznych urbanistyczno-architektonicznych – zał. Nr 8
1.9. Informacja dot. zagospodarowania terenów osiedla Żabianka zamieszczona na CD-ROM
– zał. Nr 1
1.10. Karta pokwitowania złożonej pracy – zał. Nr 10
2. ZAKRES I SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH
2.1.Rysunki muszą być wykonane na lekkich, sztywnych planszach o wymiarach:
h=70 cm/ s =100 cm (w układzie poziomym - plany zagospodarowania rozmieszczać na
planszach kier. północnym do góry)
2.2.Maksymalna ilość plansz 8 szt
2.3. Wszystkie rysunki muszą być czytelne i możliwe do reprodukcji wykonane w technice
dowolnej.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
12
3. OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW KONKURSU
3.1. Wymagany merytoryczny zakres opracowania.
Merytoryczny zakres opracowania i istniejące uwarunkowania określone są w Części II pkty 2 i 3. Wymienione w p-kcie 3 (Wytyczne programowe) dane powierzchniowe są
orientacyjne.
3.2. Wymagania formalne.
Należy wykonać:
3.2.1. Koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach opracowania
wykonać w skali 1:1000 na podkładzie dostarczonym na CD- ROM-mie,
zawierającą możliwie pełny zakres informacji, umożliwiający odczytanie
koncepcji autorskiej (załącznik nr1)
Na planie należy umieścić:
- granice terenów o różnym sposobie użytkowania
- obrys przyziemia projektowanych budynków z oznaczeniem liczby kondygnacji
- układ komunikacji kołowej w tym rozwiązanie:
- komunikacji rowerowej i pieszej
- rozwiązanie parkingów samochodowych i rowerowych.
- układ zieleni
- powiązanie z ulicami miejskimi, otaczającymi teren
- charakterystyczne rzędne
- legendę
- oznaczenie umożliwiające etapowanie realizacji
3.2.2.Koncepcyjny projekt architektoniczno- budowlany obiektów w skali 1:200
obejmujący:
- rzuty wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych projektowanych
obiektów -przy rzutach należy podać tabelę oznaczonych pomieszczeń
zawierającą nr pomieszczenia, jego przeznaczenie i powierzchnię.
- charakterystyczne przekroje (min. 2 szt.)
- wszystkie elewacje
- dowolne rysunki perspektywiczne obiektu zewnętrzne i z wnętrza – jedna z
perspektyw z podanego punktu w terenie (zał. Nr 2).
- schematy rozwiązań konstrukcyjnych
3.2.3.Aksonometrię terenu opracowania w skali 1:1000 – kierunek i kąt wykonania
aksonometrii podano na zał. Nr 2.
3.2.4.Opis w formie zeszytu - A4 nie może przekraczać 4 stron, w 3 egzemplarzach.
W opisie oprócz omówienia projektu należy podać charakterystykę konstrukcyjną
obiektu w tym:
- uzasadnienie przyjętej koncepcji systemu konstrukcyjnego obiektu i jego
elementów
- rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe
- warunki posadowienia z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowowodnych
- zabezpieczenie p.poż. elementów konstrukcji stalowych – jeśli będzie
wymagane ogólnymi przepisami w tym przedmiocie.
- warunki realizacji determinowane przyjętą koncepcją konstrukcji,
wypełnione tabele programowe i bilansowe wpiąć do zeszytu opisowego( poza
limitowaną liczbą stron), w bilansie terenu obowiązuje wyliczenie miejsc
parkingowych, dopuszcza się podanie innych rysunków lub schematów
uzasadniających przyjęte rozwiązania.
3.2.5. Wyliczenie szacunkowe kosztów przedsięwzięcia wg załącznika opisowego nr 6.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
13
3.2.6. Należy podać (w oddzielnej kopercie oznaczonej literą „B”) koszt kompletnego
(wielobranżowego) projektu architektoniczno-budowlanego obiektu, wg cennika
SARP. Dla sprawdzenia wiarygodności należy podać składniki wyceny (branże
.oraz fazy projektu). Powyższy materiał będzie wyłączony z oceny Sądu
Konkursowego – będzie służył zamawiającemu, zostanie zdeponowany u
organizatora konkursu i przekazany zamawiającemu po zakończeniu przewodu
sądu konkursowego.
3.2.7. Wraz z pracą konkursową uczestnicy konkursu składają opakowaną w kopertę i
oznaczoną napisem „karta” i literą „A” kartę identyfikacyjną zawierającą:
- imiona, nazwiska, adresy, przynależność stowarzyszeniową osób, które
wykonały pracę konkursową wraz z określeniem ich udziału w tej pracy oraz
nazwę i adres reprezentowanego przez nich podmiotu,
- liczbę rozpoznawczą danej pracy,
- oświadczenie lub inny wymagany warunkami dokument świadczący o
posiadaniu uprawnień wymaganych od uczestnika konkursu,
- oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
potencjału ekonomicznego i technicznego niezbędnych w zakresie przedmiotu
konkursu,
- oświadczenie uczestnika konkursu o związaniu warunkami konkursu,
- podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika
konkursu oraz reprezentowanego przez niego podmiotu.
3.2.8. Laureaci zachowują prawa autorskie do nagrodzonego opracowania z
zaleceniami Sądu Konkursowego.
3.2.9. Na liście autorów powinno się znaleźć zobowiązanie do ewentualnego wykonania
dal szych faz projektowych zleconych przez Zleceniodawcę, lub innego
Inwestora władającego działką na opracowywanym terenie, w terminie ustalonym
pomiędzy Zleceniodawcą a Laureatami (wg zasad Części IV).
4. SPOSÓB OZNAKOWANIA I OPAKOWANIA PRAC KONKURSOWYCH
Wszystkie plansze, opis, koperta i karta pokwitowania muszą być oznaczone w prawym
górnym rogu dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą o wymiarach nie większych niż 6
cm (poziomo) i 1 cm (pionowo).
Na planszach i na kopercie nie wolno umieszczać żadnych znaków rozpoznawczych i
podpisów. Całość opracowania musi być zapakowana w jeden pakiet z wpisaną w prawym
górnym rogu liczbą rozpoznawczą.
Na opakowaniu poza tym powinien się znaleźć adres organizatora Konkursu i napis
KONKURS SARP NR 907
5. SPOSÓB EKSPONOWANIA PRAC KONKURSOWYCH
Uczestnicy Konkursu mogą określić kolejność eksponowania plansz, z tym że numerem 1
należy w każdym przypadku oznaczyć planszę zagospodarowania terenu.
Numery plansz należy wpisać w lewym górnym rogu każdej planszy.
6. TERMINY KONKURSU
15 września 2000 r.
9 października 2000 r.
Termin ogłoszenia konkursu oraz rozpoczęcie
sprzedaży warunków konkursu w Oddziale SARP
Wybrzeże
Ostateczny termin składania anonimowych pytań.
Pytania mogą być również nadsyłane do biura
organizacyjnego fax –em nr (058) 301-04-53
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
14
13 października 2000 r.
Odbiór odpowiedzi na pytania w biurze
organizacyjnym . W przypadku życzenia uczestników
przekazania odpowiedzi pocztą, należy nadesłać
kopertę z zastępczym adresem zwrotnym
30 listopada 2000 r.
Składanie prac konkursowych w godzinach 11001700 bezpośrednio w siedzibie Oddziału SARP
„Wybrzeże”, 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy nr 27.
15 grudnia 2000 r.
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu i
otwarcie kopert z nazwiskami autorów w siedzibie
Zarządu oddziału SARP Wybrzeże o godzinie 1500
od 15 grudnia do 29 grudnia 2000 r. Wystawa prac konkursowych, połączona z dyskusją
środowiskową. (18 grudnia br.)
7.
SKŁADANIE PRAC
7.1. Prace należy składać w opakowaniu z zachowaniem wymagań opisanych w punkcie 4
7.2. Składający pracę otrzymają kartę pokwitowania, którą należy zachować, gdyż bez okazania wypłata nagród i zwrotów kosztów nie będzie możliwa.
8. KLASYFIKACJA PRAC DO GRUPY „O” I „N”
Prace odpowiadające warunkom Konkursu będą oznaczone w przewodzie konkursowym
literą „O”
Prace nie odpowiadające warunkom Konkursu - literą „N”.
O kwalifikacji do grupy „O” lub „N” zadecyduje Sąd Konkursowy.
Prace zostaną zakwalifikowane do grupy „N” o ile nie zachowają warunków formalnych
konkursu zawartych w Części III.
9. SĄD KONKURSOWY
9.1.Przewodniczący Sądu zostanie wybrany na pierwszym roboczym posiedzeniu Sądu
Konkursowego w ramach odpowiedzi na pytania.
9.2.Sędziowie ze strony Zleceniodawcy Konkursu
mgr inż. Jacek Karnowski
- Prezydent miasta Sopotu
arch.
Ryszard Gruda
- Wiceprezydent Miasta Gdańska
mgr inż. Ewa Sikorska
- Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu
Miasta Sopotu
arch.
Wiesław Bielawski
- Dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Gdańska
zastępca sędziego
arch.
Krzysztof Hückel
- Naczelnik Wydz. Arch. U.M w Sopocie
9.3.Sędziowie Kolegialni SARP
prof. arch. Wiesław Anders
prof. arch. Maciej Gintowt
prof. arch. Andrzej Kohnke
- SARP „Wybrzeże”
- SARP „Warszawa”
- SARP „Wybrzeże”
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
15
arch.
Konrad Pławiński
arch. dr Janusz Wieczorkiewicz
zastępca sędziego:
arch. dr Mirosław Bartoszewicz
9.4.Sekretarze Organizacyjni
arch.
Jerzy Poklewski - Koziełło
arch.
Stefan Ciecholewski
- SARP „Wybrzeże” – Sędzia Referent
- SARP „Wybrzeże”
- SARP „Wybrzeże”
-SARP „Wybrzeże” (tel. SARP 058 301-41-52,
tel. dom. 0 58 301-85-89)
-SARP „Wybrzeże” (tel. dom. 058 620-36-65)
Sąd może powołać rzeczoznawców do udziału w pracach sądu z głosem doradczym.
10. NAGRODY I WYRÓZNIENIA
10.1. Łączna kwota nagród i wyróżnień wynosi 85.000,- złotych.
10.2. Sąd Konkursowy rozdysponuje powyższą kwotę w sposób następujący:
I nagroda
30.000,- zł.
II nagroda
15.000,- zł.
III nagroda
10 000,- zł.
Wyróżnienia
30 000,- zł.
10.3. Sąd może dokonać innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy.
10.4.Na podstawie uchwały ZG SARP nr 82 z 20 lutego 1994 r. od kwoty nagród i wyróżnień
zostanie potrącona na cele statutowe SARP:
a) członkom SARP oraz członkom związków twórczych i stowarzyszeń naukowo
technicznych, studentom wydziałów architektury i uczelni plastycznych oraz osobom
posiadającym status twórcy - 5% kwoty netto (po opodatkowaniu na ogólnych
zasadach)
b)innym uczestnikom Konkursu - 20% wartości nagród i wyróżnień netto ( po
opodatkowaniu na ogólnych zasadach)
10.5.Wszystkie nagrody i wyróżnienia będą wypłacane w terminie do 21 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu w biurze organizacyjnym Konkursu.
Powyższe wypłaty są uwarunkowane złożeniem repartycji w biurze organizacyjnym
Konkursu na 7 dni przed terminem wypłaty.
11. DYSKWALIFIKACJA PRAC PO OTWARCIU KOPERT
11.1. Prace doręczone w terminie późniejszym niż to określono w Części III p-kt 6 nie
uczestniczą w konkursie.
11.2. Praca konkursowa, która świadomie złamała zasadę anonimowości prac nie uczestniczy
w konkursie.
11.3. Jeżeli po ujawnieniu wyników konkursu organizator konkursu stwierdzi istotne
naruszenie wymagań formalnych i obligatoryjnych warunków konkursu, sąd konkursowy na
wniosek organizatora konkursu wznawia przewód oceniający dla powtórzenia czynności
przyznania nagród i wyróżnień, o ile zamawiający nie podejmie decyzji o unieważnieniu
konkursu.
11.4. Sąd konkursowy ma prawo wykluczyć z konkursu prace, których autorzy dopuścili się
naruszeń, o których mowa w p-cie 8.3. oraz zmienić decyzję o przyznaniu nagród i
wyróżnień inaczej dysponując nimi, jednocześnie pozbawiając tych nagród autorów
wykluczonych prac.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
16
11.5. W sprawach powyższych mają również zastosowanie: Rozporządzenie R.M. z dn.
05.08.1997 r. i odpowiednimi artykułami Ustawy o zamówieniach publicznych i o
wykluczeniach.
12.
USTALENIA DODATKOWE
12.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich prac.
12.2. Autorzy nie nagrodzonych i wyróżnionych prac będą mogli odebrać je na podstawie
pokwitowania w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. Prace nie
odebrane przez autorów zostaną zniszczone przez Organizatora konkursu w sposób nie
pozwalający na ich skopiowanie.
12.3. Ustalenia niniejszych warunków konkursu wiążą Zleceniodawcę, Organizatora i
uczestników konkursu.
12.4.Warunki konkursu są do nabycia w sekretariacie Zarządu Oddziału SARP „Wybrzeże” w
cenie 100, zł.
CZĘŚĆ IV
ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW I ZLECENIODAWCY
PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
1. Po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród opracowania graficzne i tekstowe stają się
własnością Zamawiającego z zachowaniem przez ich autorów praw autorskich na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. nr 24 poz. 83).
2. Po rozstrzygnięciu konkursu, zespół autorski pracy zwycięskiej będzie kontynuował
opracowanie poprzez uzyskanie zamówienia od Zamawiającego na dalsze fazy projektowe z
wolnej ręki i po odbyciu stosownych rokowań.
3. Dalsze prace projektowe będą rozwinięciem koncepcji autorskiej, zaprezentowanej w pracy
nagrodzonej oraz zaleceń Sądu Konkursowego.
Zespół nie jest zobowiązany do podjęcia zadania , którego założenia będą negowały wartości
wyłonionej w konkursie koncepcji.
Zleceniodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia rezultatów pracy Zespołu, jeśli nie będą
one zgodne z koncepcją. nagrodzonej pracy.
4. Nie podjęcie przez Zespół zlecenia pomimo jego udzielenia lub nie przedłożenie przez
Zespół umowy na sporządzenie projektu, albo nie dochowanie w tej umowie ustaleń ,
wynikających z treści punktów 1 i 2 , będzie mogło być potraktowane przez Zleceniodawcę
jako niedopełnienie zobowiązań wynikających z rozstrzygnięcia Konkursu.
5. We wszystkich kwestiach spornych, wynikających z interpretacji ustaleń punktów 1, 2, 3
Zleceniodawca i Zespół uznawać będą za miarodajne orzeczenie Kolegium Sędziów
Konkursowych SARP i poniosą konsekwencje tych orzeczeń, mając odniesienie do treści
ustaleń tej części Warunków Konkursu.
6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami tej części Warunków, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze warunki zostały przyjęte przez Sąd Konkursowy w dniu 31 sierpnia 2000 r.
W imieniu Organizatora Konkursu - Sekretarze Organizacyjni Konkursu
arch. Jerzy Poklewski- Koziełło
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
arch. Stefan Ciecholewski
17
ZAŁĄCZNIK OPISOWY NR 4
1.Tabela bilansowa terenu w granicach lokalizacji
lp
1
przeznaczenie
terenu
2
powierzchnia
{ha}
3
ilość miejsc
parkingowych
4
uwagi
5
razem
ZAŁĄCZNIK OPISOWY NR 5
2. Tabela bilansowa projektowanych obiektów
Lp.
Nr
pomieszczenia
Nazwa
pomieszczenia
1
2
3
powierzchnia
pomieszczeń
netto w m2
4
uwagi
5
razem
Gdańsk, 15 .09.2000 r.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
18
ZAŁĄCZNIK OPISOWY NR 6

Wyliczenie szacunkowych nakładów finansowych ogółem na realizację projektowanego
zamierzenia.

Wyliczenie wskaźnikowe zużycia betonu konstrukcyjnego na m2 pow. ogółem i m3.


Wyliczenie zużycia stali konstrukcyjnej na m2 przykrycia hali.
Ustala się wartości graniczne inwestycji:
- wartość inwestycji ok. 120.000 000 zł.
- wartość obiektu hali sportowo-widowiskowej ok. 100.000 000 zł.
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
19
POKWITOWANIE
Pakiet zawierający pracę konkursową , oznaczoną liczbą
rozpoznawczą ................................. przyjęto w dniu ..................2000 r.
godzinie .......................
Sekretarze Organizacyjni
Konkursu SARP nr 907
arch. Jerzy Poklewski - Koziełło
arch. Stefan Ciecholewski
............................................................................................................................................................................
Odcinek dla Sekretarza Organizacyjnego
......................................................................
liczba rozpoznawcza
Pakiet, zawierający pracę konkursową , oznaczony w/w liczbą rozpoznawczą,
przyjęto w dniu ...................................2000 r. o godzinie ........................................
Sekretarze Organizacyjni
Konkursu SARP nr 907
arch. Jerzy Poklewski - Koziełło
arch. Stefan Ciecholewski
Konkurs SARP-Wybrzeże na Halę Sportowo – Widowiskową na granicy Gdańska i Sopotu
20
Download