46 KB - bip.gdansk.pl

advertisement
Uchwała Nr IV/55/98
Rady Miasta Gdańska
z dnia 31 grudnia 1998 r.
w sprawie zatwierdzenia treści porozumień komunalnych pomiędzy
Miastem Gdańsk a Miastem Sopot dotyczących przyjmowania
do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej ścieków z terenu Miasta
Sopotu oraz dostarczania wody dla Miasta Gdańska z ujęć sopockich.
Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74; zm. Nr 58, poz. 261; Nr 106,
poz. 496 i z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr
123, poz. 775), Rada Miasta Gdańska
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się treść dwustronnego porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie zasad wprowadzania i wzajemnych rozliczeń
z tytułu przyjmowania do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej ścieków z terenu
Sopotu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się treść dwustronnego porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie zasad dostawy i wzajemnych rozliczeń z
tytułu dostarczania wody dla Gminy Miasta Gdańska z ujęć wody stanowiących własność
Gminy Miasta Sopotu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc załącznik nr 1 ( Porozumienie Komunalne pomiędzy Miastem Gdańsk i Miastem
Sopot) do uchwały Nr XXI/218/95 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 1995 r. w
sprawie zatwierdzenia treści porozumień komunalnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem
Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Miastem i Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański i
Gminą Kolbudy, a ponadto w tytule wyżej wymienionej uchwały skreśla się wyrazy
„Miastem Sopot” a w § 1 tej uchwały skreśla się wyrazy „Sopotu” oraz „Załącznik nr 1 Porozumienie Komunalne pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Gdańska.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr IV/55/98
Rady Miasta Gdańska
z dnia 31 grudnia 1998 r.
POROZUMIENIE KOMUNALNE
zawarte w dniu .................................. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, z
siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 reprezentowaną przez:
1) ..................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
a Gminą Miasta Sopotu, z siedzibą w Sopocie ul. Kościuszki 25/27, reprezentowaną
przez:
1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Miasto Gdańsk zgodnie z Uchwałą Nr ................................. Rady Miasta Gdańska z
dnia ........................... zobowiązuje się do zapewnienia przyjmowania do
oczyszczania wszystkich ścieków z terenu Gminy Miasta Sopot w ramach
istniejących połączeń kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych niniejszym
porozumieniem.
2. W zamian za realizację zobowiązania Gminy Miasta Gdańska, o którym mowa w
ust.1 Gmina Miasta Sopotu zgodnie z Uchwałą Nr.......................Rady Miasta
Sopotu z dnia ........................... zobowiązuje się do partycypacji w kosztach
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku.
3. Udział Gminy Miasta Sopotu w kosztach realizacji inwestycji wymienionej w ust. 2
obliczony na podstawie procentowego udziału ścieków dopływających z terenu
Gminy Miasta Sopotu w stosunku do całkowitej ilości ścieków oczyszczanych w
gdańskiej oczyszczalni, zostanie sprecyzowany w odrębnej umowie pomiędzy
Miastem Gdańsk i Miastem Sopot.
§2
Szczegółowe warunki techniczne wprowadzania ścieków do gdańskiego systemu
kanalizacji sanitarnej w zakresie ilości i parametrów jakościowych określać będzie
odrębna trójstronna umowa pomiędzy firmą eksploatującą system kanalizacyjny na
terenie Gminy Miasta Sopotu i Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta
Gdańska.
§3
1.
1)
2)
2.
3.
Strony ustalają, iż rozliczenie ilości wprowadzanych ścieków z terenu Gminy
Miasta Sopotu do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej następować będzie:
w 1999 r - na podstawie określonej przez strony na 3.646.000 m3 ilości ścieków,
przy czym ostateczna ilość wprowadzonych ścieków ustalona zostanie na
koniec 1999 r. na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego
zainstalowanego na granicy administracyjnej Gminy Miasta Gdańska i Gminy
Miasta Sopotu, które zostało przekazane do eksploatacji w dniu 17 grudnia
1998 r. zgodnie z protokołem odbioru,
po 1999 r. - według wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego na granicy
administracyjnej Gminy Miasta Gdańska i Sopotu.
Wysokość opłaty za 1 m3 wprowadzanych ścieków obejmować będzie koszty
eksploatacji i amortyzacji obiektów gdańskiego systemu kanalizacyjnego
obsługujących Gminę Miasta Sopotu od granicy administracyjnej z Gminą
Miasta Sopotu do odbiornika obliczone na podstawie procentowego udziału
ścieków z terenu Miasta Sopot w stosunku do całkowitej ilości ścieków
płynących przez poszczególne obiekty gdańskiego systemu kanalizacyjnego
powiększone o narzut zysku naliczony zgodnie z zasadami, tak jak dla
mieszkańców Miasta Gdańska.
Warunki uiszczania opłaty za wprowadzanie ścieków oraz sposób rozliczenia
należności za 1999 r. z tytułu odprowadzenia ścieków z Gminy Miasta Sopotu
do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej w przypadku wystąpienia różnicy
pomiędzy przyjętą w ust. 1 ilością ścieków a wskazaniem przez urządzenie
pomiarowe, precyzować będzie umowa, o której mowa w § 2 niniejszego
porozumienia.
§4
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte pod warunkiem podpisania do dnia
31
stycznia 1999 r. umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszego porozumienia o
udziale Gminy Miasta Sopot w kosztach realizacji oczyszczalni „Wschód”.
2. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
GMINA MIASTA GDAŃSKA:
GMINA MIASTA SOPOTU:
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/55/98
Rady Miasta Gdańska
z dnia 31 grudnia 1998 r.
POROZUMIENIE KOMUNALNE
zawarte w dniu .................................. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, z
siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowaną przez:
1) ..................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
a Gminą Miasta Sopotu, z siedzibą w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, reprezentowaną
przez:
1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Gmina Miasta Sopotu zgodnie z Uchwałą Nr ......................... Rady Miasta Sopotu z
dnia ..................... zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody dla Gminy
Miasta Gdańska w ramach istniejących połączeń sieci wodociągowej, na zasadach
określonych niniejszym porozumieniem.
2. Gmina Miasta Gdańska zobowiązuje się przez okres pierwszych 5-ciu lat
obowiązywania niniejszego porozumienia do odbioru wody od Gminy Miasta
Sopotu w ilości ca. 1.800.000 m3 rocznie.
3. Ilość wody dostarczonej przez Gminę Miasta Sopotu dla Gminy Miasta Gdańska na
lata następne strony uzgodnią w drodze negocjacji i wprowadzą do niniejszego
porozumienia w drodze aneksu.
§2
Szczegółowe warunki techniczne dostawy wody określać będzie odrębna trójstronna
umowa pomiędzy firmą eksploatującą system wodociągowy na terenie Gminy Miasta
Gdańska i Sopotu oraz Gminą Miasta Gdańska i Sopotu.
§3
Strony ustalają, iż sposób rozliczenia należności z tyt. dostarczanej Gminie
Miasta Gdańska wody z ujęć stanowiących własność Gminy Miasta Sopot
określony zostanie w umowie, o której mowa w § 2 niniejszego porozumienia.
2.
Wysokość opłaty za 1 m3 dostarczonej wody obejmować będzie:
1) koszt eksploatacji i amortyzacji rurociągu przesyłowego, od ujęcia wody
w
Sopocie do granicy administracyjnej z Gminą Miasta Gdańska, obliczony
na
podstawie procentowego udziału wody dostarczonej Gminy Miastu Gdańsk w
stosunku do całkowitej ilości wody przesyłanej tym samym rurociągiem
powiększony o narzut zysku obliczony jak dla mieszkańców Miasta Sopotu,
1.
2) koszt eksploatacji i amortyzacji danego ujęcia wody w Sopocie, obliczony
na
podstawie procentowego udziału wody dostarczanej Gminie Miasta Gdańska w
stosunku do całkowitej ilości wody z danego ujęcia wtłaczanej do sieci
miejskiej powiększony o narzut zysku obliczony jak dla mieszkańców Miasta
Sopotu.
3.
Warunki uiszczania opłaty oraz sposób rozliczania należności za pobieraną
wodę z ujęć stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, określonej
w ustępach poprzedzających precyzować będzie umowa, o której mowa w § 2
niniejszego porozumienia.
§4
1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte pod warunkiem zawarcia porozumienia
komunalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz umowy
o udziale Gminy Miasta Sopotu w kosztach realizacji oczyszczalni „Wschód”,
o której mowa w § 1 ust. 3 wyżej wymienionego porozumienia.
2. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
3. Każdej ze stron przysługuje trzyletni okres wypowiedzenia niniejszego
porozumienia , którego bieg rozpoczyna się od dnia otrzymania przez drugą stronę
pisma zawierającego pisemne wypowiedzenie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.
GMINA MIASTA GDAŃSKA:
GMINA MIASTA SOPOTU:
Download